Niewidomi mieli swoje święto

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska uczestniczyła w obchodach Dnia Białej Laski, które odbyły się w środę 19 października 2022 roku w sali „Lira” w Sokółce.

Barbara Sawicka

Zebranych powitała Barbara Sawicka, Prezes Koła Terenowego Polskiego Związku Niewidomych w Sokółce.
– Z tego miejsca chciałabym podziękować osobom i instytucjom, na wsparcie których zawsze możemy liczyć – powiedziała Barbara Sawicka.

Uczestnicy uroczystości złożyli na ręce Prezes Barbary Sawickiej życzenia wszystkim podopiecznym Koła Terenowego PZN w Sokółce. Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska wręczyła Barbarze Sawickiej kosz ze słodyczami.

ZOBACZ WIĘCEJ

Sokółka pamięta o wyjątkowym harcmistrzu

Urodził się 4 stycznia 1902 roku. Trzykrotnie pełnił funkcję Komendanta sokólskiego Hufca ZHP. Był też Burmistrzem Sokółki. Mowa o Witoldzie Biziuku. Poświęcony jego osobie mural został uroczyście odsłonięty we wtorek 18 października 2022 roku.

Sokółka pamięta o harcmistrzu

Malowidło zdobi ścianę budynku byłej siedziby Sokólskiego Ośrodka Kultury przy ul. Grodzieńskiej. Obecnie w tym miejscu mieści się Hufiec ZHP w Sokółce. Pomysłodawcą muralu był harcerz Jacek Grzybowski.

W uroczystości uczestniczyli Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska, Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk, a także m.in.: Komendant Chorągwi ZHP w Białymstoku hm. Krzysztof Jakubowski, były Komendant Chorągwi ZHP w Białymstoku hm. Andrzej Bajkowski, Komendant sokólskiego Hufca ZHP Łukasz Kojta, były Komendant sokólskiego Hufca ZHP Wojciech Pietraszewski, ks. Aleksander Dobroński, Prezes Oddziału ZNP w Sokółce Anna Bednarczyk, przedstawiciele rodziny Witolda Biziuka – Krystyna Biziuk i Sławomir Sawicki, a także nauczyciele i harcerze.

ZOBACZ WIĘCEJ

Moje Archiwum Rodzinne – warsztaty

Jeżeli masz zdjęcia, dokumenty, przedmioty które chciałbyś zabezpieczyć, uporządkować – przyjdź w sobotę, 22 października, na warsztaty do Sokólskiego Ośrodka Kultury. Odbędą się tam warsztaty z Łomżyńskim Towarzystwem Naukowym im. Wagów.

Plakat

Organizatorzy zaplanowali jednego dnia dwa warsztaty. O godzinie 10.00 odbędzie się wykład o tym jak wygląda tworzenie swojego rodzinnego archiwum. Po przerwie kawowej planowana jest druga część, która będzie praktyczna. O 12.00 uczestnicy zajmą się pracą nad zabezpieczeniem przyniesionych przez nich pamiątek. Warsztatowicze poznają archiwalne BHP, czyli czego nie robić żeby nie zaszkodzić rodzinnym zbiorom, jak zabezpieczyć je w warunkach domowych.

Wydarzenie odbędzie się 22 października w sali konferencyjnej Sokólskiego Ośrodka Kultury na ul. Piłsudskiego 1 (Kamienica Tyzenhauza, wejście Punk Informacji Turystycznej).

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Obowiązują zapisy pod numerem telefonu 733 007 796. Ilość miejsc jest ograniczona.

Wydarzenie jest częścią projektu „Zakorzenieni” realizowanego przez grupę nieformalną Miłośnicy Ziemi Sokólskiej przy wsparciu Sokólskiego Ośrodka Kultury.

Dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Fundację „Sokólski Fundusz Lokalny” w Sokółce, gminę Sokółka.

Edyta Wiśniewska, SOK

30 lat Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska uczestniczyła w obchodach 30-lecia Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyły się 8 października 2022 roku w Białymstoku w restauracji Trzy Po Trzy.

Zdjęcie

Otwierając uroczystość Prezes Rady Centralnej ZTRP Jan Adamowicz przypomniał, że Związek Tatarów RP został oficjalnie reaktywowany 21 kwietnia 1992 roku i od 30 lat jest kontynuatorem działalności organizacji tatarskich, jakie istniały w Polsce przed 1939 rokiem.

