Jak wyglądają przesłuchania do szkoły muzycznej?

By uczyć się w Samorządowej Szkoły Muzycznej I st. w Sokółce nie trzeba wcześniej uczyć się muzyki, ale trzeba mieć dobre chęci i odpowiednie predyspozycje.

Jak wygląda badanie predyspozycji? Nauczyciele i uczniowie przygotowali film obrazujący te chwile. Zapraszamy na muzyczną przygodę, bo “Chcieć to móc”.

SSM w Sokółce

Sokółka zbiera nakrętki

Kolejną partię plastikowych nakrętek odebrała spod sokólskiego Urzędu Miejskiego Paulina Kozłowska, mama ośmioletniego Adama z Sokółki, który cierpi na zespół chorób genetycznych.

Nakrętki zbierane są do metalowych pojemników w kształcie serca, ustawionych na terenie Sokółki. Niektóre z nich opróżniono już trzykrotnie: w połowie marca, na początku maja i ostatnio 28 maja 2020 roku. Tym razem z pojemnika przy sokólskim magistracie wydobyto osiem worków nakrętek. Środki z ich sprzedaży będą przeznaczone na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego dla Adama.
Za kilogram nakrętek odbiorcy płacą 80 groszy. Koszt turnusu rehabilitacyjnego to około 8 tysięcy złotych, z czego cześć zawsze refunduje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Metalowe pojemniki na nakrętki pojawiły się w Sokółce w połowie lutego 2020 roku z inicjatywy Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej.

(DB) Fot.: D. Biziuk

30 lat samorządności

Herb Sokółki

SZANOWNI PAŃSTWO,
KOLEŻANKI I KOLEDZY SAMORZĄDOWCY!

30 lat temu w Polsce odbyły się pierwsze, w pełni demokratyczne wybory samorządowe. Na pamiątkę tamtego wydarzenia, każdego roku 27 maja obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego, dla upamiętnienia odrodzenia lokalnej demokracji w naszym kraju.

30 lat samorządności to trzy dekady nieustannego wzrostu – czas budowania zaufania dla samorządu i poczucia wspólnoty. To również czas ciężkiej pracy wielu osób, które zaangażowały się w rozwój swoich obywatelskich społeczności. Należy się im wielki szacunek, uznanie i wdzięczność, ponieważ to właśnie oni konsekwentnie wprowadzali zmiany i udogodnienia, dzięki którym żyje się nam lepiej. Stała obserwacja potrzeb środowiska i wychodzenie im naprzeciw przyczyniły się do rozwoju lokalnego patriotyzmu i umocnienia tożsamości z miejscem zamieszkania. Na przestrzeni 30 lat podjęto wiele decyzji, które wzmocniły pozycję samorządu i utwierdziły Mieszkańców w przekonaniu, że ich dobro jest najważniejsze.

Od 1990 roku Gmina Sokółka zmieniła się dzięki ogromnemu zaangażowaniu Pracowników Samorządowych, którzy zawsze starają się odpowiadać na potrzeby Mieszkańców, wpływając swoją pracą na poprawę warunków życia w ich Małej Ojczyźnie.

Dzień Samorządu Terytorialnego jest doskonałą okazją do złożenia życzeń wszystkim Samorządowcom, pracującym na rzecz lokalnych wspólnot. Życzę Państwu niesłabnącego zapału i wytrwałości w pełnieniu odpowiedzialnej służby na rzecz Mieszkańców.

Współpracownikom dziękuję za dotychczasową pracę, codzienne przykłady kompetencji oraz życzę wszelkiej pomyślności i satysfakcji z pełnionej misji, a także sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym.

Burmistrz Sokółki  

Podpis: Ewa Kulikowska

 

 

 

Fundacja “SFL” ogłasza konkurs stypendialny

Fundacja “Sokólski Fundusz Lokalny” ogłasza konkurs na stypendia dla uzdolnionej młodzieży z funduszu “AGRAFKA” i funduszu im. “PAWŁA KRYSZCZYSZYNA” na rok 2020/2021.

