Menu / szukaj

Stawki podatków i opłat lokalnych w 2018 r.

Zapraszamy do zapoznania się ze stawkami podatków i opłat lokalnych obowiązującymi na terenie gminy Sokółka w 2018 r.

Numer konta bankowego: 86 1020 1332 0000 1002 0983 4641 (PKO Bank Polski SA).

Wpłat podatków i opłat można dokonywać bez prowizji w Oddziale PKO Bank Polski SA w Sokółce, ul. Osiedle Centrum 20, oraz w kasie Urzędu Miejskiego w Sokółce.


Obowiązujące w 2018 r. wysokości stawek podatku od nieruchomości

Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na wydobywaniu kopalin, obrocie paliwami stałymi, płynnymi i gazem, oraz wytwarzaniem, dystrybucją i przesyłem energii elektrycznej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – od 1 m2 powierzchni – 0,89 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż określona w pkt 1 a, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – od 1 m2 powierzchni – 0,80 zł

c) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – od jednego ha powierzchni – 4,54 zł

d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m2 powierzchni – 0,35 zł

e) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – od 1 m2 powierzchni – 2,98 zł

Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej – 0,69 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na wydobywaniu kopalin, obrocie paliwami stałymi, płynnymi i gazem, oraz wytwarzaniem, dystrybucją i przesyłem energii elektrycznej od 1 m2 powierzchni użytkowej – 22,66 zł

c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż określona w pkt 2b oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż określona w pkt 2b od 1 m2 powierzchni użytkowej – 21,20 zł

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej – 10,50 zł

e) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej – 4,61 zł

f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej – 7,55 zł od budowli lub ich części:

a) 2% ich wartości określonej w art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z wyłączeniem budowli lub ich części określonych w pkt 3b,

b) 0,1% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od urządzeń zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę i odprowadzenia ścieków oraz służących do przesyłania ciepła.


Stawka podatku rolnego obowiązująca w 2018 r. wynosi 131,225 zł z ha przeliczeniowego (obliczona na podstawie komunikatu Prezesa GUS z 18.10.2017 r.).

Stawka podatku leśnego obowiązująca w 2018 r. wynosi 43,3532 zł z ha (obliczona na podstawie komunikatu Prezesa GUS z 20.10.2017 r.).

UWAGA! Opłata od posiadania psów została w 2018 r. uchylona Uchwałą Nr 66/391/2017 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłat od posiadania psów.

Obowiązujące w 2018 r. wysokości stawek podatku od środków transportowych dostępne są poniżej w plikach do pobrania.


DO POBRANIA:

Formularz DN-1 – Deklaracja na podatek od nieruchomości (.pdf)

Formularz DN-1 – Deklaracja na podatek od nieruchomości – edytowalna (.doc)

Formularz DL-1 – Deklaracja na podatek leśny (.pdf)

Formularz DL-1 – Deklaracja na podatek leśny – edytowalna (.doc)

Formularz DR-1 – Deklaracja na podatek rolny (.pdf)

Formularz DR-1 – Deklaracja na podatek rolny – edytowalna (.doc)

Formularz IN-1 – Info. w spr. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego (.pdf)

Formularz IN-1 – Info. w spr. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego (.doc)

Informacja o wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Formularz DT-1 – Deklaracja na podatek od środków transportowych (.pdf)

Formularz DT-1/A – Załącznik do Deklaracji DT-1 (.pdf)

UCHWAŁY PODATKOWE:

Uchwała Nr 41/248/2016 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Uchwała Nr 41/246/2016 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr 26/172/2016 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Uchwała Nr 30/190/2016 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy, informacji i deklaracji podatkowych.