Stawki podatków i opłat lokalnych

Zapraszamy do zapoznania się ze stawkami podatków i opłat lokalnych obowiązującymi na terenie gminy Sokółka.

Wpłaty podatków i opłat należy dokonywać na poniżej podane dane i numer rachunku.

Urząd Miejski w Sokółce, 16-100 Sokółka, Plac Kościuszki 1.

Numer rachunku bankowego:

26 1240 5211 1111 0010 8700 6473

Wpłaty podatków i opłat można dokonywać bez prowizji w Oddziale Banku Pekao S.A. w Sokółce, ul. Piłsudskiego 5, oraz w kasie Urzędu Miejskiego w Sokółce.

WPŁATY z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na KONTA INDYWIDUALNE lub na konto:

12 1240 5211 1111 0010 9294 2252

Urząd Miejski w Sokółce, 16-100 Sokółka, Plac Kościuszki 1.


ROK 2021

Obowiązujące w 2021 r. wysokości stawek podatku od nieruchomości i od środków transportowych  nie uległy zmianie w stosunku do roku 2020.

Stawka podatku rolnego obowiązująca w 2021 r. wynosi 146,375 zł z ha przeliczeniowego (obliczona na podstawie komunikatu Prezesa GUS z 19.10.2020 r.).

Stawka podatku leśnego obowiązująca w 2021 r. wynosi 43,3048 zł z ha (obliczona na podstawie komunikatu Prezesa GUS z 20.10.2020 r.).


Obowiązujące w 2021 r. wysokości stawek podatku od nieruchomości

od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,94 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,80 zł od jednego ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,49 zł od 1 m2 powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1398 ze zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,15 zł od 1 m2 powierzchni.

od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,40 od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,18 od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,85 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

od budowli lub ich części:

a) od budowli lub ich części – 2,0 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z wyłączeniem budowli lub ich części określonych w pkt 4.”.

b) od budowli lub ich części wykorzystywanych do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz służących do przesyłu ciepła – 0,1% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.


Stawka podatku rolnego obowiązująca w 2021 r. wynosi 146,375 zł z ha przeliczeniowego (obliczona na podstawie komunikatu Prezesa GUS z 19.10.2020 r.).

Stawka podatku leśnego obowiązująca w 2021 r. wynosi 43,3048 zł z ha (obliczona na podstawie komunikatu Prezesa GUS z 20.10.2020 r.).

Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2021 r.

UWAGA! Opłata od posiadania psów została w 2018 r. uchylona Uchwałą Nr 66/391/2017 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłat od posiadania psów.


DO POBRANIA:

Nowe wzory deklaracji i informacji podatkowej obowiązujące od 1 lipca 2019 roku:

Formularz DL-1 – Deklaracja na podatek leśny (.pdf)
Formularz DL-1 – Wersja edytowalna (xls.)

Formularz DN-1 – Deklaracja na podatek od nieruchomości (.pdf)
Formularz DN-1 – Wersja edytowalna (xls.)

Formularz DR-1 – Deklaracja na podatek rolny (.pdf)
Formularz DR-1 – Wersja edytowalna (xls.)

Formularz IR-1 – Informacja o gruntach (.pdf)
Formularz IR-1 – Wersja edytowalna (xls.)

Formularz IL-1 – Informacja o lasach (.pdf)
Formularz IL-1 – Wersja edytowalna (xls.)

Formularz IN-1 – Info. o nieruchomościach i obiektach budowlanych (.pdf)
Formularz IN-1 – Wersja edytowalna (xls.)

Wcześniej obowiązujące druki:

Formularz DN-1 – Deklaracja na podatek od nieruchomości (.pdf)
Formularz DN-1 – Wersja edytowalna (.doc)

Formularz DL-1 – Deklaracja na podatek leśny (.pdf)
Formularz DL-1 – Wersja edytowalna (.doc)

Formularz DR-1 – Deklaracja na podatek rolny (.pdf)
Formularz DR-1 – Wersja edytowalna (.doc)

Formularz IN-1 – Info. w spr. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego (.pdf)
Formularz IN-1 – Wersja edytowalna (.doc)

Uwaga! Od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje nowy wzór deklaracji na podatek od środków transportowych. Wzór deklaracji oraz wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujące w 2020 roku dostępne są poniżej.

Informacja o wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Formularz DT-1 – Deklaracja na podatek od środków transportowych (.pdf)

Formularz DT-1/A – Załącznik do Deklaracji DT-1 (.pdf)

UCHWAŁY PODATKOWE (STAWKI NA 2019 r.) :

Uchwała Nr 41/248/2016 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Uchwała Nr 41/246/2016 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr 26/172/2016 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Uchwała Nr 30/190/2016 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy, informacji i deklaracji podatkowych.

UCHWAŁY PODATKOWE (STAWKI NA 2020 r.) :

Uchwała Nr 16/118/2019 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr 16/119/2019 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.


Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 32,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny.

W przypadku ubiegania się o zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 zł miesięcznie z tytułu posiadania kompostownika na bioodpady należy złożyć nową deklarację.

Stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalono w wysokości 64,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli właściciel
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.

Uchwała Nr XXIX/195/2020 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Załącznik Nr 1 (edytowalny) Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Załącznik Nr 1 (pdf) Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Załącznik Nr 2 (edytowalny) Dane o nieruchomościach w zabudowie wielorodzinnej.

Załącznik Nr 2 (pdf) Dane o nieruchomościach w zabudowie wielorodzinnej.

ZDM-1 (edytowalny) Dane pozostałych współwłaścicieli.

ZDM-1 (pdf) Dane pozostałych współwłaścicieli.


Zwrot podatku akcyzowego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.
W terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r., w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1 – 30 kwietnia 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 – 30 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

DO POBRANIA:

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Oświadczenie

Załącznik – wykaz faktur

Formularz

Oświadczenie dot. pomocy

Skip to content