Ogłoszenie o chęci zakupu lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

Nadleśnictwo Czarna Białostocka informuje o chęci zakupu lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia położonych w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa a w szczególności:

  • sąsiadujące bezpośrednio z gruntami Skarbu Państwa będących w zarządzie Nadleśnictwa Czarna Białostocka;
  • stanowiące współwłasność Nadleśnictwa Czarna Białostocka;
  • regulujące przebieg granicy polno-leśnej.

Przedmiotowe grunty muszą spełniać następujące warunki:

  1. działka musi być sklasyfikowana jako użytek Ls w ewidencji Gruntów i Budynków, jeżeli jest sklasyfikowana jako użytek R musi być przeznaczona do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub posiadać decyzję o warunkach zabudowy na zalesienie;
  2. działka musi mieć uregulowany stan prawny tj. posiadać założoną księgę wieczystą i nie może być obciążona na rzecz osób trzecich;
  3. granice działki muszą być znane, widoczne w terenie, a sąsiedzi nie mogą pozostawać w sporze co do przebiegu jej granic.

Podmioty zainteresowane sprzedażą lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia, proszone są o kontakt z nadleśnictwem pod nr tel. 85 710 33 80, email: czarnabialostocka@bialvstok.lasv.qov.pl

Nadleśnictwo Czarna Białostocka


Zobacz również

Skip to content