Gminne Zawody Strzeleckie o Puchar Burmistrza Sokółki

Gminne Zawody Strzeleckie

20 września 2023 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Sokółce odbyły się Gminne Zawody Strzeleckie o Puchar Burmistrza Sokółki, które były imprezą towarzyszącą obchodom upamiętniającym 103 rocznicę Bitwy Niemeńskiej. Za organizację zawodów odpowiedzialna była Szkoła Podstawowa nr 3 oraz Szkoła Podstawowa nr 2 w Sokółce.

Do zawodów zgłosiły się dzieci z klas V-VIII z 7 szkół w Gminie Sokółka: Szkoła Podstawowa nr 1 w Sokółce, Szkoła Podstawowa nr 2 w Sokółce, Szkoła Podstawowa nr 3 w Sokółce, Szkoła Podstawowa w Boguszach, Malawiczach Dolnych, Starej Kamionce i Starej Rozedrance.

ZOBACZ WIĘCEJ

Stypendia edukacyjne Zarządu Województwa Podlaskiego

Podlaskie

O stypendia mogą ubiegać się podlascy uczniowie lub absolwenci szkół ponadpodstawowych, którzy w ubiegłym roku szkolnym oprócz uzyskanej wysokiej średniej ocen, byli laureatami olimpiad i konkursów wiedzy. Do zdobycia jest kwota 6 tys. złotych. Wnioski o przyznanie stypendiów należy składać do 27 października br.

Stypendia mogą otrzymać uczniowie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej zamieszkali na terenie województwa podlaskiego, uzyskujący łącznie w roku szkolnym 2022/2023 następujące osiągnięcia:

 • uzyskali średnią ocen na koniec roku szkolnego w szkole podstawowej lub w szkole ponadpodstawowej co najmniej 5.0;
 • byli co najmniej trzykrotnie laureatem konkursu/olimpiady na szczeblu wojewódzkim/ponadwojewódzkim lub co najmniej jednokrotnie laureatem konkursu/olimpiady/turnieju na szczeblu ogólnopolskim/międzynarodowym.

Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć osoba, która w poprzednim roku szkolnym była uczniem szkoły. W przypadku uczniów, którzy w momencie składania wniosku są niepełnoletni, wniosek w ich imieniu składa rodzic lub opiekun prawny.

ZOBACZ WIĘCEJ

Rozpoczyna się nowy rok szkolny

W poniedziałek 4 września 2023 roku odbyło się uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2023/2024 w placówkach oświatowych Gminy Sokółka. Inaugurację nowego roku szkolnego poprzedziły Msze Święte w intencji rozpoczynających naukę uczniów i pracę nauczycieli.

Rozpoczęcie roku szkolnego

Do placówek oświatowych Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska skierowała list z życzeniami:
„Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie. Mam nadzieję, że wakacje pozwoliły Wam odpocząć i nabrać sił do nowych wyzwań. Teraz czas więc wrócić do pracy i nauki. Pamiętajcie, że szkoła to nie tylko miejsce przekazywania wiedzy, ale też miejsce zdobywania wielu cennych doświadczeń. Wszyscy uczymy się tu współpracować, rozwiązywać problemy, wspierać się nawzajem i szanować. Mam nadzieję, że będziecie przychodzić do szkoły z ochotą i radością, odkryjecie tu własne talenty i mocne strony. Szczególnie ciepłe słowa chciałabym skierować do pierwszoklasistów. Życzę Wam abyście szybko poczuli się w szkole dobrze i bezpiecznie, a nowi koledzy niech otoczą Was opieką. Życzę wszystkim uczniom, aby czas spędzony w szkole był radosny i pełen sukcesów. Nauczycielom życzę entuzjazmu w podejmowaniu nowych wyzwań i wielu powodów do satysfakcji, pracownikom administracji oraz obsługi – spokojnej i efektywnej pracy. Rodzicom życzę zadowolenia ze swoich dzieci, a także dobrej współpracy ze szkołą.”

ZOBACZ WIĘCEJ

Mianowanie nauczycieli w Gminie Sokółka

Zdjęcie grupowe

19 lipca 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Sokółce odbyło się wręczanie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska oraz Zastępca Burmistrza Adam Kowalczuk, w obecności zaproszonych gości, pracowników Referatu oświaty wręczyli 14 nauczycielom awanse.

