Aktualizacja listy osób, które podpisały umowę na instalacje OZE

Gmina Sokółka informuje, że w ramach realizacji projektu „Gmina Sokółka przyjazna środowisku” umowę na instalacje OZE podpisało 72 osoby w tym:

  • 64 osoby w ramach I naboru;
  • 8 osób w ramach naboru uzupełniającego.

Lista osób, które podpisały umowę – II nabór

Osoby, które podpisały umowę – aktualizacja

(JF)

Wycieczka do Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego

Baner z logówkami EFS

W piątek 13 maja 2022 r. uczniowie klas I-III (25 osób- 8K/17M) wraz z trzema opiekunami wyruszyli na jednodniową wycieczkę do Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. prof. Andrzeja Myrchy w Białymstoku.

Wycieczka do Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. prof. Andrzeja Myrchy w Białymstoku

Wyjazd został zorganizowany w ramach realizacji projektu: „Nauczanie przez eksperymentowanie w SP w Starej Rozedrance”, nr projektu: RPPD.09.01.00-20-0530/20 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wyjazd edukacyjny do Biebrzańskiego Parku Narodowego

Baner Program Regionalny

W poniedziałek 25 kwietnia 2022 r. uczniowie klas IV – VIII (26 osób- 13K/13M) wraz z trzema opiekunami wyruszyli na jednodniową wycieczkę do Biebrzańskiego Parku Narodowego. Wyjazd został zorganizowany w ramach realizacji projektu: „Nauczanie przez eksperymentowanie w SP w Malawiczach Dolnych” (nr RPPD.03.02.01-20-0438/19). Nasza grupa skorzystała z zajęć „Ptaki biebrzańskich bagien”. Głównym celem wycieczki było zapoznanie uczniów z kilkoma sztandarowymi gatunkami biebrzańskich ptaków i siedliskami ich życia.

Wyjazd edukacyjny do Biebrzańskiego Parku Narodowego

Uczestnicy wycieczki wyjechali ze szkoły o godz. 8.00 w wyśmienitych humorach. Mimo niesprzyjającej pogody byli bardzo podekscytowani i gotowi wyruszyć w świat dzikiej przyrody, by poznawać jej bogactwo i piękno. Po niespełna dwóch godzinach jazdy autokarem wycieczka dotarła do Centrum Edukacji i Zarządzania Biebrzańskiego Parku Narodowego, gdzie rozpoczęły się zajęcia edukacyjne „Ptaki biebrzańskich bagien”.

ZOBACZ WIĘCEJ

Szkolenia dla nauczycieli w Starej Rozedrance

Baner EFS

W dniach 6-8 kwietnia 2022 roku w ramach realizacji  projektu pn. ”Nauczanie przez eksperymentowanie w Szkole Podstawowej w Starej Rozedrance” odbyły się 2 szkolenia: „Szkolenie dla nauczycieli z prowadzenia zajęć metodą eksperymentu” oraz „Szkolenie dla nauczycieli z prowadzenia zajęć interdyscyplinarnych”, podczas których nauczycielki doskonaliły narzędzia i metody przydatne w kształtowaniu kompetencji kluczowych u uczniów szkoły podstawowej. 7 nauczycielek poznało podstawy pracy metodą eksperymentu oraz zapoznało się z zaletami nauczania interdyscyplinarnego. Uczestniczki szkoleń dokonały analizy podstawy programowej nauczanego przedmiotu pod kątem wymagań i  możliwości jej realizacji z wykorzystaniem metody  eksperymentu.

Nauczycielki uczestniczyły w symulacjach zajęć dzięki czemu miały okazję przekonać się,  jak może przebiegać taka forma pracy z perspektywy ucznia. Trenerka prowadząca szkolenia przekazała wiedzę, w jaki sposób kształtować postawę badawczą u uczniów oraz przeprowadziła i omówiła kilka przykładowych  doświadczeń i obserwacji.

Gmina Sokółka pozyskała środki na realizację projektu za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Szlak Tatarski” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX: Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Wartość projektu: 142 826,15 zł, wkład własny 15 481,12 zł.

(KKK)

„Kompetentne przedszkolaki” w Przedszkolu nr 1 w Sokółce

Baner EFS

Od początku września w sokólskiej „Jedyneczce” trwa projekt „Kompetentne przedszkolaki”. Dzieci biorą udział w zajęciach „Być badaczem”, „Skaczące nutki”, „Mądroboty” i „Kulinarna przygoda”.

