Informacja o rekrutacji

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły w roku szkolnym 2023/2024

Od 1 marca 2023 r. rozpocznie się rekrutacja do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sokółka, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły zostały ustalone następujące kryteria, punktacja oraz dokumentacja potwierdzająca kryteria zgodnie z Uchwałą NR XLIX/283/17 z dnia 15.03.2017 r. Rady Miejskiej w Sokółce:

  1. w danej szkole uczy się rodzeństwo kandydata – 5 pkt. (oświadczenie rodzica z klauzulą odpowiedzialności karnej);
  2. kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w danej szkole, z wyłączeniem sytuacji określonej w art. 130 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe – 5 pkt. (oświadczenie rodzica z klauzulą odpowiedzialności karnej);
  3. miejsce pracy rodzica znajduje się w obwodzie szkoły – 4 pkt. (oświadczenie rodzica z klauzulą odpowiedzialności karnej);
  4. samotne wychowywanie kandydata przez rodzica – 4 pkt. (oświadczenie rodzica z klauzulą odpowiedzialności karnej);
  5. w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki – 4 pkt. (oświadczenie rodzica z klauzulą odpowiedzialności karnej).

Druk wniosku o przyjęcie do kl. I szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły należy pobrać w placówce, do której kandydat składa wniosek o przyjęcie do szkoły.

DO POBRANIA:

Harmonogram rekrutacji do kl. I sp dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły na rok szkolny 2023/2024

Zarządzenie nr 696/2023 z dnia 27.01.2023 r. Burmistrza Sokółki w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
i postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokółka na rok szkolny 2023/2024.

Zabawa karnawałowa w żłobku

18 stycznia 2023 r. w Żłobku Miejskim w Sokółce odbył się bal karnawałowy pod hasłem „Dzień wymarzonego bohatera”.

Było to jedno z zadań do wykonania by zostać Przyjaznym i bezpiecznym Żłobkiem w Ogólnopolskim Projekcie. Nasz żłobek stara się dzielnie o ten certyfikat.

Już od rana w żłobku pojawiały się kolorowe postacie. Dzieci przebrane były za bohaterów znanych bajek, w salach można było spotkać m.in. wróżki, królewny, motylki, piratów, strażaków, Spider-Mana, Batmana.

Zabawa karnawałowa w żłobku

Tańczono solo i parami z podskokami i obrotami – słowem była zabawa i działo się. Na tą wyjątkową okazję opiekunki wybrały stroje w klimacie karnawałowym, zachęcały wszystkich do tańca przy znanej muzyce. Dzieci świetnie się bawiły uczestnicząc wspólnie ze swoimi paniami. Na sali podczas pląsów robiło się kolorowo, wszyscy bawili się wesoło, uśmiech nie znikał z twarzy mimo chwilowego zmęczenia.

ZOBACZ WIĘCEJ

Podsumowanie konkursu szopek

19 stycznia 2023 r. odbyło się uroczyste podsumowanie I Gminnego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych zorganizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 w Sokółce.

Zdjęcie grupowe

W kinie „Sokół” zebrało się wielu młodych twórców szopek, których powitali: Burmistrz Ewa Kulikowska wraz z Wiceburmistrzem Adamem Kowalczukiem oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Sokółce Adam Bitiucki i Wicedyrektor Joanna Zajczyk.

Młodzi artyści wraz z opiekunami mogli wysłuchać kolęd w wykonaniu uczniów SP1 w Sokółce pod kierunkiem Danuty Koryckiej oraz Joanny Snochowskiej–Grygo oraz uczniów Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Sokółce.

ZOBACZ WIĘCEJ

Rekrutacja do przedszkoli w 2023 roku

Szanowni Rodzice! Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska informuje, iż od 6.02.2023 r. od godz. 8.00 do 17.02.2023 r. do godz. 15.00 – przyjmowane będą od rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole, innej formy wychowania przedszkolnego deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego w danej placówce.

Przedszkolaki

W terminie od 20.02.2023 r. od godz. 8.00 do 10.03.2023 r. do godz. 15.00 – przyjmowane będą od rodziców dzieci – mieszkańców gminy Sokółka, które jeszcze nie uczęszczały do przedszkola, wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z niezbędnymi załącznikami.