„Serdecznie gratuluję uzyskanego stopnia awansu zawodowego, życzę satysfakcji z pełnionej misji kształcenia i wychowania młodego pokolenia, pracy w twórczej atmosferze sprzyjającej podejmowaniu nowatorskich wyzwań oraz realizacji zawodowych planów. Akt nadania stopnia awansu zawodowego podwyższa status zawodowy nauczyciela i otwiera drogę do uzyskania kolejnego stopnia awansu – nauczyciela dyplomowanego. Dokument ten świadczy o poszerzeniu i pogłębieniu przez nauczyciela wiedzy i umiejętności zawodowych. Sama przez pewien czas pracowałam jako nauczyciel, stąd wiem jaka to odpowiedzialna praca. Życzę udanego odpoczynku wakacyjnego” – powiedziała Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

Zastępca Burmistrza Adam Kowalczuk pogratulował nauczycielom dbałości i zaangażowania w nieustanny rozwój, życzył dalszych sukcesów zawodowych, pasji oraz zadowolenia z pełnionej misji nauczyciela.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wyprawka szkolna dla uczniów niepełnosprawnych

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2023–2024.

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska zaprasza uczniów niepełnosprawnych ze szkół ponadpodstawowych do korzystania z wyprawki szkolnej w roku szkolnym 2023/2024.

W związku z wejściem w życie Uchwały Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 (Dz. U. z 2023 r. poz. 1046), pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników zostanie udzielona uczniom:

 1. słabowidzącym,
 2. niesłyszącym,
 3. słabosłyszącym,
 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 6. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 7. z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6;
 8. uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 9. uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6 i 8

– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 900), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz.2245 oraz z 2019 r. poz. 1287 oraz z 2022 r. poz. 1116).

ZOBACZ WIĘCEJ

Konkurs ofert z zakresu oświaty i wychowania

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz Uchwały Nr LX/394/2022 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 9 listopada 2022 roku w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2023 rok, ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Sokółka z zakresu oświaty i wychowania.

O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

ZOBACZ WIĘCEJ

Na zakończeniu roku szkolnego 2022/2023

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska uczestniczyła w uroczystym apelu na zakończeniu roku szkolnego, który odbył się w piątek 23 czerwca 2023 roku w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce.

Koniec szkoły!

– Z okazji zakończenia roku szkolnego 2022/2023 składam Dyrektorom, Nauczycielom i Pracownikom Oświaty wyrazy uznania za trud i zaangażowanie włożone w nauczanie i wychowywanie dzieci i młodzieży z Gminy Sokółka. Przekazując młodemu pokoleniu wiedzę oraz niezbędne umiejętności, rozbudzacie w nich zdolność samodzielnego myślenia, pasję poznania, wzbogacacie o nieprzemijające wartości prawdy, piękna, dobra, społecznego zaangażowania i odpowiedzialności. Dziękuję także Rodzicom za dobrą współpracę ze szkołą i współtworzenie jej modelu, który pozwala sprostać wyzwaniom dzisiejszych czasów. Jestem przekonana, że szkolne osiągnięcia Państwa dzieci stanowią powód do dumy i zadowolenia, a trud wychowawczy zaowocuje ich pomyślną przyszłością. Uczniom gratuluję sukcesów indywidualnych i grupowych, osiągniętych w nauce, w sporcie, w twórczości artystycznej i innych dziedzinach. Życzę Wam, by szkoła nie kojarzyła się jedynie z obowiązkami, ale była również miejscem dającym poczucie bezpieczeństwa, realizacji Waszych zainteresowań i pasji, do którego chętnie wrócicie po zasłużonych wakacjach. Wszystkim Państwu składam życzenia bezpiecznych, pogodnych a przede wszystkim zdrowych dni należnego odpoczynku. Niech będą one czasem zasłużonego wytchnienia od zawodowych obowiązków i emocji, a zgromadzona podczas wakacyjnych tygodni energia pozwoli nam na powrót do kolejnych zadań i planów w nowym roku szkolnym – z tymi słowami zwróciła się Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska do zgromadzonych na placu przy SP nr 2.

