Menu / szukaj

Zaproszenie do konsultacji społecznych

Burmistrz Sokółki zaprasza do konsultacji projektu uchwały w sprawie planowania w budżecie Gminy Sokółka środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz przyjęcia zasad udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Sokółka.

Konsultacje

Do konsultacji zapraszamy rady działalności pożytku publicznego, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.).

Uwagi prosimy wnosić na załączonym formularzu, w terminie 10 dni od opublikowania niniejszej informacji, przesyłając na adres e-poczty oswiata@sokolka.pl lub składając w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1. Osobą do kontaktu w sprawie konsultacji jest Pani Anna Żemajduk, pokój 306, tel. 85 7110942.

DO POBRANIA: Projekt uchwały oraz formularz konsultacji

Anna Żemajduk

Burmistrz Sokółki zaprasza na konsultacje

Koncepcja programowo-przestrzenna

Przebudowa i rewitalizacja Placu Kościuszki

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska zaprasza na konsultacje społeczne w sprawie koncepcji przebudowy i rewitalizacji Placu Kościuszki w Sokółce, które odbędą się w dniu 24 marca 2016 r. o godz. 11:00 w sali „Lira” Sokólskiego Ośrodku Kultury, ul. Grodzieńska 1.

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych.

Burmistrz Sokółki
Ewa Kulikowska

 

DO POBRANIA:

Koncepcja programowo-przestrzenna
Koncepcja pomnika Borysewicza
Pomnik Niepodległości
Koncepcja pomnika 300 Lat Osadnictwa Tatarów
Interaktywna rzeźba Tyzenhauza
Koncepcja kiosku – przystanku

 

II konsultacje dotyczące wiaduktu

W związku z prowadzonymi pracami projektowymi dla zadania “Budowa wiaduktu nad torami PKP wraz z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 674 w mieście Sokółka i niezbędną infrastrukturą techniczną”, zapraszam do konsultacji społecznych, które odbędą się w środę 10 lutego 2016 r. o godz. 10:00 w Sokólskim Ośrodku Kultury w sali “Lira”, przy ul. Grodzieńskiej 1 w Sokółce.

Koncepcja wiaduktu

DO POBRANIA: Koncepcja rozwiązań drogowych

Burmistrz Sokółki
Ewa Kulikowska

„Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” – konsultacje społeczne

Komenda Powiatowa Policji w Sokółce przystępuje do budowy „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa” na terenie powiatu sokólskiego.

Plakat dot. konsultacji

Dla realizacji tego celu konieczne jest m. in. zebranie informacji o zagrożeniach, bezpośrednio od mieszkańców miast i wsi, przedstawicieli samorządów, szkół, instytucji publicznych, ośrodków opieki zdrowotnej, organizacji społecznych, organizacji parafialnych, związków wyznaniowych i zakładów pracy. W ten sposób zebrane dane, będące niczym innym jak oczekiwaniami społecznymi, posłużą do opracowania mapy istniejących zagrożeń, na podstawie której planowane i realizowane będą przez Policję i inne współdziałające służby, działania na rzecz bezpieczeństwa publicznego mieszkańców naszego powiatu.

Konsultacje powiatowe, na które zapraszamy przedstawicieli wszystkich samorządów z powiatu sokólskiego, przedstawicieli instytucji państwowych, placówek ochrony zdrowia, szkół, organizacji społecznych, związków wyznaniowych, zakładów pracy a w szczególności mieszkańców, odbędą się w dniu 5 lutego 2016 r. o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sokółce przy ul. Piłsudskiego 8.

Kolejne konsultacje o zasięgu gminnym zorganizowane zostaną w najbliższych tygodniach. O miejscach i terminach konsultacji będziemy informować zainteresowanych.

Komendant Powiatowy
Policji w Sokółce
mł. insp. mgr Krzysztof Mróz

Zaproszenie do konsultacji społecznych

Burmistrz Sokółki zaprasza na konsultacje społeczne, które odbędą się w czwartek 14 stycznia 2016 r. o godz. 10:00 w Sokólskim Ośrodku Kultury w sali „Lira”, przy ul. Grodzieńskiej 1, dotyczące prac projektowych związanych z planowaną modernizacją linii kolejowej nr 6 na odcinku Białystok – Sokółka – Kuźnica Białostocka (granica państwa) w zakresie:

Herb Sokółki

– budowy wiaduktu w ciągu drogi krajowej nr 19 i drogi wojewódzkiej nr 674 oraz kładki dla pieszych w pobliżu przejazdu kolejowego ul. Roski Małe do ul. Warszawskiej;
– likwidacji  przejazdu kolejowego (kategorii D) w km 227.664 na linii kolejowej nr 6 i 57;
– likwidacji przejazdu kolejowego – Geniusze- Zamczysk linia kolejowa nr 6 w km 210.338;
– likwidacji przejazdu kolejowego (kategorii A)  w km 219.580 ul. Lotników Lewoniewskich.