Kompetentne przedszkolaki

Przedszkolaki przeprowadzając różnorodne eksperymenty przyrodnicze i chemiczne zdobywają wiedzę, która zaprocentuje w przyszłości. Uczą się programowania z wykorzystaniem popularnych robotów edukacyjnych – Photonów i Ozobotów. Przygotowują spektakle teatralne i układy taneczne oraz samodzielnie przygotowują potrawy – ważą i odmierzają składniki – poznając przy tym praktyczną stronę matematyki.

Ważnym aspektem w projekcie jest doposażenie przedszkola o łącznej wartości ponad 75 tysięcy złotych, które Gmina Sokółka zakupiła w ramach projektu. Trzy sale przedszkolne zostały wyposażone w tablice interaktywne i projektory, zamontowano urządzenie typu Magiczny dywan.

ZOBACZ WIĘCEJ

Nauka i zabawa z GeniBotami

Baner EFS

Roboty GeniBoty zostały zakupione dla uczniów Szkoły Podstawowej w Malawiczach Dolnych w ramach realizacji projektu „Nauczanie przez eksperymentowanie w SP w Malawiczach Dolnych” (nr RPPD.03.02.01-20-0438/19). 

Szkolenie

Zanim uczniowie zaczną zabawę i naukę z nowymi robotami nauczyciele odbyli szkolenie nt. „Programowanie i robotyka z wykorzystaniem GeniBotów”. W szkoleniu wzięło udział 10 nauczycieli. Kadra pedagogiczna poznała możliwości nowych pomocy dydaktycznych oraz sposoby ich wykorzystania na zajęciach różnych przedmiotów. Prowadzący szkolenie trener zaprezentował również wykorzystanie Genibota i Ozobota do pracy z rozszerzoną rzeczywistością przy pomocy drewnianych puzzli AR.

ZOBACZ WIĘCEJ

Lista kandydatów

Baner z logówkami EFS

Podaje się do publicznej wiadomości Listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do projektu „Gmina Sokółka przyjazna rodzicom”, RPPD.02.02.00-20-0173/19 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, 2.2 Działania na rzecz równowagi praca-życie.

Prace nad rekrutacją prowadziła Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Nr 472/2021 Burmistrza Sokółki z dnia 20 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia rekrutacji rodziców/prawnych opiekunów do projektu pt. „Gmina Sokółka przyjazna rodzicom”.

Lista kandydatów

Referat Oświaty

Rekrutacja do projektu „Świetlice marzeń”

Baner EFS

Zarząd Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny” ogłasza rekrutację do projektu „Świetlice marzeń 2” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zapewnienie wszechstronnej opieki i możliwości rozwoju dla 32 dzieci ze świetlic środowiskowych Stokrotka i Koniczynka w Sokółce, poprzez wydłużenie czasu pracy oraz rozszerzenie usług świadczonej pomocy dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej oraz poprawie doposażenia i warunków funkcjonowania świetlic.

Podopiecznym świetlicy (uczestnikiem projektu) może zostać dziecko w wieku 6 – 16 lat, zamieszkałe na terenie gminy Sokółka, z rodziny korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikującej się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniającej co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

ZOBACZ WIĘCEJ

Trwa remont zabytkowej kamienicy

Program Regionalny EFRR

Gmina Sokółka otrzymała dofinansowanie wysokości 1 161 348,81 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Przebudowa budynku kamienicy na cele społeczne z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Sokółce”.

Remontowana kamienica

Remontowana kamienica znajduje się przy Placu Kościuszki 26 w Sokółce. Budynek figuruje w rejestrze zabytków pod nr rej A-331 na podstawie decyzji Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytów w Białymstoku z dnia 28.01.2011r. Kamienica została wzniesiona metodą tradycyjną na planie prostokąta z prostokątną oficyną dobudowaną asymetrycznie do ściany północno-zachodniej.

ZOBACZ WIĘCEJ

Informacja dla osób ubiegających się o komputer w programie „Granty PPGR”

Baner Polska Cyfrowa

Uprzejmie informujemy, iż wniosek Gminy Sokółka o powierzenie grantu w konkursie „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, został zaakceptowany.