ZOBACZ WIĘCEJ

Rodzinny piknik w Starej Kamionce

W środę 21 czerwca 2023 roku w Starej Kamionce odbył się piknik rodzinny, zorganizowany przez Żłobek Miejski w Sokółce i Szkołę Podstawową w Starej Kamionce. Uczestniczyli w nim Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska i Zastępca Burmistrza Adam Kowalczuk.

Rodzinny piknik w Starej Kamionce

Impreza nie odbyłaby się gdyby nie rodzice dzieci oraz zaprzyjaźnione instytucje. Było wiele atrakcji, a tym samym świetna zabawa. Niezwykłym wzięciem cieszyła się „usługa kosmetyczna”, w wykonaniu Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej. Umalowane dziewczynki miały wielką frajdę.

Podczas festynu podsumowano projekt realizowany przez Gminę Sokółka w Szkole Podstawowej w Starej Kamionce pt. „Inwestujemy w przyszłość”, współfinansowany przez Unię Europejską z EFS. Wartość projektu to 106.585 zł, z czego dofinansowanie to 100.700 zł.

ZOBACZ WIĘCEJ

Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Geniuszach

Burmistrz Sokółki ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Geniuszach.

Ogłoszenie o konkursie na przedmiotowe stanowisko stanowi załącznik do ogłoszenia. Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym i z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Geniuszach – nie otwierać” w terminie wpływu do dnia 10 lipca 2023r. do godz. 15.30 na adres: Urząd Miejski w Sokółce, ul. Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka. Oferty, które wpłyną po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

DO POBRANIA:

Zarządzenie Nr 754/2023 z dnia 19.06.2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Geniuszach.

Referat Oświaty

Konkurs na dyrektora Przedszkola nr 3

Burmistrz Sokółki ogłasza konkurs na stanowisko Przedszkola nr 3 w Sokółce.

Ogłoszenie o konkursie na przedmiotowe stanowisko stanowi załącznik do ogłoszenia. Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym i z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 w Sokółce – nie otwierać” w terminie wpływu do dnia 10 lipca 2023r. do godz. 15.30 na adres: Urząd Miejski w Sokółce, ul. Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka. Oferty, które wpłyną po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

DO POBRANIA:

Zarządzenie Nr 753/2023 z dnia 19.06.2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 w Sokółce.

Referat Oświaty

Stypendia od Burmistrza Sokółki

Najlepsi uczniowie szkół podstawowych otrzymali z rąk Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej stypendia naukowe za wybitne wyniki w nauce za II semestr 2022/2023.

Zdjęcie grupowe

Rozdanie stypendiów Burmistrza Sokółki za wysokie wyniki w nauce to niezwykle ważne wydarzenie dla uczniów wszystkich szkół prowadzonych przez Gminę Sokółka. Uroczystość odbyła się 20 czerwca 2023 roku w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce przy ul. Mickiewicza 2a, była nie tylko potrzebna do uhonorowania wyników nauczania, ale także do podkreślenia znaczenia nauki i pracy w życiu uczniów.

Organizatorem tego wyjątkowego wydarzenia była Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Sokółce. Zebranych powitał Dyrektor placówki Jacek Dariusz Drewnowski. W uroczystości udział wzięli Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska, Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk, pracownice Referatu Oświaty Anna Żemajduk i Beata Maliszewska, dyrektorzy szkół, nauczyciele i rodzice.

ZOBACZ WIĘCEJ

Spotkanie w Starej Kamionce

Baner

16 czerwca 2023 r. w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Bitwy Niemeńskiej w Starej Kamionce odbyło się spotkanie uczniów i nauczycieli z członkami Stowarzyszenia Historycznego im. Bohaterów Ziemi Sokólskiej w ramach projektu pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy miejsca upamiętniania wydarzeń z historii Polski i regionu”.

