Informacja dot. projektu „Gmina Sokółka przyjazna rodzicom”

Baner EFS

Szanowni Państwo, w poniższym załączniku podajemy do publicznej wiadomości listę rodziców/opiekunów prawnych przyjętych w naborze uzupełniającym do projektu „Gmina Sokółka przyjazna rodzicom”, współfinansowanego z Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Lista Rodziców/opiekunów prawnych przyjętych do projektu

Referat Oświaty

Informacja dla Grantobiorców biorących udział w projekcie pn. “Gmina Sokółka przyjazna środowisku”

Program Regionalny EFRR

Szanowni Państwo!

Po konsultacjach z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego zmiany, które zostały udostępnione  w dniu 14.09.2021r. dotyczące zmian zapisów w załączniku nr 2 do Regulaminu  tj. Minimalne parametry techniczne.:

W punkcie A. Instalacje fotowoltaiczne (PV panele fotowoltaiczne) o mocy do 5 kWp:

– dodano zapis Dopuszcza się przekroczenie mocy paneli o maksymalnie 5%

W punkcie B. Instalacje solarne (kolektory słoneczne):

– został wykreślony pkt. 7 konstrukcja rur absorbera: serpentyna z rur miedzianych

– w pkt. 19 Urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą posiadać gwarancję producentów:

a) kolektory solarne- minimum 5 lat, liczonych od dnia podpisania przez Zamawiającego(bez uwag) protokołu odbioru końcowego oraz gwarantowana żywotność nie krótsza jak 25 lat,

b) podgrzewacz wody – 5 lat.

Są nieaktualne. Akceptacja w/w zmian doprowadziłaby do unieważnienia naboru ogłoszonego w dniach od 26.04.2021- 07.06.2021r. co skutkowałoby ogłoszeniem kolejnego naboru. Chcemy tego uniknąć, dlatego obowiązującym dokumentem (załącznik nr 2) jest dokument umieszczony poniżej. Osoby, które zakończyły już postępowanie prosimy o ponowne przeprowadzenie zapytania ofertowego mając na celu zachowanie zasady uczciwej konkurencji.

Jednocześnie prosimy mieć na uwadze, że zgodnie z założeniami konkursu zapotrzebowanie na energię elektryczną nie może przekroczyć 120%. Proszę mieć na uwadze, że w okresie rozliczeniowym, w przypadku gdy wyprodukujecie Państwo określoną ilość energii natomiast PGE zwróci dla Państwa tylko połowę wyprodukowanej energii następuje zwrot grantu. Przekroczenie 120% nawet o 1 punkt procentowy skutkuje również zwrotem grantu. Dlatego prosimy o rozważne i racjonalne określanie planowanej instalacji.

Rozumiemy, że sytuacja nie jest komfortowa ani dla Państwa ani dla nas. Przepraszamy za zaistniałe niedogodności.

DO POBRANIA:

Minimalne parametry techniczne mikroinstalacji OZE wraz z listą kosztów kwalifikowanych

Justyna Fiłonowicz
Podinspektor
Urząd Miejski w Sokółce

Nauczanie przez eksperymentowanie w SP w Starej Rozedrance

Baner EFS

Burmistrz Sokółki i Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starej Rozedrance zapraszają uczniów klas I-VIII i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Starej Rozedrance do udziału w projekcie pn. „Nauczanie przez eksperymentowanie w SP w Starej Rozedrance”.

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych u 45 uczniów (K/M) ze Szkoły Podstawowej w Starej Rozedrance poprzez stworzenie warunków do rozwijania kompetencji kluczowych naukowo-technicznych, matematyczno – przyrodniczych, informatycznych i właściwych postaw na rynku pracy między innymi uczenia się, rozumienia, krytycznego myślenia, umiejętności pracy zespołowej poprzez utworzenie pracowni przyrodniczej, organizacji dodatkowych zajęć matematyczno – przyrodniczych, wyjazdów edukacyjnych oraz wyposażaniu 7 nauczycielek w wiedzę i umiejętności niezbędne do rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych.

