Ankieta dot. budowy/rozbudowy magazynów energii

Gmina Sokółka zamierza ubiegać się o dofinansowanie projektu grantowego dotyczącego budowy lub rozbudowy magazynów energii elektrycznej oraz magazynów ciepła poprawiających sprawność wykorzystania energii z OZE produkujących prąd na potrzeby własne mieszkańców gminy (z projektu wykluczona jest działalność gospodarcza i rolnicza).

Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców gminy Sokółka do wypełnienia i złożenia ankiet.

Ankieta dla mieszkańców

Ankieta dla mieszkańców (edytowalna)

Ankiety przyjmowane są od 19.10.2023 r. do 31.10.2023 r. w poniedziałki, środy, czwartki i piątki od 7.30 do 15.30, natomiast we wtorki od 8.00 do 16.00 w Urzędzie Miejskim w Sokółce przy ul. Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka, pokój 207 (sekretariat).

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 85 711 09 17 bądź pisząc wiadomość e-mail na adres filonowicz@sokolka.pl

Złożenie deklaracji nie oznacza otrzymania grantu. Deklaracja służy do oszacowania zapotrzebowania na magazyny energii elektrycznej i magazyny ciepła dla budynków mieszkalnych na terenie Gminy Sokółka.

Konkurs jest 2-etapowy:
1. Najpierw Gmina ubiega się o dotację z Urzędu Marszałkowskiego.
2. Po otrzymaniu dotacji Gmina ogłasza konkurs dla mieszkańców, którzy będą chcieli z własnych pieniędzy zrealizować inwestycję a następnie ubiegać się o zwrot części środków (w 2024/2025r.). Ogólne warunki tego konkursu:
a. grant może zostać przeznaczony na montaż magazynów energii elektrycznej oraz magazynów energii cieplnej, z zastrzeżeniem, iż magazynowana energia powinna zostać wytworzona z Odnawialnego Źródła Energii. Grant nie może być przeznaczony na sfinansowanie inwestycji polegającej na montażu instalacji OZE.
b. dofinansowanie w formie grantu może być udzielone na przedsięwzięcia, które nie zostały zakończone (faktury przedstawione do rozliczenia przez Grantobiorcę muszą być wystawione po podpisaniu Umowy o powierzenie grantu pomiędzy Grantobiorcą i beneficjentem projektu grantowego),
c. pojemność magazynów energii elektrycznej/ ciepła powinna być dostosowana do produkcji energii elektrycznej/ ciepła w urządzeniach OZE,
d. energia gromadzona w magazynie energii elektrycznej lub magazynie energii cieplnej powinna być przeznaczona wyłącznie na własne potrzeby mieszkańców (Grantobiorców)
e. nie ma możliwości montażu magazynu energii elektrycznej i/ lub magazynu energii cieplnej w budynku mieszkalnym, w którym faktycznie/ fizycznie prowadzona jest działalność gospodarcza, nawet w przypadku, gdy dokonano montażu dwóch liczników przeznaczonych do pomiaru energii zużywanej na potrzeby części mieszkalnej, jak i związanej z prowadzoną działalnością. W przypadku, gdy na jednej nieruchomości (posesja, działka, siedlisko etc.) prowadzona jest dodatkowo działalność gospodarcza lub działalność rolnicza, lecz w budynku innym niż budynek mieszkalny (garaż, stodoła, budynki inwentarskie itp.) możliwe jest dofinansowanie tylko w przypadku, gdy całość magazynowanej energii będzie przeznaczona na potrzeby bytowe mieszkańców. Niniejszy warunek powinien być spełniony także w okresie trwałości projektu.
f. Maksymalne wartości kosztów kwalifikowalnych:
• magazyn energii elektrycznej – cena za zakup i montaż magazynu – za każdą 1 kWh pojemności nie może przekroczyć 6000 zł;
• magazyn ciepła – cena za zakup i montaż zasobnika c.w.u./buforu ciepła, nie może przekroczyć 6000 zł.
Maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych. Wkład własny mieszkańca to minimum 15%.
g. Obowiązek utrzymania prawidłowo działającej instalacji przez okres 5 lat po zakończeniu projektu.

(JF) UMS


Zobacz również