Zabytkowa kamienica zmienia swój wygląd

Program Regionalny EFRR

Zabytkowa kamienica z czasów Antoniego Tyzenhauza, przy Placu Kościuszki 26, odzyskuje swój dawny wygląd.

Skaning laserowy elewacji frontowej
Skaning laserowy elewacji frontowej – program prac konserwatorskich (Autor: Generalny Projektant – Ptaszyński Architektura Roman Ptaszyński, ul. Bałtycka 2/9, 15-611 Białystok)

Zniszczona zarówno od strony technicznej jak i estetycznej elewacja wymagała niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich w celu zabezpieczenia obiektu przed dalszą, postępującą destrukcją i przywrócenia elewacji walorów spójnych z historycznym założeniem architektonicznym.

ZOBACZ WIĘCEJ

Uroczyste otwarcie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów

Baner infrastruktura środowisko

Pierwszy, nowoczesny i największy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w regionie już jest otwarty. Instalacja znajduje się przy ulicy Targowej 9, przy działce Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sokółce. Podczas uroczystego otwarcia nie zabrakło osób, które przyczyniły się do wspólnego sukcesu, co na samym początku podkreśliła Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

„Należy pamiętać o wszystkich tych którzy angażowali się w ten cały projekt od pomysłu wraz z Panem Prezesem Tomaszem Breńko i pełnomocnikiem Panem Antonim Stefanowiczem. Każdy z nas który jest tu obecny brał czynny udział w budowaniu tego co dzisiaj tu mamy, od projektu po starania się o pieniądze, czy nadzorowanie budowy” mówi Burmistrz Sokółki.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie otwarty sześć dni w tygodniu od poniedziałku do soboty. Mieszkańcy mogą już przywozić wszelkiego rodzaju odpady, ale nie śmieci komunalne. Odpady będą zbierane zgodnie z Regulaminem Miejskim, który jest dostępny na stronie urzędu lub na tablicy informacyjnej przy wjeździe do PSZOK-u. Odpady będą przyjmowane nieodpłatnie tylko od mieszkańców gminy Sokółka, wyłącznie posegregowane, bez zanieczyszczeń, dostarczone w sposób umożliwiający ich selektywne gromadzenie.

ZOBACZ WIĘCEJ

Ogłoszenie o naborze do projektu

Baner PARP

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. ogłasza nabór formularzy zgłoszeniowych projektu pn. „Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja” – RUNDA NR 1.

 • TERMIN ROZPOCZĘCIA NABORU: 14.07.2022 r. godzina 8:00.
 • TERMIN ZAKOŃCZENIA NABORU: 04.08.2022 r. godzina 15:00. Zastrzega się, zamknięcie naboru w przypadku wpłynięcia formularzy zgłoszeniowych na łączną kwotę odpowiadającą 150% alokacji.
 • MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: System Operatora: https://gwsir.uslugi-rozwojowe.pl/
 • FORMA SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w Systemie Operatora, następnie wygenerować PDF i kolejno w zależności od formy składania należy go:
  a) wydrukować, podpisać, dołączyć skan w systemie i następnie wysłać elektronicznie w systemie Operatora z zastrzeżeniem iż dokumenty w oryginale w wersji papierowej zostaną dostarczone do odpowiedniego biura Projektu (osobiście/kurierem/pocztą) w ciągu 7 dni roboczych pod rygorem nierozpatrzenia zgłoszenia.
  b) podpisać podpisem kwalifikowalnym oraz dołączyć podpisany dokument PDF w systemie i następnie wysłać elektronicznie w systemie Operatora. Zapisanie podpisanych dokumentów w formie innym niż PDF pozostawia go bez rozpatrzenia.
 • DOSTĘPNA ALOKACJA: 204.562,80 PLN.
  Podczas rekrutacji będą przyznawane punkty premiujące określonych Przedsiębiorców i tworzona będzie lista rankingowa oraz lista rezerwowa zgodnie z poniższymi preferencjami:
  – posiadanie wiodącego PKD w sekcji: E36, E37, E39 – premia na etapie rekrutacji 5 pkt;
  – brak skorzystania ze wsparcia rozwojowego w ramach konkursu nr: POWR.02.21.00-IP.09-00-004/18 – premia na etapie rekrutacji 4 pkt;
  – dokonanie wyboru usług w ramach Bazy Usług Rozwojowych – premia na etapie rekrutacji 3 pkt;
  – wydelegują do udziału w usłudze rozwojowej kobiety/osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności – premia na etapie rekrutacji 2 pkt.
 • REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WRAZ Z DOKUMENTACJĄ ZGŁOSZENIOWĄ DOSTĘPNE SĄ STRONIE PROJEKTU: https://arleg.eu/projekty/wodkan-i-rekultywacja/

Źródło: arleg.eu

Uroczyste podsumowanie projektu w Malawiczach Dolnych

Baner EFS

Dnia 21 czerwca 2022r. w Szkole Podstawowej w Malawiczach Dolnych odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Nauczanie przez eksperymentowanie w SP w Malawiczach Dolnych” (zad. 7 działanie 1 Piknik naukowy- w ramach realizacji projektu Nr projektu: nr RPPD.03.02.01-20-0438/19).