Plakat Agrafka

O stypendia mogą się ubiegać uczniowie szkół podstawowych i średnich z powiatu sokólskiego. Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz motywowanie młodych ludzi do dalszego ich rozwoju poprzez wsparcie utalentowanych, niezamożnych uczniów, pochodzących przede wszystkim z małych miejscowości. Fundacja “SFL” może nominować do stypendium maksymalnie 5 uczniów. Stypendium przyznawane jest w okresie od września do czerwca w wysokości do 300 zł miesięcznie. Zgłoszenia o nominację można zgłaszać do Fundacji “SFL” osobiście (osoby niepełnoletnie powinny się zgłosić z opiekunami) w terminie do 5 lipca 2020 r. ZOBACZ WIĘCEJ

Podsumowanie Tygodnia Bibliotek

Maj to bardzo ważny miesiąc dla bibliotekarzy – 8 maja biblioteki obchodzą swoje święto czyli Dzień Bibliotekarza. Dzień ten rozpoczynał trwający w całej Polsce TYDZIEŃ BIBLIOTEK, w który sokólska biblioteka z chęcią się włączyła.

Tegoroczny Tydzień Bibliotek był obchodzony pod hasłem „ZASMAKUJ W BIBLIOTECE”. Obfitował on w wiele wydarzeń, które z powodu pandemii odbyły się w wirtualnej przestrzeni. Na funpage biblioteki głównej oraz w filiach każdego dnia publikowane były ciekawe posty i aktywności online dla dzieci i dorosłych.

Dzień Bibliotek

Wielkim powodzeniem cieszyły się konkursy organizowane dla czytelników. „Pokaż nam swoją biblioteczkę” – tak brzmiał tytuł konkursu facebookowego dla dorosłych. Miłośnicy książek z chęcią umieszczali zdjęcia domowych biblioteczek jak również zbiorów swoich pociech. Niesamowicie to ucieszyło bibliotekarki i zmotywowało do rozdania dodatkowych nagród! Cieszy, że dzieci wynoszą z domu tak wspaniałe, godne naśladowania wzorce!

W Oddziale dla Dzieci i Młodzieży odbył się konkurs pod hasłem „Moja laurka dla biblioteki”. Skierowany był do dwóch grup wiekowych. Udział mogły wziąć dzieci w wieku 5-6 lat oraz uczniowie kl. I – III szkoły podstawowej z gminy Sokółka. ZOBACZ WIĘCEJ

Na pomoc Klaudii

W środę 20 maja 2020 roku do Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku trafiła niespełna 2-letnia Klaudia z okolic Sokółki z oparzeniami pokrywającymi 60% jej ciałka.

Pomóżmy dla Klaudii

Obecnie walka toczy się o jej dalsze życie. Potrzebne są pieniądze na zakup INTEGRA, czyli SZTUCZNEJ SKÓRY. NFZ tego nie pokrywa… A jest to JEDYNY PREPARAT tego typu stosowany na całym świecie u dzieci i dorosłych. Wszelkie inne metody mają wyraźnie gorsze efekty terapeutyczne i kosmetyczne przy tego typu oparzeniach. INTEGRĘ można zaaplikować TYLKO MIĘDZY 3 A 6 DOBĄ od wypadku! Niezwykle istotny jest teraz wyścig z czasem!  Startujemy w tym wyścigu! Przyłącz się do nas! Potrzeba 40 tysięcy złotych!

Datki można także wpłacać na konto: 40 1750 0012 0000 0000 3397 2954 z dopiskiem: Klaudia

Program stypendialny dla utalentowanej młodzieży

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundusz Stypendialny Rodziny Wróblewskich i Fundusz Wieczysty im. Pawła Kryszczyszyna zapraszają lokalne organizacje (z zamkniętego katalogu organizacji partnerskich) do nominowania kandydatów – utalentowanej młodzieży, do Programu Stypendialnego.

Program skierowany jest do wybitnej młodzieży – uczniów szkół podstawowych i liceów, wykazujących się humanistycznymi i ścisłymi uzdolnieniami, mających pomysł na własny rozwój oraz pochodzących ze społeczności, w których działają lokalne organizacje partnerskie.

Przy wyborze stypendystów, którego dokonuje Komisja Stypendialna brane są pod uwagę osiągnięcia (np. wygrane olimpiady, konkursy), sytuacja socjalno-bytowa kandydatów oraz ich pomysły na rozwój osobisty. W tej edycji dodatkowym celem jest wsparcie tych uczniów, których dostęp do edukacji stał się jeszcze trudniejszy w związku z epidemią COVID-19 i wprowadzeniem zdalnego nauczania.

Nominacje kandydatów do stypendium przesyłają organizacje, zwane dalej Nominatorami, które:

  • realizują programy stypendialne zgodnie z celami statutowymi,
  • posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji programów stypendialnych,
  • posiadają status Ośrodka Działaj Lokalnie (ODL) lub są zrzeszone w Federacji Funduszy Lokalnych.

