Podsumowanie badania dotyczącego jakości życia w gminie

dziękujemy za wypełnienie ankiety

Jest nam niezmiernie miło, że tak chętnie angażowali się Państwo w przeprowadzane badanie społeczne dotyczące jakości życia w gminie Sokółka. W badaniu wzięło udział 587 osób. Odpowiedzi, których Państwo udzielali z pewnością pomogą ustalić dalszy plan, który będzie bliski wizji i potrzebom mieszkańców.

Jeśli ktoś jest zainteresowany wynikami ankiet – zapraszamy do zapoznania się z Raportem.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom!

#SokółkaBliskoCiebie

Dodatek osłonowy

Od 1 stycznia 2022 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Jest to nowe świadczenie rodzinne, które ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności. Zadanie to będzie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Dodatek będzie wypłacany w dwóch równych ratach, w terminie do 31 marca 2022 r. oraz do 2 grudnia 2022 r. Jeśli osoba złoży wniosek o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 miesiące przed upływem w/w terminów, dodatek osłonowy będzie wypłacany jednorazowo. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostaną bez rozpoznania.

ZOBACZ WIĘCEJ

Groteskowa i absurdalna odmowa wsparcia OSP w Starej Kamionce  przez Zarząd Powiatu Sokólskiego

Zarząd Powiatu Sokólskiego negatywnie rozpatrzył wnioski Gminy Sokółka dotyczące dofinansowania rozbudowy remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Kamionce.

Radni Rady Miejskiej w Sokółce Pan Daniel Supronik i Pan Tomasz Tolko na sesjach Rady Miejskiej w Sokółce zdecydowanie opowiadali się za rozbudową budynku remizy OSP w Starej Kamionce, musi więc zastanawiać, że będąc na kierowniczych stanowiskach w Starostwie Powiatowym w Sokółce nie widzą potrzeby konkretnego, finansowego wsparcia tego zadania przez Powiat Sokólski?.

Niezrozumiałym dla Gminy Sokółka jest, iż w swoim wystąpieniu Zarząd Powiatu Sokólskiego jednocześnie neguje potrzebę realizacji innego istotnego dla mieszkańców Gminy Sokółka przedsięwzięcia Gminnego Centrum Przesiadkowego (przebudowy budynku byłego dworca PKP wraz z zagospodarowaniem terenu).

PRZYPOMINAMY, ŻE:

W dniu 10 listopada 2021r. w Starostwie Powiatowym w Sokółce odbyło się wręczenie symbolicznych czeków samorządowcom z powiatu sokólskiego, których wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone w pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Nie zaproszono Burmistrza Sokółki – Ewy Kulikowskiej, a czek przeznaczony dla Gminy Sokółka wręczono: Tomaszowi Tolko – Dyrektorowi Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sokółce oraz Danielowi Supronik – Dyrektorowi Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Sokółce (radni Rady Miejskiej w Sokółce).

Fragment tekstu ze strony internetowej www.isokolka.eu (Konferencja prasowa w Starostwie Powiatowym w Sokółce, opublikowano 13.11.2021r. https://isokolka.eu/sokolka/41464-konferencja-prasowa-w-starostwie-powiatowym-w-sokolce-wideo-foto :

Czek na modernizację i przebudowę dworca kolejowego, został wręczony na ręce radnych Miasta i gminy Sokółka, Daniela Supronika i Tomasza Tolko. Radni podziękowali w imieniu przede wszystkim mieszkańców za dostrzeżenie potrzeb miasta.”

Pan Piotr Rećko – Starosta Sokólski podczas tej samej konferencji stwierdził, że druga bardzo istotna inwestycja to przebudowa dworca PKP na którą Gmina Sokółka pozyskała 26 mln zł, podziękował rządowi za przyznane środki bo ten budynek wymagał przebudowy i dobrze się stało, że zostały te pieniądze przyznane. Na zakończenie powiedział: „zresztą zabiegaliśmy o to,  żeby zostały one przyznane”.

