Jeden z najmilszych dni w roku

Życzenia na Dzień Babci

„Babuniu, Dziadziuniu, w dniu Waszego święta,
życzenia składają Wam wszystkie wnuczęta…”

Dzień Babci i Dziadka jest jednym z najmilszych dni w roku, kiedy można przeżyć chwile radości w gronie najbliższych, złożyć podziękowania za wiedzę i tradycję, którą przekazują starsze pokolenia. To doskonała okazja do wyrażenia ukochanym seniorom wdzięczności za ich miłość i troskę.

Ze względu na sytuację epidemiczną, w tym roku obchody tego wyjątkowego święta w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Bitwy Niemeńskiej w Starej Kamionce przybrały nieco inną formę. Dziadkowie nie mogli przybyć do szkoły, by obejrzeć występy swoich ukochanych wnuków, jednak dzieci z ZWP oraz klas 0-3 przygotowały dla Nich wyjątkową niespodziankę – recytowały wiersze, śpiewały piosenki, wykonały laurki. Wszystkie ich starania Dziadkowie będą mogą obejrzeć na nagraniu, które zostało zamieszczone na stronie internetowej szkoły oraz Facebooku. ZOBACZ WIĘCEJ

Nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje

Baner EFS

W grudniu 2021 r. w Szkole Podstawowej w Malawiczach Dolnych zorganizowano szkolenia nauczycieli w ramach projektu „Nauczanie przez eksperymentowanie w SP w Malawiczach Dolnych” (nr RPPD.03.02.01-20-0438/19).

Szkolenie dla nauczycieli

10 grudnia odbyło się szkolenie pn. „Mnemotechniki” , w którym wzięło udział 10 nauczycieli. Szkolenie zostało zorganizowane przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokółce. Dzięki udziałowi w warsztacie nauczyciele poznali metody zapamiętywania informacji i nauczyli się wykorzystywać je w pracy z uczniami. W dzisiejszych czasach, wobec mnogości informacji, szczególnie ważna jest umiejętność uczenia się. I właśnie tę umiejętność można kształcić dzięki zastosowaniu metod mnemotechnicznych.

ZOBACZ WIĘCEJ

Rekrutacja uzupełniająca do Żłobka Miejskiego w ramach projektu „Gmina Sokółka przyjazna rodzicom”

Baner EFS

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska zaprasza rodziców/opiekunów prawnych dzieci w wieku do lat 3, do udziału w naborze uzupełniającym do projektu „Gmina Sokółka przyjazna rodzicom”.

Do udziału w projekcie zaprasza się rodziców dzieci do lat 3, które nie korzystają obecnie z usług Miejskiego Żłobka w Sokółce.

Projekt skierowany jest do rodziców/opiekunów prawnych pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 – powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka (przebywających na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim) oraz rodziców/opiekunów prawnych pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych / nieaktywnych zawodowo / biernych zawodowo) planujących powrót na rynek pracy oraz osób pracujących.

Obecnie, w ramach projektu dysponujemy jednym wolnym miejscem w Żłobku Miejskim w Sokółce. W wyniku naboru uzupełniającego do udziału w projekcie będzie zakwalifikowana 1 osoba – rodzic/opiekun prawny 1 dziecka do lat 3, dla którego zapewniona będzie opieka od 1 lutego 2022 r.

Pozostałe osoby, które złożą poprawne pod względem formalnym dokumenty rekrutacyjne, zostaną wpisane na listę rezerwową. Będą one zapraszane do udziału w projekcie w miarę dostępności miejsc w projekcie, zgodnie z kolejnością na liście rezerwowej.

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i zatrudnieniowej. 50 rodziców/opiekunów prawnych zamieszkałych na terenie gminy Sokółka, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, poprzez udostępnienie w okresie od 1 marca 2021 r. do 31 października 2022 r. usług w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Sokółce przy ul. ks. Piotra Ściegiennego 36.

Wypełnione i podpisane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie do projektu Gmina Sokółka przyjazna rodzicom”, imię i nazwisko rodzica, adres zamieszkania rodzica, należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1, w terminie od 21 do 25 stycznia 2022 r. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji są zawarte w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Harmonogram rekrutacji do projektu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Dokumenty, które należy złożyć na etapie rekrutacji:

załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia do uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami, w tym oświadczenie o zamieszkaniu na terenie Gminy Sokółka

załącznik nr 2 – Oświadczenie status rodzica na rynku pracy

załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu

Oświadczenie o zamieszkaniu w Gminie Sokółka

Kontakt z Biurem projektu: Urząd Miejski w Sokółce, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka, pokój nr 304, 309, tel. 85 711 09 17 lub 85 711 09 42.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II – Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca-życie w ramach RPOWP 2014-2020.