Obchody swoją obecnością zaszczycili m.in. Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski i Zastępca Prezydenta Białegostoku Zbigniew Nikitorowicz, Katarzyna Korycka z Departamentu Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego, która odczytała list od Marszałka Artura Kosickiego oraz Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska i Dyrektor Zbigniew Dębko ze Starostwa Powiatowego w Sokółce. Obecni byli również byli Prezesi Związku, członkowie Stowarzyszenia, a także zgromadzeni Tatarzy i sympatycy.

ZOBACZ WIĘCEJ

Gminne Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych

W Starej Rozedrance odbyły się Gminne Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zdjęcie grupowe

Turniej wygrali druhowie z OSP w Słojnikach, drugie miejsce zajęła OSP w Starej Rozedrance (gospodarze imprezy), trzecie OSP w Starej Kamionce.

Burmistrz Ewa Kulikowska wręczyła puchary zespołom oraz podziękowania strażakom, którzy wyróżnili się w służbie w roku 2022.

Ciekawostką zawodów był „występ” drużyny kleryków z białostockiego Seminarium, pod kierunkiem ks. proboszcza Jana Bielskiego.

ZOBACZ WIĘCEJ

Dodatek na opał dla „podmiotów wrażliwych”

Ustawa z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadziła dodatek dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Chodzi o takie podmioty, jak podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, noclegownie albo ogrzewalnie, jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, podmioty systemu oświaty, podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki, podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy, kościół lub inny związek wyznaniowy, podmiot prowadzący działalność kulturalną, podmiot prowadzący działalność archiwalną, ochotnicze straże pożarne, placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, rodzinne domy pomocy, centrum integracji społecznej, kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne. Tzw. dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje podmiotom, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności. Główne źródło ciepła musi być wpisane lub zgłoszone do CEEB. Wysokość dodatku obliczana jest zgodnie ze wzorem podanym w art. 26 ust. 5 Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Zgodnie z przepisami ustawy, wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. we właściwej miejscowo gminie. Uwaga, nie wolno się spóźnić – zgodnie z przepisami, wnioski o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostaną bez rozpoznania.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych wypłacany jest w terminie do miesiąca od dnia otrzymania prawidłowo sporządzonego wniosku. Za informacje podane we wniosku odpowiada wnioskodawca pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych można złożyć: za pomocą środków komunikacji elektronicznej: Platforma ePUAP; wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, osobiście w Urzędzie Miejskim w Sokółce.

Wzór wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych dostępny jest pod poniższym odnośnikiem:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001976/O/D20221976.pdf

Wersja papierowa wniosku jest dostępna w siedzibie Urzędu Miejskiego.

Sprawę prowadzi Justyna Fiłownowicz, pokój 309, tel. 7110917, e-mail: filonowicz@sokolka.pl

Archidiecezjalny Dzień Eucharystii

W niedzielę 2 października 2022 roku przy ołtarzu polowym obok kościoła pw. św. Antoniego Padewskiego w Sokółce zgromadzili się uczestnicy Archidiecezjalnego Dnia Eucharystii. Wśród nich była Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

Archidiecezjalny Dzień Eucharystii

Mszy przewodniczył Metropolita Białostocki Ksiądz Arcybiskup Józef Guzdek. W homilii Metropolita Białostocki zwrócił uwagę, że wszystkim, pomimo dobrej woli, zdarzają się grzechy popełniane nie tylko myślą, słowem i uczynkiem, ale także zaniedbaniem. „Często nie jest to świadome odrzucenie Dekalogu ani też zamierzony sprzeciw wobec nauki Jezusa, ale zwyczajne zapomnienie” – mówił, zachęcając do pielęgnowania ziarna wiary zasianego w sercu każdego wierzącego podczas chrztu św.

ZOBACZ WIĘCEJ

Spotkanie z misjonarzami

Na zaproszenie Burmistrz Sokółki Ewy Kulikowskiej mieszkańcy Sokółki spotkali się z duchownym Ojcem Buona Antonio, któremu towarzyszył Fabio Loutfi Pereira. Opowiedzieli oni o chrześcijaństwie w Libanie, o codzienności i dziele bożym w tym kraju. Goście byli przedstawicielami Maronickiej Fundacji Misyjnej.

