Artykuły w kategorii: Organizacje pozarządowe, Projekty UE

Zaproszenie do udziału w projekcie “Wielokulturowość na Podlasiu”

Baner

Współczesny człowiek żyje w świecie niezwykle zróżnicowanym kulturowo, społecznie, wyznaniowo. Popularność zjawiska wielokulturowości jest skutkiem szybko postępującej globalizacji. Natomiast wielokulturowość Podlasia ma wydźwięk historyczny, to dziedzictwo Rusi i Wielkiego Księstwa Litewskiego i Tatarzy są jej nierozerwalną częścią. Stąd też Związek Tatarów RP Oddział Bohoniki zaprasza … ZOBACZ WIĘCEJ

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt dotyczący teleopieki domowej

Gmina Sokółka otrzymała dotację na realizację usług opiekuńczych

Gmina Sokółka otrzymała dotację w wysokości 1 823 450,80 zł na realizację usług opiekuńczych, w ramach projektu „Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami”. Celem projektu jest upowszechnienie i realizacja świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, … ZOBACZ WIĘCEJ

Spotkali się jak dawniej – przy odnowionej kapliczce

Neogotycka kapliczka u zbiegu ulic Grodzieńskiej i Kresowej w Sokółce została odnowiona i zachęca do jej odwiedzania, wszystkich zainteresowanych mieszkańców, pielgrzymów i turystów. 13 maja 2024 r., w święto Matki Bożej Fatimskiej, mieszkańcy Sokółki wraz z Burmistrzem Sokółki Ewą Kulikowską i księdzem Marcinem Sztromem, spotkali … ZOBACZ WIĘCEJ

Remiza OSP i Klub Wiejski w Starej Rozedrance zyskają nowy wygląd

W dniu 29.04.2024 r. została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa i remont budynku Klubu Wiejskiego oraz Remizy OSP w Starej Rozedrance wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną”. Ze strony Gminy Sokółka umowę podpisała – Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska, natomiast … ZOBACZ WIĘCEJ

Granty PPGR – ważna informacja o obowiązku złożenia oświadczeń

nauka przy komputerze

Wszystkim uczestnikom projektu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”, przypominamy o obowiązku złożenia do 22 marca 2024 r. oświadczeń w sprawie utrzymania trwałości projektu. Wypełnione i podpisane oświadczenie należy złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego w Sokółce, pokój nr … ZOBACZ WIĘCEJ

Likwidacja barier architektonicznych – wstępny nabór ankiet od mieszkańców

Bariery architektoniczne

Gmina Sokółka zaprasza osoby z niepełnosprawnościami, przewlekle chore i osoby starsze, zamieszkujące gminę Sokółka do złożenia wstępnych ankiet określających potrzeby likwidacji barier architektonicznych w ich miejscu zamieszkania. Gmina Sokółka zamierza złożyć wniosek w konkursie grantowym ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w ramach Programu Fundusze … ZOBACZ WIĘCEJ

Realizacja projektu Erasmus+ “Polska Zielona – miło spotkać się w Sokółce!”

Polska Zielona - miło spotkać się w Sokółce!

Międzynarodowy Projekt Erasmus+ współfinansowany przez Unię Europejską, pod nazwą „Polska Zielona – miło spotkać się w Sokółce!” jest realizowany w naszym mieście. Od początku ferii kilkudziesięcioosobowa grupa młodzieży z Gminy Sokółka i kilku miast w Ukrainie uczestniczy w zajęciach, warsztatach, panelach dyskusyjnych i spotkaniach edukacyjnych. … ZOBACZ WIĘCEJ

Polska Zielona – miło spotkać się w Sokółce!

Zdjęcie grupowe

W ramach międzynarodowego projektu Erasmus+ współfinansowanego przez Unię Europejską, pod nazwą „Polska Zielona – miło spotkać się w Sokółce!”, który z ramienia Gminy Sokółka realizuje Sokólski Ośrodek Kultury, do naszego miasta przyjechała z Ukrainy trzydziestoosobowa grupa młodzieży w wieku od 13 do 16 lat zrzeszonych w Klubie Turystyki Ekologicznej.

Są to uczniowie szkół podstawowych z gminy Ołyka oraz z Kowla i Łucka. Wspólnie, z podobną liczebnie grupą młodzieży z naszej gminy, realizują zajęcia i warsztaty, które mają na celu edukację i zwiększanie świadomości ekologicznej. Uczestnicy projektu to osoby zaangażowane społecznie, zainteresowane tematyką ekologii, odnawialnych źródeł energii i zrównoważanego rozwoju. Chcą nie tylko rozwijać swoją wiedzę i umiejętności, ale są świadomi postępujących zmian społeczno-kulturalnych i problemów z tym związanych.