Referat Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych
Referat Oświaty

W Starej Kamionce obchodzono Światowy Dzień Logiki

14 stycznia 2022 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy Niemeńskiej w Starej Kamionce obchodzili Światowy Dzień Logiki (World Logic Day, WLD).

Światowy Dzień Logiki

Uczniowie rozwiązywali łamigłówki zaczerpnięte ze stron internetowych (np. Zabawy z Archimedesem, Ekspedycja matematyczna, TECHPEDIA) oraz wykorzystując pomoce dydaktyczne np. Punktowce, Przekładanki (zapałczana arytmetyka), Głowołamacze, Pusy czy memory.

ZOBACZ WIĘCEJ

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły w roku szkolnym 2022/2023

Od 1 marca 2022 r. rozpocznie się rekrutacja do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sokółka, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły zostały ustalone następujące kryteria, punktacja oraz dokumentacja potwierdzająca kryteria zgodnie z Uchwałą NR XLIX/283/17 z dnia 15.03.2017 r. Rady Miejskiej w Sokółce:

  1. w danej szkole uczy się rodzeństwo kandydata – 5 pkt. (oświadczenie rodzica z klauzulą odpowiedzialności karnej);
  2. kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w danej szkole, z wyłączeniem sytuacji określonej w art. 130 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe – 5 pkt. (oświadczenie rodzica z klauzulą odpowiedzialności karnej);
  3. miejsce pracy rodzica znajduje się w obwodzie szkoły – 4 pkt. (oświadczenie rodzica z klauzulą odpowiedzialności karnej);
  4. samotne wychowywanie kandydata przez rodzica – 4 pkt. (oświadczenie rodzica z klauzulą odpowiedzialności karnej);
  5. w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki – 4 pkt. (oświadczenie rodzica z klauzulą odpowiedzialności karnej).

Druk wniosku o przyjęcie do kl. I szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły należy pobrać w placówce, do której kandydat składa wniosek o przyjęcie do szkoły.

DO POBRANIA:

Harmonogram rekrutacji do kl. I SP dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły na rok szkolny 2022/2023

Uchwała NR XLIX/283/17 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 15.03.2017 r.

(UM)

Nauczanie przez eksperymentowanie w SP w Starej Rozedrance

Baner EFS

Dzięki otrzymaniu przez Gminę Sokółka dofinansowania w wysokości 127 345,03 zł na realizację projektu „Nauczanie przez eksperymentowanie w SP w Starej Rozedrance” uczniowie mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach rozwijających kompetencje matematyczno – przyrodnicze, naukowo – techniczne, kreatywność, logiczne myślenie oraz umiejętność pracy zespołowej.

Zajęcia prowadzone są w myśl sentencji Konfucjusza „Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem.” Poznawanie świata przez doświadczanie jest najlepszą drogą do poszerzania i rozumienia otaczających nas zjawisk.

Mali badacze

„Młodzi Badacze” zgłębiają wiedzę przede wszystkim z zakresu biologii i chemii. Samodzielne prowadzenie doświadczeń w obecności nauczyciela pomaga kształtować postawę badawczą, rozwijać umiejętności zadawania pytań, analizowania i wyciągania wniosków. Prowadzenie zajęć metodami aktywizującymi umożliwia zaangażowanie w procesie poznawczym wszystkich zmysłów, co ułatwia zrozumienie zagadnień i zapamiętanie zdobytej wiedzy.

ZOBACZ WIĘCEJ

Awans zawodowy nauczycielki z Przedszkola nr 4 w Sokółce

W dniu 21 grudnia 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Sokółce odbyło się uroczyste wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

-Pani zaangażowanie w realizację celów i zadań przedszkola pozytywnie wpływa na poziom sokólskiej edukacji, powiedział Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk, który przyjął przysięgę oraz wręczył akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego Pani Anecie Protasiewicz z Przedszkola nr 4 w Sokółce.

