Zaproszenie do konsultacji społecznych

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w sprawie przystąpienie do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sokółka w zakresie:

  • zmiana przebiegu bocznicy kolejowej obsługującej złoża kruszywa w południowo – wschodniej części gminy w obrębach Orłowicze, Szyszki, Bohoniki, Drahle, Bobrowniki;
  • wyznaczenie terenu przemysłowego na obszarze zbiornika wodnego Kundzin i terenach wokół zbiornika w obrębie Walenkowo.

Plakat

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców oraz dużego zainteresowania tematami, konsultacje przybierać będą różne formy. Każdy zainteresowany tematem może wyrazić swój pogląd, opinię oraz złożyć wniosek za pomocą narzędzia GIS Podlasia umieszczonego na stronie http://geoportal.wrotapodlasia.pl/ w terminie luty – kwiecień 2017 r., jak również poprzez internetowe forum planowania przestrzennego, które będzie dostępne w marcu 2017 r.

Ponadto proponujemy Państwu konsultacje społeczne w formie warsztatu konsultacyjnego, który odbędzie się w Sokólskim Ośrodku Kultury, Grodzieńska 1, kawiarnia Lira w dniach:

21.04.2017 w godz. 16–19 – Konsultacje dotyczące lokalizacji terenu przemysłowego w Kundzinie.

22.04.2017 w godz. 10–14 – Konsultacje dotyczące przebiegu bocznicy kolejowej.

W konsultacjach uczestniczyć będą eksperci, którzy w sposób rzetelny i bezstronny  postarają się przybliżyć zagadnienia poddane konsultacjom, natomiast same warsztaty prowdzone będą przez trenerów. Konsultacje mają na celu wypracowania wspólnego stanowiska, które pogodzi interesy społeczności lokalnej i przedsiębiorców.

Biorąc udział w konsultacjach społecznych świadomie uczestniczycie Państwo w procesie podejmowania decyzji.

W razie pytań należy kontaktować się pod numerami tel. 85 711-09-44 oraz 85 711-09-46.

Konsultacje społeczne – Formularz

PLIKI DO POBRANIA:

Cel sporządzania zmiany SUiKZP gminy Sokółka

Proponowany przebieg bocznicy kolejowej

Uchwała Nr 40/243/2016 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sokółka.

Uchwała Nr XVII/103/2011 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sokółka.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/103/2011 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sokółka.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/103/2011 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sokółka – MAPA

Konsultacje otrzymały dotację w ramach projektu „Konsultacje społeczne dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”.

EZ


Zobacz również

Skip to content