Nabór wniosków na stypendia sportowe

Burmistrz Sokółki przypomina, że można składać wnioski o przyznanie stypendium sportowego osobom fizycznym osiągającym wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym w 2022 roku.

Nowe zasady, tryb przyznania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych określa Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVII/313/2021 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych osobom fizycznym osiągającym wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym.

Prawidłowo wypełniony i podpisany wniosek o przyznanie stypendium sportowego wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami tj:

 1. Aktualne zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzające, że się jest uczniem bądź studentem. W przypadku nie posiadania statusu ucznia bądź studenta zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu w rejestrze bezrobotnych lub oświadczenie o zatrudnieniu.
 2. Potwierdzenie osiągniętego wyniku sportowego, poświadczone przez właściwy związek sportowy, łącznie z oficjalnym komunikatem z zawodów poświadczonym przez właściwy związek zawierający informację o liczbie startujących zawodników, par, sztafet, osad lub drużyn w konkurencji oraz jednoznacznym określeniem rangi zawodów tj. Mistrzostw Świata, Pucharu Świata, Mistrzostw Europy, Pucharu Europy, Mistrzostw Polski, Pucharu Polski, Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików.

należy składać w terminie od dnia 23 stycznia 2023 r. do 31 stycznia 2023 r. do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Sokółce pok. 207 lub można wysłać na adres Urzędu Miejskiego w Sokółce Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka.

Wzór wniosku, klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych oraz w/w uchwała Rady Miejskiej w Sokółce wraz z regulaminem, dostępne są pod niniejszym artykułem. W razie pytań można kontaktować się z Panią Joanną Korzeniewską tel. 85 711 09 19, adres e-mail: korzeniewska@sokolka.pl

DO POBRANIA:

Wzór wniosku

Uchwała w sprawie stypendiów

Klauzula informacyjna RODO

(JK)

Można składać wnioski na preferencyjny zakup węgla

Informacja dotycząca preferencyjnego zakupu węgla dla gospodarstw domowych

Burmistrz Sokółki informuje, iż od dnia 23 listopada 2022 r. mieszkańcy Gminy Sokółka zainteresowani zakupem węgla po cenie preferencyjnej, mogą złożyć wypełniony i podpisany wniosek w Urzędzie Miejskim w Sokółce, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka:

 • osobiście w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Sokółce (parter),
 • drogą elektroniczną – za pośrednictwem platformy ePUAP.

Prosimy o złożenie wniosków do dnia 29.11.2022 r. do godz. 12.00.

Uwaga! Ostateczna cena węgla kamiennego będzie znana po:

 • wskazaniu przez Spółkę Węglokoks S.A. ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice składu węglowego z którego Gmina odbierze węgiel kamienny,
 • wyłonieniu podmiotu dystrybucyjnego na terenie gminy.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, Gmina sprzedaje paliwo stałe po cenie nie wyższej niż 2000 zł brutto za tonę.

Koszt transportu paliwa stałego ze składu węglowego na terenie miasta Sokółka do gospodarstwa domowego, pokrywa Wnioskodawca!

Wszelkie dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: 85-7110909.

DO POBRANIA: Formularz wniosku

(AC)

Informacja o przetargach na sprzedaż nieruchomości

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 t.j. z późn. zm.) Burmistrz Sokółki informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sokółce Plac Kościuszki 1, zostały wywieszone ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości:

 • o numerze geodezyjnym 2532, położonej w obrębie Sokółka,
 • o numerze geodezyjnym 2533 i 2534, położonej w obrębie Sokółka,
 • o numerze geodezyjnym 417/1, położonej w obrębie Sokółka,
 • o numerze geodezyjnym 78/3, położonej w obrębie Geniusze.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sokółce Plac Kościuszki 1, tel. 857110903 lub na stronie internetowej: https://bip-umsokolka.wrotapodlasia.pl

(JS)

Informacja dotycząca oszczędności energii elektrycznej

Sejm RP nałożył na Gminy obowiązek ograniczenia zużycia energii elektrycznej o minimum 10% (ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej).

Mając na względzie powyższe nakazy oraz w poczuciu odpowiedzialności za finanse gminy, po przeanalizowaniu sytuacji w Gminie Sokółka, jak też w uzgodnieniu z Przewodniczącymi Rad Osiedli i Sołtysami – Gmina Sokółka zmuszona jest do wprowadzenia częściowego wyłączenia oświetlenia ulicznego.