Zdjęcie grupowe

Kościół maronicki wpisuje się w bogatą tradycję chrześcijaństwa wschodniego, będąc jedną z najstarszych wspólnot w całym chrześcijaństwie. Maronicka Fundacja Misyjna jest owocem wieloletniej pracy apostolskiej, która rozpoczęła się na ziemiach Libanu. Patronem fundacji jest Święty Ojciec Szarbel Machluf.

Podczas spotkania w kamienicy Tyzenhauza uczestnicy otrzymali książki o tym wyjątkowym świętym. Olej, mający szczególną moc, wkrótce dotrze i także będzie przekazany tym, którzy wzięli udział w spotkaniu.

Na spotkaniu przedstawiony został Liban, jako kraj tajemniczy, piękny i bogaty w miejsca kultu religijnego. Zaproszeni goście pokazali wiele filmowych prezentacji i pięknie opowiadali o swojej pracy. Nie zabrakło tez świadectw wiary i błogosławieństwa od ojca Antonio. Spotkanie odbyło się w Sokólskim Ośrodku Kultury dnia 27 września 2022 roku.

ZOBACZ WIĘCEJ

Dom Kultury zaprasza do studia nagrań

– To studio to trochę zaczarowana kraina, gdzie można spełniać marzenia i pragnienia – podkreśliła Agnieszka Kozakiewicz z Sokólskiego Ośrodka Kultury. To właśnie ona była odpowiedzialna za projekt, dzięki któremu w placówce tej zostało uruchomione „Studio Nagrań QULTURA”. Jego uroczyste otwarcie odbyło się w środę 21 września 2022 roku.

Dom Kultury zaprasza do studia nagrań

W uroczystości uczestniczyła Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska wraz z Zastępcą Burmistrza Adamem Kowalczukiem, Dyrektor Sokólskiego Ośrodka Kultury Barbara Maj, dyrektorzy i pracownicy jednostek gminnych oraz młodzież.

– Naszym marzeniem jest, aby to studio jak najlepiej służyło naszym mieszkańcom – powiedział Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk.

ZOBACZ WIĘCEJ

Sokółka pamięta o Bitwie nad Niemnem

Zdjęcie grupowe

Uroczystości upamiętniające 102. rocznicę Bitwy nad Niemnem zorganizowano w niedzielę 18 września 2022 roku w Sokółce. Ich głównym organizatorem była Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

Obchody Bitwy nad Niemnem to święto upamiętniające drugą co do wielkości – po „Cudzie nad Wisłą” bitwę, którą stoczyły wojska polskie z wojskami bolszewickimi w końcu września 1920 roku. Bitwa ta zapisała się w historii Polski jako ostateczne zwycięstwo Polski nad Rosją bolszewicką. Armia Czerwona poniosła kolejną po Bitwie Warszawskiej wielką klęskę, a Rzeczypospolita obroniła swą godność i suwerenność, stając jednocześnie na straży granic Europy zagrożonej zalewem komunizmu, anarchii i ateizmu.

ZOBACZ WIĘCEJ

W rocznicę sowieckiej agresji

W sobotę 17 września 2022 roku minęły 83 lata od agresji sowieckiej na Polskę. W rocznicę tego tragicznego wydarzenia – w imieniu Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej – Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk i Sekretarz Sokółki Piotr Romanowicz złożyli kwiaty pod Pomnikiem Zesłańców Sybiru, który znajduje się w sąsiedztwie kościoła pw. św. Antoniego Padewskiego w Sokółce.

W rocznicę sowieckiej agresji

17 września 1939 roku, łamiąc polsko – sowiecki pakt o nieagresji, Armia Czerwona wkroczyła na teren Rzeczypospolitej Polskiej, realizując ustalenia paktu Ribbentrop – Mołotow. W wyniku najazdu i rozbioru Polski, dokonanego przez III Rzeszę  ZSRR, Związek Sowiecki zagarnął obszar o powierzchni ponad 190 tys. km kw. z ludnością licząca ok. 13 mln. Pełna liczba ofiar wśród obywateli polskich, którzy w latach 1939 – 1941 znaleźli się pod okupacją sowiecką, do dziś nie jest znana. Sowieci dokonali wielu zbrodni, mordując jeńców i masakrując ludność cywilną. Okrutny los czekał mieszkańców zamieszkałych na terenach zajętych przez Rosjan, inteligencja była zabijana, albo wywożona w głąb Rosji, pozamykano szkoły i uniwersytety, ciemiężenie było tak wielkie, że wkraczających za dwa lata Niemców witano jak wyzwolicieli.

