Konsultacje dotyczące wiaduktu

W związku z opracowywaniem dokumentacji projektowej na budowę na ulicy Kryńskiej w Sokółce wiaduktu nad torami PKP wraz z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 674 i niezbędnej infrastruktury technicznej, zapraszamy do konsultacji społecznych, które odbędą się w piątek 20 listopada 2015 r. o godz. 10:00 w Sokólskim Ośrodku Kultury w sali “Lira”, przy ul. Grodzieńskiej 1.

Koncepcja wiaduktu

Do pobrania poniżej jest proponowana koncepcja wiaduktu, oraz wniosek dzięki któremu osoby, które nie mogą przybyć na konsultacje społeczne będą mogły przesłać swoje uwagi odnośnie projektowanej inwestycji.

Wypełniony druk należy złożyć do dn. 11.12.2015 r. (decyduje data wpłynięcia) wykorzystując jedną z poniższych możliwości:

a) do Urzędu Miejskiego w Sokółce:
– złożyć osobiście
– przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Sokółce, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka
– przesłać faksem na nr 85 711 09 11
– przesłać e-mailem na adres: kancelaria@sokolka.pl

b) do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich:
– złożyć osobiście
– przesłać pocztą na adres: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok
– przesłać faksem na nr 85 67 67 153
– przesłać e-mailem na adres: sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl

c) do Pracowni Projektowej KOMI Zdzisław Kozikowski tel. kontaktowy (85) 811 09 09:
– złożyć osobiście
– przesłać pocztą na adres: KOMI Zdzisław Kozikowski, ul. Waszyngtona 24 lok. 415, 15-274 Białystok
– przesłać faksem na nr 85 74 20 117
– przesłać e-mailem na adres: phukomi@op.pl

DO POBRANIA:

Koncepcja rozwiązań drogowych

Druk wniosku

Burmistrz Sokółki
Ewa Kulikowska

Zaproszenie do konsultacji

Plakat

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski serdecznie zaprasza mieszkańców gmin Krynki, Kuźnica, Sidra, Sokółka i Szudziałowo do udziału w tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju poprzez aktywny udział w konsultacjach społecznych.

Spotkania konsultacyjne będą obejmowały szukanie rozwiązań dla zauważonych problemów. W odróżnieniu do poprzednich konsultacji, obecne warsztaty będą organizowane w biurze LGD Szlak Tatarski i są skierowane bezpośrednio do reprezentantów poszczególnych sektorów (tj. do sektora społecznego, publicznego, gospodarczego i mieszkańców obszaru LGD).

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem spotkań konsultacyjnych.

Natalia Małachwiej

Zaproszenie do konsultacji społecznych

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zaprasza mieszkańców gminy Sokółka do konsultacjach społecznych realizowanych w ramach opracowania nowej wielofunduszowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Spotkania konsultacyjne będą obejmowały w szczególności opracowanie celów oraz w dalszej kolejności szukanie rozwiązań dla zauważonych problemów. Sokólskie spotkanie dotyczące opracowania celów odbędzie się 25 września 2015 w godz. 13:00 – 16:00 w Kawiarni “Lira” przy ul. Grodzieńska 1.

DO POBRANIA: Harmonogram spotkań konsultacyjnych

Natalia Małachwiej
LGD Szlak Tatarski

Zaproszenie do konsultacji społecznych

Logo LGD

Zarząd Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski zaprasza na konsultacje społeczne skierowane do mieszkańców gminy Sokółka, Szudziałowo, Krynki, Kuźnica i Sidra.

Konsultacje są realizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski w ramach opracowania nowej wielofunduszowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

DO POBRANIA: Harmonogram spotkań konsultacyjnych

Natalia Małachwiej
LGD Szlak Tatarski

Zaproszenie na konsultacje

Burmistrz Sokółki zaprasza Przedsiębiorców na konsultacje w sprawie powzięcia uchwały dotyczącej zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji początkowej i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją na terenie gminy Sokółka.

Spotkanie odbędzie się w Kawiarni “Lira”, ul. Grodzieńska 1, w dniu 22 lipca 2015 r. o godzinie 18:00.

Burmistrz Sokółki
Ewa Kulikowska

Zaproszenie do konsultacji społecznych

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199) Burmistrz Sokółki zaprasza Mieszkańców Sokółki i Przedsiębiorców do konsultacji społecznych w sprawie przygotowania uchwały dotyczącej opracowania nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Sokółka.

  • Konsultacje dla Mieszkańców odbędą się w dniu 21 lipca 2015 r. (wtorek) w godzinach 13:00–18:00 w Sokólskim Ośrodku Kultury, ul. Grodzieńska 1 (Kawiarnia Lira)
  • Konsultacje dla Przedsiębiorców odbędą się w dniu 22 lipca 2015 r. (środa) w godzinach 14:30–18:00 w Sokólskim Ośrodku Kultury, ul. Grodzieńska 1 (Kawiarnia Lira)

ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie do konsultacji

Burmistrz Sokółki, działając na podstawie Uchwały Nr LIV/429/10 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 11 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego, zaprasza do konsultacji rady działalności pożytku publicznego lub organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) projektu uchwały:

w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród Burmistrza Sokółki za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Uwagi prosimy wnosić na załączonym formularzu w terminie 10 dni od opublikowania niniejszej informacji na adres e-mail oswiata@sokolka.pl lub sekretariatu Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1. Osobą do kontaktu w sprawie konsultacji jest Pani Anna Żemajduk, pokój 304, tel. 857110935.

