Informacja w sprawie braku uchwalenia budżetu

Informacja radcy prawnego Urzędu Miejskiego w Sokółce Danuty Kowalczyk w sprawie braku uchwalenia budżetu Gminy Sokółka na 2024 rok.

Na sesji w dniu 27 grudnia 2023 r. Rada Miejska w Sokółce nie uchwaliła budżetu Gminy Sokółka na 2024 r.

Projekt budżetu Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska przedłożyła w ustawowym terminie do 15 listopada 2023 r. Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, sprawującej nadzór nad gospodarką finansową Gminy. RIO w Białymstoku pozytywnie zaopiniowało projekt budżetu. Jedenastu radnych spośród dwudziestu jeden obecnych na sesji zagłosowało przeciwko budżetowi. Termin uchwalenia budżetu upływa 31 grudnia 2023 r. Zgodnie z art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270), uchwałę budżetową organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach budżet może być uchwalony do 31 stycznia roku budżetowego. “Szczególnie uzasadniony przypadek” to zdarzenie losowe lub zdarzenie trudno przewidywalne np. klęska żywiołowa, wprowadzenie stanu wyjątkowego, brak uchwalenia przez Sejm RP ustawy budżetowej, zdarzenia związane z COVID-19. Żadna z tych okoliczności nie wystąpiła w Gminie Sokółka, uzasadniając przesunięcie uchwalania budżetu Gminy na 2024 r. do dnia 31 stycznia roku budżetowego. W tym znaczeniu Burmistrz Sokółki informowała na sesji Rady w dniu 27 grudnia 2023 r. o braku trybu do uchwalenia budżetu po 31 grudnia 2023 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku dostrzega możliwość sporządzenia przez Burmistrza Sokółki autopoprawki do projektu budżetu złożonego do RIO. Obecnie jest to trudne do wykonania, ponieważ nie zgłoszono w terminie wniosków do projektu budżetu. Zgodnie z obowiązującą uchwałą Nr LIII/412/10 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 2 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej: Radni, Komisje Rady i jednostki pomocnicze Gminy mogą składać Burmistrzowi uzasadnione wnioski do projektu uchwały budżetowej na następny rok budżetowy w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy. Termin ten już upłynął. Spośród jedenastu radnych głosujących przeciwko budżetowi tylko radna Jadwiga Bieniusiewicz w dniu 29 września 2023r. zgłosiła wnioski do projektu budżetu. Pozostali radni z grupy jedenastu radnych głosujących przeciwko budżetowi żadnych wniosków do projektu budżetu w terminie do 30 września 2023 r. nie złożyli.

Przed sesją Rady w dniu 27 grudnia 2023 r. obradowały wszystkie komisje stałe Rady Miejskiej, które również nie wypracowały żadnych wniosków do projektu budżetu. Na sesji Rady radni z grupy jedenastu radnych głosujących przeciwko budżetowi, pomimo ogólnej krytyki budżetu na 2024 r. nie zgłosili żadnego wniosku do projektu, nad którym Rada mogłaby obradować. W związku z powyższym Burmistrz Sokółki nie ma wniosków, na podstawie których mógłby przygotować autopoprawkę do projektu budżetu.

Zgodnie z art. 240 ustawy o finansach publicznych do czasu podjęcia uchwały budżetowej, jednak nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego, podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej przedstawiony radzie, a w przypadku nieuchwalenia budżetu do 31 stycznia 2024 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku do końca lutego 2024 r. ustali budżet Gminy Sokółka w zakresie zadań własnych i zadań zleconych. Do dnia ustalenia budżetu podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały przedstawiony radzie.

Oczywistym jest, że RIO w Białymstoku wywiera presję na uchwalenie budżetu przez Radę Miejską w Sokółce, ponieważ w przypadku jego nieuchwalenia do 31 stycznia 2024 r. Regionalna Izba Obrachunkowa będzie musiała w lutym 2024 r. ustalić budżet Gminie, a konstrukcja budżetu jest problematyką niezwykle skomplikowaną. Ustalenie budżetu przez RIO jest sytuacją nadzwyczajną, wyjątkiem od zasady, że budżet uchwala rada gminy.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gminy Sokółka oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, a przede wszystkim mając na uwadze dobro Gminy Sokółka, Burmistrz Sokółki zwróci się do RIO w Białymstoku jako organu nadzoru o wskazówki co do dalszego sposobu postępowania, ponieważ organ wykonawczy Gminy do tej pory zachował wszystkie wymogi ustawowe związane z uchwaleniem budżetu.

Radca prawny Danuta Kowalczyk


Zobacz również

Skip to content