Zaproszenie do konsultacji społecznych

Baner Wiedza Edukacja Rozwój

Herb Sokółki

Burmistrz Sokółki Pani Ewa Kulikowska serdecznie zaprasza na pogłębione konsultacje społeczne w ramach projektu grantowego pt. „Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego” – Działanie 2.19 „Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego”, projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Przedmiotem konsultacji jest sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Parku kulturowego Bohoniki” w Bohonikach którego granice zostały określone w Uchwale nr XXIII/149/2020 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 14 kwietnia 2020 rok w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Parku kulturowego Bohoniki” w Bohonikach.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 1 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r.

Celem konsultacji jest:

  • Wzrost zainteresowania mieszkańców gminy procesem konsultacji społecznych w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego;
  • Wzrost poziomu zrozumienia zmian, zaproponowanych w miejscowym planie oraz ich wpływu na usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych poprzez informowanie mieszkańców w sposób ogólnodostępny (w języku nietechnicznym) i przekonujący;
  • Dotarcie do jak najszerszego grona osób zainteresowanych, których dotyczy opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
  • Zebranie opinii, wniosków i rekomendacji dotyczących planowanych zmian.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:

  • Metoda konsultacji elektronicznych (E-konsultacje) – zbieranie opinii mieszkańców za pomocą ankiety internetowej, która zostanie udostępniona w dniach 1 lipca 2021r do 30 lipca 2021 r. Odnośnik do ankiety zostanie podany na stronach internetowych miasta www.sokolka.pl, na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Sokółce w zakładce /Konsultacje społeczne/;
  • Punkt konsultacyjny otwarty w dniach 1 lipca 2021 do 30 lipca 2021r., znajdujący się Urzędzie Miejskim w Sokółce;
  • Punkt konsultacyjny w terenie, otwarty w dniu 9 lipca 2021r. znajdujący się w Sali Pielgrzyma, Bohoniki 23;
  • Cykl debat publicznych (2) w formie spotkań konsultacyjnych z interesariuszami;
  • Spacer badawczy w terenie w formie spotkania eksperta z interesariuszami, które odbędzie się w dniu 9 lipca 2021 r. o godz. 10 w Bohonikach (miejsce spotkania przy Domu Pielgrzyma w Bohonikach 23).

Konsultacje zostaną przeprowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszystkich środków ostrożności zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Ankieta konsultacyjna oraz inne dokumenty dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

https://bip-umsokolka.wrotapodlasia.pl/fba82e70c4df071/2021/konsultacje-park-kulturowy-bohoniki.html

(UW)


Zobacz również

Skip to content