Stawki podatków i opłat lokalnych

Podatki

Zapraszamy do zapoznania się ze stawkami podatków i opłat lokalnych obowiązującymi na terenie gminy Sokółka.

Wpłaty podatków i opłat należy dokonywać na KONTO INDYWIDUALNE lub na poniżej podane dane i numer rachunku.

Urząd Miejski w Sokółce, 16-100 Sokółka, Plac Kościuszki 1.

Numer rachunku bankowego:

26 1240 5211 1111 0010 8700 6473

Wpłaty podatków i opłat można dokonywać bez prowizji w Oddziale Banku Pekao S.A. w Sokółce, ul. Piłsudskiego 5, oraz w kasie Urzędu Miejskiego w Sokółce.

WPŁATY z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na KONTA INDYWIDUALNE lub na konto:

12 1240 5211 1111 0010 9294 2252

Urząd Miejski w Sokółce, 16-100 Sokółka, Plac Kościuszki 1.


Rok 2024

W roku 2024 obowiązują takie same stawki podatku: od nieruchomości i środków transportowych jak w roku 2023 r.

Stawka podatku rolnego obowiązująca w 2024 r. wynosi 224,0750 zł z ha przeliczeniowego (obliczona na podstawie komunikatu Prezesa GUS z 19.10.2023 r.).

Stawka podatku leśnego obowiązująca w 2024 r. wynosi 72,0346 zł z ha (obliczona na podstawie komunikatu Prezesa GUS z 20.10.20223 r.).


ROK 2023

Stawki podatku na rok 2023 reguluje Uchwała Nr LX/392/2022 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Obowiązujące w 2023 r. wysokości stawek podatku od nieruchomości

1. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na wydobywaniu kopalin bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,16 zł od 1 m2 powierzchni,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,15 zł od 1 m2 powierzchni,

c) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,79 zł od jednego ha powierzchni,

d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,57 zł od 1 m2 powierzchni,

e) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r., poz. 485 ze zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,81 zł od 1 m2 powierzchni.

2. od budynków lub ich części:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na wydobywaniu kopalin bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 28,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 25,97 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) mieszkalnych – 0,93 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 13,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,55 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 9,07 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

3. od budowli lub ich części – 2,0% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7


Stawka podatku rolnego obowiązująca w 2023 r. wynosi 185,125 zł z ha przeliczeniowego (obliczona na podstawie komunikatu Prezesa GUS z 19.10.2022 r.).

Stawka podatku leśnego obowiązująca w 2023 r. wynosi 71,0996 zł z ha (obliczona na podstawie komunikatu Prezesa GUS z 19.10.2022 r.).

Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2023 r.


ROK 2022

Stawki podatku na rok 2022 reguluje Uchwała Nr XLIII/277/2021 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 26 października 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Obowiązujące w 2022 r. wysokości stawek podatku od nieruchomości

1. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na wydobywaniu kopalin bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,03 zł od 1 m2 powierzchni,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,02 zł od 1 m2 powierzchni,

c) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,09 zł od jednego ha powierzchni,

d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,52 zł od 1 m2 powierzchni,

e) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r., poz. 802 ze zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,34 zł od 1 m2

2. od budynków lub ich części:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 24,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) mieszkalnych – 0,85 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,85 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,09 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 8,32 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

3. od budowli lub ich części – 2,0 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.


Stawka podatku rolnego obowiązująca w 2022 r. wynosi 153,70 zł z ha przeliczeniowego (obliczona na podstawie komunikatu Prezesa GUS z 20.10.2021 r.).

Stawka podatku leśnego obowiązująca w 2022 r. wynosi 46,6972 zł z ha (obliczona na podstawie komunikatu Prezesa GUS z 20.10.2021 r.).

Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2022 r.

UWAGA! Opłata od posiadania psów została w 2018 r. uchylona Uchwałą Nr 66/391/2017 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłat od posiadania psów.


DO POBRANIA:

Nowe wzory deklaracji i informacji podatkowej obowiązujące od 1 lipca 2019 roku:

Formularz DL-1 – Deklaracja na podatek leśny (.pdf)
Formularz DL-1 – Wersja edytowalna (xls.)

