Zaproszenie do wypełnienia ankiety

Gmina Sokółka przygotowuje się do złożenia wniosku dotyczącego rozwoju usług elektronicznych. W związku z tym niezbędne jest zbadanie zapotrzebowania na e-usługi w Urzędzie Miejskim w Sokółce.

Przekazujemy Państwu ankietę z prośbą o jej wypełnienie. Uzyskane informację pozwolą jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby i możliwości Gminy w zakresie e-usług.

Ankieta jest anonimowa i będzie udostępniona na stronie do 4 grudnia 2022 r.

Link do ankiety:

https://sokolka-lupe.bit-sa.pl/survey/index/index/id.5

(JF)

Informacja o szacowaniu zapotrzebowania na węgiel

Baner

Zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, oraz koniecznością przeprowadzenia rozeznania dotyczącego ilości zapotrzebowania na surowiec, Gmina Sokółka musi ustalić wstępną liczbę gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy ZAINTERESOWANYCH zakupem takiego węgla.

ZAINTERESOWANI właściciele gospodarstw domowych proszeni są o wypełnienie deklaracji o zapotrzebowaniu na zakup preferencyjny paliwa stałego.

Ilość paliwa stałego dostępnego dla jednego gospodarstwa domowego:

 • 1,5 tony do dnia 31 grudnia 2022 r.
 • oraz 1,5 tony od dnia 1 stycznia 2023 r.

Maksymalna cena za 1 tonę – do 2000 zł brutto (bez transportu węgla z punktu dystrybucji do gospodarstwa domowego)

KOMU przysługuje zakup paliwa stałego po preferencyjnej cenie?

 • osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967).

JAK i GDZIE złożyć wstępne zapotrzebowanie?

 • należy wypełnić deklarację wstępną, dostępną pod poniższym przyciskiem „Wypełnij deklarację”, w terminie do 10 listopada 2022 r. do godz. 13.00.
 • po uzupełnieniu danych należy kliknąć „WYŚLIJ”.
 • w razie problemów przy wypełnieniu deklaracji prosimy o kontakt pod nr telefonu 85-7110909, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Sokółce.

UWAGA! TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI UPŁYNĄŁ 10 listopada 2022 r. o godz. 13.00

ANKIETA NIE JEST JUŻ AKTYWNA

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

WAŻNE! Deklaracja służy wyłącznie do ustalenia ilości węgla, jakiego potrzebują mieszkańcy gminy. W najbliższych dniach opublikujemy wzór wniosku o zakup preferencyjny węgla. Dopiero złożenie i pozytywne rozpatrzenie wniosku będzie uprawniać do indywidualnego zakupu.

UWAGA! ZA JAKOŚĆ WĘGLA ODPOWIADAJĄ SPÓŁKI SKARBU PAŃSTWA

Diagnoza Problemów Społecznych na terenie gminy Sokółka

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniach 14 – 28 września 2022 roku, na terenie gminy Sokółka, są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych.

Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych, dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania
dokumentu jakim jest Diagnoza Problemów Społecznych Gminy Sokółka.

Badania realizowane są metodą internetową – kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się pod poniższym linkiem:

https://www.webankieta.pl/ankieta/809732/miasto-i-gmina-sokolka-mieszkancy.html

Zachęcamy do udziału w badaniu.

(JK)

Ankieta badająca sytuację uchodźców z Ukrainy

Informujemy, iż Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na wniosek Agencji Praw Podstawowych (FRA), zwróciło się z prośbą o pomoc w rozpowszechnieniu informacji nt. kolejnej ankiety internetowej badającej sytuację uchodźców z Ukrainy w Polsce i 9 innych państwach UE.