Serdecznie zapraszam mieszkańców Gminy Sokółka oraz wszystkich zainteresowanych.

Burmistrz Sokółki
Ewa Kulikowska

Konsultacje dotyczące wiaduktu

W związku z opracowywaniem dokumentacji projektowej na budowę na ulicy Kryńskiej w Sokółce wiaduktu nad torami PKP wraz z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 674 i niezbędnej infrastruktury technicznej, zapraszamy do konsultacji społecznych, które odbędą się w piątek 20 listopada 2015 r. o godz. 10:00 w Sokólskim Ośrodku Kultury w sali “Lira”, przy ul. Grodzieńskiej 1.

Koncepcja wiaduktu

Do pobrania poniżej jest proponowana koncepcja wiaduktu, oraz wniosek dzięki któremu osoby, które nie mogą przybyć na konsultacje społeczne będą mogły przesłać swoje uwagi odnośnie projektowanej inwestycji.

Wypełniony druk należy złożyć do dn. 11.12.2015 r. (decyduje data wpłynięcia) wykorzystując jedną z poniższych możliwości:

a) do Urzędu Miejskiego w Sokółce:
– złożyć osobiście
– przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Sokółce, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka
– przesłać faksem na nr 85 711 09 11
– przesłać e-mailem na adres: kancelaria@sokolka.pl

b) do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich:
– złożyć osobiście
– przesłać pocztą na adres: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok
– przesłać faksem na nr 85 67 67 153
– przesłać e-mailem na adres: sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl

c) do Pracowni Projektowej KOMI Zdzisław Kozikowski tel. kontaktowy (85) 811 09 09:
– złożyć osobiście
– przesłać pocztą na adres: KOMI Zdzisław Kozikowski, ul. Waszyngtona 24 lok. 415, 15-274 Białystok
– przesłać faksem na nr 85 74 20 117
– przesłać e-mailem na adres: phukomi@op.pl

DO POBRANIA:

Koncepcja rozwiązań drogowych

Druk wniosku

Burmistrz Sokółki
Ewa Kulikowska

Zaproszenie do konsultacji

Plakat

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski serdecznie zaprasza mieszkańców gmin Krynki, Kuźnica, Sidra, Sokółka i Szudziałowo do udziału w tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju poprzez aktywny udział w konsultacjach społecznych.

Spotkania konsultacyjne będą obejmowały szukanie rozwiązań dla zauważonych problemów. W odróżnieniu do poprzednich konsultacji, obecne warsztaty będą organizowane w biurze LGD Szlak Tatarski i są skierowane bezpośrednio do reprezentantów poszczególnych sektorów (tj. do sektora społecznego, publicznego, gospodarczego i mieszkańców obszaru LGD).

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem spotkań konsultacyjnych.

Natalia Małachwiej

Zaproszenie do konsultacji społecznych

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zaprasza mieszkańców gminy Sokółka do konsultacjach społecznych realizowanych w ramach opracowania nowej wielofunduszowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Spotkania konsultacyjne będą obejmowały w szczególności opracowanie celów oraz w dalszej kolejności szukanie rozwiązań dla zauważonych problemów. Sokólskie spotkanie dotyczące opracowania celów odbędzie się 25 września 2015 w godz. 13:00 – 16:00 w Kawiarni “Lira” przy ul. Grodzieńska 1.

DO POBRANIA: Harmonogram spotkań konsultacyjnych

Natalia Małachwiej
LGD Szlak Tatarski

Zaproszenie do konsultacji społecznych

Logo LGD

Zarząd Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski zaprasza na konsultacje społeczne skierowane do mieszkańców gminy Sokółka, Szudziałowo, Krynki, Kuźnica i Sidra.

Konsultacje są realizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski w ramach opracowania nowej wielofunduszowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

DO POBRANIA: Harmonogram spotkań konsultacyjnych

Natalia Małachwiej
LGD Szlak Tatarski

Zaproszenie na konsultacje

Burmistrz Sokółki zaprasza Przedsiębiorców na konsultacje w sprawie powzięcia uchwały dotyczącej zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji początkowej i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z tą inwestycją na terenie gminy Sokółka.

Spotkanie odbędzie się w Kawiarni “Lira”, ul. Grodzieńska 1, w dniu 22 lipca 2015 r. o godzinie 18:00.

Burmistrz Sokółki
Ewa Kulikowska

Zaproszenie do konsultacji społecznych

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199) Burmistrz Sokółki zaprasza Mieszkańców Sokółki i Przedsiębiorców do konsultacji społecznych w sprawie przygotowania uchwały dotyczącej opracowania nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Sokółka.

