Likwidacja barier architektonicznych – wstępny nabór ankiet od mieszkańców

Gmina Sokółka zaprasza osoby z niepełnosprawnościami, przewlekle chore i osoby starsze, zamieszkujące gminę Sokółka do złożenia wstępnych ankiet określających potrzeby likwidacji barier architektonicznych w ich miejscu zamieszkania.

Gmina Sokółka zamierza złożyć wniosek w konkursie grantowym ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.

W konkursie można sfinansować wydatki na remont lokali mieszkalnych (indywidualne miejsca zamieszkania) w celu ich adaptacji do potrzeb osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i likwidację barier architektonicznych. Konkurs dotyczy mieszkańców gminy, którzy ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Maksymalna wysokość grantu dla jednego mieszkańca wynosi 50 tysięcy złotych. Grant może być przeznaczony na wydatki poniesione na remont lokali mieszkalnych w celu ich adaptacji do potrzeb osób z wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i likwidacji barier architektonicznych, w tym:

  • prace remontowo-instalacyjne,
  • wydatki związane z nadzorem inwestorskim,
  • opracowanie dokumentacji technicznej,
  • winda zewnętrzna/wewnętrzna,
  • budowa podjazdu do budynku dla wózków inwalidzkich,
  • dostosowanie wejścia do budynku umożliwiającego swobodę poruszania się osobom z niepełnosprawnościami,
  • pochylnia umożliwiająca dostęp do budynku z poziomu terenu,
  • domofon umożliwiający kontakt osobie z niepełnosprawnością i przystosowany technicznie dla osób z niepełnosprawnościami,
  • dostosowanie pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych (elementy montowane na stałe), np. uchwyty, poręcze.

W uzupełnieniu do podstawowego założenia, jakim jest dostosowanie infrastruktury, Grant może być przeznaczony dodatkowo na zakup wyposażenia, np. łóżko rehabilitacyjne, podnośnik sufitowy o minimalnej wartości jednostkowej 3 000,00 PLN. Wydatki na wyposażenie nie mogą przekroczyć 20,00% kosztów kwalifikowalnych w ramach pojedynczego grantu.
Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie zapraszamy do złożenia wstępnych ankiet udziału w przedsięwzięciu w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sokółce pokój 207, do dnia 8 marca br. do godziny 12:00.
Złożenie wstępnej ankiety nie oznacza przyjęcia do projektu i uzyskania dofinansowania.

Informacji w sprawie naboru ankiet udzielają pracownicy Referatu Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych UM w Sokółce, pokój nr 309, telefon do kontaktu 85 711 09 17.

DO POBRANIA:

Ankieta na potrzeby przygotowania wniosku o dofinansowanie

Ankieta na potrzeby przygotowania wniosku o dofinansowanie (wersja edytowana)

Klauzula informacyjna

(MCZ) UMS


Zobacz również

Skip to content