(DB) Fot.: D. Biziuk

17 września zawyją syreny alarmowe

Ribbentrop – Mołotow

83 lata temu Armia Sowiecka wkroczyła do Polski realizując ustalenia zawarte w tajnym protokole paktu Ribbentrop – Mołotow.

Zgodnie z wytycznymi Wojewody Podlaskiego w dniu 17 września 2022 r. o godzinie 12.00 w Sokółce zostaną włączone syreny alarmowe (sygnał ciągły przez 1 minutę). Uruchomienie syren upamiętni to wydarzenie. Włączenie syren ma również na celu sprawdzenie skuteczności funkcjonowania systemu alarmowego.

(DG)

Dzień patrona sokólskiej cerkwi

Dzień patrona sokólskiej cerkwi

W poniedziałek 12 września 2022 roku obchodzono święto parafialne św. Aleksandra Newskiego, który jest patronem sokólskiej cerkwi. W uroczystościach uczestniczyły tłumy wyznawców prawosławia.

Uroczystościom przewodniczył Arcybiskup Jakub, zwierzchnik Diecezji Białostocko – Gdańskiej. Przed wejściem do świątyni Jego Ekscelencję powitali Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska wraz z Zastępcami – Adamem Kowalczukiem oraz Adamem Juchnikiem. Pani Burmistrz wręczyła Arcybiskupowi bukiet żółto – czerwonych róż, po czym wzięła udział w uroczystej liturgii. ZOBACZ WIĘCEJ

Sokólski PSZOK wzorem dla innych

We wtorek 6 września 2022 roku Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sokółce odwiedził Wójt Gminy Sokoły Józef Zajkowski. Włodarz chciał dowiedzieć się, jak działa miejscowy PSZOK.

– Przymierzamy się do wybudowania takiego zakładu w naszej gminie, stąd dzisiejsza wizyta w Sokółce. Chcemy zobaczyć, jak to wszystko funkcjonuje – powiedział Wójt Gminy Sokoły Józef Zajkowski. Razem z nim PSZOK obejrzeli Jan Śliwowski z Urzędu Gminy w Sokołach oraz projektant Jarosław Zgiet.

O działalności sokólskiego PSZOK-u – delegacji z gminy Sokoły – opowiedział prokurent MPWiK Sokółka Marcin Kuźmicki.
– Nasz PSZOK uruchomiliśmy 1 lipca 2022 roku. Mamy pozwolenie na odbiór około 60 rodzajów odpadów – wyjaśnił Marcin Kuźmicki.

Dodatkowych wyjaśnień dla Wójta Józefa Zajkowskiego udzielili Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk oraz Pełnomocnik Burmistrza Sokółki Antoni Stefanowicz.

(DB) Fot.: D. Biziuk

Zawody w udzielaniu pierwszej pomocy

Zdjęcie grupowe

W dniach 7-9 września 2022 r. odbyły się IV Otwarte Zawody w Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy Straży Granicznej. Uczestnicy zawodów mieli do wykonania szereg zadań związanych z udzielaniem pierwszej pomocy.

Pierwszego dnia konkurencje odbywały się na terenie Stadniny koni w Kraśnianach oraz nad zalewem w Sokółce.

Drugiego dnia zmagań o godzinie 9:00 na Stadionie OSiR w Sokółce miało miejsce pokazowe lądowanie helikoptera wraz z inscenizacją wypadku i udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym. A już około godziny 11:00 zawody przeniosły się nad sokólski zalew, gdzie przeprowadzone zostały kolejne konkurencje. Zawodnicy mieli za zadanie m.in. przeprowadzić resuscytację i defibrylację poszkodowanego. Zgromadzeni mogli też podziwiać i podpatrywać akcję ratownika – płetwonurka, który podjął się próby uratowania topielca.

W piątek o godzinie 8:30 na sztucznym boisku piłkarskim OSiR w Sokółce nastąpiło podsumowanie wszystkich zmagań oraz oficjalne zakończenie trzydniowych zawodów. Łączna suma punktów ze wszystkich konkurencji pozwoliła wyłonić najlepsze ekipy. Padło wiele pochwalnych słów pod adresem funkcjonariuszy Straży Granicznej. Podziękowano za Ich codzienną służbę. Najlepsze zespoły zostały wyróżnione i nagrodzone przez Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Zastępcę Burmistrza Sokółki.

