Ponad 75 tys. zł na remont kapliczki w Sokółce

Baner

Neogotycka kapliczka, którą możemy oglądać w Sokółce przy zbiegu ulic Grodzieńskiej i Kresowej odzyska dawny wygląd. Pomysł na projekt powstał w wyniku rozmów Burmistrz Sokółki Pani Ewy Kulikowskiej z mieszkańcami.

Ponad 75 tys. zł na remont kapliczki w Sokółce

Gmina Sokółka złożyła w tym celu wniosek o dofinansowanie do Lokalnej Grupy Działania „Szlak Tatarski” i pozyskała dofinansowanie w wysokości 75 061,71 zł. Kapliczka powstała w 1906 roku i jak wynika z wpisu do rejestru zabytków stanowiła wotum dziękczynne społeczeństwa za opiekę Matki Bożej w trudnych okresach czasu.

W ramach projektu zostanie przeprowadzona renowacja zabytkowej kapliczki dziękczynnej oraz zagospodarowanie terenu za obiektem. Projektowane prace remontowe obejmują działania mające na celu zatrzymanie procesów destrukcji, zabezpieczenia i utrwalenia zabytkowego obiektu oraz przywrócenie pierwotnego, możliwego do osiągnięcia wyglądu. Obok kapliczki zostanie umieszczona tablica z informacją o tym zabytku i jego historii. Zagospodarowanie terenu przy kapliczce ma na celu jego uporządkowanie oraz zapewnienie dostępu do obiektu wszystkim zainteresowanym, w tym osobom niepełnosprawnym.

ZOBACZ WIĘCEJ

„Granty PPGR” – terminy złożenia oświadczeń

Baner logotypy CPPC

Gmina Sokółka informuje, ze wniosek rozliczający grant w ramach konkursu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” został zweryfikowany i zatwierdzony w dniu 22 marca 2023 r.

W związku z tym rozpoczął się dwuletni okres trwałości przedsięwzięcia. Zgodnie z procedurą monitorowania utrzymania efektów projektu, terminy na złożenie oświadczeń przez osoby, które otrzymały sprzęt w ramach programu, przedstawiają się następująco:

 • I oświadczenie: od 1 do 22 września 2023 r.
 • II oświadczenie: od 1 do 22 marca 2024 r.
 • III oświadczenie: od 1 do 22 września 2024 r.
 • IV oświadczenie: od 1 do 22 marca 2025 r.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych Urzędu Miejskiego w Sokółce, telefon 85 711 09 17.

Wzór oświadczenia (pdf)

Wzór oświadczenia (doc)

(MC)

Cyfrowa Gmina

Baner

Gmina Sokółka uzyskała dofinansowanie w kwocie 755 520,00zł zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Projekt ma na celu cyfryzację Urzędu Miejskiego w Sokółce i Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, wdrożenie procedur pracy zdalnej, edukację cyfrową dla pracowników Urzędu Miejskiego w Sokółce i Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce w zakresie obsługi nabytego sprzętu, oprogramowania i licencji oraz zapewnieniem cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych. Funkcjonowanie jednostek JST w dobie szybko rozwijających się technologii informatycznych wymaga ciągłego rozwoju kompetencji cyfrowych pracowników i ciągłego rozwijania użytkowanych systemów informatycznych. Urzędy administracji publicznej w coraz większym stopniu wykorzystują systemy teleinformatyczne do komunikowania się wzajemnie drogą elektroniczną w celu wykonywania ustawowych zadań i obowiązków. Cyfryzacja urzędów pozwala też na usprawnienie obsługi mieszkańców drogą elektroniczną i rozszerzanie zakresu usług w ramach e-administracji. Jest to szczególnie ważne w dobie wzrostu zainteresowania świadczeniem przez jednostki publiczne usług elektronicznych i coraz większą ilością zagrożeń cybernetycznych. Dla zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędów i możliwości realizacji ustawowych zadań, w tym drogą elektroniczną, niezbędne jest zapewnienie ciągłości funkcjonowania systemów informatycznych, bezpieczeństwa przetwarzanych informacji i ciągłego podnoszenia poziomu cyberbezpieczeństwa.