Na terenie miasta Sokółka obecnie zainstalowane są energooszczędne lampy typu LED z zaprogramowaną redukcją mocy do 60 % w godzinach 23.00-4.00. Dodatkowo następuje wyłączenie części oświetlenia przy terenach bez zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej.

Na obszarach wiejskich wyłączane będzie oświetlenie uliczne od godziny 23.00 do godziny 4.00.

Piotr Romanowicz
Sekretarz Sokółki

Informacja o szacowaniu zapotrzebowania na węgiel

Baner

Zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, oraz koniecznością przeprowadzenia rozeznania dotyczącego ilości zapotrzebowania na surowiec, Gmina Sokółka musi ustalić wstępną liczbę gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy ZAINTERESOWANYCH zakupem takiego węgla.

ZAINTERESOWANI właściciele gospodarstw domowych proszeni są o wypełnienie deklaracji o zapotrzebowaniu na zakup preferencyjny paliwa stałego.

Ilość paliwa stałego dostępnego dla jednego gospodarstwa domowego:

 • 1,5 tony do dnia 31 grudnia 2022 r.
 • oraz 1,5 tony od dnia 1 stycznia 2023 r.

Maksymalna cena za 1 tonę – do 2000 zł brutto (bez transportu węgla z punktu dystrybucji do gospodarstwa domowego)

KOMU przysługuje zakup paliwa stałego po preferencyjnej cenie?

 • osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967).

JAK i GDZIE złożyć wstępne zapotrzebowanie?

 • należy wypełnić deklarację wstępną, dostępną pod poniższym przyciskiem „Wypełnij deklarację”, w terminie do 10 listopada 2022 r. do godz. 13.00.
 • po uzupełnieniu danych należy kliknąć „WYŚLIJ”.
 • w razie problemów przy wypełnieniu deklaracji prosimy o kontakt pod nr telefonu 85-7110909, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Sokółce.

UWAGA! TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI UPŁYNĄŁ 10 listopada 2022 r. o godz. 13.00

ANKIETA NIE JEST JUŻ AKTYWNA

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

WAŻNE! Deklaracja służy wyłącznie do ustalenia ilości węgla, jakiego potrzebują mieszkańcy gminy. W najbliższych dniach opublikujemy wzór wniosku o zakup preferencyjny węgla. Dopiero złożenie i pozytywne rozpatrzenie wniosku będzie uprawniać do indywidualnego zakupu.

UWAGA! ZA JAKOŚĆ WĘGLA ODPOWIADAJĄ SPÓŁKI SKARBU PAŃSTWA

Obwieszczenie Burmistrza Sokółki dot. konsultacji społecznych

Obwieszczenie Burmistrza Sokółki o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sokółce w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Herb Sokółki

Na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021, poz. 485) Burmistrz Sokółki ogłasza konsultacje społeczne, których przedmiotem jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Sokółce w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Konsultacje społeczne mają na celu zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji, wymianę wiedzy i informacji oraz poznanie opinii w sprawie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Sokółka.

Termin konsultacji: od 16.09.2022 r. do 17.10.2022 r. ZOBACZ WIĘCEJ

Informacja dotycząca licencji TAXI

Wszystkie licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową wydane przez Burmistrza Sokółki przed 1 stycznia 2020 r. podlegają dostosowaniu do nowych wzorów licencji. Licencje wydane przed 1 stycznia 2020 r. stracą ważność 31 grudnia 2022 r.

Wszystkie licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową wydane przez Burmistrza Sokółki przed 1 stycznia 2020 r. podlegają dostosowaniu do nowych wzorów licencji wydawanych wraz z wypisami z licencji. – zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1180) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2377).

Przedsiębiorcy osobiście wykonujący przewozy taksówką osobową zobowiązani są do wymiany licencji do dnia 31 grudnia 2022 r.

Przedsiębiorcy osobiście wykonujący przewóz taksówką, a także każdy kierowca zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejsza niż miesiąc przez złożeniem wniosku (od 1 stycznia 2020 roku nie mogą być dodatkowo skazani prawomocnie za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii).

Szczegółowe informacje dotyczące wymiany licencji można uzyskać pod nr tel. 85711938  lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Sokółce pl. Kościuszki 1, 16-100 Sokółka, Sala Obsługi Interesanta, stanowisko ds. Ewidencji działalności Gospodarczej.