Ankieta skierowana jest do obywateli Ukrainy, którzy w wyniku konfliktu znaleźli się na terytorium wskazanych Państw Członkowskich. Pytania zawarte w ankiecie, dotyczą szerokiego zakresu zagadnień: dostępu do zatrudnienia, edukacji, mieszkalnictwa, opieki zdrowotnej, nauki języków i innych kwestii mających wpływ na integrację społeczną i gospodarczą. Ankieta jest częścią szeregu działań FRA dotyczących wpływu wojny na prawa podstawowe w UE. Ustalenia będą stanowić wskazówkę Agencji dla UE i krajów przyjmujących, gdy będą one dopracowywać swoje wsparcie. FRA opublikuje wyniki ankiety w 2023 r.

Ankieta jest dostępna po kliknięciu na jeden z poniższych linków i pozostanie otwarta przez około miesiąc:

https://fra.europa.eu/ukr-survey-en (English)

https://fra.europa.eu/ukr-survey-uk (Ukrainian)

https://fra.europa.eu/ukr-survey-ru (Russian)

(IŁ-B)

Zaproszenie do udziału w badaniu naukowym

Logo

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk zaprasza mieszkańców gminy Sokółka, którzy:

 • urodzili się w 1949 r. lub później,
 • osiągnęli wiek emerytalny, oraz otrzymują emeryturę z ZUS niższą od emerytury minimalnej (1217 zł miesięcznie „na rękę”),
Logo

do udziału w badaniu naukowym. Badanie polega na rozmowie na temat swojej sytuacji z pracownikiem Instytutu. Rozmowa zostanie przeprowadzona w uzgodnionym, dogodnym miejscu i terminie.

Organizatorzy gwarantują poufność. Dla uczestników badania przewidziane są nagrody – bony Sodexo o wartości 50 zł, do zrealizowania w jednym z wielu sklepów na terenie gminy.

Kontakt: dr Danuta Życzyńska-Ciołek, tel. 691 797 845, email: emeryt@ifispan.edu.pl

ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie do wypełnienia ankiety

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zaprasza mieszkańców gminy Sokółka do wypełnienia ankiety dotyczącej funkcjonowania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski.

Logo LGD Szlak Tatarski

Ankieta „Ocena funkcjonowania LGD” będzie wykorzystana do przygotowania ewaluacji końcowej realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2012-2020.

Poniżej link do ankiety:

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=5738905f&&b=3a884a13e&&c=96de38d4

(LGD)

ANKIETA dla Mieszkańców dotycząca zagospodarowania odpadów biodegradowalnych BIO (kompostownik) na terenie Gminy Sokółka

Szanowni Mieszkańcy, w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska (w skrócie MKiŚ) z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (Dz. U. Z 2021 r., poz. 1530) oraz decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2019/1004 z dnia 7 czerwca 2019 r. określającej zasady obliczania, weryfikacji i zgłaszania danych dotyczących odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE prosimy Mieszkańców Gminy Sokółka posiadających na własnych posesjach przydomowe kompostowniki (posiadających zwolnienie z części opłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) o wypełnianie oraz złożenie ankiety dotyczącej zagospodarowania odpadów biodegradowalnych BIO (kompostownik) na terenie Gminy Sokółka.

Pozyskane dane posłużą do sporządzenia rocznego sprawozdania Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, w celu wyliczenia poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych za 2021 r.. Informacje te umożliwią ustalenie ilości odpadów biodegradowalnych wytwarzanych i zagospodarowanych przez mieszkańców Gminy Sokółka, a które nie są oddawane do gminnego systemu gospodarki odpadami.

Wypełnioną ankietę należy przekazać do Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka lub wysłać pocztą na adres Urzędu.

DO POBRANIA: Ankieta

JR

Możesz pomóc

Pomagamy Ukrainie

Pomóżmy wspólnymi siłami uchodźcom z Ukrainy. Już można wypełnić formularz do rejestracji osób, które chcą zaoferować swoją pomoc w różnym zakresie dla uchodźców z Ukrainy.

