Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia Planu ogólnego Gminy Sokółka

Burmistrz Sokółki zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Sokółce, w dniu 23 lutego 2024 r., Uchwały nr LXXIX/527/2024 w sprawie przystąpienia do opracowania Planu ogólnego Gminy Sokółka.

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu Planu ogólnego Gminy Sokółka oraz do prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać do Burmistrz Sokółki wyłącznie za pomocą „FORMULARZA PISMA DOTYCZĄCEGO AKTU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO” w terminie od dnia 27 marca 2024 r. do dnia 2 maja 2024 r. Formularz dostępny jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1, pok. 303 oraz zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sokółce, pod adresem:

https://bip-umsokolka.wrotapodlasia.pl/resource/119081/17639/druk_dotyczacy_aktu_planowania_przestrzennego.pdf

Wniosek winien być złożony na formularzu (zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego – Dz. U. poz. 2509). https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2509

Wnioski można składać w formie:

  • papierowej – osobiście w Urzędzie Miejskim w Sokółce pok. 207 lub listownie na adres Burmistrz Sokółki Pl. Kościuszki 1 16-100 Sokółka
  • elektronicznej – za pomocą poczty elektronicznej (na adres: kancelaria@sokolka.pl ) lub platformy ePUAP /4t252ispd3/skrytka

Składający wniosek do projektu aktu planowania przestrzennego podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem, oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu. UWAGA: Liczy się data wpływu wniosku do tut. Urzędu, a pisma niespełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Sokółki.

DO POBRANIA: Pełna treść ogłoszenia


Zobacz również

Skip to content