  • Konsultacje dla Mieszkańców odbędą się w dniu 21 lipca 2015 r. (wtorek) w godzinach 13:00–18:00 w Sokólskim Ośrodku Kultury, ul. Grodzieńska 1 (Kawiarnia Lira)
  • Konsultacje dla Przedsiębiorców odbędą się w dniu 22 lipca 2015 r. (środa) w godzinach 14:30–18:00 w Sokólskim Ośrodku Kultury, ul. Grodzieńska 1 (Kawiarnia Lira)

ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie do konsultacji

Burmistrz Sokółki, działając na podstawie Uchwały Nr LIV/429/10 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 11 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego, zaprasza do konsultacji rady działalności pożytku publicznego lub organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) projektu uchwały:

w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród Burmistrza Sokółki za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Uwagi prosimy wnosić na załączonym formularzu w terminie 10 dni od opublikowania niniejszej informacji na adres e-mail oswiata@sokolka.pl lub sekretariatu Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1. Osobą do kontaktu w sprawie konsultacji jest Pani Anna Żemajduk, pokój 304, tel. 857110935.

DO POBRANIA: Informacja wraz z załącznikami

Anna Żemajduk

Zaproszenie do konsultacji

Na podstawie Uchwały Nr LIV/429/10 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 11 października 2010 r. w sprawie określania szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego zapraszamy organizacje pozarządowe do konsultacji projektów uchwał:

Uwagi do powyższych projektów uchwał prosimy wnosić na załączonym formularzu w terminie 10 dni od opublikowania niniejszej informacji na adres e-mail dodatki@sokolka.pl lub sekretariatu Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1. Osobą do kontaktu w sprawie konsultacji jest Pani Danuta Zaniewska, pok.304, tel. 85 7110935.

Uwagi do powyższych projektów uchwał prosimy wnosić na załączonym formularzu w terminie 10 dni od opublikowania niniejszej informacji na adres e-mail oswiata@sokolka.pl lub sekretariatu Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1. Osobą do kontaktu w sprawie konsultacji jest Pani Anna Żemajduk, pokój 304, tel. 85 7110935.

Danuta Zaniewska, Anna Żemajduk

Zaproszenie do konsultacji społecznych

kons_spol_sokolka

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski zaprasza mieszkańców gminy Sokółka na spotkanie zorganizowane w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania nowej wielofunduszowej strategii rozwoju gmin: Kuźnica, Krynki, Sidra, Sokółka, Szudziałowo na lata 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się w Kawiarni Lira w Sokółce (ul Grodzieńska 1) w dniu 27.02.2015 r., o godzinie 14.00.

W trakcie spotkania postaramy się wspólnie z Państwem omówić najważniejsze problemy i potrzeby dotyczące obszaru gminy Sokółka oraz zastanowimy się w jaki sposób się z nimi zmierzyć. Ponadto podczas spotkania będą mieli Państwo m.in. możliwość zapoznania się z wynikami dotychczasowych prac związanych z identyfikacją problemów i potrzeb obszaru LGD.

Aneta Popławska
LGD Szlak Tatarski

Konsultacje społeczne w spr. drogi nr 673

20 lutego 2015 r. w godzinach 12.30 – 14.30 w Sokólskim Ośrodku Kultury, ul. Grodzieńska 1 w Sokółce odbędą się konsultacje społeczne na których zostanie zaprezentowana rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 673 na odcinku Sokółka – Dąbrowa.

Celem przeprowadzanych konsultacji społecznych jest przekazanie społeczności lokalnej pełnej informacji na temat planowanego przedsięwzięcia, przedstawienie proponowanych rozwiązań projektowych oraz poznanie uwag i opinii mieszkańców. Uzyskany w ten sposób materiał stanowić będzie dla projektantów bardzo ważne źródło informacji i może wpłynąć na ostateczny kształt inwestycji.

W Urzędzie Miejskim w Sokółce, Plac Kościuszki 1, od 30 stycznia 2015 r. do dnia 20 lutego 2015 r. można zapoznać się z planowanym przebiegiem drogi wojewódzkiej i na formularzu zgłosić uwagi, wnioski i zastrzeżenia dotyczące rozbudowy drogi oraz złożyć je w urzędzie lub przesłać na adres inwestora lub Biura Projektów Arteria s.c., 15-002 Białystok, ul. Sienkiewicza 49 lok. 412.

DO POBRANIA:
Informacja dotycząca konsultacji
Formularz do zgłaszania uwag i wniosków
Koncepcja przebiegu drogi (nowa wersja)

Joanna Pogorzelska
Biuro Projektów Arteria s.c.

Zaproszenie do konsultacji społecznych

Projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

konsultacje

Działając na podstawie art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013 r., poz. 856, zm. z 2014 r., poz. 1794) Burmistrz Sokółki zaprasza organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy Sokółka, dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, działających na terenie gminy, właściwego powiatowego lekarza weterynarii do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Sokółce w sprawie projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Sokółka w 2015 r.

Zobacz więcej w Biuletynie Informacji Publicznej >>