Link do formularza:

https://forms.gle/nPic45bvMQi5U71p7

 

Numery telefonów do kontaktów w sprawie pomocy uchodźcom z Ukrainy:

 • Caritas – 605 502 245
 • Urząd Miejski w Sokółce – 85 711 09 00

 

ZOBACZ WIĘCEJ INFORMACJI DOTYCZĄCYCH POMOCY UKRAINIE >>

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДОПОМОГУ УКРАЇНІ >>

Zaproszenie do wypełnienia ankiety dot. źródeł niskiej emisji

Zgodnie z „Programem ochrony powietrza dla strefy podlaskiej” przyjętym Uchwałą nr XXXIV/414/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego (zmienioną uchwałą nr XIX/236/2020) Gmina Sokółka ma obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł niskiej emisji.

Plakat

Inwentaryzację, za pomocą ankiet, przeprowadza Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Sokółce Sp. z o.o. Ankieta jest do pobrania w MPEC w Sokółce – ul. Kołłątaja 55, Urzędzie Miejskim w Sokółce – Plac Kościuszki 1, oraz na stronach internetowych: mpec-sokolka.pl i sokolka.pl

Wypełnioną ankietę należy dostarczyć do jednej z urn ustawionych w: MPEC w Sokółce, Urzędzie Miejskim w Sokółce, OSiR w Sokółce (w budynku pływalni), Przedszkolu nr 3 w Sokółce ul. Kresowa73, Przedszkolu nr 2 w Sokółce Os Zielone 5, Szkole Podstawowej w Boguszach, Szkole Podstawowej w Geniuszach, Szkole Podstawowej w Janowszczyźnie, Szkole Podstawowej w Starej Kamionce, Szkole Podstawowej w Malawiczach Dolnych, Szkole Podstawowej w Starej Rozedrance.

Czytelny skan lub zdjęcia podpisanej ankiety można również wysłać na e-mail: inwentaryzacja@mpec-sokolka.pl lub MMSem na nr telefonu: 502 037 039.

Ankiety należy dostarczyć we wskazane powyżej miejsca do 15 listopada 2021 roku.

Kontakt tel. w sprawie inwentaryzacji: 502 037 039

Dlaczego zbieramy takie dane?

 • jesteśmy ustawowo zobowiązani do prowadzenia inwentaryzacji
 • poznamy sposoby ogrzewania
 • przygotujemy się do ewentualnych programów pomocowych

Objaśnienia do ankiety:
Ankietę należy wypełnić dla każdego ogrzewanego budynku. Jeżeli w budynku jest kilka lokali ogrzewanych indywidualnie wówczas należy wypełnić ankietę dla każdego lokalu w danym budynku. W sekcji 3 za paliwo stałe należy przyjąć: węgiel, drzewo, brykiet, pellet i inne podobne. W sekcji 4 klasę kotła odczytujemy z tabliczki znamionowej umieszczonej na kotle lub z dokumentacji kotła. Kotły innych klas niż wymienione lub brak tabliczki (dokumentacji) traktować należy jako kotły pozaklasowe.

DO POBRANIA:

Ankieta – Inwentaryzacja źródeł niskiej emisji

Klauzula informacyjna

MPEC

Badanie ankietowe dla mieszkańców gminy Sokółka

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce informuje, że do 15 października 2021 roku, na terenie Gminy Sokółka są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania skutecznych strategii mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym w Naszej Gminie.

Adres ankiety: https://sokolkamieszkancy.webankieta.pl/

OPS

Ankieta dla dorosłych mieszkańców gminy Sokółka

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce informuje, że w związku z przygotowywaniem dokumentów dotyczących działań realizowanych na rzecz aktywizacji społecznej oraz rozwiązywania problemów społeczności lokalnej, zwraca się do dorosłych mieszkańców gminy Sokółka z prośba o uzupełnienie ankiety, która jest niezbędna do opracowania Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy.