Uczniowie skorzystają z bogatej oferty zajęć dodatkowych w zależności od potrzeb. Projekt przewiduje realizację następujących działań:
– interdyscyplinarne zajęcia w pracowni przyrodniczej (geografia, fizyka, chemia, biologia, matematyka),
– zajęcia rozwijające z matematyki i przyrody,
– zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki,
– wyjazd edukacyjny do Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego,
– wyjazd edukacyjny do Eksperymentarium w Łodzi i Krajobrazowego Parku w Bolimowie,
– zajęcia na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie do udziału w projekcie

Baner EFS

Burmistrz Sokółki i Dyrektor Szkoły Podstawowej w Malawiczach Dolnych zapraszają uczniów klas I-VIII i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Malawiczach Dolnych do udziału w projekcie pn. „Nauczanie przez eksperymentowanie w SP w Malawiczach Dolnych”.

Celem głównym projektu jest wzrost u 40 uczniów (K/M) ze Szkoły Podstawowej w Malawiczach Dolnych, kompetencji informatycznych, matematyczno-przyrodniczych oraz rozwinięcie postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy takich jak: kreatywność, umiejętność pracy zespołowej, umiejętność krytycznego myślenia, efektywnego uczenia się.

Uczniowie skorzystają z bogatej oferty zajęć dodatkowych w zależności od potrzeb. Projekt przewiduje realizację następujących działań:

– zajęcia dodatkowe dziennikarskie, z programowania, badawcze w pracowni przyrodniczej,
– zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki,
– zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego,
– zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego,
– zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
– zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się,
– prowadzenie indywidualnej terapii psychologicznej,
– pomoc stypendialną dla 6 uczniów uczennic przez 10 miesięcy,
– wyjazd edukacyjny do Eksperymentarium w Łodzi i Krajobrazowego Parku w Bolimowie,
– zajęcia na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego.

ZOBACZ WIĘCEJ

Rekrutacja uzupełniająca do Żłobka Miejskiego w ramach projektu „Gmina Sokółka przyjazna rodzicom”

Baner EFS

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska zaprasza rodziców/opiekunów prawnych dzieci w wieku do lat 3, do udziału w naborze uzupełniającym do projektu „Gmina Sokółka przyjazna rodzicom”.

Do udziału w projekcie zaprasza się rodziców dzieci do lat 3, które nie korzystają obecnie z usług Miejskiego Żłobka w Sokółce.

Zdjęcie że żłobka

Projekt skierowany jest do rodziców/opiekunów prawnych pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 – powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka (przebywających na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim) oraz rodziców/opiekunów prawnych pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych / nieaktywnych zawodowo / biernych zawodowo) planujących powrót na rynek pracy oraz osób pracujących.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zmiana regulaminu rekrutacji na Warsztaty Rękodzielnicze

Baner Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Zmiana regulaminu rekrutacji uczestników na Warsztaty Rękodzielnicze w ramach projektu pn.: „Szlakiem Tyzenhauza – utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast Sokółka i Grodna”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, Cel tematyczny (CT) – Dziedzictwo”, działającego w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (EIS).

W związku z zainteresowaniem udziałem w warsztatach rękodzielniczych osób poniżej 16 roku życia wprowadza się zmianę do treści Regulaminu rekrutacji uczestników na warsztaty rękodzielnicze.
Zmienia się brzmienie §1 pkt 4:
Ze względu na używanie ostrych narzędzi linorytniczych, narzędzi do obróbki drewna i gliny minimalny wiek uczestnika to 16 lat.
na:
Uczestnikami warsztatów ceramicznych i graficznych mogą być osoby od 10 roku życia. Uczestnikami warsztatów rzeźbiarskich mogą być osoby od 12 roku życia. W przypadku osób niepełnoletnich dokumenty rekrutacyjne podpisuje rodzic/opiekun prawny.
oraz brzmienie § 3 pkt 1:
Termin warsztatów: 01.09.2021 – 24.10.2021r. Instruktorzy ustalą szczegółowy harmonogram zajęć z poszczególnymi grupami uczestników.
na:
Termin warsztatów: 01.09.2021 – 31.10.2021r. Instruktorzy ustalą szczegółowy harmonogram zajęć z poszczególnymi grupami uczestników.
oraz brzmienie §4 pkt 1:
Wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszenia (Załącznik 01 i 01.1 Karta zgłoszenia do uczestnictwa w warsztatach rękodzielniczych) oraz Zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik 02 i 02.1 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji) podpisaną przez Uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego (dotyczy osób niepełnoletnich) należy dostarczyć do dnia 09.09.2021 (czwartek) do godziny 15.30 do Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka, sekretariat, pokój nr 207.
na:
Wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszenia (Załącznik 01 i 01.1 Karta zgłoszenia do uczestnictwa w warsztatach rękodzielniczych) oraz Zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik 02 i 02.1 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji) podpisaną przez Uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego (dotyczy osób niepełnoletnich) należy dostarczyć do dnia 22.09.2021 (środa) do godziny 15.00 do Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka, sekretariat, pokój nr 207.

