Obwieszczenie w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji

Obwieszczenie Burmistrza Sokółki z 11 maja 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sokółka do roku 2032

Mapka

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485; z 2023 r. poz. 28), w związku z Uchwałą Nr LXIX/444/2023 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sokółka do roku 2032.

Burmistrz Sokółki zawiadamia o podjęciu w dniu 30 marca 2023 r. przez Radę Miejską w Sokółce Uchwały Nr LXIX/444/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sokółka do roku 2032.

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Sokółka do roku 2032 będzie obejmował obszar rewitalizacji wyznaczony Uchwałą Nr LXVI/429/2023 z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2023r. poz. 1211). Dokument będzie stanowił podstawę do kontynuowania procesu rewitalizacji w Gminie Sokółka (miasta Sokółka) na wyznaczonym obszarze rewitalizacji, obejmującym trzy jednostki pomocnicze – osiedla nr 1, 2 i 6. Realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sokółka do roku 2032 przedsięwzięcia będą odpowiedzią na zdiagnozowane problemy.

Gminny Program Rewitalizacji do roku 2032 przygotowywany będzie w oparciu o przepisy ustawy o rewitalizacji. Dokument zostanie opracowany partycypacyjnie, tj. przy udziale mieszkańców, przedstawicieli organizacji społecznych, zawodowych i gospodarczych. Procedura opracowania i uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sokółka do roku 2032 jest wieloetapowa i wymaga kolejno następujących działań:
1. Rada Miejska w Sokółce, z własnej inicjatywy albo na wniosek Burmistrza, podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sokółka do roku 2032.
2. Burmistrz, po podjęciu przez Radę Miejską w Sokółce uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sokółka do roku 2032, kolejno:
1) ogłasza informację o podjęciu uchwały o przystąpieniu do porządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sokółka do roku 2032 na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, w prasie lokalnej oraz poprzez obwieszczenie;
2) sporządza projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sokółka do roku 2032;
3) przeprowadza konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sokółka do roku 2032;
4) występuje o zaopiniowanie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sokółka do roku 2032;
5) wprowadza zmiany wynikające z przeprowadzonych konsultacji społecznych i uzyskanych opinii oraz przedstawia Radzie Miejskiej w Sokółce do uchwalenia Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Sokółka do roku 2032.

Szczegóły dotyczące procesu rewitalizacji w m. Sokółka, w tym również podejmowanych działań związanych z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sokółka do roku 2032 znajdują się na stronie Urzędu Miejskiego w Sokółce w zakładce poświęconej rewitalizacji https://sokolka.pl/info/rewitalizacja/

DO POBRANIA:

Obwieszczenie Burmistrza Sokółki z 11 maja 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sokółka do roku 2032.

Uchwała Nr LXVI/429/2023 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Uchwała Nr LXIX/444/2023 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sokółka do roku 2032.

Mapa obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Burmistrz Sokółki
Ewa Kulikowska


Zobacz również

Skip to content