Klasyfikacja generalna:
1 miejsce – Ośrodek Strzeżony dla Cudzoziemców w Białymstoku,
2 miejsce – Straż Graniczna Narewka,
3 miejsce – Straż Graniczna Bobrowniki.

W zawodach wzięło udział 7 zespołów z Podlaskich Placówek Straży Granicznej: Narewka, Michałowo, Bobrowniki, Nowy Dwór, Czeremcha, Kuźnica, Ośrodek Strzeżony dla Cudzoziemców w Białymstoku. Wszystkim Zespołom gratulujemy!

Zdjęcia z zawodów dostępne są na stronie: https://osir.sokolka.pl

Paulina Sawicka, OSiR

Prace nad zalewem

Trwają prace nad zalewem, które polegają na:

  • przebudowie i modernizacji istniejących murków betonowych,
  • demontażu i utylizacji istniejących wierzchnich płyty betonowych,
  • przebudowie istniejącej pochylni betonowej,
  • rozbiórce istniejących schodów betonowych,
  • montażu 12 ławek – leżaków.

Całkowita wartość zadania: 178 684,82 zł

Dofinansowanie: 55 629,00 zł

Wkład własny: 123 055,82 zł

Dofinansowanie pozyskano w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski, Cel ogólny 2 Rozwój turystki, sportu i rekreacji z wykorzystaniem walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych, Cel szczegółowy 2.3 Rozwój infrastruktury turystycznej, przedsięwzięcie 2.3.1. Inwestycje w infrastrukturę turystyczna i rekreacyjna na operacje z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w poddziałaniu 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

(JF)

Sokólska orkiestra i mażoretki wystąpili w Bułgarii

Ciepłe słońce, wysokie fale, niepowtarzalni ludzie i muzyka – czy można spędzić ostatni tydzień wakacji w piękniejszy sposób? Tak właśnie swój wypoczynek podsumowują muzycy Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej oraz Mażoretki Stella Sokółka. Ostatni tydzień wakacji spędzili w Bułgarskiej Warnie występując wraz z zespołami południowej i centralnej Europy na Balkan Folk Fest 2022.

Zdjęcie grupowe na scenie

Sokólscy orkiestranci, mimo krótkiego okresu działalności w porównaniu z innymi orkiestrami w Polsce, są rozpoznawalni na każdym festiwalu, konkursie, przeglądzie czy mistrzostwach. Ich pasja do muzyki i ciężka praca, zarówno indywidualna jak zespołowa, pozwoliła osiągać ogólnopolskie sukcesy, dzięki czemu nawet wśród starszych muzyków czy dyrygentów zyskali uznanie i szacunek.

ZOBACZ WIĘCEJ

Na dożynkach w Lipinie

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska zaprosiła na Dożynki Gminne, które odbyły się w niedzielę 4 września 2022 roku w Lipinie. Współgospodarzami uroczystości byli: Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Rocha w Lipinie oraz Sołectwo Lipina.

Zdjęcie grupowe

Dziękczynienie za tegoroczne plony rozpoczęła uroczysta msza, jaką odprawiono w kościele w Lipinie. Nabożeństwu przewodniczył Proboszcz miejscowej parafii Ksiądz Grzegorz Błaszko.

Dożynkowy korowód przemaszerował na plac przy kościele. Na jego czele szli starostowie dożynek. W tej roli wystąpili rolnicy Joanna i Grzegorz Żmurda z Planteczki.

Festyn zainaugurował występ Miejskiej Orkiestry Dętej z Sokółki wraz z mażoretkami. Następnie przyszedł czas na przemówienia okolicznościowe i dzielenie się chlebem dożynkowym.

ZOBACZ WIĘCEJ

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2022/2023

W czwartek 1 września 2022 roku odbyło się uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego w placówkach oświatowych Gminy Sokółka. Inaugurację nowego roku szkolnego poprzedziły Msze Święte w intencji rozpoczynających naukę uczniów i pracę nauczycieli.

Nowy rok szkolny

W związku z zakończeniem pełnienia funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej w Geniuszach przez Katarzynę Ewę Szafran, Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska razem z swoim Zastępcą Adamem Kowalczukiem uczestniczyli w uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego w tej placówce.

ZOBACZ WIĘCEJ

Skip to content