Projekt Studium Zagospodarowania Przestrzennego

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Sokółka.

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz uchwały nr LXXIII/422/18 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sokółka, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sokółka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 14 czerwca 2022 r. do 5 lipca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1, 16 100 Sokółka w godzinach pracy urzędu oraz na stronie http://bip.um.sokolka.wrotapodlasia.pl/.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) w powiązaniu art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu powyższego projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami przeprowadzona zostanie w dniu 5 lipca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1, 16 100 Sokółka, sala Sokólskiego Ośrodka Kultury „LIRA” o godzinie 10:00.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium.

Uwagi należy składać do Burmistrza Sokółki w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lipca 2022 r.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że każdy może złożyć uwagi i wnioski do projektu w zakresie ochrony środowiska. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych w zakresie ochrony środowiska jest Burmistrz Sokółki. Uwagi mogą być wnoszone:

 • w formie pisemnej;
 • ustnie do protokołu;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

DO POBRANIA:

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Sokółka.

Projekt Studium – Załączniki 2022-06-06

Klauzula informacyjna

(UW)

Obowiązek złożenia deklaracji źródeł ciepła i spalania paliw

Burmistrz Sokółki, przypomina o obowiązku składania deklaracji o źródłach ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Każdy właściciel lub zarządca budynku (mieszkalnego lub niemieszkalnego) ma ustawowy obowiązek złożyć odpowiednią deklarację do 30 czerwca 2022 r.

Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu, żeby to zrobić musisz posiadać profil zaufany, podpis elektroniczny albo e-dowód.

Ulotka CEEB

Wejdź na stronę https://ceeb.gov.pl, > wybierz przycisk „Zaloguj się przez login.gov.pl, aby złożyć deklarację” > wypełnij deklarację i wyślij.

Deklarację można również złożyć w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sokółce (druki dostępne są na parterze budynku Urzędu oraz na stronie internetowej https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, jeżeli dom posiada źródło ciepła i spalania paliw kiedykolwiek uruchomione przed 1 lipca 2021 r. – na złożenie deklaracji jest 12 miesięcy. Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie uruchomione po 1 lipca 2021 r. deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Referatu Ochrony Środowiska (pokój nr 105) w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach 7:30-15:30, wtorek w godzinach 8:00-16:00 lub pod nr telefonu 085 711 09 09.

(KJ)

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz.1899 t.j. z późn. zm.) Burmistrz Sokółki informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sokółce Pl. Kościuszki 1, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia o numerze geodezyjnym 1, o powierzchni 1,1000 ha, położonej w obrębie 16 Jelenia Góra.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sokółce Plac Kościuszki 1, tel. 857110903 lub na stronie internetowej: https://bip-umsokolka.wrotapodlasia.pl

GR.K.6845.14.2021.JS Wykaz nieruchomości

(JS)

Wnioski o świadczenie za przyjęcie uchodźców

Możliwe jest już składanie wniosków o świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

Na podstawie wniosku osoby udzielające gościny uchodźcom będą mogły ubiegać się o zwrot kosztów pobytu w wysokości 40 zł dziennie za osobę. Świadczenie będzie przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia, ale nie dłużej niż za okres 60 dni i będzie wypłacane z dołu.

Zgodnie z podanym wzorem, we wniosku należy podać dane osobowe wnioskodawcy, liczbę osób, na które wnioskodawca chce uzyskać świadczenie oraz adres miejsca pobytu osób przyjętych do zakwaterowania.

Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie przyjętej osobie i że nie zostało pobrane dodatkowe wynagrodzenie za wynajem ani inne świadczenia z tego tytułu. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

W przypadku wnioskowania o przedłużenie przyznania świadczenia powyżej 60 dni należy szczegółowo uzasadnić wniosek. Do wniosku należy dołączyć wypełnione karty osób przyjętych do zakwaterowania.

Wnioski można składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1, tel. 85-7110900.

DO POBRANIA: Rozporządzenie i wzór wniosku

Numer PESEL dla obywateli Ukrainy

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska informuje, że rejestracja uchodźców z Ukrainy, którzy chcą uzyskać numer PESEL i pozostać w Polsce rozpocznie się w najbliższą środę 16 marca. Dotyczy to osób które przybyły do Polski po 24.02.2022 r.

