Uchwały oświatowe

2023

 • Uchwała Nr 66/426/2023 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu używanego do przewozu przez rodziców lub opiekunów prawnych, dzieci i uczniów niepełnosprawnych do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku przedszkolnego, szkolnego lub obowiązku nauki.
 • Uchwała Nr 66/427/2023 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia z dnia 21 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawne ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sokółka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
 • Uchwała Nr 74/480/2023 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 26 września 2023 r. w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2023/2024.
 • Uchwała Nr 74/482/2023 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 26 września 2023 r. w sprawie przejęcia od Gminy Szudziałowo zadania z zakresu oświaty pn. “Dowóz uczniów o specjalnych potrzebach kształcenia z terenu Gminy Szudziałowo do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce.”

2022

 • Uchwała Nr LIV/358/2022 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 30.06.2022 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sokółka.
 • Uchwała Nr LIV/359/2022 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 30.06.2022 r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dn. 14.12.2016 r. Prawo oświatowe.
 • Uchwała Nr LIV/360/2022 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 30.06.2022 r. w sprawie zmiany wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki w gminie Sokółka.
 • Uchwała Nr 57/368/2022 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 8 września 2022 r. zmieniająca uchwalę w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i zespołach szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokółka oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru czasu pracy pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych.
 • Uchwała Nr 57/369/2022 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 8 września 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sokółka.
 • Uchwała Nr 57/374/2022 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 8 września 2022 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Sokółka a Gminą Sidra w przedmiocie powierzenia Gminie Sokółka częściowej realizacji zadania publicznego zapewnienia uczniom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu.
 • Uchwała Nr 61/399/2022 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu używanego do przewozu przez rodziców lub opiekunów prawnych, dzieci i uczniów niepełnosprawnych do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku przedszkolnego, szkolnego lub obowiązku nauki.
 • Uchwała Nr 63/409/2022 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu używanego do przewozu przez rodziców lub opiekunów prawnych, dzieci i uczniów niepełnosprawnych do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku przedszkolnego, szkolnego lub obowiązku nauki.

2021

 • Uchwała Nr XXXV/212/2021 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 21.01.2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Miejski w Sokółce
 • Uchwała Nr XXXV/213/2021 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 21.01.2021 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka z Żłobku Miejskim w Sokółce oraz określenie maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
 • Uchwała Nr XXXIX/233/2021 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 27.05.2021 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Sokółka.
 • Uchwała Nr XL/244/2021 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 28.06.2021 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sokółka.
 • Uchwała Nr XLII/255/2021 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 16.08.2021 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące JST oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 • Uchwała Nr XLII/269/2021 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 27.09.2021 r. w sprawie uchwalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Sokółce.
 • Uchwała Nr XLII/270/2021 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 27.09.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przez Gminę Sokółka.

2020

 • Uchwała Nr XXIII/151/2020 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 14.04.2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sokółka.
 • Uchwała Nr XXIII/152/2020 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 14.04.2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Miejski w Sokółce.
 • Uchwała Nr XXVII/181/2020 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 26.06.2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sokółka.
 • Uchwała Nr XXVII/180/2020 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 26.06.2020 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w starej Kamionce.

2019

 • Uchwała Nr V/47/2019 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Uchwała Nr VIII/61/2019 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Sokółce oraz nadania jej statutu.
 • Uchwała Nr VIII/60/2019 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami dzieci 6 letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokółka.
 • Uchwała Nr IX/72/2019 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 13.06.2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sokółka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
 • Uchwała Nr XII/88/2019 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 28.08.2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Sokółka.
 • Uchwała Nr XV/112/2019 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 12.11.2019 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Sokółka.
 • Uchwała Nr XVII/126/2019 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 19.12.2019 r. w sprawie nadania Statutu OPS w Sokółce.

2018

 • Uchwała Nr LXVIII/401/18 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy sokółka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 • Uchwała Nr LXIX/413/18 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez gminę Sokółka publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