ZOBACZ WIĘCEJ

Informacja dot. Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu

Gmina Sokółka przygotowuje wniosek o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Sokółka do roku 2030” w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027, działanie FENX.02.04 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom typ … ZOBACZ WIĘCEJ

Ponad 75 tys. zł na remont kapliczki w Sokółce

Baner

Neogotycka kapliczka, którą możemy oglądać w Sokółce przy zbiegu ulic Grodzieńskiej i Kresowej odzyska dawny wygląd. Pomysł na projekt powstał w wyniku rozmów Burmistrz Sokółki Pani Ewy Kulikowskiej z mieszkańcami.

Ponad 75 tys. zł na remont kapliczki w Sokółce

Gmina Sokółka złożyła w tym celu wniosek o dofinansowanie do Lokalnej Grupy Działania „Szlak Tatarski” i pozyskała dofinansowanie w wysokości 75 061,71 zł. Kapliczka powstała w 1906 roku i jak wynika z wpisu do rejestru zabytków stanowiła wotum dziękczynne społeczeństwa za opiekę Matki Bożej w trudnych okresach czasu.

W ramach projektu zostanie przeprowadzona renowacja zabytkowej kapliczki dziękczynnej oraz zagospodarowanie terenu za obiektem. Projektowane prace remontowe obejmują działania mające na celu zatrzymanie procesów destrukcji, zabezpieczenia i utrwalenia zabytkowego obiektu oraz przywrócenie pierwotnego, możliwego do osiągnięcia wyglądu. Obok kapliczki zostanie umieszczona tablica z informacją o tym zabytku i jego historii. Zagospodarowanie terenu przy kapliczce ma na celu jego uporządkowanie oraz zapewnienie dostępu do obiektu wszystkim zainteresowanym, w tym osobom niepełnosprawnym.

ZOBACZ WIĘCEJ

„Granty PPGR” – terminy złożenia oświadczeń

Gmina Sokółka informuje, ze wniosek rozliczający grant w ramach konkursu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” został zweryfikowany i zatwierdzony w dniu 22 marca 2023 r. W związku z tym rozpoczął się dwuletni okres trwałości przedsięwzięcia. Zgodnie z … ZOBACZ WIĘCEJ

Cyfrowa Gmina

Gmina Sokółka uzyskała dofinansowanie w kwocie 755 520,00zł zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu … ZOBACZ WIĘCEJ

Rozwój e-usług w Urzędzie Miejskim w Sokółce

Baner logotypy CPPC

Gmina Sokółka otrzymała dofinansowanie projektu pn. „Rozwój e-usług w Urzędzie Miejskim w Sokółce”.

Dofinansowanie przyznano w ramach Oś. Priorytetowa IX: Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią Covid-19, działanie 11.1. Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią Covid-19, Priorytet 13(i) Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii Covid-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność.

W ramach realizacji projektu:

 • zostanie wykonana modernizacja i integracja systemu dziedzinowego z Portalem Mieszkańca;
 • zostanie wdrożony Portal Mieszkańca;
 • zostaną opracowane e-usługi;
 • zostanie rozbudowany moduł komunikacyjny SMS;
 • zostanie rozbudowany:
  • system informacji przestrzennej;
  • system GIS do Zarządzania Danymi Planistycznymi;
  • system do Zarzadzania Rejestrem Decyzji o Warunkach Zabudowy i celu publicznego;
  • system do Zarządzania Ewidencją Dróg Gminnych Publicznych;
  • system GIS do zarządzania ewidencją miejscowości ulic i adresów;
 • Integracja systemu elektronicznego obiegu dokumentów z systemem dziedzinowym;
 • zostaną przeprowadzone testy bezpieczeństwa;
 • zostaną przeprowadzone szkolenia.

Mieszkańcy za pomocą internetu będą mogli:

 • załatwić sprawy dotyczące podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych, podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych, sprawy w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, sprawy w zakresie podatku od środków transportowych.
 • złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w MPZP, o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w Studium, o wydanie wypisu i wyrysu z MPZP, o wydanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości w obszarze rewitalizacji, o wydanie decyzji WZ, o wydanie decyzji ULICP, o wydanie decyzji czy na działkę ewidencyjną wydano decyzję WZ/ULICP, o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego, o nadanie numeru porządkowego nieruchomości.