Aby otrzymać numer PESEL należy zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Sokółce – Sala Obsługi Interesanta – w godzinach pracy urzędu poniedziałek- piątek 7.30-15.30, wtorek 8.00-16.00.

Jak składa się wniosek o nadanie numery PESEL

 • Papierowy wniosek składa się osobiście. Nie trzeba wcześniej rezerwować wizyty.
 • Wniosek jest bezpłatny.
 • Wniosek wypełnia osoba, która ubiega się o PESEL albo urzędnik na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę.
 • Wniosek musi być czytelnie podpisany.
 • Do wniosku należy dołączyć jedną fotografię (kolorową, o wymiarach 35×45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie)
  Istnieje możliwość bezpłatnego wykonania fotografii. W tym celu należy zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Sokółce w celu otrzymania zlecenia.
 • Należy mieć ze sobą dokument, na podstawie którego została przekroczona granica (paszport biometryczny, ukraiński paszport wewnętrzny, akt urodzenia w przypadku dzieci).
 • Podczas składania wniosku pobiera się odciski palców. Nie dotyczy to dzieci poniżej 12 roku życia oraz osób, od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.
 • Składając wniosek warto podać swój adres mailowy i numer telefonu oraz wyrazić zgodę na założenie profilu zaufanego. Profil ułatwia załatwianie różnych formalności przez internet (np. wniosek o świadczenia pieniężne).

Jak wyrobić numer PESEL dla dziecka

 • Za dziecko wniosek może złożyć jego rodzic, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca nad nim faktyczną pieczę.
 • Od osób, które skończyły 12 rok życia, będą pobierane odciski palców.
 • Potrzebna jest też fotografia.

DO POBRANIA:

Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy

Informacje dotyczące obywateli Ukrainy:
Інформація для громадян України:

https://www.gov.pl/web/ua

(EM)

Wyniki naboru uzupełniającego do projektu ,,Gmina Sokółka przyjazna rodzicom”

Baner EFS

Szanowni Państwo, w poniższym załączniku podajemy do publicznej wiadomości listę rodziców/opiekunów prawnych przyjętych w naborze uzupełniającym do projektu „Gmina Sokółka przyjazna rodzicom”, współfinansowanego z Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Załącznik:

Lista Rodziców/opiekunów prawnych przyjętych do projektu

Referat Oświaty

Nabór do pracy w Żłobku Miejskim w Sokółce

Baner EFS

Gmina Sokółka ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy w Żłobku Miejskim w Sokółce, ul. ks. P. Ściegiennego 36, 16-100 Sokółka– opiekun/ka dziecięcy/a – liczba etatów: 1.

Nabór prowadzony jest w ramach projektu pn. „Gmina Sokółka przyjazna rodzicom” RPPD.02.02.00-20-0173/19, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej II: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.2 Działania na rzecz równowagi praca-życie.

Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową, w zamkniętej kopercie z napisem: Nabór na stanowisko – opiekun/ka dziecięcy/a, w ramach projektu Gmina Sokółka przyjazna rodzicom, z podanym adresem zwrotnym, w terminie 31.01.2022 r. – 3.02.2022r., w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Sokółce, na adres: Kancelaria Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka.

W przypadku nadesłania oferty za pomocą operatora pocztowego, o dacie jej złożenia decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Urzędu Miejskiego w Sokółce. Oferty niekompletne lub które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacji w sprawie naboru udziela Pani Ewa Puszko – dyrektor Żłobka Miejskiego w Sokółce, pod numerem tel. 85- 555-81-17, w godzinach pracy placówki.

Szczegóły na temat naboru na poszczególne stanowiska są zawarte w zamieszczonych poniżej załącznikach:

Ogłoszenie o naborze

Klauzula RODO

Harmonogram rekrutacji

Rekrutacja do przedszkoli w 2022 roku

Burmistrz Sokółki informuje, iż od 07.02.2022 r. od godz. 8.00 do 18.02.2022 r. do godz. 15.00 – przyjmowane będą od rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole, innej formy wychowania przedszkolnego deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego w danej placówce. Nie będą przyjmowane deklaracje od dzieci będących mieszkańcami innych gmin.

Dzieci w przedszkolu

W terminie od 21.02.2022 r. od godz. 8.00 do 11.03.2022 r. do godz. 15.00 – przyjmowane będą od rodziców dzieci – mieszkańców gminy Sokółka, które jeszcze nie uczęszczały do przedszkola, wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z załącznikami.