Zdjęcia ze spotkania - na temat opracowania dokumentacji

Uczestnicy spotkania zostali poinformowani o uzyskaniu przez Gminę Sokółka dofinansowania w wysokości 150 000 zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, na przygotowanie dokumentacji, na podstawie której zostanie przebudowany plac z pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Celem spotkania było ustalenie sposobu prezentacji treści dotyczących odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. oraz wojny polsko – bolszewickiej, w szczególności Bitwy nad Niemnem w 1920 r. Uczniowie zaprezentowali swoje pomysły na przedstawienie treści historycznych dotyczących tego okresu dziejów naszej ojczyzny. Ich zdaniem należy skorzystać z nowoczesnych technologii multimedialnych co pozwoli na wieloaspektowy odbiór prezentowanych treści. Uczniowie najchętniej korzystają z plików audio, interaktywnych prezentacji, edukacyjnych filmów animowanych. Wnioskodawca weźmie pod uwagę sugestie uczniów Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy Niemeńskiej w Starej Kamionce. Liczymy, że owocem spotkania będzie wspólny projekt w wyniku, którego powstanie atrakcyjna uniwersalna prezentacja multimedialna.

(KKK)

Dofinansowanie remontu stołówki

Burmistrz Sokółki pozyskała dofinansowanie na remont stołówki w Szkole Podstawowej nr 2 w Sokółce

Dnia 19 czerwca 2023 r. w imieniu Burmistrz Sokółki Ewy Kulikowskiej, Zastępca Burmistrza Adam Kowalczuk podpisał z Podlaskim Kuratorem Oświaty Beatą Pietruszką umowę na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”.

W wyniku rozstrzygniętego konkursu przez Podlaskiego Kuratora, Gmina Sokółka otrzyma dofinansowanie w wysokości 80 000 zł. W ramach programu wsparciem finansowym objętych zostanie 17 szkół podstawowych z województwa podlaskiego, w tym Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce. Wniosek przygotowały pracownice Referatu oświaty Urzędu Miejskiego w Sokółce i Szkoły Podstawowej nr 2 w Sokółce. Zgodnie z programem „Posiłek w szkole i w domu” przewidziane są następujące działania: doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek poprzez ich doposażenie lub utworzenie nowych stołówek – maksymalna kwota wsparcia finansowego wynosi 80 000 zł. Istotnym elementem programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje bowiem większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu, podczas wakacji zostanie przeprowadzony remont kuchni w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce. Wkład własny gminy wyniesie 20 000 zł.

Anna Żemajduk
Referat Oświaty

Uczniowie SP nr 2 w Sokółce zwiedzili cztery stolice

W dniach 29 maja – 2 czerwca 2023 r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Sokółce uczestniczyli w wycieczce “Cztery stolice”, podczas której poznali stolice: Czech, Austrii, Węgier i Słowacji.

Zdjęcie grupowe

Pierwszego dnia uczniowie wraz opiekunami zatrzymali się na nocleg w Dusznikach Zdroju a następnego dnia po śniadaniu udali się do Pragi. Uczestnicy wycieczki zwiedzili Stare Miasto, podziwiali Most Karola, Rynek Starego Miasta, Plac Wacława, Zamek Praski, Katedrę św. Wita, obserwowali zmianę warty przed Pałacem Prezydenckim.

ZOBACZ WIĘCEJ

XVII Międzyszkolna Olimpijka o Puchar Burmistrza Sokółki

W dniu 6 czerwca 2023 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Sokółce odbyła się XVII Międzyszkolna Olimpijka o Puchar Burmistrza Sokółki, otwierająca tegoroczne Dni Sokółki.

Olimpijka w Sokółce 2023

Do zawodów zgłosiły się dzieci z klas I-III sokólskich podstawówek oraz Szkoła Podstawowa w Boguszach i Kamionce Starej. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Burmistrz Sokółki pan Adam Kowalczuk oraz dyrektor OSiR-u pan Piotr Rygasiewicz. Zawody tradycyjnie odbywały się pod patronatem Burmistrza Sokółki.

Uczestników Olimpijki oraz gości przywitała pani dyrektor Anna Andrzejewska, po czym głos zabrał pan Kowalczuk, m.in. wspominając czasy, kiedy w tutejszej placówce z inicjatywy nauczycieli klas początkowych odbył się pierwszy taki turniej.

