Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Urząd Miejski w Sokółce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strony Internetowej Urzędu Miejskiego w Sokółce oraz Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sokółce.

Data publikacji strony: 2019-10-31. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-09-27.Informacja o Urzędzie Miejskim w Sokółce w tekście łatwym do czytania – ETR (Easy To Read).

Zadania Urzędu Miejskiego w Sokółce (dalej zwanego Urzędem).

Urząd zajmuje się sprawami mieszkańców miasta.

W Urzędzie możesz:

 • zameldować się, czyli zgłosić to, gdzie mieszkasz,
 • zrobić dowód osobisty,
 • zgłosić, gdy urodzi się dziecko,
 • dostać akt zgonu i akt urodzenia,
 • wziąć ślub cywilny,
 • zapłacić lokalne opłaty, na przykład opłatę za wywóz śmieci,
 • zgłosić założenie własnej firmy.

Urząd ma też inne zadania:

 • prowadzi szkoły podstawowe, przedszkola i żłobki,
 • prowadzi spis ludności w gminie – spis ludności to spis wszystkich osób mieszkających w gminie.
 • zarządza gminą w trudnych sytuacjach, na przykład w czasie powodzi lub suszy,
 • zajmuje się budżetem,
 • ustala jakie będą lokalne opłaty i podatki,
 • planuje gdzie będą nowe ulice i chodniki w gminie,
 • robi remonty i buduje nowe budynki,
 • buduje i naprawia drogi gminne i chodniki,
 • dba o przyrodę i zieleń w gminie,
 • zleca wywożenie śmieci z terenu gminy,
 • pilnuje i dba o czystość i porządek,
 • dba o zabytki,
 • obsługuje różne wybory, na przykład na Prezydenta Polski, wybory do Sejmu i Senatu, do Parlamentu Europejskiego,
 • współpracuje z organizacjami pozarządowymi.

Budynek Urzędu Miejskiego w Sokółce

Siedziba Urzędu znajduje się przy ul. Plac Kościuszki 1 w Sokółce.

Budynek ma wejście główne od ul. Plac Kościuszki

Przed budynkiem urzędu jest podjazd dla wózków inwalidzkich.

Tutaj pracuje Burmistrz Sokółki. Panią Burmistrz Sokółki jest Ewa Kulikowska. Pani Burmistrz Sokółki jest też kierownikiem Urzędu. Pani Burmistrz pomagają Zastępcy Burmistrza, Sekretarz, Skarbnik i Kierownicy Wydziałów. Pani Burmistrz Sokółki pomagają też pracownicy zatrudnieni w Wydziałach i na samodzielnych stanowiskach.

Za budynkiem Urzędu znajduje się parking. Na parkingu są wyznaczone miejsca dla osób z niepełnosprawnością.

W budynku, po lewej stronie od wejścia znajduje się Punkt Informacyjny. Pracownik podpowie gdzie się udać, aby załatwić sprawę.

W budynku, po prawej stronie od wejścia znajduje się Sala Obsługi Interesantów.

Pracownicy udzielą informacji i pomogą wypełnić wnioski.

Osoba niesłysząca lub słabosłysząca może skorzystać z usługi tłumacza języka migowego on-line (SJM i PJM). Usługa oznaczona jest symbolem:

Na parterze znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością.

Na I piętrze, w pokoju 207 mieści się Kancelaria Urzędu Miejskiego. Kancelaria to miejsce, w którym zostawisz pismo i otrzymasz potwierdzenie.

Informacje ogólne:

Urząd jest czynny w poniedziałek, środę, czwartek i piątek w godzinach od 7.30 do 15.30. W każdy wtorek urząd czynny jest od 8.00 do 16.00.

Aby załatwić sprawę w Urzędzie należy:

 • napisać pismo i wysłać na adres: Urząd Miejski w Sokółce, ul. Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka.
 • napisać pismo i złożyć w Kancelarii mieszczącej się na I piętrze w budynku Urzędu przy ul. Plac Kościuszki 1,
 • napisać pismo i wysłać za pomocą platformy e-PUAP.

e-PUAP to Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, trzeba mieć dostęp do Internetu i założone konto. Po zalogowaniu należy

 • wyszukać podmiot Gmina Miasto Sokółka,
 • napisać wiadomość i wysłać na adres: kancelaria@sokolka.pl
 • wysłać faks pod numer 85 711 09 11
 • zadzwonić do Urzędu pod numer 85 711 09 00.