Druk wniosku oraz klauzula informacyjna zamieszczone będą na stronie internetowej przedszkola pierwszego wyboru, w przypadku oddziału przedszkolnego funkcjonującego w szkole, na stronie danej szkoły.

ZOBACZ WIĘCEJ

Nabór wniosków na stypendia sportowe

Burmistrz Sokółki przypomina, że można składać wnioski o przyznanie stypendium sportowego osobom fizycznym osiągającym wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym w 2021 roku.

Nowe zasady, tryb przyznania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych określa Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVII/313/2021 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych osobom fizycznym osiągającym wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym.

Prawidłowo wypełniony i podpisany wniosek o przyznanie stypendium sportowego wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami tj:

 1. Aktualne zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzające, że się jest uczniem bądź studentem. W przypadku nie posiadania statusu ucznia bądź studenta zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu w rejestrze bezrobotnych lub oświadczenie o zatrudnieniu.
 2. Potwierdzenie osiągniętego wyniku sportowego, poświadczone przez właściwy związek sportowy, łącznie z oficjalnym komunikatem z zawodów poświadczonym przez właściwy związek zawierający informację o liczbie startujących zawodników, par, sztafet, osad lub drużyn w konkurencji oraz jednoznacznym określeniem rangi zawodów tj. Mistrzostw Świata, Pucharu Świata, Mistrzostw Europy, Pucharu Europy, Mistrzostw Polski, Pucharu Polski, Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików.

Wnioski należy składać w terminie od dnia 24 stycznia 2022 r. do 31 stycznia 2022 r. do skrzynki przy wejściu do budynku Urzędu Miejskiego w Sokółce lub można wysłać na adres Urzędu Miejskiego w Sokółce Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka.

Wzór wniosku, klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych oraz w/w uchwała Rady Miejskiej w Sokółce wraz z regulaminem, dostępne są pod niniejszym artykułem.

W razie pytań można kontaktować się z Panią Joanną Korzeniewską tel. 85 711 09 19, adres e-mail: korzeniewska@sokolka.pl

DO POBRANIA:

Wniosek na stypendia sportowe

Uchwała w sprawie stypendiów

Informacje RODO

(JK)

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz.1899 t.j. z późn. zm.) Burmistrz Sokółki informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sokółce Pl. Kościuszki 1, zostało wywieszone na okres 32 dni tj. od dnia 12 stycznia 2022 r. do dnia 14 lutego 2022 r. ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości o numerze geodezyjnym 329 o powierzchni 0,1100 ha położoną w obrębie 58 Zadworzany.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sokółce Plac Kościuszki 1, tel. 857110903 lub na stronie internetowej:

https://bip-umsokolka.wrotapodlasia.pl

(JS)

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

W oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz.1899 t.j. z późn. zm.) Burmistrz Sokółki informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sokółce Pl. Kościuszki 1, zostały wywieszone na okres 21 dni, tj. od dnia 10 stycznia 2022 r. do dnia 1 lutego 2022 r. wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży o numerach geodezyjnych:

 • 163/2 o powierzchni 0,3615 ha obręb Bobrowniki,
 • 78/4 o powierzchni 0,2100 ha obręb Geniusze.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sokółce Pl. Kościuszki 1, tel. 85 7110903 lub na stronie internetowej:

https://bip-umsokolka.wrotapodlasia.pl/wykazy_nieruchomoci

(JS)

Kampania informacyjna „Dokumenty zastrzeżone”

Baner

Związek Banków Polskich informuje o realizacji społecznej kampanii Informacyjnej „Dokumenty zastrzeżone”, której celem jest poszerzenie wiedzy o potrzebie zastrzegania w bankach utraconych dokumentów tożsamości przez każdą osobę, której taka sytuacja się przytrafiła.

Takie zastrzeżenie jest niezmiernie ważną czynnością wzmacniającą bezpieczeństwo obywateli oraz wpływa na skuteczne blokowanie procederu kradzieży tożsamości przez przestępców.

Kampania jest realizowana pod honorowym patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz we współpracy z Komendą Główną Policji i jednostkami terenowymi Policji w całym kraju.

Zobacz co zrobić w przypadku utraty dokumentów

Hanna Idzikowska

Skip to content