„Gmina Sokółka, w przypadku niezrekrutowania odpowiedniej liczby uczestników, może przedłużyć termin rekrutacji bez aktualizacji regulaminu rekrutacji. Jednocześnie zamieści stosowną informację na stronie internetowej projektu.”

Regulamin Warsztatów dla mieszkańców Sokółki – aktualizacja

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

https://sokolka.pl/2021/08/27/zaproszenie-do-udzialu-w-warsztatach-rekodzielniczych/

(KKK)

Informacja na temat zmian w projekcie „Gmina Sokółka przyjazna środowisku”

Program Regionalny EFRR

Gmina Sokółka informuje, że uległy zmianie zapisy w załączniku nr 2 do Regulaminu tj. Minimalne parametry techniczne.

W punkcie A. Instalacje fotowoltaiczne (PV panele fotowoltaiczne) o mocy do 5 kWp:
– dodano zapis Dopuszcza się przekroczenie mocy paneli o maksymalnie 5%
W punkcie B. Instalacje solarne (kolektory słoneczne):
– został wykreślony pkt. 7 konstrukcja rur absorbera: serpentyna z rur miedzianych
– w pkt. 19 Urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą posiadać gwarancję producentów:
a) kolektory solarne- minimum 5 lat, liczonych od dnia podpisania przez Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego oraz gwarantowana żywotność nie krótsza jak 25 lat,
b) podgrzewacz wody – 5 lat.
W pozostałe przypadkach zapisy pozostają bez zmian.

Doręczenia:
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 661
§ 1. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże składającego, jeżeli druga strona niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.
§ 2. Przedsiębiorca składający ofertę w postaci elektronicznej jest obowiązany przed zawarciem umowy poinformować drugą stronę w sposób jednoznaczny i zrozumiały o:
1) czynnościach technicznych składających się na procedurę zawarcia umowy;
2) skutkach prawnych potwierdzenia przez drugą stronę otrzymania oferty;
3) zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez przedsiębiorcę drugiej stronie treści zawieranej umowy;
4) metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych, które jest obowiązany udostępnić drugiej stronie;
5) językach, w których umowa może być zawarta;
6) kodeksach etycznych, które stosuje, oraz o ich dostępności w postaci elektronicznej.
§ 3. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio, jeżeli przedsiębiorca zaprasza drugą stronę do rozpoczęcia negocjacji, składania ofert albo do zawarcia umowy w inny sposób.
§ 4. Przepisy § 1–3 nie mają zastosowania do zawierania umów za pomocą poczty elektronicznej albo podobnych środków indywidualnego porozumiewania się na odległość. Nie stosuje się ich także w stosunkach między przedsiębiorcami, jeżeli strony tak postanowiły.
I z art.

ZAŁĄCZNIK: 2 Minimalne parametry instalacji

(JF)

Łącznie ponad 1 mln 343 tys. zł z trafi do sokólskich szkół i przedszkoli

Baner z logówkami EFS

Stypendia, zajęcia dodatkowe, wyjazdy edukacyjne i nowoczesne wyposażenie. Wraz z nowym rokiem szkolnym 2021/2022 w 2 sokólskich przedszkolach i 4 szkołach podstawowych rozpoczną się nowe projekty edukacyjne dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Gmina Sokółka pozyskała na nie łącznie dofinansowanie w wysokości ponad 1 343 275 zł.