Na początku zgromadzeni uczniowie, nauczyciele i rodzice zapoznali się z działaniami, które miały miejsce w związku z realizacja projektu. Działania zostały ujęte w prezentacji dostępnej pod adresem https://view.genial.ly/629499fc8fb6a00018e5f972/presentation-nauczanie-przez-eksperymentowanie. Prezentację przygotowali członkowie Szkolnego Klubu Dziennikarskiego. Następnie uczniowie otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w projekcie.

ZOBACZ WIĘCEJ

Remont kamienicy przy Placu Kościuszki 26

Program Regionalny EFRR

Gmina Sokółka uzyskała zgodę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego 2014-2020 na przedłużenie realizacji projektu nr WND-RPPD.08.05.00-20-0016/19 pt. „Przebudowa budynku kamienicy na cele społeczne z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych” ze względu na wystąpienie okoliczności, których nie dało się przewidzieć oraz znacznie gorszy stan techniczny budynku niż założono w dokumentacji projektowej.

Remontowana kamienica

Po wykonaniu odkrywek i pracach rozbiórkowych zostały wstrzymane roboty w ramach nadzoru autorskiego oraz przedstawiciela Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Projektant wpisem w dzienniku budowy wstrzymał prace rozbiórkowe od 8 kwietnia 2021 r. do czasu opracowania dokumentacji zamiennej i uzyskania stosownych decyzji i pozwoleń zamiennych od PWKZ i Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Sokółce.

ZOBACZ WIĘCEJ

PSZOK – legalny i wygodny sposób na kłopotliwe odpady

Baner infrastruktura środowisko

Każdy z nas mierzy się z problemem odpadów, których nie wolno wyrzucić do pojemników do segregacji. Już niedługo powstanie punkt, do którego będzie można oddać wszystkie kłopotliwe śmieci, których nie obejmuje przydomowy system segregacji. Przyjmują tam: zepsute żarówki, stare opony, gruz, zgrabione liście, ale także kable, czy szkło. To miejsce nazywa się PSZOK i nie będzie trzeba go szukać daleko, bo będzie w Naszej gminie.

PSZOK w Sokółce

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) nie przyjmie odpadów, których ilość lub rodzaj wskazują, że pochodzą z prowadzenia działalności gospodarczej. Do Punktu można będzie odwieźć praktycznie wszystkie odpady powstające w gospodarstwach domowych. Pamiętajmy też, że przeterminowane leki oddamy za darmo również w aptekach, a gdy kupimy nowy toner czy sprzęt AGD, sprzedawca ma obowiązek nieodpłatnie odebrać od nas zużyty sprzęt tego samego rodzaju.

ZOBACZ WIĘCEJ

Piknik naukowy w Starej Rozedrance

Baner z logówkami EFS

14 czerwca 2022 r. w Szkole Podstawowej w Starej Rozedrance został zorganizowany „Piknik naukowy” jako podsumowanie projektu: „Nauczanie przez eksperymentowanie w SP w Starej Rozedrance”, nr projektu: RPPD.09.01.00-20-0530/20 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Piknik naukowy w Starej Rozedrance

Dzięki pozyskaniu przez Gminę Sokółka środków na realizację projektu za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Szlak Tatarski” uczniowie mogli uczestniczyć w dodatkowych zajęciach rozwijających kompetencje naukowo – techniczne, matematyczno – przyrodnicze, kreatywność, logiczne myślenie oraz umiejętność pracy zespołowej.

Podczas zajęć towarzyszyła myśl sentencji Konfucjusza: „Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem”. Poznawanie świata przez doświadczenie jest najlepszą drogą do rozumienia otaczających nas zjawisk.

W trakcie pikniku naukowego uczniowie biorący udział w projekcie zaprezentowali nabyte umiejętności przed całą społecznością szkolną oraz zaproszonymi gośćmi.