ZOBACZ WIĘCEJ

„Granty PPGR” – terminy złożenia oświadczeń

Gmina Sokółka informuje, ze wniosek rozliczający grant w ramach konkursu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” został zweryfikowany i zatwierdzony w dniu 22 marca 2023 r. W związku z tym rozpoczął się dwuletni okres trwałości przedsięwzięcia. Zgodnie z … ZOBACZ WIĘCEJ

Kamienica po remoncie

Program Regionalny EFRR

Rozpoczął się w grudniu 2019, a zakończył w październiku 2022 roku. Prowadzono go w ramach projektu „Przebudowa budynku kamienicy na cele społeczne z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Sokółce”. Mowa o kompleksowym remoncie zabytkowej kamienicy przy Placu Kościuszki 26 w centrum Sokółki. Uroczyste otwarcie obiektu odbyło się w sobotę 14 stycznia 2023 roku.

Ogólny koszt inwestycji to 1 mln 451 tys. 686 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 1 mln 161 tys. 348 zł. Były to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Wkład własny to 290 tys. 337 zł, w tym 61 tys. 537 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wykonawcą była firma PPUH Geno sp. z o. o. Sokółka.

Kamienica po remoncie

Zgodnie z materiałami znajdującymi się w zbiorach Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku kamienica została zbudowana w XVIII wieku (około 1770 roku). Znajdująca się od północnej strony oficyna pochodzi prawdopodobnie z XIX wieku.

W wyremontowanej kamienicy przy Placu Kościuszki 26 będą działały: Sokólskie Centrum Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Gminny Punkt Pomocy Rodzinie.

ZOBACZ WIĘCEJ

Komputery trafiły do uczniów

Baner CPPC

W piątek 16 grudnia 2022 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Sokółce odbyło się spotkanie podsumowujące realizację Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”. W ramach programu samorząd Gminy Sokółka zakupił sprzęt komputerowy dla 107 uczniów szkół podstawowych i średnich.

Komputery trafiły do uczniów

Komputery – w imieniu Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej – przekazał Zastępca Burmistrza Adam Kowalczuk. – Niech ten sprzęt służy wam jak najlepiej – podkreślił Zastępca Burmistrza Sokółki.

Projekt został sfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU Działanie 5.1.

ZOBACZ WIĘCEJ

Kamienica Plac Kościuszki 26 z nowym wyposażeniem

Dobiegła końca realizacja projektu pt. „Wyposażenie kamienicy przy Placu Kościuszki 26 w Sokółce z przeznaczeniem na cele społeczne” realizowanego przez Gminę Sokółka na podstawie umowy nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0504/20-00 z dnia 12.05.2021r w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Wyposażenie

Gmina Sokółka pozyskała środki na realizację projektu za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Szlak Tatarski”. Dofinansowanie wynosi 129 636,91 zł. Wartość projektu: 152 514,02 zł.

Celem projektu jest poprawa aktywizacji społecznej mieszkańców gminy Sokółka, poprzez zwiększenie dostępu do infrastruktury społecznej – budynku pełniącego funkcję cen-trum integracji lokalnej.

ZOBACZ WIĘCEJ

Gmina pozyskała blisko 100 tys. zł na poprawę dostępności

Dostępność to możliwość swobodnego korzystania z produktów, usług i infrastruktury niezależnie od poziomu sprawności, jaki mamy w danej chwili. Przedsięwzięcie grantowe pn. „Poprawa dostępności usług administracyjnych świadczonych w Urzędzie Miejskim w Sokółce” zakłada m.in. montaż platformy schodowej na parterze budynku, utworzenie i wyposażenie stanowiska do … ZOBACZ WIĘCEJ

Jedna z najstarszych kamienic w Sokółce oddana do użytku

W dniach 11-14 października 2022r. komisja w składzie: Grzegorz Krzysztof Kucharewicz, Krzysztof Szamreta, Adam Narbutt, Maciej Michalczuk, Stanisław Kuźmiński oraz Marcin Leszczyński dokonała końcowego odbioru robót zadania inwestycyjnego zrealizowanego w ramach projektu pt. „Przebudowa budynku kamienicy na cele społeczne z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych”

Kamienica po remoncie

W dniu 21 października 2022r. Zastępca Sokółki Adam Juchnik, Kierownik Budowy Adam Narbutt, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Stanisław Kuźmiński, Kierownik I Wydziału Inspekcji Zabytków Agnieszka Płocka – Wojtala, Inspektor Ochrony Zabytków Patrycja Wagenhejm dokonali odbioru robót budowlanych przy zabytku.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Gmina Sokółka realizuje projekt w ramach programu Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU. Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny … ZOBACZ WIĘCEJ

Skip to content