Pomoce

Za pozyskane pieniądze Przedszkole nr 1 zrealizuje projekt pod nazwą „Kompetentne przedszkolaki”. Wartość projektu z wkładem własnym Gminy Sokółka wynosi 116 624,68 zł, dofinansowanie z EFS: 109 374,68 zł. Zorganizowane zostaną dodatkowe zajęcia, w postaci kół zainteresowań i warsztatów: „Mądroboty”, „Kulinarna Przygoda”, „Być badaczem” oraz „Skaczące nutki” oraz wyjazdy edukacyjne, w wyniku podjętych działań u dzieci rozwinięte zostaną kompetencje informatyczne, matematyczne, przyrodnicze, kreatywność, współpraca w grupie, przedsiębiorczość i inicjatywność. Doposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne, w tym nowoczesne roboty edukacyjne i wiele pomocy dydaktycznych także pomoże kształtować kompetencje kluczowe.

„W krainie zmysłów” to projekt przewidziany do realizacji w Przedszkolu nr 5. Wartość projektu to 65 515,00 zł, dofinansowanie – 62 215,00 zł. Misją projektu jest stworzenie KRAINY ZMYSŁÓW – miejsca do zajęć o charakterze korekcyjnym, logopedycznym, rozwijającym kreatywność, umiejętność współpracy w grupie, stymulujących rozwój psychoruchowy, rozwijającym kompetencje matematyczne oraz podstawowe zmysły. ZOBACZ WIĘCEJ

Rusza projekt „W krainie zmysłów”

Baner z logówkami EFS

Burmistrz Sokółki i Dyrektor Przedszkola nr 5 w Sokółce zapraszają dzieci w wieku przedszkolnym (głównie dzieci 4-6 letnie) objęte wychowaniem przedszkolnym w Przedszkolu nr 5 w Sokółce, do udziału w projekcie pn. „W krainie zmysłów” nr RPPD.09.01.00-20-0574/20, realizowanym w roku szkolnym 2021/2022.

Projekt zapewni dzieciom z Przedszkola nr 5 w Sokółce większy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Naszym celem jest wspieranie wielokierunkowej aktywności minimum 52 dzieci z Przedszkola nr 5 w Sokółce. Wiąże się to między innymi z dostosowaniem miejsc pracy do potrzeb wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i organizacją zajęć dodatkowych.

Misją projektu jest stworzenie KRAINY ZMYSŁÓW – miejsca do zajęć o charakterze korekcyjnym, logopedycznym, rozwijającym kreatywność, umiejętność współpracy w grupie, stymulujących rozwój psychoruchowy, rozwijającym kompetencje matematyczne oraz podstawowe zmysły. Zostaną zorganizowane zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia pn. Poznaję świat zmysłami oraz zajęcia pn. „Wędrujące stopy”. Proces edukacyjny będzie wspomagany dzięki doposażeniu Przedszkola nr 5 w pomoce dydaktyczne i sprzęt rozwijające kompetencje kluczowe u dzieci oraz wyposażenie dostosowane do potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Aby wziąć udział w projekcie należy w dniach od 1 do 15 września 2021 r. złożyć w sekretariacie Przedszkola nr 5 w Sokółce wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie.

Formularz zgłoszeniowy.

Deklaracja uczestnictwa w projekcie i Oświadczenie uczestnika /osoby biorącej udział w realizacji projektu.

Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 koniecznych do wprowadzenia do SL2014.

Projekt jest wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Rusza projekt „Kompetentne przedszkolaki”

Baner z logówkami EFS

Burmistrz Sokółki i Dyrektor Przedszkola nr 1 w Sokółce zapraszają dzieci w wieku przedszkolnym (głównie dzieci 4-6 letnie) objęte wychowaniem przedszkolnym w Przedszkolu nr 1 w Sokółce, do udziału w projekcie pn. „Kompetentne przedszkolaki” nr RPPD.09.01.00-20-0496/20, realizowanym w roku szkolnym 2021/2022.