Mieszkańcy Gminy Sokółka powinni wiedzieć, jakie naprawdę zdanie o ich potrzebach i aspiracjach ma Zarząd Powiatu, który dotąd zapewniał, że o interesy mieszkańców zabiega i zabiegi takie popiera.

Wicestarosta Jerzy Białomyzy w imieniu Zarządu Powiatu Sokólskiego realizację tego przedsięwzięcia „budowę gminnego centrum przesiadkowego w Sokółce” (czyli przebudowy dworca w Sokółce) nazywa „pomysłem groteskowym i absurdalnym”.

DO POBRANIA: Pismo z Powiatu – odmowa wsparcia OSP

Sekretarz Sokółki
Piotr Romanowicz

Życzenia od Posła na Sejm RP Jarosława Zielińskiego

Szanowna Pani Burmistrz Ewa Kulikowska,

dziękuję raz jeszcze Pani Burmistrz za dotychczasową współpracę, zwłaszcza w mijającym 2021 roku i pozwalam sobie przesłać moje życzenia noworoczne na Nowy 2022 Rok wraz z okolicznościową refleksją, które kieruję do Pani Burmistrz i wszystkich Mieszkańców Miasta i Gminy Sokółka.

Z wyrazami szacunku i noworocznymi pozdrowieniami

Jarosław Zieliński
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

DO POBRANIA: Życzenia Noworoczne

Dotacja na działania kryzysowe

Samorząd województwa przyznał Gminie Sokółka wsparcie w wysokości 50 tysięcy złotych z budżetu Województwa Podlaskiego na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym, spowodowanym sytuacją na polsko – białoruskiej granicy.

Przyznana dotacja pozwoli na szybsze odtwarzanie infrastruktury krytycznej, umożliwi monitorowanie zagrożeń oraz zabezpieczy siły i środki na udzielenie wsparcia okolicznej ludności.

Uroczyste przekazanie czeków odbyło się 22 grudnia 2021 roku w Lipsku. Gminę Sokółka reprezentował Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk.

(DG)

Konferencja podsumowująca projekt „Szlakiem Tyzenhauza”

16 grudnia 2021 r. odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Szlakiem Tyzenhauza – utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast Sokółka i Grodna”.

Konferencja miała formę hybrydową online, gdzie wraz z partnerami projektu w Grodnie podsumowano ośmioletnie działania projektowe po obu stronach granicy.

Zdjęcie grupowe

Spotkanie rozpoczęto oficjalnym otwarciem Kamienicy Tyzenhauza w Grodnie. W trakcie jego przebiegu głos zabrali: Siergiej Koleda – Przedstawiciel Grodzieńskiego miejskiego komitetu wykonawczego – Koordynator projektu w BY Mieczysław Goj – Przewodniczący Grodzieńskiego miejskiego komitetu wykonawczego.

Po stronie polskiej konferencja miała miejsce w kinie „Sokół” w Sokółce, gdzie głos zabrali m.in. Paweł Lange-Kuczyński – Koordynator projektu w PL, Ewa Kulikowska – Burmistrz Sokółki, Adam Juchnik – Zastępca Burmistrz Sokółki, Andrzej Słodki – Kierownik WST Programu Polska – Białoruś – Ukraina, Agnieszka Kozakiewicz – pełniąca funkcję Dyrektor Sokólskiego Ośrodka Kultury.

Dzięki wieloletniej pracy w obu krajach powstał nowy produkt turystyczny zwany „Szlakiem Tyznehauza”, który już niebawem stanie się jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek turystycznych Podlasia. ZOBACZ WIĘCEJ

Podziękowania dla Burmistrza Sokółki

Bank Żywności

Na ręce Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej wpłynęło podziękowanie od Prezesa Stowarzyszenia Banku Żywności Suwałki-Białystok Romualda Turczyńskiego za ogromny wkład pracy i zaangażowanie w realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020.

Program zrealizował Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce w okresie od grudnia 2020 do października 2021 roku.

Do programu zostało zakwalifikowanych 1.275 osób, którym wydano 48.670,56 kg żywności o łącznej wartości 241.953,38 zł.