Druk wniosku oraz klauzula informacyjna zamieszczone będą na stronie internetowej przedszkola pierwszego wyboru, w przypadku oddziału przedszkolnego funkcjonującego w szkole, na stronie danej szkoły. Prosimy o uzupełnienie wniosku i dostarczenie go tylko do przedszkola pierwszego wyboru. Nie należy dublować wniosków do kilku przedszkoli jednocześnie. Zgodnie z prawem oświatowym, wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

ZOBACZ WIĘCEJ

Bezpieczne ferie w Starej Rozedrance

19 stycznia 2023 r. do Szkoły Podstawowej w Starej Rozedrance, na zaproszenie dyrektor Krystyny Sosny, przyjechali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Sokółce.

Przedstawiciele Wydziału Prewencji w atrakcyjny sposób przypomnieli uczniom podstawowe zasady zachowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podczas zabaw na śniegu oraz zachowania wobec ludzi nieznajomych. Jak się okazało, wychowankowie i uczniowie Szkoły Podstawowej w Starej Rozedrance są doskonale zaznajomieni z tymi zasadami, jednak – jak wiadomo – powtarzanie zawsze procentuje w postaci trwałej wiedzy, która powinna przełożyć się na większe bezpieczeństwo.

SP w Starej Rozedrance

Dzieci rosną z matematyką

Przedszkole nr 2 w Sokółce znalazło się w gronie zwycięzców drugiej edycji programu grantowego „Rosnę z matematyką” organizowanego przez Fundację mBanku we współpracy z Fundacją Dobra Sieć.

W drugiej edycji programu, skierowanej do przedszkoli, szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z całego kraju, wpłynęło 562 wnioski. Dofinansowanie otrzymało 137 projektów, w tym projekt naszego przedszkola pt. „Matematyka w zabawie ukryta”. Kwota pozyskana na realizacje projektu to 4949 złotych.

Program grantowy „Rosnę  z matematyką”

W projekcie „Matematyka w zabawie ukryta” wezmą udział dzieci 5-6 letnie z Przedszkola nr 2 w Sokółce. Celem projektu pt. „Matematyka w zabawie ukryta” realizowanego od lutego 2023r.do maja 2023 r. jest wspieranie rozwoju kompetencji matematycznych dzieci poprzez dodatkowe zajęcia matematyczne, zajęcia terenowe, warsztaty matematyczne dla dzieci i rodziców, konkurs matematyczny, a także zakup pomocy dydaktycznych. Istotnym celem projektu jest także włączenie rodziców i innych osób z najbliższego otoczenia dzieci w rozwijanie ich kompetencji matematycznych w życiu codziennym.

Więcej informacji na stronie:
https://www.mbank.pl/mfundacja/rosne-z-matematyka/program/

(JK) Przedszkole nr 2 w Sokółce

Nabór wniosków na stypendia sportowe

Burmistrz Sokółki przypomina, że można składać wnioski o przyznanie stypendium sportowego osobom fizycznym osiągającym wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym w 2022 roku.

Nowe zasady, tryb przyznania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych określa Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVII/313/2021 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych osobom fizycznym osiągającym wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym.

Prawidłowo wypełniony i podpisany wniosek o przyznanie stypendium sportowego wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami tj:

  1. Aktualne zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzające, że się jest uczniem bądź studentem. W przypadku nie posiadania statusu ucznia bądź studenta zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu w rejestrze bezrobotnych lub oświadczenie o zatrudnieniu.
  2. Potwierdzenie osiągniętego wyniku sportowego, poświadczone przez właściwy związek sportowy, łącznie z oficjalnym komunikatem z zawodów poświadczonym przez właściwy związek zawierający informację o liczbie startujących zawodników, par, sztafet, osad lub drużyn w konkurencji oraz jednoznacznym określeniem rangi zawodów tj. Mistrzostw Świata, Pucharu Świata, Mistrzostw Europy, Pucharu Europy, Mistrzostw Polski, Pucharu Polski, Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików.

należy składać w terminie od dnia 23 stycznia 2023 r. do 31 stycznia 2023 r. do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Sokółce pok. 207 lub można wysłać na adres Urzędu Miejskiego w Sokółce Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka.