Projekt zapewni dzieciom w wieku przedszkolnym z Przedszkola nr 1 w Sokółce, możliwość oraz przestrzeń na przyjazne i efektywne uczenie się, które pozwoli im prawidłowo rozwinąć kompetencje kluczowe i umiejętności niezbędne w życiu. Zorganizowane zostaną dodatkowe zajęcia, w postaci kół zainteresowań i warsztatów: „Mądroboty”, „Kulinarna Przygoda”, „Być badaczem” oraz „Skaczące nutki” oraz wyjazdy edukacyjne, w wyniku podjętych działań u dzieci rozwinięte zostaną kompetencje informatyczne, matematyczne, przyrodnicze, kreatywność, współpraca w grupie, przedsiębiorczość i inicjatywność. Proces edukacyjny będzie wspomagany dzięki doposażeniu przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt rozwijające kompetencje kluczowe u dzieci. Zaplanowane w projekcie zakupy w istotny sposób wpłyną na poprawę jakości procesu nauczania w placówce. Wartością dodaną projektu będzie też wzrost atrakcyjności przedszkola i edukacji przedszkolnej w środowisku lokalnym.

Aby wziąć udział w projekcie należy złożyć w sekretariacie Przedszkola nr 1 w Sokółce wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie.

Formularz zgłoszeniowy.

Deklaracja uczestnictwa w projekcie i Oświadczenie uczestnika /osoby biorącej udział w realizacji projektu.

Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 koniecznych do wprowadzenia do SL2014.

Projekt jest wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Wiedza i kompetencje

Baner z logówkami EFS

„Wiedza i kompetencje” projekt nr: RPO.03.01.02-20-368/19 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

„Wiedza i kompetencje” – projekt realizowany w ramach Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych, przez:
• Firmę: Witold Szaszkiewicz Centrum Edukacyjne IDEA
• Gminę Sokółka – Partner
• Gminę Rutka–Tartak – Partner

Okres realizacji projektu: 1.09.2021 r. – 30.06.2023 r.

Głównym celem projektu jest: podniesienie u 613 uczniów (295dz/318ch), ze szkół podstawowych w Gminie Sokółka i Gminie Rutka − Tartak, kompetencji kluczowych (TIK, nauk matematyczno−przyrodniczych, języków obcych) i umiejętności uniwersalnych (m.in.: kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), w tym rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także wzrost kompetencji nauczycieli (72K/11M) tych szkół oraz wyposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne w okresie od 01.09.2021 do 30.06.2023r.

Projektem w naszej gminie objęta zostanie Szkoła Podstawowa nr 1 im. A. Mickiewicza w Sokółce. Zapraszamy do udziału w projekcie wszystkich zainteresowanych uczniów i uczennice.

ZOBACZ WIĘCEJ

Aktualizacja regulaminu i załączników w projekcie” Gmina Sokółka przyjazna środowisku”

Zaproszenie do udziału w warsztatach rękodzielniczych

Baner Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Burmistrz Sokółki zaprasza mieszkańców, którzy ukończyli 16 lat do udziału w warsztatach rękodzielniczych (ceramika, grafika, rzeźba w drewnie), które odbędą się w kamienicy Tyzenhauza w Sokółce w ramach projektu „Szlakiem Tyzenhauza – utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast Sokółka i Grodna”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, Cel tematyczny (CT) – Dziedzictwo”, działającego w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (EIS).

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć do dnia 9 września 2021 r., do godziny 15.30 do Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka, sekretariat, pokój nr 207.

Szczegółowe informacje w załącznikach oraz pod nr telefonu (85) 711 09 17 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Sokółce (pn.-pt. – 7.30 – 15.30, wt. – 8.00 – 16.00).