DO POBRANIA: Informacja wraz z załącznikami

Anna Żemajduk

Zaproszenie do konsultacji

Na podstawie Uchwały Nr LIV/429/10 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 11 października 2010 r. w sprawie określania szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego zapraszamy organizacje pozarządowe do konsultacji projektów uchwał:

Uwagi do powyższych projektów uchwał prosimy wnosić na załączonym formularzu w terminie 10 dni od opublikowania niniejszej informacji na adres e-mail dodatki@sokolka.pl lub sekretariatu Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1. Osobą do kontaktu w sprawie konsultacji jest Pani Danuta Zaniewska, pok.304, tel. 85 7110935.

Uwagi do powyższych projektów uchwał prosimy wnosić na załączonym formularzu w terminie 10 dni od opublikowania niniejszej informacji na adres e-mail oswiata@sokolka.pl lub sekretariatu Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1. Osobą do kontaktu w sprawie konsultacji jest Pani Anna Żemajduk, pokój 304, tel. 85 7110935.

Danuta Zaniewska, Anna Żemajduk

Zaproszenie do konsultacji społecznych

kons_spol_sokolka

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski zaprasza mieszkańców gminy Sokółka na spotkanie zorganizowane w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania nowej wielofunduszowej strategii rozwoju gmin: Kuźnica, Krynki, Sidra, Sokółka, Szudziałowo na lata 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się w Kawiarni Lira w Sokółce (ul Grodzieńska 1) w dniu 27.02.2015 r., o godzinie 14.00.

W trakcie spotkania postaramy się wspólnie z Państwem omówić najważniejsze problemy i potrzeby dotyczące obszaru gminy Sokółka oraz zastanowimy się w jaki sposób się z nimi zmierzyć. Ponadto podczas spotkania będą mieli Państwo m.in. możliwość zapoznania się z wynikami dotychczasowych prac związanych z identyfikacją problemów i potrzeb obszaru LGD.

Aneta Popławska
LGD Szlak Tatarski

Konsultacje społeczne w spr. drogi nr 673

20 lutego 2015 r. w godzinach 12.30 – 14.30 w Sokólskim Ośrodku Kultury, ul. Grodzieńska 1 w Sokółce odbędą się konsultacje społeczne na których zostanie zaprezentowana rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 673 na odcinku Sokółka – Dąbrowa.

Celem przeprowadzanych konsultacji społecznych jest przekazanie społeczności lokalnej pełnej informacji na temat planowanego przedsięwzięcia, przedstawienie proponowanych rozwiązań projektowych oraz poznanie uwag i opinii mieszkańców. Uzyskany w ten sposób materiał stanowić będzie dla projektantów bardzo ważne źródło informacji i może wpłynąć na ostateczny kształt inwestycji.

W Urzędzie Miejskim w Sokółce, Plac Kościuszki 1, od 30 stycznia 2015 r. do dnia 20 lutego 2015 r. można zapoznać się z planowanym przebiegiem drogi wojewódzkiej i na formularzu zgłosić uwagi, wnioski i zastrzeżenia dotyczące rozbudowy drogi oraz złożyć je w urzędzie lub przesłać na adres inwestora lub Biura Projektów Arteria s.c., 15-002 Białystok, ul. Sienkiewicza 49 lok. 412.

DO POBRANIA:
Informacja dotycząca konsultacji
Formularz do zgłaszania uwag i wniosków
Koncepcja przebiegu drogi (nowa wersja)

Joanna Pogorzelska
Biuro Projektów Arteria s.c.

Zaproszenie do konsultacji społecznych

Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

konsultacje

Działając na podstawie art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013 r., poz. 856, zm. z 2014 r., poz. 1794) Burmistrz Sokółki zaprasza organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy Sokółka, dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, działających na terenie gminy, właściwego powiatowego lekarza weterynarii do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Sokółce w sprawie projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Sokółka w 2015 r.

Zobacz więcej w Biuletynie Informacji Publicznej >>

Konsultacje dotyczące „Karty Dużej Rodziny”

Burmistrz Sokółki zaprasza do konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wprowadzenia „Karty Dużej Rodziny”.

Uchwała ma na celu wsparcie rodzin wielodzietnych w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży oraz ułatwienie dostępu do kultury, sportu i rekreacji oraz innych dóbr i usług na preferencyjnych warunkach.

Do konsultacji zaproszone są rady działalności pożytku publicznego, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 234 z 2010 r. poz. 1536 ze zm.).

ZOBACZ WIĘCEJ W BIP: Projekt uchwały oraz inne załączniki

(AŻ)

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

konsultacje

Na podstawie Uchwały Nr LIV/429/10 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 11 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego, Burmistrz Sokółki zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Zobacz więcej w BIP >>>

 

Skip to content