Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt dotyczący teleopieki domowej

Gmina Sokółka otrzymała dotację w wysokości 1 823 450,80 zł na realizację usług opiekuńczych, w ramach projektu „Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami”.

Celem projektu jest upowszechnienie i realizacja świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, wydłużenie okresu bezpiecznego pozostania uczestników projektu w ich środowisku oraz miejscu zamieszkania, w tym wzrost poczucia bezpieczeństwa, zwiększenie komfortu życia i poczucia bezpieczeństwa osób starszych oraz osób z projektu niepełnosprawnościami, umożliwienie szybkich reakcji na sytuacje zagrażające życiu, dotarcie z usługami w formie „teleopieki” do grupy osób starszych i z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających dotychczas poza systemem pomocy.

Realizatorem projektu będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce, który planuje objąć wsparciem 80 mieszkańców gminy Sokółka.

PROGRAM TELEOPIEKI DOMOWEJ

 

Baner z logówkami

Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej osób z niepełnosprawnościami dofinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego+ w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027, Priorytet VIII: Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego, Działanie 8.4 Wzrost dostępności usług społecznych.


Zobacz również

Skip to content