Nominacje do Programu Stypendialnego organizacje mogą nadsyłać do 15 lipca 2020 r. Nominacje prosimy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres e.dmochowska@filantropia.org.pl. Wnioski przesłane pocztą tradycyjną nie będą przyjmowane! Każdy Nominator może przesłać maksymalnie 5 wniosków.

Prosimy Nominatorów o wsparcie w złożeniu wniosków także przez tych kandydatów, którzy mają utrudniony dostęp do komputera i/lub nie są w stanie samodzielnie wypełnić wniosku o stypendium.

Więcej informacji w regulaminie Konkursu, znajduje się na stronie www.fundacjasfl.pl

Maria Talarczyk, SFL

Maseczki dla mieszkańców

W piątek 15 maja 2020 roku rozpoczęła się dystrybucja kolejnej partii bezpłatnych maseczek ochronnych dla mieszkańców sokólskiej gminy. Akcja odbywa się z inicjatywy Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej.

Maseczki dla mieszkańców wsi

Przypomnijmy, że pod koniec kwietnia br. harcerze Hufca Sokółka z 32 Sokólskiej Drużyny Harcerskiej „Rudy” im. Jana Bytnara dostarczyli sokólskim seniorom 3.500 maseczek ochronnych od Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej. Każda maseczka zapakowana była w kopertę, gdzie znajdowała się też instrukcja jej użytkowania wraz z życzeniami zdrowia od Pani Burmistrz.

Dystrybucja kolejnej partii maseczek ochronnych ruszyła 15 maja. Do rozdysponowania jest 2 tysiące maseczek. Tym razem trafią one do mieszkańców kilku sokólskich wsi, którzy regularnie płacą za odbiór odpadów. Do maseczek dołączono instrukcję obsługi oraz harmonogram odbioru odpadów na terenie gminy Sokółka. Sołtysi poszczególnych wsi otrzymają maseczki dla swoich mieszkańców od Straży Miejskiej.

Część ochronnych maseczek została zakupiona przez Gminę Sokółka, natomiast cześć uszyli pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce, Środowiskowego Domu Samopomocy w Sokółce oraz sokólskich przedszkoli i szkół. ZOBACZ WIĘCEJ

Kolejny etap wsparcia przedsiębiorców

Podpisane porozumienie

Burmistrz Sokółki pragnąc pomóc lokalnym przedsiębiorcom w dniu 12 maja 2020 r. podpisał ze Związkiem Pracodawców i Przedsiębiorców Ziemi Sokólskiej porozumienie w sprawie ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości za II kwartał 2020 r.

Zgodnie z ustaleniami w nimi zawartymi przedsiębiorcy którzy na dzień 19 marca i wcześniej prowadzili działalność gospodarczą podlegającą czasowy ograniczeniom na podstawie rozporządzeń Ministra Zdrowia mogą ubiegać się o umorzenie w całości zaległości w podatku od nieruchomości powstałych w II kwartale 2020 r. W odniesieniu do przedsiębiorców, którzy nie byli zobligowani do wstrzymania prowadzenia działalności gospodarczej a ich obroty w miesiącu kwietniu 2020 r. spadły o więcej niż 50% w stosunku do obrotów z miesiąca kwietnia 2019 r. istnieje możliwość umorzenia w 50 % zaległości w podatku od nieruchomości powstałych w II kwartale 2020 r.

WIĘCEJ INFORMACJI w Biuletynie Informacji Publicznej

Burmistrz Sokółki 

Podpis: Ewa Kulikowska

 

Z pomocą dla szpitala

450 fartuchów ochronnych otrzymał w czwartek 14 maja 2020 roku szpital w Sokółce. Zakupiono je ze środków pochodzących ze zbiórki zorganizowanej przez Sołtysów z gminy Sokółka.

Przekazanie fartuchów

-Chcieliśmy wesprzeć nasz szpital w trudnym czasie epidemii – powiedziała Sołtys Sołectwa Wierzchjedlina Elżbieta Białobłocka.
Zamierzenie było takie, aby wpłacić prywatne pieniądze na pomoc dla sokólskiego szpitala. Oprócz Sołtysów do zbiórki dołączyła się Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska i jedna z mieszkanek Sołectwa Kantorówka. W sumie zebrano 5.850 złotych. Kwota ta pozwoliła na zakup 450 sztuk medycznych fartuchów ochronnych. Fartuchy te osłaniają odzież oraz zmniejszają ryzyko przeniesienia przez personel medyczny bakterii innych mikroorganizmów oraz zanieczyszczeń. ZOBACZ WIĘCEJ

Paczki dla potrzebujących

800 paczek żywnościowych trafi do mieszkańców miasta i gminy Sokółka w maju 2020 roku. To efekt porozumienia, jakie w imieniu Gminy Sokółka podpisał z Bankiem Żywności miejscowy Ośrodek Pomocy Społecznej.