ZOBACZ WIĘCEJ

Eksperymentują i podziwiają piękno przyrody

Baner EFS

W czwartek, 9 czerwca 2022 r. uczniowie klas IV – VIII (25 osób) wraz z opiekunami wyruszyli na dwudniową wycieczkę do Łodzi i Nieborowa. Wyjazd został zorganizowany w ramach realizacji projektu: „Nauczanie przez eksperymentowanie w SP w Malawiczach Dolnych”.

Celami wycieczki były:

 • wizyta w Nieborowie – poznanie fauny, flory, ukształtowania terenu Mezoregionu Równiny Łowicko-Błońskiej oraz rozpoznawanie gatunków roślin.
 • wizyta w Eksperymentarium – nauka poprzez zabawę, warsztaty, quizy, testy sprawdzające uwagę, pomysłowość i kreatywność, gry o różnym poziomie trudności, oglądanie wystaw umożliwiających zgłębianie zagadnień dotyczących zjawisk z różnych dziedzin wiedzy, techniki i kultury.
Wycieczka

Uczestnicy wyprawy wyjechali ze szkoły o godz. 5.00. Mimo wczesnej pory, wszyscy, w wyśmienitych humorach, oczekiwali na przygodę. Po ok. 5 godzinach jazdy autokarem wycieczka dotarła do Nieborowa. Tam czekał na uczniów przewodnik, który oprowadził wszystkich po pałacu, ciekawie opowiedział o jego historii i przytoczył kilka ciekawostek z nim związanych.

ZOBACZ WIĘCEJ

W sokólskiej „Piątce” powstała kraina zmysłów

Baner EFS

Zmysły, którymi dysponujemy – smak, węch, wzrok, słuch i dotyk – pracują dla nas wytrwale, współdziałając z emocjami, dzięki czemu możemy sprawnie funkcjonować. Wiedzą to także przedszkolaki z Przedszkola nr 5 w Sokółce. Dzięki innowacyjnemu projektowi przez cały rok szkolny dzieci poznawały swoje zmysły i rolę, jaką pełnią w życiu każdego człowieka, uczestniczyły w zajęciach „Poznaję świat zmysłami oraz „Wędrujące stopy” oraz terapii logopedycznej i gimnastyce korekcyjnej.

Zajęcia gimnastyczne

Dodatkowo, placówka została wyposażona w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. W salach zostały zamontowane projektory i tablice multimedialne, ponadto dostarczono 2 laptopy, programy i pomoce do ćwiczenia wymowy i kształtowania prawidłowej postawy ciała podczas gimnastyki korekcyjnej. Wyposażenie jest dostosowane do potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Przedsięwzięcie zapewniło dzieciom z Przedszkola nr 5 w Sokółce większy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Celem wychowawców było wspieranie wielokierunkowej aktywności dzieci poprzez stworzenie KRAINY ZMYSŁÓW – miejsca do zajęć o charakterze korekcyjnym, logopedycznym, rozwijającym kreatywność, umiejętność współpracy w grupie, stymulujących rozwój psychoruchowy oraz podstawowe zmysły.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wycieczka do Łodzi uczniów SP w Starej Rozedrance

Baner z logówkami EFS

W dniach 2-3.06.2022 r. uczniowie  klas V, VII, VIII SP w Starej Rozedrance wraz z opiekunami udali się na wycieczkę do Łodzi w ramach realizowanego projektu: ”Nauczanie przez eksperymentowanie” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej – nr projektu: RPPD.09.01.00-20-0530/20  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Eksperymentowanie

Pierwszego dnia wzięli udział w zajęciach  edukacyjnych w łódzkim Eksperymentarium. Podczas pobytu w tym ciekawym miejscu uczniowie  pod kierunkiem przewodnika obejrzeli wystawę interaktywną, a następnie sami mogli odkryć niezwykły świat nauki. Kolejnym punktem wycieczki był udział uczniów w warsztatach – Kuchni molekularnej.  Podczas warsztatów dzieci miały okazję zagłębić się w tajniki nowoczesnej kuchni, która wykorzystuje wiedzę z dziedziny chemii i fizyki w gastronomii. Obejrzały ciekawy pokaz przygotowywania potraw z wykorzystaniem ciekłego azotu. Miały możliwość samodzielnego przygotowania i degustacji  sorbetów owocowych, lodów oraz pianek. Wszystkie desery były  widowiskowe i oczywiście smaczne.  Wieczorem wszyscy udali się na długi spacer ulicą Piotrkowską.