(JK)

Dokumenty niezbędne do rozliczenia przyznanego grantu w projekcie „Gmina Sokółka przyjazna środowisku”

Baner EFRR

Gmina Sokółka informuje, że w §7 umowy o przyznanie grantu wskazane są dokumenty niezbędne do rozliczenia przyznanego grantu. Są to m.in:
a. Uproszczonej dokumentacji technicznej (zgodna z minimalnymi parametrami dla instalacji OZE określonymi w załączniku nr 2 do Regulaminu wraz z opisem efektów ekologicznych grantu zgodnie z załącznikiem 3 do Regulaminu);
b. Kopii zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia na budowę – jeżeli dotyczy;
c. Kopii Pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – jeżeli dotyczy;
d. Kopii dokumentów potwierdzających wybór wykonawcy (kopia zapytań ofertowych, kopia zebranych ofert, protokół z wyboru wykonawcy)
e. Kopii umowy z wykonawcą
f. Kopii dowodów księgowych (rachunki, faktury);
g. Kopii dowodów płatności faktur (potwierdzenie polecenia przelewu);
h. Kopia dokumentów związanych ze zbyciem nieruchomości, tj: akt notarialny, oświadczenie nabywcy o przyjęciu praw i obowiązków związanych z posiadaną nieruchomością (jeśli dotyczy);
i. Kopii protokołu odbioru instalacji zatwierdzonego przez Grantodawcę;
j. Kopii zgłoszenia do podłączenia do sieci elektroenergetycznej złożonego u właściwego operatora sieci (dotyczy tylko instalacji fotowoltaicznych)
k. Zdjęć dokumentujących istnienie instalacji.
l. Zdjęć dokumentujących promocję projektu zgodnie z umową powierzenia grantu;
m. Inne.

Zgodnie z załącznikiem nr 10 do Regulaminu tj. Formularz ofertowy wykonawcy, pkt. 17 (Oświadczenia) Wykonawca Zobowiązał się wykonać usługę zgodnie z przygotowaną dokumentacją techniczną na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej (udokumentuję to zdjęciami przed i po zakończeniu robót) na nieruchomości objętej inwestycją oraz zgodnie ze sztuką techniczną wymaganą dla tego rodzaju robót, z należytą̨ starannością̨ zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i oraz obowiązującymi normami prawa budowlanego i przepisami BHP.
Grantobiorca zobowiązany jest złożyć wniosek o wypłatę grantu wraz z załącznikami. Wszystkie dokumenty składane przez Grantobiorcę powinny być złożone w formie oryginałów lub kopii potwierdzonych na każdej stronie za zgodność z oryginałem/poświadczonych na pierwszej stronie za zgodność z oryginałem od strony 1 do strony … (podać nr ostatniej strony), podpisane oraz parafowane na każdej stronie, trwale spięte (zszyte).

2 Minimalne parametry instalacji

5 Wniosek o płatność2

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY – Sokółka

Wzor_Karta_kontroli_instalacji_PV – Sokółka

zal-10-Formularz-ofertowy-wykonawcy-Inst-Fotowoltaiczna-1 (7)

Zał. 3 Efekty ekologiczne grantu 2

(JF)

Budowa Biblioteki Publicznej ma trwać 17 miesięcy

W środę 15 grudnia 2021 roku w Urzędzie Miejskim w Sokółce odbyła się konferencja prasowa, podczas której podpisano umowę z wykonawcą inwestycji – budowa Biblioteki Publicznej w Sokółce. Uczestniczyli w niej: Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska wraz z Zastępcami Adamem Kowalczukiem i Adamem Juchnikiem oraz Poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński, Dyrektor sokólskiej Biblioteki Publicznej Joanna Bienasz oraz wykonawca inwestycji – Krzysztof Żukowski z Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego KRYSTEX z siedzibą w Czarnej Białostockiej.