W ramach projektu pracownicy Urzędu Miejskiego w Sokółce i Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce odbędą szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa i obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania. Zakupione zostaną również m. in. serwery z oprogramowaniem, macierze dyskowe, zasilacze awaryjne, komputery stacjonarne, laptopy, szyfrowane pamięci USB, system konferencyjny, system automatycznych kopii zapasowych, awaryjne, urządzenia sieciowe i urządzenia klasy UTM.

(MP) UMS

Rozwój e-usług w Urzędzie Miejskim w Sokółce

Baner logotypy CPPC

Gmina Sokółka otrzymała dofinansowanie projektu pn. „Rozwój e-usług w Urzędzie Miejskim w Sokółce”.

Dofinansowanie przyznano w ramach Oś. Priorytetowa IX: Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią Covid-19, działanie 11.1. Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią Covid-19, Priorytet 13(i) Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii Covid-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność.

W ramach realizacji projektu:

 • zostanie wykonana modernizacja i integracja systemu dziedzinowego z Portalem Mieszkańca;
 • zostanie wdrożony Portal Mieszkańca;
 • zostaną opracowane e-usługi;
 • zostanie rozbudowany moduł komunikacyjny SMS;
 • zostanie rozbudowany:
  • system informacji przestrzennej;
  • system GIS do Zarządzania Danymi Planistycznymi;
  • system do Zarzadzania Rejestrem Decyzji o Warunkach Zabudowy i celu publicznego;
  • system do Zarządzania Ewidencją Dróg Gminnych Publicznych;
  • system GIS do zarządzania ewidencją miejscowości ulic i adresów;
 • Integracja systemu elektronicznego obiegu dokumentów z systemem dziedzinowym;
 • zostaną przeprowadzone testy bezpieczeństwa;
 • zostaną przeprowadzone szkolenia.

Mieszkańcy za pomocą internetu będą mogli:

 • załatwić sprawy dotyczące podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych, podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych, sprawy w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, sprawy w zakresie podatku od środków transportowych.
 • złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w MPZP, o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w Studium, o wydanie wypisu i wyrysu z MPZP, o wydanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości w obszarze rewitalizacji, o wydanie decyzji WZ, o wydanie decyzji ULICP, o wydanie decyzji czy na działkę ewidencyjną wydano decyzję WZ/ULICP, o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego, o nadanie numeru porządkowego nieruchomości.

ZOBACZ WIĘCEJ

„Granty PPGR” – terminy złożenia oświadczeń

Baner logotypy CPPC

Gmina Sokółka informuje, ze wniosek rozliczający grant w ramach konkursu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” został zweryfikowany i zatwierdzony w dniu 22 marca 2023 r.

W związku z tym rozpoczął się dwuletni okres trwałości przedsięwzięcia. Zgodnie z procedurą monitorowania utrzymania efektów projektu, terminy na złożenie oświadczeń przez osoby, które otrzymały sprzęt w ramach programu, przedstawiają się następująco:

 • I oświadczenie: od 1 do 22 września 2023 r.
 • II oświadczenie: od 1 do 22 marca 2024 r.
 • III oświadczenie: od 1 do 22 września 2024 r.
 • IV oświadczenie: od 1 do 22 marca 2025 r.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych Urzędu Miejskiego w Sokółce, telefon 85 711 09 17.

Wzór oświadczenia (pdf)

Wzór oświadczenia (doc)

(MC)

Kamienica po remoncie

Program Regionalny EFRR

Rozpoczął się w grudniu 2019, a zakończył w październiku 2022 roku. Prowadzono go w ramach projektu „Przebudowa budynku kamienicy na cele społeczne z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Sokółce”. Mowa o kompleksowym remoncie zabytkowej kamienicy przy Placu Kościuszki 26 w centrum Sokółki. Uroczyste otwarcie obiektu odbyło się w sobotę 14 stycznia 2023 roku.

