Zaproszenie do konsultacji społecznych

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199) Burmistrz Sokółki zaprasza Mieszkańców Sokółki i Przedsiębiorców do konsultacji społecznych w sprawie przygotowania uchwały dotyczącej opracowania nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Sokółka.

  • Konsultacje dla Mieszkańców odbędą się w dniu 21 lipca 2015 r. (wtorek) w godzinach 13:00–18:00 w Sokólskim Ośrodku Kultury, ul. Grodzieńska 1 (Kawiarnia Lira)
  • Konsultacje dla Przedsiębiorców odbędą się w dniu 22 lipca 2015 r. (środa) w godzinach 14:30–18:00 w Sokólskim Ośrodku Kultury, ul. Grodzieńska 1 (Kawiarnia Lira)

Każdy zainteresowany może zgłosić sugestie, uwagi i opinie do Burmistrza Sokółki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy oraz ewentualnego wnioskowanego sposobu zagospodarowania w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2015 r.

Burmistrz Sokółki zastrzega, iż złożenie wniosku nie jest równoznaczne z jego pozytywnym rozpatrzeniem, gdyż ma on jedynie charakter postulatywny. Konsultacje społeczne są poza etapem formalnego procedowania uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  Niniejsza konsultacja ma jedynie na celu ocenę planu miejscowego i zapotrzebowania społecznego dokonania zmian w zagospodarowaniu przestrzennym w celu opracowania projektu uchwały.

DO POBRANIA:
Wniosek edytowalny
Wniosek w formacie PDF

Burmistrz Sokółki
Ewa Kulikowska


Zobacz również

Skip to content