Artykuły w kategorii: Ankiety, Projekty UE

Bariery architektoniczne

Likwidacja barier architektonicznych – wstępny nabór ankiet od mieszkańców

Gmina Sokółka zaprasza osoby z niepełnosprawnościami, przewlekle chore i osoby starsze, zamieszkujące gminę Sokółka do złożenia wstępnych ankiet określających potrzeby likwidacji barier architektonicznych w ich miejscu zamieszkania. Gmina Sokółka zamierza złożyć wniosek w konkursie grantowym ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w ramach Programu Fundusze ...

OPS zaprasza do udziału w ankiecie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce informuje, że do 10 listopada 2023 roku, na terenie gminy Sokółka są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Sokółka. Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do ...

Ankieta dot. budowy/rozbudowy magazynów energii

Gmina Sokółka zamierza ubiegać się o dofinansowanie projektu grantowego dotyczącego budowy lub rozbudowy magazynów energii elektrycznej oraz magazynów ciepła poprawiających sprawność wykorzystania energii z OZE produkujących prąd na potrzeby własne mieszkańców gminy (z projektu wykluczona jest działalność gospodarcza i rolnicza). Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców gminy Sokółka ...

Zaproszenie do wypełnienia ankiety

Gmina Sokółka przygotowuje się do złożenia wniosku dotyczącego rozwoju usług elektronicznych. W związku z tym niezbędne jest zbadanie zapotrzebowania na e-usługi w Urzędzie Miejskim w Sokółce. Przekazujemy Państwu ankietę z prośbą o jej wypełnienie. Uzyskane informację pozwolą jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby i możliwości ...

Informacja o szacowaniu zapotrzebowania na węgiel

Zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, oraz koniecznością przeprowadzenia rozeznania dotyczącego ilości zapotrzebowania na surowiec, Gmina Sokółka musi ustalić wstępną liczbę gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy ZAINTERESOWANYCH zakupem takiego węgla. ZAINTERESOWANI właściciele gospodarstw domowych proszeni są o wypełnienie ...

Diagnoza Problemów Społecznych na terenie gminy Sokółka

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniach 14 – 28 września 2022 roku, na terenie gminy Sokółka, są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych. Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych, dotyczących sytuacji społecznej oraz będą ...

Ankieta badająca sytuację uchodźców z Ukrainy

Informujemy, iż Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na wniosek Agencji Praw Podstawowych (FRA), zwróciło się z prośbą o pomoc w rozpowszechnieniu informacji nt. kolejnej ankiety internetowej badającej sytuację uchodźców z Ukrainy w Polsce i 9 innych państwach UE. Ankieta skierowana jest do obywateli Ukrainy, którzy ...

Zaproszenie do udziału w badaniu naukowym

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk zaprasza mieszkańców gminy Sokółka, którzy: urodzili się w 1949 r. lub później, osiągnęli wiek emerytalny, oraz otrzymują emeryturę z ZUS niższą od emerytury minimalnej (1217 zł miesięcznie „na rękę”), do udziału w badaniu naukowym. Badanie polega na rozmowie ...

Zaproszenie do wypełnienia ankiety

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zaprasza mieszkańców gminy Sokółka do wypełnienia ankiety dotyczącej funkcjonowania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski. Ankieta “Ocena funkcjonowania LGD” będzie wykorzystana do przygotowania ewaluacji końcowej realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2012-2020. Poniżej link do ankiety: ...

ANKIETA dla Mieszkańców dotycząca zagospodarowania odpadów biodegradowalnych BIO (kompostownik) na terenie Gminy Sokółka

Szanowni Mieszkańcy, w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska (w skrócie MKiŚ) z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (Dz. U. Z 2021 r., poz. 1530) oraz decyzji wykonawczej Komisji (UE) ...

Możesz pomóc

Pomóżmy wspólnymi siłami uchodźcom z Ukrainy. Już można wypełnić formularz do rejestracji osób, które chcą zaoferować swoją pomoc w różnym zakresie dla uchodźców z Ukrainy. Link do formularza: https://forms.gle/nPic45bvMQi5U71p7   Numery telefonów do kontaktów w sprawie pomocy uchodźcom z Ukrainy: Caritas – 605 502 245 ...

Zaproszenie do wypełnienia ankiety dot. źródeł niskiej emisji

Zgodnie z „Programem ochrony powietrza dla strefy podlaskiej” przyjętym Uchwałą nr XXXIV/414/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego (zmienioną uchwałą nr XIX/236/2020) Gmina Sokółka ma obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł niskiej emisji. Inwentaryzację, za pomocą ankiet, przeprowadza Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Sokółce Sp. z o.o. Ankieta jest do ...

Badanie ankietowe dla mieszkańców gminy Sokółka

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce informuje, że do 15 października 2021 roku, na terenie Gminy Sokółka są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły ...

Ankieta dla dorosłych mieszkańców gminy Sokółka

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce informuje, że w związku z przygotowywaniem dokumentów dotyczących działań realizowanych na rzecz aktywizacji społecznej oraz rozwiązywania problemów społeczności lokalnej, zwraca się do dorosłych mieszkańców gminy Sokółka z prośba o uzupełnienie ankiety, która jest niezbędna do opracowania Programu Przeciwdziałania Przemocy w ...

Ankieta dotycząca opinii o gminie

W związku z tym, że nasz samorząd jest członkiem Partnerstwa Terytorialnego pod nazwą „Augustowsko-Biebrzański Park Turystyczny” i bierze udział w opracowaniu strategii rozwoju dla tego obszaru, prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej opinii o gminie w której żyjecie: usługach publicznych i Waszych potrzebach, o atutach i ...

Wstępny nabór dotyczący instalacji OZE

Gmina Sokółka ogłasza wstępny nabór osób chętnych do budowy instalacji OZE w ramach działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. Ankiety są dostępne w Urzędzie Miejskim w punkcie informacji oraz w wersji edytowalnej do pobrania poniżej. Ankiety w wersji papierowej należy złożyć w Punkcie ...

Zaproszenie do wypełnienia ankiety

Szanowni Mieszkańcy Gminy Sokółka! Burmistrz Sokółki informuje, iż rozpoczęte zostały przygotowania do pozyskania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, na funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. W I kwartale 2020 r. zakłada się stworzenie miejsc opieki do lat 3, ...

Ogłoszenie

DO POBRANIA: Ankieta dotycząca Programu Mieszkanie Plus

Ankieta dot. postawy etycznej pracowników Urzędu Miejskiego

Burmistrz Sokółki informuje, że w związku z wprowadzeniem Kodeksu Pracowników Samorządowych Urzędu Miejskiego w Sokółce, udostępniona została ankieta dotycząca poziomu zadowolenia klientów z postawy etycznej pracownika Urzędu Miejskiego w Sokółce. Wypełnione ankiety należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1, pok. nr ...

Zaproszenie do udziału w badaniu OPS

W związku z opracowaniem przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017-2021, Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar w Rodzinie w Gminie Sokółka oraz Programu Aktywności Lokalnej na lata 2017-2021 zapraszamy mieszkańców gminy Sokółka o wypełnienie anonimowej ...

Skip to content