Wzór wniosku, klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych oraz w/w uchwała Rady Miejskiej w Sokółce wraz z regulaminem, dostępne są pod niniejszym artykułem. W razie pytań można kontaktować się z Panią Joanną Korzeniewską tel. 85 711 09 19, adres e-mail: korzeniewska@sokolka.pl

DO POBRANIA:

Wzór wniosku

Uchwała w sprawie stypendiów

Klauzula informacyjna RODO

(JK)

I Gminny Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych

W Szkole Podstawowej nr 1 odbył się I Gminny Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych pod patronatem Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej.

Prace konkursowe można było dostarczać do szkoły w dniach 5-16 grudnia 2022 r. Celem konkursu było budzenie wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży, podtrzymywanie tradycji chrześcijańskich okresu bożonarodzeniowego oraz promowanie postaw twórczych i kreatywności młodego pokolenia. Organizatorkami konkursu były s. Maria Samul oraz s. Danuta Marczykowska.

Do konkursu przystąpiło 128 uczniów z 7 szkół podstawowych z naszej gminy: SP nr1 w Sokółce, SP nr 2 w Sokółce, SP nr 3 w Sokółce, SP w Geniuszach, SP w Starej Rozedrance, SP w Starej Kamionce, SP w Boguszach. Wykonali oni 110 wspaniałych prac tematycznie związanych z narodzeniem Jezusa Chrystusa. Uczestnicy konkursu przygotowali prace plastyczne w formie szopek, tryptyków i witraży z wykorzystaniem najprzeróżniejszych materiałów: papieru makaronu, słomy, tkaniny, włóczki, z figurkami ulepionymi z plasteliny, modeliny, wykonanymi z klocków LEGO lub wyrzeźbionymi w drewnie.

Zgromadzone prace zostały wyeksponowane na wystawie szkolnej od 5 grudnia 2022 r. Blask prawdy Bożego Narodzenia przez kilka tygodni przyciągał swym pięknem oglądających szopki: uczniów, nauczycieli oraz wszystkich wchodzących do szkoły. Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się 19 stycznia 2023r. w Kinie Sokół w Sokółce.

(SP1)

Szkolny konkurs kaligrafii

12 stycznia 2023 r. w Szkole Podstawowej w Geniuszach odbyła się pierwsza edycja Szkolnego Konkursu Kaligraficznego o tytuł „Mistrza kaligrafii”. Patronat nad nim objęła Pani Dyrektor Aleksandra Klimczak – Radkiewicz.

Zdjęcie grupowe

Do konkursu, którego celem było propagowanie pięknego pisma odręcznego, przystąpiło siedmiu uczniów, którzy zostali wyłonieni w drodze klasowych eliminacji. Adresatami konkursu byli uczniowie klas 0 – 3 naszej szkoły. Uczniowie mieli za zadanie najładniej jak potrafią przepisać tekst drukowany, natomiast zerówka wykonywała szlaczki literopodobne. Każdy konkursowicz otrzymał nowe, jednakowe narzędzie pisarskie oraz teksty/szlaczki napisane na białym papierze formatu A4. Komisja, w składzie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, przy ocenie prac konkursowych brała pod uwagę następujące kryteria: zgodność kształtu liter z ogólnie obowiązującymi zasadami pisowni, prawidłowe połączenia liter, poprawność ortograficzną, estetykę wykonania oraz brak skreśleń i poprawek.

Mistrzem pióra w kategorii klas 1 – 3 została Aleksandra Gieniusz z kl. 1, wicemistrzem Michał Dojlida z kl. 3, natomiast Blanka Bykowska otrzymała tytuł „Mistrza pióra” w kategorii kl. 0. Zwycięzcy otrzymali ufundowane przez Panią Dyrektor nagrody rzeczowe, natomiast wszystkim uczestnikom konkursu wręczono dyplomy wraz z piórem wydrukowanym na drukarce 3D, którą placówka otrzymała dzięki uprzejmości Pani Burmistrz Ewy Kulikowskiej w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.