Zastępca Burmistrza pogratulował nauczycielce solidnego przygotowania do egzaminu, podziękował za wytrwałość podczas odbywania stażu, sumienność i troskę o dobro dzieci, współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym, życzył dalszych sukcesów w pracy zawodowej. Zadaniem nauczyciela jest ciągłe zdobywanie wiedzy, podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Warunkiem nadania nauczycielowi stopnia nauczyciela mianowanego jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną pracy oraz zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organ prowadzący

Referat Oświaty

Pozyskano środki z programu „Laboratoria Przyszłości”

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska pozyskała środki z programu „Laboratoria Przyszłości” w kwocie 580 000,00 zł.

Program to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W ramach „Laboratoriów Przyszłości” szkoły podstawowe w Gminie Sokółka otrzymają wsparcie finansowe, dzięki któremu uczniowie będą mogli uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. Ze środków z programu „Laboratoria Przyszłości” zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

Wsparciem finansowym zostanie objętych osiem szkół: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Sokółce, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Walerego Wróblewskiego w Sokółce, Szkoła Podstawowa w Boguszach, Szkoła Podstawowa w Geniuszach, Szkoła Podstawowa w Malawiczach Dolnych, Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bitwy Niemeńskiej w Starej Kamionce, Szkoła Podstawowa w Starej Rozedrance.

(BM)

Pozyskano środki z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska informuje, że Gminie Sokółka została przyznana kwota 75 442,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Powyższa kwota została przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającej na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok.

(BM)

Uczniowie rozwijają kompetencje cyfrowe

Baner EFRR

Od 1.10.2021r. w Szkole Podstawowej w Malawiczach Dolnych realizowane są zajęcia dodatkowe dla uczniów w ramach projektu „Nauczanie przez eksperymentowanie w SP w Malawiczach Dolnych” (nr projektu: RPPD.03.01.02-20-0438/19). Wartość całego projektu to 208 816,05 zł, dofinansowanie z UE 187 802,05 zł

Uczniowie korzystają z zajęć rozwijających kompetencje cyfrowe, matematyczno – przyrodnicze, kreatywność, logiczne myślenie, inicjatywność. Należą do nich: Szkolny Klub Dziennikarski, Szkolny Klub programistów (grupa klas I-III i IV-VIII) i Szkolny Klub Badaczy. Na zajęciach uczniowie pracują metodą eksperymentu, korzystają z ozobotów i redagują gazetkę szkolną.

Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych i mający problemy w nauce mogą korzystać z zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego, a także z zajęć korekcyjno – kompensacyjnych oraz zajęć rozwijających umiejętność uczenia się.

Agnieszka Iłenda
SP w Malawiczach Dolnych

Dzień Pluszowego Misia w Żłobku Miejskim

25 listopada 2021 r. w Żłobku Miejskim w Sokółce odbył się „Dzień Pluszowego Misia”. Hol zamienił się w przepiękną sypialnię, dla każdej grupy został przygotowany wydzielony kącik, w którym dzieci mogły poczuć się bezpiecznie.

Dzień Misia w żłobku

Świętowanie rozpoczęto od przywitania dzieci przez misia wierszykiem:
„Proszę Państwa oto miś;
miś jest bardzo grzeczny dziś.
Chętnie Państwu łapę poda, nie chce podać?
A to szkoda !”.

Następnie rozruszano się przy dźwiękach skocznej muzyki. Wspólna gimnastyka wprawiła wszystkich w dobry nastrój. Można było zacząć świętowanie urodzin grupy Misiów. Misie, w misiowych opaskach na głowach zatańczyły i zaśpiewały do piosenki „Jadą, jada misie…” oraz powiedziały wiersz „Rączki robią klap, klap, klap…”. Gościnnie wystąpiły również Jeżyki, których urodziny przypadały 10 listopada. Jeżyki zaśpiewały piosenkę i powiedziały wierszyk. Brawom i owacjom nie było końca. Do momentu, aż na salę wjechał tort i  zaśpiewano Misiom i Jeżykom huczne 100 Lat ! Było pysznie.

Dalsza część leniuchowania odbyła się w salach. Dzieci bawiły się chustą, odpoczywały z misiami w pidżamach, oglądały bajkę „Miś Uszatek” i zajadały się pysznymi chrupkami. Każde dziecko otrzymało dyplom pamiątkowy. ZOBACZ WIĘCEJ

Dzień Pluszowego Misia w Starej Kamionce

25 listopada 2021 r. dzieci z ZWP i klasy 1 Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy Niemeńskiej w Starej Kamionce uczestniczyły w obchodach Dnia Pluszowego Misia.

