Remiza OSP i Klub Wiejski w Starej Rozedrance zyskają nowy wygląd

W dniu 29.04.2024 r. została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa i remont budynku Klubu Wiejskiego oraz Remizy OSP w Starej Rozedrance wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną”.

Ze strony Gminy Sokółka umowę podpisała – Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska, natomiast ze strony instytucji zarządzającej Marek Malinowski – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego oraz Wiesława Burnos – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego.

W ramach realizacji projektu zostanie zmodernizowany (przebudowany, nadbudowany, rozbudowany i wyremontowany) obecna siedziba jednostki OSP Rozedranka Stara. Budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (usunięcie barier architektonicznych ułatwiających dostęp do tego obiektu i poruszanie się po nim przez osoby z niepełnosprawnością).

W ramach projektu jednostka OSP Rozedranka Stara zostanie wyposażona w specjalistyczny sprzęt ratowniczy w postaci:

  • defibrylatora AED,
  • kamery termowizyjnej ręcznej,
  • pneumatycznych sani ratowniczych wodno-lądowych.

Dodatkowo działania projektowe będą uzupełnione przez działania edukacyjne związane z podnoszeniem świadomości postępowania ludności w przypadku występowania zjawisk katastrofalnych, podejmowane przez OSP w ramach statutowej działalności.

Projekt skierowany jest do następujących grup docelowych:

1. Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej: Pierwszą grupę docelową stanowią sami ochotnicy i pracownicy OSP – 31 czynnych członków. Projekt będzie miał na celu poprawę ich warunków pracy i działania, dostarczając sprzęt oraz zmodernizowany budynek siedziby. Nowoczesny sprzęt i infrastruktura pomogą ochotnikom w bardziej skutecznych działaniach ratowniczych i zapewnią im odpowiednie warunki do szkoleń i przygotowań.

2. Społeczność lokalna: Projekt będzie korzystny dla mieszkańców lokalnej społeczności, ponieważ poprawi poziom ochrony przeciwpożarowej i ratowniczej w okolicy. Nowoczesny budynek oraz zakupiony sprzęt pozwoli na bardziej efektywne działania w przypadku pożarów i innych zagrożeń, co zwiększy poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców. Mieszkańcy gminy Sokółka będą lepiej chronieni przed skutkami niebezpiecznych zdarzeń, wynikających z postępujących zmian klimatycznych. Ludność całej Gminy Sokółka stanowi grupę docelową – 24 032 osób.

3. Podmioty publiczne i prywatne: Projekt będzie przynosił korzyści dla innych instytucji i firm w okolicy, które mogą skorzystać z pomocy ochotniczej straży pożarnej w sytuacjach awaryjnych i zagrożeniach pożarowych. Skuteczniejsza i lepiej wyposażona straż pożarna będzie bardziej skuteczna w ratowaniu mienia i zasobów w przypadku pożarów w obiektach publicznych i prywatnych.

4. Władze lokalne: Projekt może również wpłynąć na poprawę współpracy pomiędzy ochotniczą strażą pożarną a władzami lokalnymi. Władze mogą skorzystać z nowoczesnego sprzętu i infrastruktury w planowaniu i przeciwdziałaniu zagrożeniom związanym z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi.

Głównym celem realizowanego projektu jest wsparcie działań służących adaptacji do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami na obszarze działania OSP Stara Rozedranka do 2025 r. Cel zostanie osiągnięty bezpośrednio po realizacji projektu. Poprzez realizację planowanej inwestycji Wnioskodawca zamierza dążyć do takiego stanu gotowości jednostki OSP, dzięki któremu będzie możliwa skuteczniejsza interwencja w zdarzeniach, co w konsekwencji wpłynie na poprawę bezpieczeństwa osób, mienia i środowiska na obszarze jej funkcjonowania.

Klub Wiejski w Starej Rozedrance również przejdzie gruntowny remont.

  • Wydatki ogółem 3 443 137,43 zł
  • Dofinansowanie 2 359 194,40 zł
  • Wkład własny: 1 083 943,03 zł

Logotypy

Dofinansowanie dla OSP Stara Rozedranka pochodzi z Funduszy Europejskich dla Podlaskiego 2021-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu II. Region przyjazny środowisku, Działanie 2.7 Adaptacja do zmian klimatu, Typ projektu: Rozwijanie systemów prognozowania i ostrzegania środowiskowego oraz systemów ratownictwa.

#FunduszeUE


Zobacz również

Skip to content