Pragniemy równocześnie poinformować, iż Wnioskodawca, tj. gmina oczekuje obecnie na zaproszenie do podpisania umowy przez Operatora programu.

Dofinansowanie przyznane Gminie Sokółka wynosi 278 200,00 zł i może zostać przeznaczone na zakup i ubezpieczenie 107 laptopów. Cena jednostkowa laptopa została określona przez Operatora programu na poziomie 2 500,00 zł, a nie jak pierwotnie zakładano 3 500,00 zł.

Po podpisaniu przez Gminę Sokółka umowy o powierzenie grantu oraz przeprowadzeniu postępowania przetargowego na zakup komputerów, będziemy kontaktować się z mieszkańcami, którzy złożyli stosowne oświadczenia i dokumenty wymagane w konkursie „Granty PPGR” w celu podpisania umowy przekazania sprzętu.

Referat Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych

Rekrutacja uzupełniająca do Żłobka Miejskiego w ramach projektu „Gmina Sokółka przyjazna rodzicom”

Baner EFS

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska zaprasza rodziców/opiekunów prawnych dzieci w wieku do lat 3, do udziału w naborze uzupełniającym do projektu „Gmina Sokółka przyjazna rodzicom”.

Do udziału w projekcie zaprasza się rodziców dzieci do lat 3, które nie korzystają obecnie z usług Miejskiego Żłobka w Sokółce.

Projekt skierowany jest do rodziców/opiekunów prawnych pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 – powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka (przebywających na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim) oraz rodziców/opiekunów prawnych pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych / nieaktywnych zawodowo / biernych zawodowo) planujących powrót na rynek pracy oraz osób pracujących.

Obecnie, w ramach projektu dysponujemy jednym wolnym miejscem w Żłobku Miejskim w Sokółce. W wyniku naboru uzupełniającego do udziału w projekcie będzie zakwalifikowana 1 osoba – rodzic/opiekun prawny 1 dziecka do lat 3, dla którego zapewniona będzie opieka od 1 lutego 2022 r.

Pozostałe osoby, które złożą poprawne pod względem formalnym dokumenty rekrutacyjne, zostaną wpisane na listę rezerwową. Będą one zapraszane do udziału w projekcie w miarę dostępności miejsc w projekcie, zgodnie z kolejnością na liście rezerwowej.

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i zatrudnieniowej. 50 rodziców/opiekunów prawnych zamieszkałych na terenie gminy Sokółka, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, poprzez udostępnienie w okresie od 1 marca 2021 r. do 31 października 2022 r. usług w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Sokółce przy ul. ks. Piotra Ściegiennego 36.

Wypełnione i podpisane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie do projektu Gmina Sokółka przyjazna rodzicom”, imię i nazwisko rodzica, adres zamieszkania rodzica, należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1, w terminie od 21 do 25 stycznia 2022 r. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji są zawarte w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Harmonogram rekrutacji do projektu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Dokumenty, które należy złożyć na etapie rekrutacji:

załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia do uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami, w tym oświadczenie o zamieszkaniu na terenie Gminy Sokółka

załącznik nr 2 – Oświadczenie status rodzica na rynku pracy

załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu

Oświadczenie o zamieszkaniu w Gminie Sokółka

Kontakt z Biurem projektu: Urząd Miejski w Sokółce, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka, pokój nr 304, 309, tel. 85 711 09 17 lub 85 711 09 42.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II – Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca-życie w ramach RPOWP 2014-2020.

Referat Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych
Referat Oświaty

Ogłoszenie o dodatkowym naborze w ramach realizacji projektu „Gmina Sokółka przyjazna środowisku”

Baner EFRR

Gmina Sokółka informuje, że z dniem 3 stycznia 2022r. ogłasza dodatkowy nabór na zakup i montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w postaci:

  1. instalacji fotowoltaicznej (panele fotowoltaiczne) przeznaczonej do produkcji energii elektrycznej,
  2. instalacji solarnej (kolektory słoneczne) przeznaczonej do produkcji energii cieplnej na potrzeby podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

ZOBACZ WIĘCEJ

Nauczanie przez eksperymentowanie w SP w Starej Rozedrance

Baner EFS

Dzięki otrzymaniu przez Gminę Sokółka dofinansowania w wysokości 127 345,03 zł na realizację projektu „Nauczanie przez eksperymentowanie w SP w Starej Rozedrance” uczniowie mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach rozwijających kompetencje matematyczno – przyrodnicze, naukowo – techniczne, kreatywność, logiczne myślenie oraz umiejętność pracy zespołowej.