Ogólny koszt inwestycji to 1 mln 451 tys. 686 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 1 mln 161 tys. 348 zł. Były to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Wkład własny to 290 tys. 337 zł, w tym 61 tys. 537 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wykonawcą była firma PPUH Geno sp. z o. o. Sokółka.

Kamienica po remoncie

Zgodnie z materiałami znajdującymi się w zbiorach Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku kamienica została zbudowana w XVIII wieku (około 1770 roku). Znajdująca się od północnej strony oficyna pochodzi prawdopodobnie z XIX wieku.

W wyremontowanej kamienicy przy Placu Kościuszki 26 będą działały: Sokólskie Centrum Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Gminny Punkt Pomocy Rodzinie.

ZOBACZ WIĘCEJ

Komputery trafiły do uczniów

Baner CPPC

W piątek 16 grudnia 2022 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Sokółce odbyło się spotkanie podsumowujące realizację Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”. W ramach programu samorząd Gminy Sokółka zakupił sprzęt komputerowy dla 107 uczniów szkół podstawowych i średnich.

Komputery trafiły do uczniów

Komputery – w imieniu Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej – przekazał Zastępca Burmistrza Adam Kowalczuk. – Niech ten sprzęt służy wam jak najlepiej – podkreślił Zastępca Burmistrza Sokółki.

Projekt został sfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU Działanie 5.1.

ZOBACZ WIĘCEJ

Kamienica Plac Kościuszki 26 z nowym wyposażeniem

Dobiegła końca realizacja projektu pt. „Wyposażenie kamienicy przy Placu Kościuszki 26 w Sokółce z przeznaczeniem na cele społeczne” realizowanego przez Gminę Sokółka na podstawie umowy nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0504/20-00 z dnia 12.05.2021r w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Wyposażenie

Gmina Sokółka pozyskała środki na realizację projektu za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Szlak Tatarski”. Dofinansowanie wynosi 129 636,91 zł. Wartość projektu: 152 514,02 zł.

Celem projektu jest poprawa aktywizacji społecznej mieszkańców gminy Sokółka, poprzez zwiększenie dostępu do infrastruktury społecznej – budynku pełniącego funkcję cen-trum integracji lokalnej.

ZOBACZ WIĘCEJ

Gmina pozyskała blisko 100 tys. zł na poprawę dostępności

Baner

Dostępność to możliwość swobodnego korzystania z produktów, usług i infrastruktury niezależnie od poziomu sprawności, jaki mamy w danej chwili.

Logo PFRON

Przedsięwzięcie grantowe pn. „Poprawa dostępności usług administracyjnych świadczonych w Urzędzie Miejskim w Sokółce” zakłada m.in. montaż platformy schodowej na parterze budynku, utworzenie i wyposażenie stanowiska do obsługi interesantów w urzędzie, zakup pętli indukcyjnych oraz oznakowanie pomieszczeń alfabetem Braille’a.

Gmina otrzymała dofinansowanie w programie „Dostępny samorząd – granty” w wysokości 99 955,00 PLN. Decyzję o udzieleniu gminie grantu podjął Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dostępność, choć nakierowana na wspieranie osób z niepełnosprawnościami, jest wartością, która dotyczy wszystkich. Polega na gwarantowaniu równego dostępu, na tych samych zasadach, bez względu na stopień sprawności i bez konieczności dodatkowego lub nadmiernego wysiłku.

Realizacja przedsięwzięcia zakończy się w czerwcu 2023 roku.

