Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Plan

1 grudnia 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Sokółce miała miejsce dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu Miasta Sokółka przy ulicy Grodzieńskiej. Plan obejmuje obszar o powierzchni około 33,53 ha, położony przy ulicy Grodzieńskiej pomiędzy terenem kolejowym od zachodu, planowaną obwodnicą miasta od północy i granicą Miasta (las) od wschodu.

Projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wyłożony jest do wglądu w do 16 grudnia 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Sokółce, pokój nr 303, w godzinach 800 -1500.

Zgodnie z przepisami ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie w/w planu może wnieść uwagi. Uwagi należy wnieść na piśmie na adres Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 grudnia 2016 r.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne

Herb Sokółki

Zapraszam wszystkich zainteresowanych na spotkanie konsultacyjne, w sprawie nowej lokalizacji bocznicy kolejowej prowadzącej m.in. do kopalni kruszyw mineralnych BUDOKRUSZ S.A. w Drahlach.

Budowa bocznicy kolejowej pozwoli na wyprowadzenie z miejskich ulic znacznej części ciężkiego ruchu kołowego.

Spotkanie odbędzie się dnia 17 listopada 2016 roku o godz. 17.00 w Sokólskim Ośrodku Kultury, Kawiarnia Lira, ul. Grodzieńska 1, 16–100 Sokółka.

Burmistrz Sokółki
Ewa Kulikowska

Zaproszenie do konsultacji społecznych

Burmistrz Sokółki zaprasza do konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych na terenie gminy Sokółka i określenia granic ich obwodów.

Konsultacje

Do konsultacji zapraszamy rady działalności pożytku publicznego, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi prosimy wnosić na załączonym formularzu, w terminie do 5 października 2016 r., przesyłając na adres e-poczty oswiata@sokolka.pl lub składając w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1. Kontakt w sprawie konsultacji: Wydział Oświaty i Polityki Społecznej, pokój 306, tel. 85-7110942.

DO POBRANIA W BIP: Projekt uchwały oraz formularz konsultacji

(OS)

Zaproszenie do konsultacji społecznych

Baner

Województwo Podlaskie zakończyło realizację projektu pn. “Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej. Uzupełnieniem do istniejącej infrastruktury szerokopasmowej i wybudowanej przez samorząd Regionalnej Sieci Szerokopasmowej będą inwestycje związane z budową sieci dostępowych tzw. “ostatniej mili”.

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ponad 1 mld euro ze środków unijnych zostanie przeznaczonych na wsparcie rozwoju szerokopasmowych sieci NGA. Wsparcie publiczne może być udzielone tylko na białych obszarach NGA – czyli takich, gdzie nie ma i najprawdopodobniej w ciągu trzech lat nie powstanie infrastruktura NGA na zasadach rynkowych.

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konsultacji społecznych obszarów białych NGA. Celem konsultacji jest określenie listy białych obszarów NGA, które będą stanowiły potencjalny obszar interwencji w II konkursie w ramach I Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Konsultacje społeczne potrwają od 17 maja do 17 czerwca 2016 r.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie do konsultacji społecznych

Burmistrz Sokółki zaprasza do konsultacji projektu uchwały w sprawie planowania w budżecie Gminy Sokółka środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz przyjęcia zasad udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Sokółka.

Konsultacje

Do konsultacji zapraszamy rady działalności pożytku publicznego, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.).

Uwagi prosimy wnosić na załączonym formularzu, w terminie 10 dni od opublikowania niniejszej informacji, przesyłając na adres e-poczty oswiata@sokolka.pl lub składając w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1. Osobą do kontaktu w sprawie konsultacji jest Pani Anna Żemajduk, pokój 306, tel. 85 7110942.

