Straż Miejska w Sokółce

Informacje kontaktowe

16-100 Sokółka, Plac Kościuszki 15 (siedziba Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej)
Telefon do siedziby Straży Miejskiej: 85-6672562
Telefony komórkowe do strażników: 664756280, 660631548, 660631524.
Telefon do Komendanta Straży Miejskiej: 536128872
Telefon w sprawie bezdomnych psów: 786829779 (schronisko) oraz powyższe telefony strażników.
Faks: 85-7110911
E-poczta:  sm@sokolka.pl

Uprawnienia i obowiązki funkcjonariuszy

Strażnicy podczas wykonywania czynności służbowych obowiązani są nosić umundurowanie, legitymację służbową, znak identyfikacyjny oraz emblemat Straży Miejskiej w Sokółce. Przy podejmowaniu interwencji funkcjonariusz Straży jest obowiązany przedstawić się imieniem i nazwiskiem, a ponadto na żądanie osoby, której czynności te dotyczą, okazać legitymację służbową w sposób umożliwiający odczytanie nazwiska strażnika.

Priorytetowe zadania

 • ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 • czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
 • kontrola publicznego transportu zbiorowego,
 • współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
 • zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
 • ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
 • współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
 • doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
 • informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
 • konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

Strażnik Miejski wykonując swoje zadania ma prawo do:

 • udzielania pouczeń, zwracania uwagi, ostrzegania lub stosowania innych środków oddziaływania wychowawczego,
 • legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości,
 • ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji,
 • dokonywania kontroli osobistej, przeglądanie zawartości podręcznych bagaży osoby,
 • nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
 • dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych – w trybie i zakresie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,
 • usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonych w przepisach o ruchu drogowym,
 • wydawania poleceń,
 • żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,
 • zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji,

Do zasadniczych obowiązków funkcjonariuszy Straży Miejskiej należy:

 • przestrzeganie prawa,
 • rzetelne, bezstronne i terminowe wykonywanie poleceń przełożonych,
 • poszanowanie powagi, honoru, godności obywateli oraz godności własnej,
 • zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej,
 • podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia lub minia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi,
 • zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, przełożonymi, podwładnymi oraz współpracownikami,
 • stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 • zachowanie się z godnością w czasie pracy i poza nią.

W związku z wykonywaniem czynności służbowych strażnicy korzystają z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

Wykonując swoje obowiązki służbowe funkcjonariusz może udzielić pouczeń i legitymować osoby w uzasadnionych przypadkach. Strażnik w celu ustalenia tożsamości ma prawo żądać okazania dokumentu tożsamości lub jeśli dana osoba go nie posiada przy sobie, podania wiadomości co do swojej tożsamości, miejsca zamieszkania, obywatelstwa, zawodu oraz miejsca pracy.

Odmowa wykonania tego polecenia jest wykroczeniem określonym w art. 65 KW, za które Kodeks Wykroczeń przewiduje karę grzywny do 5000 zł. Strażnik ma również prawo do ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji.

Wobec osób uniemożliwiających wykonywanie zadań określonych w przepisach prawnych , funkcjonariusz Straży Miejskiej może stosować środki przymusu bezpośredniego takie jak:

 • siła fizyczna w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony,
 • kajdanki,
 • pałki obronne wielofunkcyjne,
 • psy obronne i konie służbowe,
 • przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, na które jest wymagane pozwolenie na broń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji,
 • przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, na które nie jest wymagane pozwolenie na broń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, ręczne miotacze gazu.

Strażnik może stosować jedynie środki odpowiadające potrzebom wynikającym z istniejącej sytuacji i niezbędne do osiągnięcia podporządkowania się wydanym poleceniom.

Postępowanie Mandatowe

 • Funkcjonariusze Straży Miejskiej upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych.
 • Funkcjonariusz Straży Miejskiej może nakładać grzywny w drodze mandatu karnego gotówkowego do wysokości 500 zł jedynie w stosunku do osób, które czasowo pozostają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub nie posiadają stałego miejsca zamieszkania. Wobec pozostałych osób może nakładać grzywny w drodze mandatu karnego kredytowanego do wysokości 500 zł.
 • Osoby, które popełniły co najmniej dwa wykroczenia jednocześnie (a za jedno z nich przewidziana jest grzywna w wysokości 1000 zł lub więcej) mogą otrzymać mandat do 1000 zł.
 • Za niektóre wykroczenia funkcjonariusze Straży Miejskiej, mogą nakładać jedynie grzywny w wysokości określonej w tzw. „TARYFIKATORZE” stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz.U. z 2003 r., Nr 208, poz. 2023).
 • Strażnik nakładający grzywnę w drodze mandatu karnego obowiązany jest określić zarzucane wykroczenie i pouczyć sprawcę o prawie odmowy przyjęcia mandatu oraz o tym, że w razie odmowy przyjęcia mandatu sporządzony zostanie wniosek o ukaranie do sądu.
 • Każda osoba wyrażająca zgodę na przyjęcie mandatu karnego przyznaje, że popełniła zarzucane jej wykroczenie i wyraża zgodę na wysokość grzywny. Jeżeli obywatel kwestionuje fakt popełnienia wykroczenia, bądź też nie zgadza się z wysokością grzywny może odmówić przyjęcia mandatu, w takim przypadku zostanie skierowany wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Sokółce
 • Prawomocny mandat karny podlega uchyleniu jedynie, jeżeli grzywnę nałożono za czyn nie będący czynem zabronionym jako wykroczenie.
 • Uchylenie następuje na wniosek ukaranego, złożony w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się mandatu

DO POBRANIA:

Uchwała Nr 24/162/2020 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sokółka.

Skip to content