Ponad 75 tys. zł na remont kapliczki w Sokółce

Baner

Neogotycka kapliczka, którą możemy oglądać w Sokółce przy zbiegu ulic Grodzieńskiej i Kresowej odzyska dawny wygląd. Pomysł na projekt powstał w wyniku rozmów Burmistrz Sokółki Pani Ewy Kulikowskiej z mieszkańcami.

Ponad 75 tys. zł na remont kapliczki w Sokółce

Gmina Sokółka złożyła w tym celu wniosek o dofinansowanie do Lokalnej Grupy Działania „Szlak Tatarski” i pozyskała dofinansowanie w wysokości 75 061,71 zł. Kapliczka powstała w 1906 roku i jak wynika z wpisu do rejestru zabytków stanowiła wotum dziękczynne społeczeństwa za opiekę Matki Bożej w trudnych okresach czasu.

W ramach projektu zostanie przeprowadzona renowacja zabytkowej kapliczki dziękczynnej oraz zagospodarowanie terenu za obiektem. Projektowane prace remontowe obejmują działania mające na celu zatrzymanie procesów destrukcji, zabezpieczenia i utrwalenia zabytkowego obiektu oraz przywrócenie pierwotnego, możliwego do osiągnięcia wyglądu. Obok kapliczki zostanie umieszczona tablica z informacją o tym zabytku i jego historii. Zagospodarowanie terenu przy kapliczce ma na celu jego uporządkowanie oraz zapewnienie dostępu do obiektu wszystkim zainteresowanym, w tym osobom niepełnosprawnym.

Celem projektu jest poprawa stanu dziedzictwa kulturowego w gminie Sokółka poprzez remont zabytkowej kapliczki dziękczynnej wraz z zagospodarowaniem terenu, przekładające się na poprawę jakości infrastruktury społecznej i kulturalnej.

Do celów szczegółowych zaliczono:

  • rozwój oferty kulturalnej, turystycznej i społecznej opartej na dziedzictwie kulturowym gminy Sokółka poprzez odnowienie i udostepnienie zabytkowej kaplicy dziękczynnej dla wszystkich mieszkańców, pielgrzymów i turystów,
  • wzrost integracji mieszkańców gminy Sokółka,
  • podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości Sokółka,
  • zapewnienie bezpieczeństwa osób odwiedzających, w tym osób niepełnosprawnych dzięki zagospodarowaniu terenu przy zabytkowej kapliczce.

Cele zostaną osiągnięte w 2024 r. czyli w pierwszym pełnym roku po zakończeniu projektu.

Projekt pn. “Remont kapliczki dziękczynnej oraz zagospodarowanie terenu na działce nr 1714, 1715 w Sokółce” nr RPPD.08.06.00-20-0634/23 jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

(MC)


Zobacz również

Skip to content