Do urzędu można wchodzić z psem przewodnikiem. Pies przewodnik to pies, który pomaga na przykład osobie niewidomej.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sokółce znajdziesz na pod adresem: bip-umsokolka.wrotapodlasia.pl


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • treści opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • treści pochodzą z różnych źródeł,
 • treści są bardzo obszerne i zostały zamieszczone jako załączniki,
 • treści zostały wytworzone przez inną instytucję,
 • treści posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
 • filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-10-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest administrator serwisu Radosław Onoszko, adres e-poczty bip@sokolka.pl bip (małpa) sokolka (kropka) pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 7110919. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Koordynatorzy do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Sokółce

Małgorzata Czaplejewicz – główny koordynator do spraw dostępności
Kontakt: Urząd Miejski w Sokółce ul. Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka,
tel. 85 7110917, e-mail: m.czaplejewicz@sokolka.pl

Michał Grynczel – koordynator do spraw dostępności architektonicznej
Kontakt: Urząd Miejski w Sokółce, ul. Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka,
tel. 85 7110946, e-mail: mgrynczel@sokolka.pl

Marcin Puszko – koordynator do spraw dostępności informacyjno-komunikacyjnej i cyfrowej
Kontakt: Urząd Miejski w Sokółce, ul. Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka,
tel. 85 7110907, e-mail: informatyk@sokolka.pl

1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miejski w Sokółce,
2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Miejski w Sokółce,
3. monitorowanie działalności Urzędu Miejskiego w Sokółce w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dostępność architektoniczna

Adres: Urząd Miejski w Sokółce, Plac Kościuszki 1.

Budynek urzędu jest częściowo przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.

Budynek usytuowany jest w centrum Sokółki i można do niego dotrzeć (dojechać) samodzielnie lub autobusami komunikacji publicznej – linią nr 1 i 2. Przed urzędem umiejscowiony jest bezpłatny parking samochodowy z wydzielonymi i oznaczonymi miejscami przeznaczonymi dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia głównego budynku prowadzą chodniki, które nie są wyposażone w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących. Przed schodami do wejścia głównego po prawej stronie znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową wyposażony w poręcz.

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Zaraz po wejściu w holu po lewej stronie znajduje się mapa tyflograficzna z rozmieszczeniem pomieszczeń w parterze budynku, po prawej stronie znajduje się duża tablica z informacją o rozkładzie pomieszczeń. W budynku wszystkie pomieszczenia są oznaczone tabliczkami z napisami w alfabecie Braille’a i oznaczeniem numerów pokoi w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Po wejściu do budynku, w holu na wprost od wejścia głównego znajduje się punkt informacyjny, gdzie można uzyskać niezbędne informacje jak poruszać się po budynku i o dostępnych usługach. Punkt jest wyposażony w pętlę indukcyjną, komputer z możliwością połączenia z tłumaczem migowym online.

Po wejściu na parter budynku, po prawej stronie od wejścia głównego, za przeszklonymi drzwiami, znajduje się Sala Obsługi Interesanta. Kasa i jedno stanowisko na Sali obsługi również jest wyposażone w pętle indukcyjne stanowiskowe.

Dotarcie na inne niż parter piętra budynku możliwe jest schodami nie przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada windy umożliwiającej dotarcie na piętra. W razie potrzeby urząd zapewnia możliwość załatwienia wszystkich spraw na parterze budynku.

Toaleta dla interesantów, przystosowana dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach jest dostępna na parterze budynku, na lewo od wejścia głównego. Bezpośrednio przed toaletą znajdują się schody, których pokonanie umożliwia platforma przyschodowa.

Na parterze budynku znajduje się również sala konferencyjna przystosowana dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Budynek jest wyposażony w krzesło ewakuacyjne. W związku z ustawą o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się (Dz. U. z 2011 r. nr 209 poz. 1243) rozszerzono katalog usług, które umożliwiają osobom niesłyszącym lub słabo słyszącym możliwość skontaktowania się z urzędem. Urząd umożliwia połączenie z tłumaczem języka migowego online poprzez stronę internetową www.sokolka.pl.

Osoby niepełnosprawne mają prawo do skorzystania, w celu załatwienia sprawy w urzędzie, z pomocy wybranej przez siebie osoby (wybrana osoba powinna mieć ukończone 16 lat). W celu ułatwienia i przyśpieszenia załatwienia sprawy prosimy o wcześniejsze poinformowanie czego ma dotyczyć wizyta.

Urząd Miejski w Sokółce deklaruje ciągłe dążenie do poprawy dostępności stron internetowych i dostępności architektonicznej oraz stosowanie się do wymagań ustawowych.

PLIKI DO POBRANIA:

ETR – Informacja o Urzędzie Miejskim w Sokółce

ETR – Zadania Urzędu Miejskiego w Sokółce

Obowiązek informacyjny RODO dotyczący danych osobowych osób ubiegających się o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej lub zgłaszających brak dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, a także osób ubiegających się o zapewnienie dostępności cyfrowej.

PLAN DZIAŁANIA na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Sokółce na lata 2020-2021.

Raport o stanie zapewniania dostępności

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Tłumacz języka migowego

Skip to content