Drugi dzień wycieczki to wizyta w Bolimowskim  Parku Krajobrazowym. Typowo leśny Park oferuje wiele szlaków turystycznych. My przeszliśmy malowniczym szlakiem nad rzeką Rawką.

ZOBACZ WIĘCEJ

Młodzież SP w Boguszach zwiedziła Trójmiasto

Baner z logówkami EFS

Europejskie Centrum Solidarności, Akwarium Gdyńskie oraz Centrum Nauki Experyment w Gdyni to najważniejsze punkty wyjazdu edukacyjnego trzydziestu uczniów i uczennic ze Szkoły Podstawowej w Boguszach, który odbył się w dniach od 1 do 3 czerwca 2022 r. Wycieczka została sfinansowana w ramach projektu „Dla każdego dobra szkoła – lepsza przyszłość” z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Gminy Sokółka.

Wycieczka

Europejskie Centrum Solidarności (ECS) to nie tylko muzeum upamiętniające jeden z największych ruchów społecznych na świecie – Solidarność, ale też miejsce praktykowania solidarności i obywatelskości. Uczniowie wraz z przewodnikiem mieli okazję zwiedzania wystawy stałej. Uczestnictwo w wizycie przyczyniło się do rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy: kreatywności, innowacyjności, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy i rozwiązywania problemów.

ZOBACZ WIĘCEJ

Świetlice marzeń

Baner z logówkami EFS

Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” od 1.03.2022 r. realizuje projekt pt. „Świetlice marzeń 2” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” od 1.03.2022 r. realizuje projekt pt. „Świetlice marzeń 2”

Celem projektu jest zapewnienie wszechstronnej opieki i możliwości rozwoju dla dzieci ze świetlic „Koniczynka” i „Stokrotka” poprzez wydłużenie czasu pracy oraz rozszerzenie usług świadczonej pomocy dydaktycznej i opiekuńczo – wychowawczej, zwiększenie liczby miejsc w świetlicach oraz poprawie doposażenia i warunków funkcjonowania świetlic „Koniczynka” i „Stokrotka” w okresie od 01.03.2022 do 30.06.2023 r.

Projekt wpłynął na rozwinięcie działalności świetlic środowiskowych „Koniczynka” i „Stokrotka”. Dzięki wsparciu z EFS placówki zostały doposażone m.in. w 2 tablety, zabawki, klocki lego, gry do konsol PS4, a dzieci mogą liczyć na profesjonalne z korepetycje z matematyki i j. angielskiego oraz rozwijające zajęcia przyrodnicze. A to jeszcze nie wszystko. Planowane są m.in. wycieczki, wyjścia do kina, zajęcia z rękodzieła i spotkania z psychologiem.

ZOBACZ WIĘCEJ

Nabór na wychowawcę w świetlicy środowiskowej „Stokrotka”

Baner EFS

Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” ogłasza nabór na wolne stanowisko, w ramach projektu „Świetlice marzeń 2” , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

STANOWISKO: Wychowawca w świetlicy środowiskowej „Stokrotka”.

WYMAGANIA: wykształcenie średnie z 3 letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi lub wykształcenie wyższe pedagogiczne (w tym licencjat) z 2 letnim doświadczeniem.

OFERUJEMY:

 • ilość miejsc pracy – 1
 • umowę o pracę na okres próbny od 1.07.2022 r. do 30.09.2022 r. z możliwością przedłużenia do 30.06.2023 r.
 • wymiar 3/4 etatu
 • praca w systemie jednozmianowym
 • wynagrodzenie brutto 2257,50zł
 • miejsce pracy Sokółka.

Aplikacje zawierające CV ze zdjęciem prosimy wysłać na adres: fundacjasfl@gmail.com lub dostarczyć osobiście do siedziby Fundacji, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10-14, do dnia 27.06.2022 r. Do aplikacji prosimy dopisać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację „Sokólski Fundusz Lokalny” w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisku wychowawcy w świetlicy środowiskowej”.

Dane kontaktowe:
Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny”
ul. Plac Kościuszki 9/1, 16-100 Sokółka
e-mail: fundacjasfl@gmail.com
tel: 85-711-57-00, 784-871-274.

(SFL)

Gmina zyska rocznie blisko pół miliona złotych oszczędności

Niższe rachunki za energię elektryczną i poprawa jakości powietrza. Wszystko dzięki wymianie w Sokółce sodowych opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy LED.

Lampy LED

Wykonawca inwestycji – firma INST-EL J.A. Chancewicz Sp.j. z Sokółki zakończył prace modernizacyjne. Oświetlenie wykonane zostało w najnowszych technologiach, z pełnym monitoringiem i zarządzaniem, w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sokółka”.