Pakowanie paczek

-Takie porozumienie podpisaliśmy w kwietniu bieżącego roku. Również w kwietniu nasi wolontariusze przygotowali 200 paczek żywnościowych z przekazanych przez Bank Żywności darów. W związku z sytuacją epidemiologiczną, w pierwszej kolejności trafiły one do osób starszych, niepełnosprawnych i chorych. Kolejnymi paczkami obdarujemy rodziny wielodzietne i niepełne. Listy takich osób tworzone są przez naszych pracowników socjalnych – powiedziała Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce Marta Półtorzycka.

ZOBACZ WIĘCEJ

Fundacja SFL pomaga w czasie pandemii koronawirusa

Logo SFL

Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” przystąpiła do realizacji programu pt. „Fundusz Ratunkowy” – Działaj Lokalnie. Fundusz ma na celu wsparcie instytucjonalne Ośrodków Działaj Lokalnie, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z pandemią koronawirusa w Polsce.

Fundusz jest finansowany przez Polsko Amerykańską Fundację Wolności za pośrednictwem Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Dotacja w kwocie 7000 zł przyznana Fundacji „SFL” będzie przeznaczona m.in. na:

  • zakup materiałów oraz przyborów krawieckich na szycie maseczek,
  • zakup rękawiczek ochronnych i środków dezynfekujących- w celu rozdania podopiecznym i wolontariuszom Fundacji,
  • doposażeniu Fundacji w nowoczesny sprzęt komputerowy,
  • pokrycie świadczeń za siedzibę Fundacji i  utraconych środków za wynagrodzenia.

Fundacja zaprasza wszystkich chętnych do szycia maseczek – po odbiór materiałów do siedziby Fundacji „SFL” PL. Kościuszki 9/1 od 8 maja w godz. 10:00 – 14:00. Zapraszamy nie tylko krawcowe, ale i te osoby, które chcą się nauczyć szycia: Pokażemy wzory i sposób wykonania maseczek. Przy akcji można napić się herbaty, otrzymać poradę psychologiczną, jak nie dać się koronawirusowi. Pomóżmy sobie nawzajem!

Maria Talarczyk, SFL

Nakrętki na rehabilitację

247 kilogramów plastikowych nakrętek zostało wyjętych z metalowych pojemników w kształcie serc, które znajdują się na terenie Sokółki. Nakrętki odebrała Paulina Kozłowska, mama ośmioletniego Adama z Sokółki, który choruje na zespół chorób genetycznych.

Nakrętki pomagają!

Metalowe pojemniki opróżniono we wtorek 5 maja 2020 roku. Pierwsza partia plastikowych nakrętek (ok. 150 kg) została z nich wydobyta w połowie marca br. Środki ze sprzedaży całości będą przeznaczone na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego dla Adama.

Za kilogram nakrętek odbiorcy płacą 80 groszy. Koszt turnusu rehabilitacyjnego to około 8 tysięcy złotych, z czego część zawsze refunduje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – wyjaśniła pani Paulina.

ZOBACZ WIĘCEJ

XI edycja Programu “Działaj Lokalnie”

Baner

Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” ogłasza lokalny konkurs grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie XI” 2020 Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundację SFL i samorządy gmin: Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Szudziałowo, Nowy Dwór

W XI edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, by w ich społecznościach żyło się lepiej. O dotacje w łącznej kwocie 55.000 zł mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i grupy nieformalne w tym KGW, mające siedzibę na terenie gmin: Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Szudziałowo i Nowy Dwór.

ZOBACZ WIĘCEJ

229 lat po uchwaleniu Konstytucji 3 Maja

Została przyjęta przez Sejm Czteroletni po burzliwej debacie na Zamku Królewskim w Warszawie. Jej celem miało być ratowanie Rzeczypospolitej, której terytorium zmniejszyło się w wyniku I rozbioru przeprowadzonego przez Prusy, Austrię i Rosję w 1772 roku. Mowa o ustawie rządowej, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja.