DO POBRANIA: Projekt uchwały oraz formularz konsultacji

Anna Żemajduk

Burmistrz Sokółki zaprasza na konsultacje

Koncepcja programowo-przestrzenna

Przebudowa i rewitalizacja Placu Kościuszki

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska zaprasza na konsultacje społeczne w sprawie koncepcji przebudowy i rewitalizacji Placu Kościuszki w Sokółce, które odbędą się w dniu 24 marca 2016 r. o godz. 11:00 w sali „Lira” Sokólskiego Ośrodku Kultury, ul. Grodzieńska 1.

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych.

Burmistrz Sokółki
Ewa Kulikowska

 

DO POBRANIA:

Koncepcja programowo-przestrzenna
Koncepcja pomnika Borysewicza
Pomnik Niepodległości
Koncepcja pomnika 300 Lat Osadnictwa Tatarów
Interaktywna rzeźba Tyzenhauza
Koncepcja kiosku – przystanku

 

II konsultacje dotyczące wiaduktu

W związku z prowadzonymi pracami projektowymi dla zadania “Budowa wiaduktu nad torami PKP wraz z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 674 w mieście Sokółka i niezbędną infrastrukturą techniczną”, zapraszam do konsultacji społecznych, które odbędą się w środę 10 lutego 2016 r. o godz. 10:00 w Sokólskim Ośrodku Kultury w sali “Lira”, przy ul. Grodzieńskiej 1 w Sokółce.

Koncepcja wiaduktu

DO POBRANIA: Koncepcja rozwiązań drogowych

Burmistrz Sokółki
Ewa Kulikowska

„Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” – konsultacje społeczne

Komenda Powiatowa Policji w Sokółce przystępuje do budowy „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa” na terenie powiatu sokólskiego.

Plakat dot. konsultacji

Dla realizacji tego celu konieczne jest m. in. zebranie informacji o zagrożeniach, bezpośrednio od mieszkańców miast i wsi, przedstawicieli samorządów, szkół, instytucji publicznych, ośrodków opieki zdrowotnej, organizacji społecznych, organizacji parafialnych, związków wyznaniowych i zakładów pracy. W ten sposób zebrane dane, będące niczym innym jak oczekiwaniami społecznymi, posłużą do opracowania mapy istniejących zagrożeń, na podstawie której planowane i realizowane będą przez Policję i inne współdziałające służby, działania na rzecz bezpieczeństwa publicznego mieszkańców naszego powiatu.

Konsultacje powiatowe, na które zapraszamy przedstawicieli wszystkich samorządów z powiatu sokólskiego, przedstawicieli instytucji państwowych, placówek ochrony zdrowia, szkół, organizacji społecznych, związków wyznaniowych, zakładów pracy a w szczególności mieszkańców, odbędą się w dniu 5 lutego 2016 r. o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sokółce przy ul. Piłsudskiego 8.

Kolejne konsultacje o zasięgu gminnym zorganizowane zostaną w najbliższych tygodniach. O miejscach i terminach konsultacji będziemy informować zainteresowanych.

Komendant Powiatowy
Policji w Sokółce
mł. insp. mgr Krzysztof Mróz

Zaproszenie do konsultacji społecznych

Burmistrz Sokółki zaprasza na konsultacje społeczne, które odbędą się w czwartek 14 stycznia 2016 r. o godz. 10:00 w Sokólskim Ośrodku Kultury w sali „Lira”, przy ul. Grodzieńskiej 1, dotyczące prac projektowych związanych z planowaną modernizacją linii kolejowej nr 6 na odcinku Białystok – Sokółka – Kuźnica Białostocka (granica państwa) w zakresie:

Herb Sokółki

– budowy wiaduktu w ciągu drogi krajowej nr 19 i drogi wojewódzkiej nr 674 oraz kładki dla pieszych w pobliżu przejazdu kolejowego ul. Roski Małe do ul. Warszawskiej;
– likwidacji  przejazdu kolejowego (kategorii D) w km 227.664 na linii kolejowej nr 6 i 57;
– likwidacji przejazdu kolejowego – Geniusze- Zamczysk linia kolejowa nr 6 w km 210.338;
– likwidacji przejazdu kolejowego (kategorii A)  w km 219.580 ul. Lotników Lewoniewskich.