Uczestnikom gratulujemy udziału w konkursie, a zwycięzcom bijemy gromkie brawa.

Bożena Łubnicka
SP Geniusze

Jasełka w Przedszkolu Nr 1

W okresie świątecznym zerówkowicze z Przedszkola Nr 1 pod okiem wychowawców przygotowały Jasełka.

Jasełka w Przedszkolu Nr 1

Sześciolatki zaprosiły wszystkie dzieci i pracowników przedszkola na bożonarodzeniowe przedstawienie. Piękna sceneria wprowadziła gości zgromadzonych w świąteczny nastrój. Dzieci 6 – letnie po raz pierwszy wcieliły się w postacie związane z narodzinami Pana Jezusa. Był więc Józef i Maryja, aniołowie, pastuszkowie, Królowie oraz Herod. Nie zabrakło również wielu kolęd i pastorałek. Mali artyści z wielkim zaangażowaniem odtwarzali swoje role.

ZOBACZ WIĘCEJ

Pyza Podróżniczka w Przedszkolu Nr 5

Przedszkole Nr 5 w Sokółce w bieżącym roku szkolnym realizuje projekt edukacyjny „Pyza – Podróżniczka z Alwerni”. W ramach projektu w grudniu odwiedziła przedszkole Pyza, która przybyła z dalekiej Alwerni koło Krakowa.

Pyza Podróżniczka w Przedszkolu Nr 5

Głównym celem projektu jest kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, poznawanie miast i regionów Polski, ich tradycji i kultury. Dlatego dzieci z przedszkola w ciągu 4 dni pobytu zaopiekowały się gościem i pokazały mu Sokółkę i jej okolice. Wszystkie grupy przedszkolne zaangażowały się w realizację projektu. Najstarsze Bratki zorganizowały wyjazd do Bohonik, zwiedzanie meczetu i warsztaty kuchni tatarskiej. Najmłodsze Maczki zabrały wędrowniczkę do Muzeum Ziemi Sokólskiej, gdzie zapoznały się z wyglądem izby, dywanami tkackimi z Janowa i poznały historię osadnictwa tatarskiego na naszych ziemiach. Storczyki i Tulipany udały się z Podróżniczką do Cerkwi św. Aleksandra Newskiego, gdzie poznały historię ołtarza i ikon, zobaczyły Święte Wrota „Perły w Koronie Podlasia”. Również Frezje wybrały się z Pyzą do Studia Qultura w kamienicy Tyzenhauza, gdzie mieści się Sokólski Ośrodek Kultury i nagrały wspólnie piosenkę.

ZOBACZ WIĘCEJ

Awans zawodowy nauczyciela SP w Geniuszach

14 grudnia 2022 roku Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk dokonał uroczystego wręczenia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego Pani Emilii Rogińskiej ze Szkoły Podstawowej w Geniuszach, która pomyślnie zdała egzamin przed komisją egzaminacyjną.

Ślubowanie Pani Emilia złożyła w obecności Burmistrza Sokółki i członków komisji egzaminacyjnej. Wręczony dokument potwierdza wysokie kompetencje nauczyciela. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego podwyższa status zawodowy nauczyciela i otwiera drogę do uzyskania kolejnego stopnia awansu – nauczyciela dyplomowanego.

Pani Emilii serdecznie gratulujemy i życzymy dalszego rozwoju zawodowego oraz satysfakcji z pracy w zawodzie nauczyciela!

UM Referat Oświaty
Fot.: J. Korzeniewska

Dodatkowe pieniądze na oświatę

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska pozyskała 180 511 zł ze środków rezerwy oświatowej.

Pomoce naukowe

Powyższa kwota została przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającej na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia subwencji ogólnej na 2022 rok.

Pula rezerwy oświatowej jest kwotą zmienną, ustalaną corocznie przez ustawę budżetową w oparciu o potrzeby samorządów w okresie wprowadzania reformy systemu oświaty. Rezerwa oświatowa 2022 to dofinansowanie z MEiN  umożliwiające pozyskanie dodatkowych środków dla szkół, które można spożytkować na potrzeby związane z wdrażaniem reformy edukacji.