2017

 • Uchwała Nr XLV/264/2017 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Sokółka przedszkolach.
 • Uchwała Nr XLVIII/272/2017 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 • Uchwała Nr XLIX/282/2017 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz zespołów wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sokółka.
 • Uchwała Nr XLIX/283/2017 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sokółka dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów i przyznania poszczególnym kryteriom liczby punktów.
 • Uchwała Nr XLIX/284/2017 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, szkół prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne na terenie Gminy Sokółka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 • Uchwała Nr XLIX/285/2017 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej w Sokółce.
 • Uchwała Nr LI/295/2017 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 • Uchwała Nr LIII/308/2017 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie utworzenia Samorządowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Sokółce.
 • Uchwała Nr LX/350/2017 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie organizacji obsługi finansowej szkół prowadzonych przez Gminę Sokółka.
 • Uchwała Nr LXI/353/2017 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Sokółce.
 • Uchwała Nr LXV/373/2017 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Boguszach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Boguszach.
 • Uchwała Nr LXV/374/2017 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Geniusza w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Geniuszach.
 • Uchwała Nr LXV/375/2017 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Malawiczach Dolnych w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Malawiczach Dolnych.
 • Uchwała Nr LXV/376/2017 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Starej Kamionce w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Starej Kamionce.
 • Uchwała Nr LXV/377/2017 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Starej Rozedrance w ośmioletnią Szkołę Podstawową w starej Rozedrance.
 • Uchwała Nr LXV/378/2017 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce.
 • Uchwała Nr LXV/379/2017 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Integracyjnych w Sokółce w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce.
 • Uchwała Nr LXV/380/2017 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sokółce w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Walerego Wróblewskiego w Sokółce.

2016

 • Uchwała Nr XXVII/182/2016 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Sokółka dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów i przyznania poszczególnym kryteriom liczby punktów.
 • Uchwała Nr XXVI/175/2016  Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sokółka.
 • Uchwała Nr XXV/168/2016 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz zespołów wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sokółka.
 • Uchwała Nr XXV/167/2016 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Sokółka dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów i przyznania poszczególnym kryteriom liczby punktów.

2015

 • Uchwała Nr 17/110/2015 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej w Malawiczach Dolnych.
 • Uchwała Nr 17/109/2015 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 30 września 2015 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/101/2015 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej w Malawiczach Dolnych.
 • Uchwała Nr 16/101/2015 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej w Malawiczach Dolnych.
 • Uchwała Nr 13/087/2015 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 30 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i zespołach szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokółka oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru czasu pracy pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych.
 • Uchwała Nr 13/086/2015 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 30 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia na terenie gminy Sokółka zespołów wychowania przedszkolnego.
 • Uchwała Nr 13/085/2015 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki w gminie Sokółka.
 • Uchwała Nr 11/060/2015 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli. oddziałów przedszkolnych oraz zespołów wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sokółka.
 • Uchwała Nr 11/059/2015 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki w gminie Sokółka.
 • Uchwała Nr 07/033/2015 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie zmiany sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sokółka.

2014

 • Uchwała Nr LXII/452/2014 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sokółka.
 • Uchwała Nr LX/443/2014 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 4 września 2014r. w sprawie ogłoszenia zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej w Janowszczyźnie.
 • Uchwała Nr LX/441/2014 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 4 września 2014r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sokółka.
 • Uchwała Nr LX/440/2014 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 4 września 2014r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Sokółka i określenia granic ich obwodów.
 • Uchwała Nr LVIII/432/2014 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie wzniesienia popiersia Świętego Jana Pawła II przy Gimnazjum Nr 1 w Sokółce.
 • Uchwała Nr LVIII/428/2014 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Sokółka oraz określenia maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie w żłobku.
 • Uchwała Nr LVIII/427/2014 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Sokółka.
 • Uchwała Nr LVIII/426/2014 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia w Gminie Sokółka programu przyznającego uprawnienia rodzinom wielodzietnym ,,Karta Dużej Rodziny’’.

2013

 • Uchwała Nr XLVI/353/2013 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sokółce.
 • Uchwała Nr XLVI/346/2013 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i zespołach szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokółka oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru czasu pracy pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych.
 • Uchwała Nr XLV/335/2013 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie skargi Pani Katarzyny Sawickiej na Dyrekcję Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sokółce.

2012

 • Uchwała Nr XXXII/233/2012 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 4 września 2012r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sokółka.
 • Uchwała Nr XXXII/232/2012 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 4 września 2012r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Sokółka zespołów wychowania przedszkolnego.
 • Uchwała Nr XXVII/205/2012 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 30 maja 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i zespołach szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokółka oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru czasu pracy pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych.
 • Uchwała Nr XXVII/204/2012 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 30 maja 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w  ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
 • Uchwała Nr XXIII/157/2012 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 5 w Sokółce.
 • Uchwała Nr XXI/152/2012 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 8 lutego 2012 r. w spr. przekazania Społeczno – Oświatowemu Stowarzyszeniu Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” prowadzenia Szkoły Podstawowej w Janowszczyźnie.

Zobacz również

Skip to content