Złożenie kwiatów pod pomnikiem

O wydarzeniach sprzed 229 lat pamiętały władze Gminy Sokółka. Ze względu na epidemię koronowirusa, tegoroczne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja miały niezwykle skromny charakter.
W niedzielę 3 maja 2020 roku o godz. 9 rozpoczęło się nabożeństwo w intencji Ojczyzny w cerkwi pw. św. Aleksandra Newskiego w Sokółce. Uczestniczył w nim Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Juchnik.

Przed godz. 10 pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska wraz z Posłem na Sejm RP Mieczysławem Baszko i Przewodniczącym Rady Miejskiej w Sokółce Piotrem Bujwickim złożyli kwiaty w imieniu wszystkich mieszkańców. Następnie Pani Burmistrz uczestniczyła w uroczystej mszy, która odbyła się w kościele pw. św. Antoniego Padewskiego w Sokółce. Nabożeństwu przewodniczył Dziekan Dekanatu Sokólskiego Ks. Stanisław Gniedziejko – Proboszcz Parafii św. Antoniego Padewskiego. ZOBACZ WIĘCEJ

Obchody Dnia Ziemi w SP w Starej Kamionce

Nawet w tak trudnych okolicznościach wynikających z pandemii, społeczność SP w Starej Kamionce nie zapomina o dbaniu o przyrodę.

SP w Starej Kamionce nie zapomina o dbaniu o przyrodę

Wielu chętnych uczniów wraz z rodzicami uprzątnęło wybrany przez siebie fragment okolicy – lasu, pobocza czy przydrożnych kapliczek. Wolontariuszki – Urszula Kucharewicz oraz Wiktoria Chomutnik – uporządkowały też stary cmentarz wiejski, na którym spoczywają przodkowie mieszkańców Starej Kamionki. Oczywiście każdy działał we własnym zakresie, dbając o zdrowie i bezpieczeństwo oraz stosując się do zasad związanych z sytuacją epidemiologiczną.

Widząc tak dużo śmieci, wyciągając z krzaków butelki, reklamówki, worki, naczynia, a nawet połamane zabawki, dzieci nieodmiennie wyrażały zdziwienie, zażenowanie i złość – mimo upływu lat, sytuacja nadal znacznie się nie zmieniła! Te rzeczy nie przyszły tam same… Mamy jednak nadzieję, że kropla drąży skałę i różnorodne działania podejmowane przez szkoły wpływają stopniowo na większą świadomość społeczną w tym zakresie. Matka natura na pewno będzie nam wdzięczna! ZOBACZ WIĘCEJ

Czasowe wyłączenia oświetlenia ulicznego

Herb Sokółki

Burmistrz Sokółki, informuje o wyłączaniu oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Sokółka w okresie od 1 maja 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Wzorem innych miast w Polsce w związku z trwającym stanem epidemii, stosunkowo małym ruchem pieszym i kołowym po zmroku, okresem kiedy pora dnia jest coraz dłuższa oraz koniecznością obniżenia wydatków bieżących, podjęta została decyzja o CZASOWYCH wyłączeniach oświetlenia ulicznego na terenie wiejskim gminy w godzinach nocnych tj. od 23.00 do 4.00 rano oraz o wyłączeniu na terenie miasta Sokółka 1/3 lamp tj. ok. 700 szt.

KPJ

Maseczki dla seniorów

Harcerze rozniosą maseczki

3.500 maseczek ochronnych trafi w najbliższych dniach do osób powyżej 65 roku życia z terenu miasta i gminy Sokółka. To prezent od Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej, która jest inicjatorem całej akcji.

W czwartek 30 kwietnia 2020 roku w miejscowym magistracie harcerze Hufca Sokółka z 32 Sokólskiej Drużyny Harcerskiej „Rudy” im. Jana Bytnara otrzymali od Pani Burmistrz pierwszą partię maseczek ochronnych w ilości 3.500 sztuk. To właśnie harcerze dostarczą maseczki dla każdego seniora do domu. ZOBACZ WIĘCEJ

Burmistrz zaprasza po odbiór sadzonek

Polska flaga

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska zaprasza w dniach 3-4 maja 2020 roku w godz. 8-18 do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce po odbiór sadzonek jabłonek odmiany Gold Millenium i innych.

Sadzonki są 2-letnie z genem odpornościowym na grzyby. UWAGA! Otrzymacie Państwo sadzonki po okazaniu np. flagi państwowej, kotylionu, pracy plastycznej lub innych motywów związanych z obchodami Święta Konstytucji 3 Maja.

Z okazji święta zachęcam do wywieszania flag państwowych na domach.

Burmistrz Sokółki 

Podpis: Ewa Kulikowska

 

 

 

 

Skip to content