EDG

Informacja o przetargach na sprzedaż nieruchomości

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 t.j. z późn. zm.) Burmistrz Sokółki informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sokółce Plac Kościuszki 1, zostały wywieszone ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości:

 • o numerze geodezyjnym 1362/4, położonej w obrębie Sokółka,
 • o numerze geodezyjnym 894/2 oraz, położonej w obrębie Bogusze,
 • o numerze geodezyjnym 176/19, położonej w obrębie Kurowszczyzna.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sokółce Plac Kościuszki 1, tel. 857110903 lub na stronie internetowej: https://bip-umsokolka.wrotapodlasia.pl

(JS)

Utrudnienia w ruchu drogowym

Mapa

Burmistrz Sokółki informuje, że od dnia 9 sierpnia 2022 r. prowadzone będą prace przy przebudowie skrzyżowania ul. Kołłątaja z ul. Bohaterów Monte Casino.

Skrzyżowanie będzie zamknięte dla ruchu, co będzie wiązało się z poważnymi utrudnieniami w ruchu ulic przyległych. Prace budowlane będą trwały około 1 miesiąca.

Za utrudnienia przepraszamy.

(GK)

1 sierpnia o godz. 17.00 zawyją syreny alarmowe

Grafika symbol Polski Walczączej

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku informuje, iż w dniu 1 sierpnia 2022 r., o godz. 17.00 na terenie całego województwa podlaskiego zostaną uruchomione syreny alarmowe, na czas 1 minuty, w celu upamiętnienia 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Włączenie syren będzie jednocześnie testem sprawności urządzeń systemu wykrywania i alarmowania. Sygnały przekazywane w tym dniu będą ćwiczebne.

(DG)

Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 t.j. z późn. zm.) Burmistrz Sokółki informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sokółce Plac Kościuszki 1, zostały wywieszone ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości:

 • o numerze geodezyjnym 50/2, położonej w obrębie Gliniszcze Wielkie,
 • o numerze geodezyjnym 303/2 oraz udział w wysokości 1/3 w prawie własności nieruchomości o numerze geodezyjnym 303/4, położonej w obrębie Kraśniany,
 • o numerze geodezyjnym 303/3 oraz udział w wysokości 1/3 w prawie własności nieruchomości o numerze geodezyjnym 303/4, położonej w obrębie Kraśniany,
 • o numerze geodezyjnym 1421/22, położonej w obrębie Sokółka,
 • o numerze geodezyjnym 1931/6, położonej w obrębie Sokółka.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sokółce Plac Kościuszki 1, tel. 857110903 lub na stronie internetowej: https://bip-umsokolka.wrotapodlasia.pl

(JS)

Projekt Studium Zagospodarowania Przestrzennego

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Sokółka.

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz uchwały nr LXXIII/422/18 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sokółka, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sokółka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 14 czerwca 2022 r. do 5 lipca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1, 16 100 Sokółka w godzinach pracy urzędu oraz na stronie http://bip.um.sokolka.wrotapodlasia.pl/.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) w powiązaniu art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu powyższego projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami przeprowadzona zostanie w dniu 5 lipca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1, 16 100 Sokółka, sala Sokólskiego Ośrodka Kultury „LIRA” o godzinie 10:00.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium.

Uwagi należy składać do Burmistrza Sokółki w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lipca 2022 r.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że każdy może złożyć uwagi i wnioski do projektu w zakresie ochrony środowiska. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych w zakresie ochrony środowiska jest Burmistrz Sokółki. Uwagi mogą być wnoszone:

 • w formie pisemnej;
 • ustnie do protokołu;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

DO POBRANIA:

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Sokółka.

Projekt Studium – Załączniki 2022-06-06

Klauzula informacyjna

(UW)

Obowiązek złożenia deklaracji źródeł ciepła i spalania paliw

Burmistrz Sokółki, przypomina o obowiązku składania deklaracji o źródłach ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Każdy właściciel lub zarządca budynku (mieszkalnego lub niemieszkalnego) ma ustawowy obowiązek złożyć odpowiednią deklarację do 30 czerwca 2022 r.

Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu, żeby to zrobić musisz posiadać profil zaufany, podpis elektroniczny albo e-dowód.

Ulotka CEEB

Wejdź na stronę https://ceeb.gov.pl, > wybierz przycisk „Zaloguj się przez login.gov.pl, aby złożyć deklarację” > wypełnij deklarację i wyślij.

Deklarację można również złożyć w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sokółce (druki dostępne są na parterze budynku Urzędu oraz na stronie internetowej https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, jeżeli dom posiada źródło ciepła i spalania paliw kiedykolwiek uruchomione przed 1 lipca 2021 r. – na złożenie deklaracji jest 12 miesięcy. Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie uruchomione po 1 lipca 2021 r. deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Referatu Ochrony Środowiska (pokój nr 105) w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach 7:30-15:30, wtorek w godzinach 8:00-16:00 lub pod nr telefonu 085 711 09 09.