Zajęcia prowadzone są w myśl sentencji Konfucjusza „Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem.” Poznawanie świata przez doświadczanie jest najlepszą drogą do poszerzania i rozumienia otaczających nas zjawisk.

Mali badacze

„Młodzi Badacze” zgłębiają wiedzę przede wszystkim z zakresu biologii i chemii. Samodzielne prowadzenie doświadczeń w obecności nauczyciela pomaga kształtować postawę badawczą, rozwijać umiejętności zadawania pytań, analizowania i wyciągania wniosków. Prowadzenie zajęć metodami aktywizującymi umożliwia zaangażowanie w procesie poznawczym wszystkich zmysłów, co ułatwia zrozumienie zagadnień i zapamiętanie zdobytej wiedzy.

ZOBACZ WIĘCEJ

Uczniowie rozwijają kompetencje cyfrowe

Baner EFRR

Od 1.10.2021r. w Szkole Podstawowej w Malawiczach Dolnych realizowane są zajęcia dodatkowe dla uczniów w ramach projektu „Nauczanie przez eksperymentowanie w SP w Malawiczach Dolnych” (nr projektu: RPPD.03.01.02-20-0438/19). Wartość całego projektu to 208 816,05 zł, dofinansowanie z UE 187 802,05 zł

Uczniowie korzystają z zajęć rozwijających kompetencje cyfrowe, matematyczno – przyrodnicze, kreatywność, logiczne myślenie, inicjatywność. Należą do nich: Szkolny Klub Dziennikarski, Szkolny Klub programistów (grupa klas I-III i IV-VIII) i Szkolny Klub Badaczy. Na zajęciach uczniowie pracują metodą eksperymentu, korzystają z ozobotów i redagują gazetkę szkolną.

Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych i mający problemy w nauce mogą korzystać z zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego, a także z zajęć korekcyjno – kompensacyjnych oraz zajęć rozwijających umiejętność uczenia się.

Agnieszka Iłenda
SP w Malawiczach Dolnych

Dokumenty niezbędne do rozliczenia przyznanego grantu w projekcie „Gmina Sokółka przyjazna środowisku”

Baner EFRR

Gmina Sokółka informuje, że w §7 umowy o przyznanie grantu wskazane są dokumenty niezbędne do rozliczenia przyznanego grantu. Są to m.in:
a. Uproszczonej dokumentacji technicznej (zgodna z minimalnymi parametrami dla instalacji OZE określonymi w załączniku nr 2 do Regulaminu wraz z opisem efektów ekologicznych grantu zgodnie z załącznikiem 3 do Regulaminu);
b. Kopii zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia na budowę – jeżeli dotyczy;
c. Kopii Pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – jeżeli dotyczy;
d. Kopii dokumentów potwierdzających wybór wykonawcy (kopia zapytań ofertowych, kopia zebranych ofert, protokół z wyboru wykonawcy)
e. Kopii umowy z wykonawcą
f. Kopii dowodów księgowych (rachunki, faktury);
g. Kopii dowodów płatności faktur (potwierdzenie polecenia przelewu);
h. Kopia dokumentów związanych ze zbyciem nieruchomości, tj: akt notarialny, oświadczenie nabywcy o przyjęciu praw i obowiązków związanych z posiadaną nieruchomością (jeśli dotyczy);
i. Kopii protokołu odbioru instalacji zatwierdzonego przez Grantodawcę;
j. Kopii zgłoszenia do podłączenia do sieci elektroenergetycznej złożonego u właściwego operatora sieci (dotyczy tylko instalacji fotowoltaicznych)
k. Zdjęć dokumentujących istnienie instalacji.
l. Zdjęć dokumentujących promocję projektu zgodnie z umową powierzenia grantu;
m. Inne.