Formularz DN-1 – Deklaracja na podatek od nieruchomości (.pdf)
Formularz DN-1 – Wersja edytowalna (xls.)

Formularz DR-1 – Deklaracja na podatek rolny (.pdf)
Formularz DR-1 – Wersja edytowalna (xls.)

Formularz IR-1 – Informacja o gruntach (.pdf)
Formularz IR-1 – Wersja edytowalna (xls.)

Formularz IL-1 – Informacja o lasach (.pdf)
Formularz IL-1 – Wersja edytowalna (xls.)

Formularz IN-1 – Info. o nieruchomościach i obiektach budowlanych (.pdf)
Formularz IN-1 – Wersja edytowalna (xls.)

Wcześniej obowiązujące druki:

Formularz DN-1 – Deklaracja na podatek od nieruchomości (.pdf)
Formularz DN-1 – Wersja edytowalna (.doc)

Formularz DL-1 – Deklaracja na podatek leśny (.pdf)
Formularz DL-1 – Wersja edytowalna (.doc)

Formularz DR-1 – Deklaracja na podatek rolny (.pdf)
Formularz DR-1 – Wersja edytowalna (.doc)

Formularz IN-1 – Info. w spr. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego (.pdf)
Formularz IN-1 – Wersja edytowalna (.doc)

Uwaga! Od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje nowy wzór deklaracji na podatek od środków transportowych. Wzór deklaracji oraz wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujące w 2020 roku dostępne są poniżej.

Informacja o wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w latach 2020-2021

Informacja o wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2022 r.

Formularz DT-1 – Deklaracja na podatek od środków transportowych (.pdf)

Formularz DT-1/A – Załącznik do Deklaracji DT-1 (.pdf)

UCHWAŁY PODATKOWE (STAWKI NA 2019 r.) :

Uchwała Nr 41/248/2016 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Uchwała Nr 41/246/2016 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr 26/172/2016 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Uchwała Nr 30/190/2016 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy, informacji i deklaracji podatkowych.

UCHWAŁY PODATKOWE (STAWKI NA 2020 r.) :

Uchwała Nr 16/118/2019 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr 16/119/2019 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.


Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z Uchwałą Nr XL/236/2021 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Sokółka (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021 r. poz. 2765) – zostały ustalone nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sokółka.

W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

Ustalono miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 33,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny.
W przypadku ubiegania się o zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 zł miesięcznie z tytułu posiadania kompostownika na bioodpady należy złożyć nową deklarację.

Stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalono w wysokości 66,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.

WPŁATY z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na KONTA INDYWIDUALNE lub na konto:
12 1240 5211 1111 0010 9294 2252
Urząd Miejski w Sokółce, 16-100 Sokółka, Plac Kościuszki 1.

ZAŁĄCZNIKI:

Uchwała NR XL2362021 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Sokółka.

Załącznik Nr 1 (edytowalny) Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Załącznik Nr 1 (pdf) Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Załącznik Nr 2 (edytowalny) Dane o nieruchomościach w zabudowie wielorodzinnej.

Załącznik Nr 2 (pdf) Dane o nieruchomościach w zabudowie wielorodzinnej.

ZDM-1 (edytowalny) Dane pozostałych współwłaścicieli.


Zwrot podatku akcyzowego

Obowiązuje nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Obowiązuje jedna stawka zwrotu podatku akcyzowego od paliwa rolniczego i wynosi 1,46 zł na 1 litr oleju napędowego dla wszystkich producentów rolnych.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r. wynosi:

160,60 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
5,84 zł * średnia roczna liczba świń
i
58,40 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni

Dotacje będą wypłacane gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku, w terminach:

  • 1–30 kwietnia 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie;
  • 1–31 października 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

Ważne dla posiadaczy bydła, świń, owiec, kóz i koni

Posiadacz zwierząt może wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR z wnioskiem o wydanie informacji o liczbie DJP ww. zwierząt na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

DO POBRANIA:

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Wzór oświadczenia (edytowalny)

Wykaz faktur (edytowalny)

Formularz

Skip to content