ZAŁACZNIKI:

Regulamin rekrutacji

Załącznik 01 Karta zgłoszenia (osoba pełnoletnia)

Załącznik 01.1 Karta zgłoszenia (osoba niepełnoletnia)

Załącznik 01.1_wersja edytowalna

Załącznik 01_wersja edytowalna

Załącznik 02. Zgoda (osoba niepełnoletnia)

Załącznik 02.1 Zgoda (osoba pełnoletnia)

Załącznik 03 Klauzula informacyjna

(KKK)

Informacja dla wnioskodawców w projekcie „Gmina Sokółka przyjazna środowisku”

Baner z logówkami

Gmina Sokółka informuje, że w związku z trwającą weryfikacją wniosków w projekcie „Gmina Sokółka przyjazna środowisku” i koniecznością potwierdzenia poprawności doboru mocy instalacji fotowoltaicznej/kolektorów słonecznych przez inspektora elektrycznego, wydłuża się termin sporządzenia ostatecznej listy osób zakwalifikowanych do projektu i przekazania informacji o powierzeniu grantu. Grantobiorcy z listy podstawowej zostaną niezwłocznie poinformowani o możliwości podpisania umowy.

Ponadto, Gmina Sokółka przypomina, że to na Grantobiorcy będzie spoczywał obowiązek zapewnienia, że moc instalacji fotowoltaicznej/kolektorów słonecznych będzie dostosowana do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną/cieplną. Instalacja fotowoltaiczna powinna być tak dobrana, aby całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci energetycznej przez instalację objętą grantem w rocznym okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 120% całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej przez Grantobiorcę w tym samym okresie rozliczeniowym.

Powyższy warunek wymusza na Grantobiorcy montaż dodatkowego/dodatkowych urządzenia/urządzeń elektrycznych, które spowodują planowany wzrost zużycia energii elektrycznej zgodnie z wnioskiem o grant najpóźniej w momencie zamontowania instalacji fotowoltaicznej, tak aby ilość energii elektrycznej wyprodukowanej przez fotowoltaikę, nie przekroczyła 120% zapotrzebowania budynku na energię. Warunek ten będzie weryfikowany w okresie realizacji projektu i trwałości projektu.

Złamanie powyższej zasady skutkować może koniecznością zwrotu grantu wraz z odsetkami ustawowymi.

Grantobiorcy z listy podstawowej zostaną odrębnie poinformowani o przyznaniu grantu i zaproszeni do podpisania umowy o powierzenie grantu. Zgodnie z Regulaminem na podpisanie umowy o powierzenie grantu będzie 14 dni od dnia otrzymania informacji z zaproszeniem do podpisania przedmiotowej umowy.

Przewidywany termin podpisywania umów o powierzenie grantu to wrzesień 2021 r.

ZAŁĄCZNIK: Regulamin udzielania dofinansowania

Trwają prace w parku na Os. Buchwałowo w Sokółce

Program Regionalny EFRR

Prace polegają na uporządkowaniu i zagospodarowaniu zdegradowanego obszaru parku na Osiedlu Buchwałowo w Sokółce.

W ramach inwestycji zostaną wykonane:
– alejki parkowe,
– plac zabaw,
– siłownię zewnętrzną,
– oświetlenie,
– monitoring,
– zostanie nasadzona nowa zieleń parkowa.

Po zakończeniu działań rewitalizacyjnych z okazji otwarcia zmodernizowanego parku Gmina Sokółka wraz z Sokólskim Centrum Sportu i Rozrywki zorganizują wspólnie wydarzenie pn. „Wprawiamy w ruch Os. Buchwałowo”. Uczestnikami tego wydarzenia będą głównie dzieci, rodzice i nauczyciele z Przedszkola nr 3 w Sokółce, mieszkańcy Os. Buchwałowo oraz całej gminy. Podczas wydarzenia będą organizowane gry, zabawy i konkursy nawiązujące m.in. do tematyki ochrony środowiska, zdrowego stylu życia i integracji.

Gmina Sokółka pozyskała dofinansowanie w ramach naboru ogłoszonego przez LGD Szlak Tatarski typ projektu nr 9 – Rewitalizacja małej skali w ramach, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla użyteczności publicznej Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

(JF) Foto: D. Biziuk

Skip to content