Ankieta dot. wykonania usługi odbioru odpadów komunalnych w okresie luty-marzec 2020 r.

Śmieci

Zapraszamy do udziału w ankiecie dotyczącej wykonania usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w gminie Sokółka
ZA OKRES LUTY – MARZEC 2020 r.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, w celu wzięcia udziału ankiecie. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, w celu wzięcia udziału ankiecie. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Potwierdzam zapoznanie się z informacją, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L119 z 2016r., str.1, sprost. Dz.Urz. L 127 z 2018,str.2), w skrócie RODO Informuję, że: 1/ Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Sokółki z siedzibą: Urząd Miejski w Sokółce, Plac Kościuszki 1; 16-100 Sokółka tel. 85 711 09 00 2/ W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: Urząd Miejski w Sokółce, Plac Kościuszki 1; 16-100 Sokółka, tel. 85 711 09 00, e-mail: iod @ sokolka.pl 3/ Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w celu wypełnienia ankiet dotyczących wykonania usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Sokółka w okresie luty – marzec 2020r. 4/ Podanie Pani/ Pana danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji celu określonego w pkt. 3. 5/ Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i wynosi 5 lat. 6/ W związku z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych jesteście państwo uprawnieni do: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Pani/Pana prawa mogą być ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/ Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator. 7/ Pani/ Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 8/ Do Pani/ Pana danych osobowych mogą mieć dostęp upoważnieni pracownicy Administratora. 9/ Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej. 10/ Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 11/ Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Skip to content