ZOBACZ WIĘCEJ

Projekt „Poznajemy Podlaskie” w SP w Malawiczach Dolnych

17 maja 2023r. uczniowie klas III-VIIII Szkoły Podstawowej w Malawiczach Dolnych uczestniczyli w wycieczce do Białowieskiego Parku Narodowego. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane dzięki uzyskaniu dofinansowania z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w ramach realizacji projektu „Poznajemy Podlaskie” w wysokości 6 000 zł.

Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie dzieciom i młodzieży poznanie atrakcji turystycznych województwa podlaskiego, a pośrednio wsparcie podlaskiej branży turystycznej, lokalnych przedsiębiorców, organizatorów turystyki i właścicieli atrakcji turystycznych.

Zdjęcie grupowe

Dodatkowo celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie wizerunku województwa podlaskiego jako miejsca atrakcyjnego turystycznie, posiadającego produkty turystyczne oparte o unikatowe walory przyrodnicze i kulturowe oraz rozwinięty systemem rekreacji ukierunkowany na poznanie, zdrowie i aktywny wypoczynek, jak również popularyzacja szlaków, produktów i atrakcji turystycznych województwa podlaskiego wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

ZOBACZ WIĘCEJ

„Siła regionu”- projekt realizowany na lekcjach WOS

W kwietniu i maju 2023 r. uczniowie klasy ósmej Szkoły Podstawowej w Malawiczach Dolnych realizowali projekt „Siła regionu”.

Logo Laboratoria Przyszłości

W ramach projektu na lekcjach wiedzy o społeczeństwie opracowywali ulotki promujące Sokółkę i okolice, jej tradycje i kulinaria. Przygotowali folder dla turystów informujący o miejscach noclegowych, atrakcjach turystycznych i obiektach gastronomicznych. Wykorzystując zakupioną w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” drukarkę 3D zaprojektowali i wydrukowali breloczki promujące region.

Dzięki realizacji projektu uczniowie poszerzyli swoją wiedzę o regionie, nauczyli się wykonywania projektów 3D w programie Tincercad oraz obsługi drukarki.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wycieczka uczniów SP w Boguszach do Białowieży

22 maja 2023 roku uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej w Boguszach, dzięki wsparciu finansowemu przez Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną, uczestniczyli w wycieczce do Białowieży w ramach przedsięwzięcia „Poznajemy Podlaskie”.

Realizacja przedsięwzięcia umożliwiła dzieciom poznanie jednej z największych atrakcji turystycznych województwa podlaskiego. Uczniowie zwiedzili Muzeum Przyrodniczo – Leśne. Spacerowali po Parku Pałacowym oraz Ścieżką Edukacyjną Żebra Żubra. Podziwiały w Rezerwacie Pokazowym Żubrów największych przedstawicieli ssaków Puszczy Białowieskiej. Do domu wszyscy wrócili szczęśliwi i pełni wrażeń. To była bardzo ciekawa i pouczająca wycieczka.

(KP) SP w Boguszach

Warsztaty na temat integracji sensorycznej

25 kwietnia 2023 r. w Przedszkolu Nr 5 w Sokółce odbyły się warsztaty na temat Zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci (także w spektrum autyzmu) i ich wpływu na funkcjonowanie dziecka. 

Warsztaty sensoryczne

Adresatami szkolenia byli rodzice dzieci ze stwierdzonymi zaburzeniami oraz wszyscy zainteresowani tematem. Spotkanie miało na celu poszerzenie wiedzy na temat integracji sensorycznej, zmysłów i przetwarzania sensorycznego.

Warsztaty składały się z dwóch części, teoretycznej i praktycznej. Po wykładzie wspartym prezentacją rodzice zadawali prowadzącej pytania i uzyskali na nie odpowiedź. Mieli także możliwość sprawdzenia równowagi i czucia swojego ciała na przygotowanych przyborach. Obejrzeli książki związane z integracją sensoryczną oraz przydatne w domu sprzęty. Na spotkaniu dowiedzieli się, jak postępować i pracować z dzieckiem w domu i gdzie udać się po pomoc. Goście byli zainteresowani tematem, słuchali i ćwiczyli z uwagą.

ZOBACZ WIĘCEJ

Skip to content