(KJ)

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz.1899 t.j. z późn. zm.) Burmistrz Sokółki informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sokółce Pl. Kościuszki 1, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia o numerze geodezyjnym 1, o powierzchni 1,1000 ha, położonej w obrębie 16 Jelenia Góra.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sokółce Plac Kościuszki 1, tel. 857110903 lub na stronie internetowej: https://bip-umsokolka.wrotapodlasia.pl

GR.K.6845.14.2021.JS Wykaz nieruchomości

(JS)

Wnioski o świadczenie za przyjęcie uchodźców

Możliwe jest już składanie wniosków o świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

Na podstawie wniosku osoby udzielające gościny uchodźcom będą mogły ubiegać się o zwrot kosztów pobytu w wysokości 40 zł dziennie za osobę. Świadczenie będzie przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia, ale nie dłużej niż za okres 60 dni i będzie wypłacane z dołu.

Zgodnie z podanym wzorem, we wniosku należy podać dane osobowe wnioskodawcy, liczbę osób, na które wnioskodawca chce uzyskać świadczenie oraz adres miejsca pobytu osób przyjętych do zakwaterowania.

Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie przyjętej osobie i że nie zostało pobrane dodatkowe wynagrodzenie za wynajem ani inne świadczenia z tego tytułu. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

W przypadku wnioskowania o przedłużenie przyznania świadczenia powyżej 60 dni należy szczegółowo uzasadnić wniosek. Do wniosku należy dołączyć wypełnione karty osób przyjętych do zakwaterowania.

Wnioski można składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1, tel. 85-7110900.

DO POBRANIA: Rozporządzenie i wzór wniosku

Numer PESEL dla obywateli Ukrainy

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska informuje, że rejestracja uchodźców z Ukrainy, którzy chcą uzyskać numer PESEL i pozostać w Polsce rozpocznie się w najbliższą środę 16 marca. Dotyczy to osób które przybyły do Polski po 24.02.2022 r.

Aby otrzymać numer PESEL należy zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Sokółce – Sala Obsługi Interesanta – w godzinach pracy urzędu poniedziałek- piątek 7.30-15.30, wtorek 8.00-16.00.

Jak składa się wniosek o nadanie numery PESEL

 • Papierowy wniosek składa się osobiście. Nie trzeba wcześniej rezerwować wizyty.
 • Wniosek jest bezpłatny.
 • Wniosek wypełnia osoba, która ubiega się o PESEL albo urzędnik na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę.
 • Wniosek musi być czytelnie podpisany.
 • Do wniosku należy dołączyć jedną fotografię (kolorową, o wymiarach 35×45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie)
  Istnieje możliwość bezpłatnego wykonania fotografii. W tym celu należy zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Sokółce w celu otrzymania zlecenia.
 • Należy mieć ze sobą dokument, na podstawie którego została przekroczona granica (paszport biometryczny, ukraiński paszport wewnętrzny, akt urodzenia w przypadku dzieci).
 • Podczas składania wniosku pobiera się odciski palców. Nie dotyczy to dzieci poniżej 12 roku życia oraz osób, od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.
 • Składając wniosek warto podać swój adres mailowy i numer telefonu oraz wyrazić zgodę na założenie profilu zaufanego. Profil ułatwia załatwianie różnych formalności przez internet (np. wniosek o świadczenia pieniężne).

Jak wyrobić numer PESEL dla dziecka

 • Za dziecko wniosek może złożyć jego rodzic, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca nad nim faktyczną pieczę.
 • Od osób, które skończyły 12 rok życia, będą pobierane odciski palców.
 • Potrzebna jest też fotografia.

DO POBRANIA:

Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy

Informacje dotyczące obywateli Ukrainy:
Інформація для громадян України:

https://www.gov.pl/web/ua

(EM)

Wyniki naboru uzupełniającego do projektu ,,Gmina Sokółka przyjazna rodzicom”

Baner EFS

Szanowni Państwo, w poniższym załączniku podajemy do publicznej wiadomości listę rodziców/opiekunów prawnych przyjętych w naborze uzupełniającym do projektu „Gmina Sokółka przyjazna rodzicom”, współfinansowanego z Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Uwaga! Po zakończeniu realizacji Projektu, załącznik został usunięty.

Referat Oświaty

Skip to content