Serdecznie zapraszam mieszkańców Gminy Sokółka oraz wszystkich zainteresowanych.

Burmistrz Sokółki
Ewa Kulikowska

Konsultacje dotyczące wiaduktu

W związku z opracowywaniem dokumentacji projektowej na budowę na ulicy Kryńskiej w Sokółce wiaduktu nad torami PKP wraz z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 674 i niezbędnej infrastruktury technicznej, zapraszamy do konsultacji społecznych, które odbędą się w piątek 20 listopada 2015 r. o godz. 10:00 w Sokólskim Ośrodku Kultury w sali “Lira”, przy ul. Grodzieńskiej 1.

Koncepcja wiaduktu

Do pobrania poniżej jest proponowana koncepcja wiaduktu, oraz wniosek dzięki któremu osoby, które nie mogą przybyć na konsultacje społeczne będą mogły przesłać swoje uwagi odnośnie projektowanej inwestycji.

Wypełniony druk należy złożyć do dn. 11.12.2015 r. (decyduje data wpłynięcia) wykorzystując jedną z poniższych możliwości:

a) do Urzędu Miejskiego w Sokółce:
– złożyć osobiście
– przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Sokółce, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka
– przesłać faksem na nr 85 711 09 11
– przesłać e-mailem na adres: kancelaria@sokolka.pl

b) do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich:
– złożyć osobiście
– przesłać pocztą na adres: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok
– przesłać faksem na nr 85 67 67 153
– przesłać e-mailem na adres: sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl

c) do Pracowni Projektowej KOMI Zdzisław Kozikowski tel. kontaktowy (85) 811 09 09:
– złożyć osobiście
– przesłać pocztą na adres: KOMI Zdzisław Kozikowski, ul. Waszyngtona 24 lok. 415, 15-274 Białystok
– przesłać faksem na nr 85 74 20 117
– przesłać e-mailem na adres: phukomi@op.pl

DO POBRANIA:

Koncepcja rozwiązań drogowych

Druk wniosku

Burmistrz Sokółki
Ewa Kulikowska

Zaproszenie do konsultacji

Plakat

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski serdecznie zaprasza mieszkańców gmin Krynki, Kuźnica, Sidra, Sokółka i Szudziałowo do udziału w tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju poprzez aktywny udział w konsultacjach społecznych.

Spotkania konsultacyjne będą obejmowały szukanie rozwiązań dla zauważonych problemów. W odróżnieniu do poprzednich konsultacji, obecne warsztaty będą organizowane w biurze LGD Szlak Tatarski i są skierowane bezpośrednio do reprezentantów poszczególnych sektorów (tj. do sektora społecznego, publicznego, gospodarczego i mieszkańców obszaru LGD).

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem spotkań konsultacyjnych.

Natalia Małachwiej

Zaproszenie do konsultacji społecznych

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zaprasza mieszkańców gminy Sokółka do konsultacjach społecznych realizowanych w ramach opracowania nowej wielofunduszowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Spotkania konsultacyjne będą obejmowały w szczególności opracowanie celów oraz w dalszej kolejności szukanie rozwiązań dla zauważonych problemów. Sokólskie spotkanie dotyczące opracowania celów odbędzie się 25 września 2015 w godz. 13:00 – 16:00 w Kawiarni “Lira” przy ul. Grodzieńska 1.

DO POBRANIA: Harmonogram spotkań konsultacyjnych

Natalia Małachwiej
LGD Szlak Tatarski

Zaproszenie do konsultacji społecznych

Logo LGD

Zarząd Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski zaprasza na konsultacje społeczne skierowane do mieszkańców gminy Sokółka, Szudziałowo, Krynki, Kuźnica i Sidra.

Konsultacje są realizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski w ramach opracowania nowej wielofunduszowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

DO POBRANIA: Harmonogram spotkań konsultacyjnych

Natalia Małachwiej
LGD Szlak Tatarski

Skip to content