Koszt inwestycji wyniósł 3 961 037,19 zł. Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał gminie na ten cel dotację w wysokości 2 683 896,92 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego. Cały projekt objął instalację 1 980 sztuk inteligentnych opraw oświetlenia ulicznego ze źródłami LED, modernizację układów pomiarowo-sterowniczych z zainstalowaniem indywidualnego systemu sterowania oprawami, dowieszenie opraw na istniejących słupach oraz instalację opraw oświetlenia ulicznego zasilanych z instalacji fotowoltaicznej.

ZOBACZ WIĘCEJ

W Sokółce powstanie PSZOK

Baner infrastruktura środowisko

Od września 2021 r. trwają intensywne prace budowlane związane z budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Sokółka. Przedsięwzięcie ma na celu zmniejszenie ilości odpadów komunalnych podlegających składowaniu poprzez racjonalizację systemu gospodarki odpadami, w tym w szczególności poprzez zapewnienie właściwej infrastruktury do zagospodarowania odpadów.

Instalacja powstaje przy ulicy Targowej 9, nieopodal działki Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sokółce. W jej skład będzie wchodzić min. waga samochodowa, magazyny, rampa rozładunkowa i altana edukacyjna. Będzie też można wypożyczyć lekkie przyczepy samochodowe w celu dostarczenia odpadów. W PSZOK-u będą zbierane: papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe, stare opony, odpady zielone oraz odpady wielogabarytowe jak dywany, materace, czy stare meble.

Umowa pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Miasta i Gminy Sokółka” została podpisana 21.05.2021 r. pomiędzy MPWiK Sp. z o. o. w Sokółce a firmą GENO Sp. z o.o. z Sokółki, która wygrała przetarg.

Inwestycja jest realizowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi Priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi.

Koszt inwestycji to 5 692 939,00 zł brutto, z czego koszty kwalifikowane wynoszą 4 628 291,87 zł. Wartość dofinansowania ze środków Funduszu Spójności stanowi 3 147 238,47 zł.

(WŻ)

Nowe boisko w Starej Kamionce

– Ten obiekt służy nie tylko naszym uczniom, ale też wszystkim mieszkańcom – podkreśliła Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starej Kamionce Joanna Gejdel podczas otwarcia nowego obiektu sportowego na terenie tej placówki. Uroczystość odbyła się w czwartek 2 czerwca 2022.

Otwarcie nowego obiektu sportowego

Inwestycja została wykonana w ramach projektu „Remont – modernizacja boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Starej Kamionce” i kosztowała 123.692 zł. Dofinansowanie ze środków EFRR wyniosło 89.992 zł (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego pozyskane przez Stowarzyszenie LGD Szlak Tatarski). Wkład finansowy Gminy Sokółka to 33.700 zł. Wykonawcą robót była firma Green Serwis Group Sp. z o.o. z Białegostoku.

W ramach zadania wykonano: zmianę nawierzchni istniejącego boiska do piłki nożnej, skocznię do skoku w dal oraz zamontowano ławki.

W uroczystym otwarciu nowego obiektu uczestniczyli: Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska wraz z Zastępcami Adamem Kowalczukiem i Adamem Juchnikiem, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Wiesława Burnos, Prezes Podlaskiego Związku Piłki Nożnej Sławomir Kopczewski, Wiceprezes Podlaskiego Związku Piłki Nożnej Bogusław Nos, Radny Rady Miejskiej w Sokółce Andrzej Kirpsza, dyrektorzy gminnych placówek oświatowych, duchowni, szkolna społeczność i mieszkańcy Starej Kamionki.

Radość z powstania nowego boiska wyrazili w swoich przemówieniach Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska, Prezes PZPN Sławomir Kopczewski oraz Wicemarszałek Wiesława Burnos.

Boisko poświęcili księża Józef Kuczyński i Marcin Sztrom. Po symbolicznym przecięciu wstęgi, uczestnicy uroczystości mieli okazję sprawdzić swoje piłkarskie umiejętności w celowaniu do bramki.

ZOBACZ WIĘCEJ

Aktualizacja listy osób, które podpisały umowę na instalacje OZE

Gmina Sokółka informuje, że w ramach realizacji projektu „Gmina Sokółka przyjazna środowisku” umowę na instalacje OZE podpisało 72 osoby w tym:

 • 64 osoby w ramach I naboru;
 • 8 osób w ramach naboru uzupełniającego.

Lista osób, które podpisały umowę – II nabór

Osoby, które podpisały umowę – aktualizacja

(JF)

Skip to content