Po podpisaniu umowy

Biblioteka Publiczna w Sokółce obecnie mieści się na parterze bloku należącego do miejscowej Spółdzielni Mieszkaniowej. W 2023 roku czeka ją przeprowadzka do nowego budynku, który zostanie usytuowany na działce gminnej w sąsiedztwie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce. Mowa o sokólskiej Bibliotece Publicznej. Po przetargu wiadomo, że budowa nowej siedziby tej placówki ma kosztować 4 mln 44 tys. 612 zł. Pieniądze na inwestycję pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (2 mln 500 tys. zł) oraz ze środków Instytutu Książki w Krakowie, Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (2 mln 250 tys. zł). ZOBACZ WIĘCEJ

W 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego

W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku na terenie Polski wprowadzono stan wojenny. W 40. rocznicę tamtego wydarzenia pod sokólską tablicą upamiętniającą Żołnierzy Wyklętych, w imieniu Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej, wiązankę żółto- czerwonych kwiatów złożyli: Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk, Sekretarz Sokółki Piotr Romanowicz, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce Marta Półtorzycka oraz Krzysztof Oszer ze Stowarzyszenia Historycznego im. Bohaterów Ziemi Sokólskiej.

Z chwilą wprowadzenia stanu wojennego władzę w Polsce przejęła junta wojskowa pod przewodnictwem gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Celem reżimu komunistycznego było zniszczenie wielomilionowego ruchu „Solidarność”. Szacuje się, że wojskowy zamach stanu kosztował życie 122 osóby. 13 grudnia 1981 roku dla tysięcy członków opozycji demokratycznej zaczął się czas aresztowań. W sumie internowano 9.736 osób. Dla przeciętnego Polaka okres ten oznaczał pogłębienie problemów ze zdobyciem pożywienia, godzinę policyjną i utrudnienia w przemieszczaniu się chociażby do miejsc pracy.

Historyk Norman Davis nazwał wprowadzenie stanu wojennego „najdoskonalszym zamachem wojskowym w historii nowożytnej Europy”. Oficjalnie stan wojenny trwał w Polsce do 22 lipca 1983 roku.

(DB) Fot.: J. Korzeniewska

Granty PPGR – wydłużenie terminu do 4 stycznia 2022 r.

Gmina Sokółka informuje o wydłużeniu terminu na składanie dokumentów potwierdzających prawidłowość danych zawartych w oświadczeniach złożonych w trakcie rekrutacji do projektu grantowego Cyfrowa Gmina – Wparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” do 4 stycznia 2022 r.

Dokumenty, o których mowa powyżej należy dostarczyć do Kancelarii Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1, w dniach i godzinach pracy Urzędu, tj. we wtorek 8.00-16.00, w pozostałych dniach tygodnia 7.30-15.30.
Jednocześnie podkreślamy, że wydłużony termin jest terminem ostatecznym. Osoby, które nie dostarczą w wyznaczonym terminie niezbędnych dokumentów lub ich kopii nie zostaną zakwalifikowane do projektu.

Referat Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych

Przyjaciel niewidomych

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska dołączyła do grona osób wyróżnionych odznaką „Przyjaciel Niewidomych”. Przyznał ją Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski.

Pani Burmistrz otrzymała odznakę podczas uroczystości z okazji jubileuszu 70-lecia działalności związku, która odbyła się w Białymstoku.

Spotkanie zorganizowano w sali Młodzieżowego Domu Kultury. Uczestniczyli w nim podopieczni związku oraz wszyscy, którym bliskie są problemy osób niewidomych i niedowidzących. W trakcie spotkania Prezydium Podlaskiego Zarządu PZN wyróżniło osoby, które aktywnie wspierają środowisko osób niewidomych. Wśród nich była Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska. W dowód uznania i podziękowania za wieloletnią współpracę, otwarte serce i czynną pomoc w realizacji działań Koła Terenowego PZN w Sokółce Pani Burmistrz otrzymała odznakę „Przyjaciel Niewidomych”.

Niedawno w Sali „Lira” Sokólskiego Ośrodka Kultury odbyło się spotkanie opłatkowe z udziałem osób niewidomych. W imieniu Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej życzenia świąteczne i noworoczne uczestnikom spotkania złożył Zastępca Burmistrza Adam Kowalczuk.

(DB)

Skip to content