Referat Oświaty

Andrzejkowe Czary-Mary w „Jedyneczce”

30 listopada 2022 r. w Przedszkolu nr 1 zapanowała czarodziejska atmosfera związana z zabawą andrzejkową, w której brały udział przedszkolaki wraz z Rodzicami.

Zabawy prowadzone przez Panie: Wiolę, Ewę i Magdę pozwoliły przenieść się w magiczny „Świat Czarów”. W odpowiednio przystrojonej i klimatycznej sali na gości czekało wiele atrakcji. Dzieci jak i dorośli postarali się, aby ich stroje nawiązywały do tradycji Andrzejek. Można było zobaczyć duszki, nietoperze, pająki, a nawet rzymianina. Niektórzy wykazali się ogromną kreatywnością. Przedszkolaki i ich Rodzice chętnie brali udział w wielu zabawach, które przeplatane były skocznymi tańcami. W trakcie imprezy znalazł się również czas na słodki poczęstunek.

Andrzejki w naszym przedszkolu były wspaniałą zabawą. Dziękujemy Rodzicom za przybycie i wspólnie spędzony czas. Mamy nadzieję, że do zobaczenia za rok!

(AF) Przedszkole nr 1

Przedszkolaki z wizytą w Urzędzie Miejskim

Wizyta przedszkolaków w urzędzie

Przedszkolaki z grupy sześciolatków z Przedszkola nr 4 w Sokółce odwiedziły Urząd Miejski w Sokółce, gdzie spotkały się z Burmistrzem Sokółki Ewą Kulikowską. Spotkanie odbyło się we wtorek 6 grudnia 2022 roku.

Dzieci złożyły Pani Burmistrz życzenia bożonarodzeniowe. Pani Burmistrz poczęstowała swoich gości słodyczami i zaprosiła do wspólnych zdjęć. W podziękowaniu przedszkolaki zaśpiewały Ewie Kulikowskiej kolędy.

ZOBACZ WIĘCEJ

Mikołajki z Olimpijką

Zdjęcie grupowe

Bardzo wyrównany poziom zaprezentowały drużyny, które wystartowały w zawodach sportowych Olimpijka klas I-III Szkół Podstawowych o Puchar Burmistrza Sokółki. Rozegrano je w w Mikołajki 6 grudnia 2022 roku w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Sokółce.

W Olimpijce uczestniczyły drużyny z trzech sokólskich szkół: SP nr 1, SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 oraz SP nr 3. Młodym zawodnikom kibicował Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk. Sportowym zmaganiom przyglądał się również Dyrektor sokólskiej „jedynki” Adam Bitiucki, a także Dyrektor OSiR w Sokółce Piotr Rygasiewicz.

ZOBACZ WIĘCEJ

X Festiwal Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej

Występy uczniów

15 listopada 2022 r. Szkoła Podstawowa z Oddziałami integracyjnymi Nr 2 w Sokółce była gospodarzem X Festiwalu Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej pod patronatem Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej.

Tego dnia obchodzono 104 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Dzieci i młodzież uświetnili rocznicę pięknymi występami, śpiewając, tańcząc oraz grając na różnych instrumentach.

ZOBACZ WIĘCEJ

Obchody Święta Niepodległości w SP w Boguszach

Żeby Polska była Polską! – tą piosenką Jana Pietrzaka cała społeczność Szkoły Podstawowej w Boguszach rozpoczęła świętowanie jednego z najważniejszych dni w roku – Narodowego Święta Niepodległości.

Zdjęcie grupowe

Dzień 11 listopada przypomina wszystkim Polakom, że wolność i niepodległość nie są dane na zawsze, lecz o te wartości należy nieustannie dbać i stale je pielęgnować. Dlatego Szkoła Podstawowa w Boguszach co roku aktywnie włącza się do obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Tym razem 10 listopada 2022 roku w placówce odbyły się aż trzy inicjatywy.

ZOBACZ WIĘCEJ

Skip to content