Adres ankiety:

https://www.webankieta.pl/ankieta/662020/gmina-sokolka-2021-badania-mieszkancy-diagnoza-przemoc.html

OPS

Ankieta dotycząca opinii o gminie

W związku z tym, że nasz samorząd jest członkiem Partnerstwa Terytorialnego pod nazwą „Augustowsko-Biebrzański Park Turystyczny” i bierze udział w opracowaniu strategii rozwoju dla tego obszaru, prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej opinii o gminie w której żyjecie: usługach publicznych i Waszych potrzebach, o atutach i słabościach gminy, o rodzajach przedsięwzięć które chcecie, aby były zrealizowane w Waszej gminie.

Opinie będą wykorzystane przy planowaniu kierunków rozwoju naszego Partnerstwa. Pozwolą lepiej dostosować politykę władz samorządowych do Waszych potrzeb, szczególnie w zakresie usług publicznych. Na podstawie Waszych opinii zostaną określone planowane działania i dzięki temu będą miały szansę na realizację.

Ankieta jest anonimowa. Wyniki, po opracowaniu, będą przedstawione publicznie w formie zbiorczego raportu. Ankieta będzie aktywna do 17.01.2021 r. włącznie.

Link do ankiety:
https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vtz0j4jdv7pzj7m3s27u2ov8

Bogdan Dyjuk
Koordynator ABPT

Wstępny nabór dotyczący instalacji OZE

Gmina Sokółka ogłasza wstępny nabór osób chętnych do budowy instalacji OZE w ramach działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Ankiety są dostępne w Urzędzie Miejskim w punkcie informacji oraz w wersji edytowalnej do pobrania poniżej. Ankiety w wersji papierowej należy złożyć w Punkcie Informacji lub w sekretariacie pokój 207, Plac Kościuszki 1.

Termin składania ankiet: 10.01.2020 r. do godz. 15.20.

DO POBRANIA:

Ankieta dotycząca instalacji fotowoltaicznych

Ankieta dot. instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych

Prezentacja dot. dofinansowania instalacji OZE

Justyna Fiłonowicz

Zaproszenie do wypełnienia ankiety

Szanowni Mieszkańcy Gminy Sokółka! Burmistrz Sokółki informuje, iż rozpoczęte zostały przygotowania do pozyskania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, na funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

Żłobek

W I kwartale 2020 r. zakłada się stworzenie miejsc opieki do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w nowotworzonym żłobku w budynku przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sokółce.

W celu określenia zapotrzebowania na objęcie opieką i edukacją dzieci w wieku żłobkowym tj. które ukończyły 20 tydzień życia do 3 lat, zachęcamy do wypełnienia ankiety. Ankieta jest anonimowa, nie wymagamy od Państwa podawania danych osobowych.

Link do ankiety: https://forms.gle/v9uvmNJffLR9njLZ8

W celu uzyskania bieżących informacji o rekrutacji do żłobka, prosimy śledzić naszą stronę internetową.

Referat Pozyskiwania Funduszy Pozabudżetowych

Ankieta dot. postawy etycznej pracowników Urzędu Miejskiego

Burmistrz Sokółki informuje, że w związku z wprowadzeniem Kodeksu Pracowników Samorządowych Urzędu Miejskiego w Sokółce, udostępniona została ankieta dotycząca poziomu zadowolenia klientów z postawy etycznej pracownika Urzędu Miejskiego w Sokółce.

Wypełnione ankiety należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1, pok. nr 207. Tam też można otrzymać kwestionariusze ankiety.

DO POBRANIA: Kwestionariusz ankiety

(IA)

Zaproszenie do udziału w badaniu OPS

Ankieta

W związku z opracowaniem przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017-2021, Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar w Rodzinie w Gminie Sokółka oraz Programu Aktywności Lokalnej na lata 2017-2021 zapraszamy mieszkańców gminy Sokółka o wypełnienie anonimowej ankiety.

Wyniki ankiety zostaną wykorzystane do opracowania powyższych programów. Zachęcamy Państwa do udziału w badaniu i dziękujemy za poświęcony czas.

https://goo.gl/forms/bNp2tcVUzaYTWPL62

OPS

Skip to content