(MC)

Jedna z najstarszych kamienic w Sokółce oddana do użytku

W dniach 11-14 października 2022r. komisja w składzie: Grzegorz Krzysztof Kucharewicz, Krzysztof Szamreta, Adam Narbutt, Maciej Michalczuk, Stanisław Kuźmiński oraz Marcin Leszczyński dokonała końcowego odbioru robót zadania inwestycyjnego zrealizowanego w ramach projektu pt. „Przebudowa budynku kamienicy na cele społeczne z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych”

Kamienica po remoncie

W dniu 21 października 2022r. Zastępca Sokółki Adam Juchnik, Kierownik Budowy Adam Narbutt, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Stanisław Kuźmiński, Kierownik I Wydziału Inspekcji Zabytków Agnieszka Płocka – Wojtala, Inspektor Ochrony Zabytków Patrycja Wagenhejm dokonali odbioru robót budowlanych przy zabytku.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Baner PPGR

Gmina Sokółka realizuje projekt w ramach programu Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU. Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Celem programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. Pozyskane przez gminę dofinansowanie wynosi 278 200,00 zł. W ramach przedsięwzięcia zostanie zakupionych 107 laptopów, które będą przekazane zakwalifikowanym do projektu Wnioskodawcom. Przekazanie sprzętu jest planowane na grudzień 2022 roku.

Zakwalifikowani Wnioskodawcy będą na bieżąco informowani o terminie podpisania umowy darowizny i przekazania sprzętu.

Debata-warsztaty w ramach projektu „Zielone Spojrzenie”

Baner

W dniu 27 października 2022 r. odbyła się debata – warsztaty, w której wzięła udział Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska wraz z II Zastępcą Burmistrza Sokółki Adamem Juchnikiem, przedstawiciele Nadleśnictw, Punktu Informacji Turystycznej w Sokółce, Augustowsko Biebrzańskiego Parku Turystycznego, Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, nauczyciele, eksperci oraz uczestnicy projektu.

W trakcie spotkania zostały poruszone następujące tematy:

 • Problemy ochrony obiektów dziedzictwa przyrodniczego przy tworzeniu szlaków turystycznych
 • Wizualizacje zachowanych obiektów przyrodniczych na trasie Puszczy Knyszyńskiej oraz na po nadgranicznym szlaku wodnym wzdłuż rzeki Lososna – Lasosna – Niemen.

Głównymi prelegentami byli przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Regionalny Oddział w Białymstoku (PTK) tj. Pan Andrzej Grygoruk oraz Pan Sławomir Sienkiewicz. Oprócz w/w tematów zostały poruszone również kwestie dotyczące rozwoju turystyki aktywnej w regionie i problemów utrudniających rozwój zielonych wycieczek w regionach Sokółki.

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu pn. „Zielone Spojrzenie- promocja chronionych obiektów przyrodniczych powiatu sokólskiego i rejonu grodzieńskiego” realizowanego w ramach programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

(JF)

Rekrutacja do projektu

Baner EFS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce ogłasza rekrutację do projektu: „Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na terenie Gminy Sokółka – edycja 2” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest zagwarantowanie kompleksowej usługi opiekuńczej poprzez świadczenie usług opiekuńczych oraz nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnej w postaci systemu teleopieki dla 100 osób niesamodzielnych z terenu Gminy Sokółka w okresie od 01.11.2022 roku do 31.10.2023 roku. Szczegóły w załącznikach.

DO POBRANIA:

Ogłoszenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

OPS

Projekt na teleopiekę

W piątek 28 października 2022 roku w Urzędzie Miejskim w Sokółce odbyła się konferencja prasowa, podczas której Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska i Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Wiesława Burnos podpisały umowę na realizację projektu „Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na terenie gminy Sokółka – edycja 2”.

Wartość projektu to 876.140 zł, z czego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego wynosi 828.850 zł. Wkład własny to 47.290 zł.
– Cieszę się, że kolejne pieniądze trafiają do Sokółki – powiedziała Wicemarszałek Wiesława Burnos.

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska podziękowała Pani Wicemarszałek za wsparcie okazywane dla Sokółki.

