Informacja o przetwarzaniu danych

Informacja o przetwarzaniu danych podczas kontaktu z Urzędem Miejskim w Sokółce

1. Informacje dotyczące administratora danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Sokółki z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Sokółce, Plac Kościuszki 1,
Mogą się Państwo z nim kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka
 • przez e-mail: kancelaria@sokolka.pl
 • telefonicznie: (85) 711 09 00;

2. Inspektor ochrony danych
Nad prawidłowością przetwarzania danych w Urzędzie Miejskim w Sokółce czuwa wyznaczony przez Burmistrza Sokółki inspektor ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować:

 • listownie na adres: Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka
 • poprzez e-mail: iod@sokolka.pl.

3. Cel przetwarzania danych oraz podstawy prawne
Na podstawie art. 57 ust. 3 RODO rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1; zm.: Dz. U. UE. L. z 2018 r. Nr 127, str. 2) będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Państwa pytania Następnie Państwa dane będziemy przechowywać w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 217, ze zm.).

4. Odbiorcy danych
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 • Minister Cyfryzacji w przypadku jeśli do przekazywania pism i innych dokumentów do Urzędu Miejskiego skorzystali Państwo z formularzy zamieszczonych na ePUAP i, dodatkowo,
 • Marszałek Województwa Podlaskiego w przypadku jeśli korespondencja do Urzędu Miejskiego w Sokółce przesłana została za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na platformie Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

5. Okres przechowywania danych
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe na podstawie przepisów prawa o archiwizacji dokumentów oraz zgodnie z obowiązującą w Urzędzie Instrukcją Kancelaryjną – przez okres 2 lat od końca roku, w którym zakończono czynności w sprawie pytań.

6. Przysługujące uprawnienia
W odniesieniu do danych, które Państwo przekazali do Burmistrza Sokółki w związku z zapytaniem, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO,
 • usunięcia danych (nie dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa).

7. Obowiązek podania danych
Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże brak ich wskazania uniemożliwi przesłanie odpowiedzi na Państwa pytanie.

KLAUZULA POUFNOŚCI

Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/i niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

CONFIDENTIAL CLAUSE

This message is confidential and may also be legally privileged. If you are not the intended recipient, please notify the sender by return email and then delete this message from your system. You should not copy or forward this message or disclose its contents to any person.ZOBACZ RÓWNIEŻ: Klauzule informacyjne

Skip to content