Obchody Dnia Pluszowego Misia

Miękki, puchaty i taki z łatką – najmilsza zabawka, najlepszy przyjaciel dzieci, bohater wielu książek i filmów – Pluszowy Miś obchodził 25 listopada swoje święto. Nie zapomniały o tym dzieci z ZWP i klasy1, które przyszły do szkoły ze swoim ulubionym pluszakiem. W ramach obchodów tego miłego święta dzieci poznały m.in. historię pluszowego misia, wykonały „misiowe” zadania, pląsy i tańce.

Chociaż pluszowy miś ma już ponad sto lat cieszymy się, że jest z nami na dobre i złe. Mimo coraz nowocześniejszych i coraz bardziej atrakcyjnych zabawek, moda na misie nie przemija, bo „czy to jutro, czy to dziś, wszystkim jest potrzebny Miś!” ZOBACZ WIĘCEJ

Murem za polskim mundurem

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce włączyła się w akcję Murem za polskim mundurem.

Przez cały tydzień uczniowie (również ci najmłodsi z oddziału przedszkolnego) przygotowywali paczki dla żołnierzy i funkcjonariuszy broniących granicy.

Laurki dla żołnierzy

W paczkach znalazły się słodycze, kawa, herbata, napoje energetyczne, a także laurki jako wyraz szacunku mundurowym za ich służbę.

Do zbiórki przyłączyła się pani Małgorzata Dulska z Warszawy (za co bardzo dziękujemy), która przesłała pieniądze w kwocie 200 zł, które zostały przeznaczone na zakup kubeczków do gorących napoi, miseczek jednorazowych i sztućców.

Zebrane produkty przekazano do placówek Straży Granicznej w Kuźnicy, Szudziałowie i Nowym Dworze.

ZOBACZ WIĘCEJ

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

Plakat

16 listopada 2021 r. uczniowie klasy piątej Szkoły Podstawowej w Starej Kamionce uczestniczyli w spotkaniu online z panem Bumim Phillipsem.

Spotkanie na temat „Być czarnoskórym Polakiem” zostało zorganizowane przez Polską Akcję Humanitarną w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Tolerancji oraz Tygodnia Edukacji Globalnej, który w bieżącym roku przebiega pod hasłem „Działajmy razem! To nasz wspólny świat!”.

Młodzież miała okazję poznać historię czarnoskórego mężczyzny, który urodził się i wychowywał w Polsce, mogła również zadać pytania związane z jego życiem. Opowiadanie G. Kasdepke „Pan Wredzik” oraz film profilaktyczno-edukacyjnego „Urodziny Maćka, czyli krótka historia o tolerancji” stały się okazją do refleksji pierwszoklasistów nad własną postawą w odniesieniu do innych osób. Dzieci poznały czym jest tolerancja i akceptacja odmienności, jakie ma znaczenie we współczesnym świecie. Na podsumowanie zajęć uczniowie rozwiązali interaktywny test.

Joanna Gejdel
SP w Starej Kamionce

Szkoła otrzymała sztandar

5 listopada 2021 r. w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Sokółce miała miejsce niezwykle podniosła uroczystość. Rada Rodziców przekazała szkole sztandar. Fundatorami sztandaru są rodzice uczniów.

W swoim wystąpieniu dyrektor szkoły Maria Andrzejewska powiedziała:

Przekazanie sztandaru

„Dziękuję wszystkim rodzicom, którzy włączyli się w ufundowanie sztandaru szkole. Po raz kolejny dowiedliście, jaką wspaniałą siłą jesteście. Dowiedliście, że przyszłość należy budować na tradycji i stałych wartościach, symbolem których jest sztandar. Swoją postawą świadczycie, że we współczesnym świecie należy szukać tego, co jednoczy a nie dzieli, co buduje więzi danej społeczności a nie wprowadza podziały. Bo sztandar to przede wszystkim symbol jedności i honoru a każdy, kto ceni honor, nie skrzywdzi słabszego, nie będzie knuł intrygi, będzie po prostu dobrym, uczciwym człowiekiem.” ZOBACZ WIĘCEJ

Skip to content