Realizatorem projektu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce. Jego beneficjenci to 100 osób niesamodzielnych – w wieku 60+ kobiety i 65+ mężczyźni – z terenu gminy Sokółka. Okres realizacji projektu – od 1.11.2022 do 31.10.2023 roku.
– Po wszystkie szczegółowe informacje zapraszam do siedziby naszej placówki – powiedziała Marta Półtorzycka – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce.

(DB) Fot.: D. Biziuk

Spokojni rodzice, szczęśliwe dzieci

Baner EFS

27 października 2022 r. odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu „Gmina Sokółka przyjazna rodzicom” w Żłobku Miejskim w Sokółce. Projekt był realizowany od 1 października 2020 roku. W tym czasie, dzięki stworzeniu nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, osiemdziesiąt dziewięć osób – matek i ojców mogło wrócić na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka.

Zdjęcie grupowe

„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka. Tworząc żłobek, Pani Burmistrz Ewa Kulikowska wykazała się taką troską i za to jej gorąco dziękujemy” – powiedzieli przedstawiciele rodziców, których dzieci są pod opieką placówki. Dzięki dofinansowaniu pozyskanemu przez Gminę Sokółka rodzice ponosili znacznie niższą opłatę miesięczną. Ponadto w ramach projektu zatrudniono dwanaście osób w charakterze personelu żłobka, zakupiono nowoczesne wyposażenie na kwotę ponad 142 tysięcy złotych.

ZOBACZ WIĘCEJ

Szkoła zrealizuje zajęcia i kupi sprzęt za ponad 100 tys. zł

Baner EFS OK

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bitwy Niemeńskiej w Starej Kamionce rozpoczęła realizację zajęć w ramach projektu pn. „Inwestujemy w przyszłość” nr RPPD.09.01.00-20-0624/21.

Inwestujemy w przyszłość

Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania oraz doskonalą umiejętności podczas Koła robotycznego, tanecznego i przyrodniczego. Zajęcia z matematyki i języka angielskiego skierowane są zarówno do uczniów uzdolnionych, jak i potrzebujących wsparcia w tych obszarach.

Do placówki trafiła już część nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Wśród nich zestawy klocków programowalnych LEGO® Education SPIKE™ Prime. To kolorowe klocki, łatwy w użyciu sprzęt i intuicyjne programowanie metodą „przeciągnij i upuść” w języku opartym na Scratch. System ten przez zabawę uczy krytycznego myślenia i rozwiązywania złożonych problemów, nie pozwalając uczniom nudzić się nawet przez chwilę, bez względu na stopień ich zaawansowania. Począwszy od projektów dla początkujących, po nieograniczone możliwości kreatywnego projektowania, SPIKE Prime poprzez zabawę umożliwia uczniom przyswojenie niezbędnych umiejętności, które zaprocentują w przyszłości. W planach jest także wycieczka do Epi-Centrum Nauki w Białymstoku.

Projekt potrwa do końca czerwca 2023 roku. Koszt całego przedsięwzięcia to 106 672,50 zł. Gmina Sokółka pozyskała na ten cel dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 100 592,50 zł. Wkład własny, w postaci użyczenia sal wynosi 6080,00 zł.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zabytkowa kamienica zmienia swój wygląd

Program Regionalny EFRR

Zabytkowa kamienica z czasów Antoniego Tyzenhauza, przy Placu Kościuszki 26, odzyskuje swój dawny wygląd.

Skaning laserowy elewacji frontowej
Skaning laserowy elewacji frontowej – program prac konserwatorskich (Autor: Generalny Projektant – Ptaszyński Architektura Roman Ptaszyński, ul. Bałtycka 2/9, 15-611 Białystok)

Zniszczona zarówno od strony technicznej jak i estetycznej elewacja wymagała niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich w celu zabezpieczenia obiektu przed dalszą, postępującą destrukcją i przywrócenia elewacji walorów spójnych z historycznym założeniem architektonicznym.