Zgodnie z załącznikiem nr 10 do Regulaminu tj. Formularz ofertowy wykonawcy, pkt. 17 (Oświadczenia) Wykonawca Zobowiązał się wykonać usługę zgodnie z przygotowaną dokumentacją techniczną na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej (udokumentuję to zdjęciami przed i po zakończeniu robót) na nieruchomości objętej inwestycją oraz zgodnie ze sztuką techniczną wymaganą dla tego rodzaju robót, z należytą̨ starannością̨ zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i oraz obowiązującymi normami prawa budowlanego i przepisami BHP.
Grantobiorca zobowiązany jest złożyć wniosek o wypłatę grantu wraz z załącznikami. Wszystkie dokumenty składane przez Grantobiorcę powinny być złożone w formie oryginałów lub kopii potwierdzonych na każdej stronie za zgodność z oryginałem/poświadczonych na pierwszej stronie za zgodność z oryginałem od strony 1 do strony … (podać nr ostatniej strony), podpisane oraz parafowane na każdej stronie, trwale spięte (zszyte).

2 Minimalne parametry instalacji

5 Wniosek o płatność2

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY – Sokółka

Wzor_Karta_kontroli_instalacji_PV – Sokółka

zal-10-Formularz-ofertowy-wykonawcy-Inst-Fotowoltaiczna-1 (7)

Zał. 3 Efekty ekologiczne grantu 2

(JF)

Szkoła Podstawowa w Starej Kamionce z nowym boiskiem i skocznią do skoku w dal!

Baner EFRR

Zakończyły się prace budowlane związane z realizacją projektu pn. Remont-modernizacja boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Starej Kamionce.

Cel projektu: Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Sokółka poprzez uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przyszkolnego w miejscowości Stara Kamionka w celu stworzenia miejsca integracji lokalnej społeczności.

Zakres robót obejmował:

  1. Zmianę nawierzchni istniejącego boiska do gry w piłkę nożną (demontaż i utylizacja istniejącej nawierzchni żwirowej, modernizacja boiska)
  2. Skocznię do skoku w dal
  3. Montaż ławek

Całkowita wartość projektu: 123 692,80 zł

Dofinansowanie: 89 992,45 zł

Wkład własny: 33 700,35 zł

Gmina Sokółka pozyskała dofinansowanie w kwocie 89 998,05 zł w ramach naboru ogłoszonego przez LGD Szlak Tatarski typ projektu nr 9 – Rewitalizacja małej skali w ramach, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla użyteczności publicznej Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

(JF)

Jaśniej i efektywniej – nowe oświetlenie na terenie Sokółki

Program Regionalny EFRR

W dniu 10 listopada 2021 r. Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska podpisała umowę na modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sokółka. Wykonawcą inwestycji jest firma INST-EL J.A. Chancewicz Sp.j. z Sokółki. Ważne i bardzo potrzebne mieszkańcom Sokółki przedsięwzięcie będzie kosztowało 3 961 037,19 zł. Gmina Sokółka pozyskała na ten cel dofinansowanie w wysokości 2 695 439,42 zł, w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sokółka”. Pozostałe środki będą pochodziły z budżetu Gminy Sokółka.

Zakres projektu zakłada modernizację oświetlenia ulicznego (opraw sodowych) na terenie Miasta Sokółka. Inwestycja obejmuje: modernizację wyeksploatowanych lamp sodowych na nowoczesne oprawy ze źródłami typu LED z indywidualnym system sterowania mocą opraw i monitoringiem działania opraw, modernizację układów pomiarowo-sterowniczych z zainstalowaniem indywidualnego system sterowania oprawami, dowieszenie 22 opraw na istniejących słupach, instalację OZE – tj. 3 opraw oświetlenia ulicznego zasilanych z instalacji fotowoltaicznej, zainstalowanie i uruchomienie systemu sterowania pozwalającego na indywidualne sterowanie mocą i czasem świecenia każdej oprawy zainstalowaną na terenie Miasta, z możliwością zbierania danych dotyczących czasu pracy, zużyciu energii, wydajności oprawy oraz informowaniem obsługi o awariach zaistniałych w systemie.
Głównym celem projektu jest zmniejszenie niskiej emisji oraz poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Sokółka poprzez modernizację oświetlenia ulicznego. Przedsięwzięcie wynika z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sokółka. Inwestycja przyczyni się do poprawy jakości powietrza w Sokółce, m.in. poprzez spadek emisji gazów cieplarnianych. Dzięki modernizacji punktów oświetlenia ulicznego miasto zaoszczędzi energię.

Projekt nr RPPD.05.04.01-20-0020/18 pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sokółka” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

(MCz) fot. AS

 

Skip to content