ZOBACZ WIĘCEJ

Uroczyste otwarcie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów

Baner infrastruktura środowisko

Pierwszy, nowoczesny i największy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w regionie już jest otwarty. Instalacja znajduje się przy ulicy Targowej 9, przy działce Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sokółce. Podczas uroczystego otwarcia nie zabrakło osób, które przyczyniły się do wspólnego sukcesu, co na samym początku podkreśliła Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

„Należy pamiętać o wszystkich tych którzy angażowali się w ten cały projekt od pomysłu wraz z Panem Prezesem Tomaszem Breńko i pełnomocnikiem Panem Antonim Stefanowiczem. Każdy z nas który jest tu obecny brał czynny udział w budowaniu tego co dzisiaj tu mamy, od projektu po starania się o pieniądze, czy nadzorowanie budowy” mówi Burmistrz Sokółki.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie otwarty sześć dni w tygodniu od poniedziałku do soboty. Mieszkańcy mogą już przywozić wszelkiego rodzaju odpady, ale nie śmieci komunalne. Odpady będą zbierane zgodnie z Regulaminem Miejskim, który jest dostępny na stronie urzędu lub na tablicy informacyjnej przy wjeździe do PSZOK-u. Odpady będą przyjmowane nieodpłatnie tylko od mieszkańców gminy Sokółka, wyłącznie posegregowane, bez zanieczyszczeń, dostarczone w sposób umożliwiający ich selektywne gromadzenie.

ZOBACZ WIĘCEJ

Ogłoszenie o naborze do projektu

Baner PARP

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. ogłasza nabór formularzy zgłoszeniowych projektu pn. „Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja” – RUNDA NR 1.

 • TERMIN ROZPOCZĘCIA NABORU: 14.07.2022 r. godzina 8:00.
 • TERMIN ZAKOŃCZENIA NABORU: 04.08.2022 r. godzina 15:00. Zastrzega się, zamknięcie naboru w przypadku wpłynięcia formularzy zgłoszeniowych na łączną kwotę odpowiadającą 150% alokacji.
 • MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: System Operatora: https://gwsir.uslugi-rozwojowe.pl/
 • FORMA SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w Systemie Operatora, następnie wygenerować PDF i kolejno w zależności od formy składania należy go:
  a) wydrukować, podpisać, dołączyć skan w systemie i następnie wysłać elektronicznie w systemie Operatora z zastrzeżeniem iż dokumenty w oryginale w wersji papierowej zostaną dostarczone do odpowiedniego biura Projektu (osobiście/kurierem/pocztą) w ciągu 7 dni roboczych pod rygorem nierozpatrzenia zgłoszenia.
  b) podpisać podpisem kwalifikowalnym oraz dołączyć podpisany dokument PDF w systemie i następnie wysłać elektronicznie w systemie Operatora. Zapisanie podpisanych dokumentów w formie innym niż PDF pozostawia go bez rozpatrzenia.
 • DOSTĘPNA ALOKACJA: 204.562,80 PLN.
  Podczas rekrutacji będą przyznawane punkty premiujące określonych Przedsiębiorców i tworzona będzie lista rankingowa oraz lista rezerwowa zgodnie z poniższymi preferencjami:
  – posiadanie wiodącego PKD w sekcji: E36, E37, E39 – premia na etapie rekrutacji 5 pkt;
  – brak skorzystania ze wsparcia rozwojowego w ramach konkursu nr: POWR.02.21.00-IP.09-00-004/18 – premia na etapie rekrutacji 4 pkt;
  – dokonanie wyboru usług w ramach Bazy Usług Rozwojowych – premia na etapie rekrutacji 3 pkt;
  – wydelegują do udziału w usłudze rozwojowej kobiety/osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności – premia na etapie rekrutacji 2 pkt.
 • REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WRAZ Z DOKUMENTACJĄ ZGŁOSZENIOWĄ DOSTĘPNE SĄ STRONIE PROJEKTU: https://arleg.eu/projekty/wodkan-i-rekultywacja/

Źródło: arleg.eu

Skip to content