Zbadałaś się już? Zachęć przyjaciółkę!

mammografia

Połowa Kobiet uprawnionych do bezpłatnego badania mammograficznego w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi wciąż nie skorzystała z możliwości zyskania spokoju o swoje zdrowie. Jeśli  jesteś w grupie, która już się przebadała,  bądź ambasadorem profilaktyki, zachęć swoje przyjaciółki do zgłoszenia się na badanie! Jeśli jeszcze się nie badałaś – przyjdźcie na badanie razem!

Mammografię można będzie wykonać w terminach:
Sokółka – 6 i 7 08.2014 r. za Urzędem Miejskim, Plac Kościuszki 1
– Szudziałowo – 8.08 przy Szkole Podst., ul. Szkolna 1
– Janów – 11.08 przy Urzędzie Gminy, Parkowa 3
– Sidra – 18.08 przy Urzędzie Gminy, Rynek 5

ZOBACZ WIĘCEJ

Zmiany w programie Festynu Regionalnego

Sokólski Ośrodek Kultury informuje, że na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Z 2012 r. poz. 1356) podczas Festynu Regionalnego w dniu 26 lipca 2014 r. nie odbędzie się konkurs na nalewki pod hasłem „Duch Puszczy”.

Jednocześnie serdecznie zapraszamy do udziału w drugim zaplanowanym konkursie na Pierogi z farszem. Przypominamy, że udział może wziąć każdy, kto ukończył 16 lat. Farsz może być dowolnie smaczny i zawierać owoce, warzywa, mięso, kasze itp. Powołane przez organizatora Jury, po degustacji, przyzna trzy nagrody oraz wyróżnienia. Gotowe do spożycia pierogi należy przynieść w dniu festynu, do kina na godzinę 16:00.

Program Festynu, przez cały czas jego trwania, muzycznie wzbogacać będą zespołu polskie i białoruskie, w większości zaproszone dzięki wieloletniej współpracy ośrodka kultury z Białoruskim Towarzystwem Społeczno Kulturalnym w Białymstoku. I tak, już o godzinie 17:00 zaprezentuje się zespół Prymaki. Wszystkie koncerty potrwają do godziny 21:00.

Serdecznie zapraszamy i życzymy miłych wrażeń.

SOK

Zaproszenie do projektu pn. „Wyjść z cienia”

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej „Barka” realizuje projekt „Wyjść z cienia”. Do udziału zapraszamy osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w wieku od 25 do 60 lat, mieszkające na terenie powiatu sokólskiego.

Udział w projekcie jest nieodpłatny. Obejmuje rozwijanie kompetencji społecznych i zawodowych poprzez udział w praktykach zawodowych na terenie Sokółki.

Osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się z  regulaminem rekrutacji i uczestnika oraz wypełnienie deklaracji uczestnictwa i oświadczenia o wysokości dochodu przypadającego na członka rodziny (dokumenty do pobrania na www.barka.internetdsl.pl). Zgłoszenia będą przyjmowane pocztą tradycyjną, elektroniczną barka-sokolka@wp.pl lub w biurze projektu: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej „Barka”, ul. Mickiewicza 2a, 16-100 Sokółka.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 czerwca 2014 r. Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 85-711-21-34.

DO POBRANIA: Ogłoszenie

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej „Barka”

Możliwe zakłócenia w dostawie wody

mpwik_logo

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sokółce informuje, że w związku z pracami przy konserwacji – modernizacji zbiornika ziemnego przy ul. Mickiewicza w dniach 23-27 czerwca 2014 r. mogą nastąpić zakłócenia w dostawach i jakości wody.

Za ewentualne trudności przepraszamy.

Mirosław Tałałaj
Dyrektor MPWiK Sp. z o.o.

Kontrola kanałów sanitarnych

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Sokółce informuje, że podczas kontroli kanałów sanitarnych stwierdzono podłączenie ścieków opadowych z posesji do przykanalików sanitarnych.  

Art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz.858), zabrania wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Wobec powyższego wzywamy wszystkich właścicieli posesji, którzy takie podłączenie posiadają do jego likwidacji w terminie do 23 czerwca 2014 r. Po tym terminie w przypadku stwierdzenia odprowadzania ścieków opadowych do kanalizacji sanitarnej zmuszeni będziemy kierować sprawę do sądu, bowiem takie odprowadzanie ścieków opadowych i wód drenażowych stanowi wykroczenie zagrożone karą ograniczenia wolności albo grzywną w wysokości do 10 000zł (art. 28 ust 4a w/w Ustawy).Przedsiębiorstwu przysługuje również prawo zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, bowiem wykonane zostało niezgodnie z przepisami prawa (art. 9 ust 1 pkt. 1 w/w Ustawy).

Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Sokółce

Zaproszenie do konsultacji społecznych

herb_sokolki_140x165

Burmistrz Sokółki działając na podstawie Uchwały Nr LIV/ 429/10 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 11 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji społecznych dotyczących uchwały w sprawie wprowadzenia w gminie Sokółka programu przyznającego uprawnienia rodzinom wielodzietnym pn. “Sokólska Karta Dużej Rodziny”.

Projekt uchwały zakłada wprowadzenie od 1 września 2014 r. Sokólskiej Karty Dużej Rodziny przyznającej szereg zniżek dla rodzin wielodzietnych. Karta dostępna będzie dla wszystkich rodzin, niezależnie od dochodów, które mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do 18 roku życia, lub 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje. Duża rodzina to także większe wydatki. Niezależnie od tego czy zarabia się płacę minimalną, czy też znacznie powyżej średniej krajowej, utrzymanie tak licznej rodziny to znaczne obciążenie dla domowego budżetu. Dlatego wprowadzana karta nie będzie uzależniona od wysokości dochodów.

ZOBACZ W BIP: Projekt uchwały dot. Sokólskiej Karty Dużej Rodziny

Bezpłatne porady prawne

porady_prawne_foto

W dniach 11 i 25 czerwca 2014 r. w godzinach 15.40-18.40 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce przy ul. Wojska Polskiego 7, będzie można zasięgnąć bezpłatnych porad prawnych.

Zainteresowanych zapraszamy.

Przypomnienie dot. zgłaszania obiektów noclegowych

Urząd Statystyczny w Rzeszowie, jako koordynator ogólnopolskiego badania statystycznego turystycznych obiektów noclegowych, przypomina o obowiązku przekazywania wypełnionych na formularzach KT-1 lub KT-2 sprawozdań statystycznych, które w formie papierowej zostały przesłane dla kwalifikujących się do badania kwaterodawców.

Do obiektów zbiorowego zakwaterowania zaliczane są m.in. hotele, motele, pensjonaty, domy wycieczkowe, schroniska, ośrodki: wczasowe, kolonijne, szkoleniowe, domki turystyczne, kempingi, pola biwakowe, hostele, internaty, domy akademickie, zajazdy. Stałym miesięcznym badaniem KT-1 objęte są obiekty posiadające 10 i więcej miejsc noclegowych, a obiekty dysponujące maksymalnie 9 miejscami noclegowymi badane są metodą reprezentacyjną raz w roku na formularzach KT-2. Dane uzyskane w badaniach są objęte tajemnicą statystyczną i są wykorzystywane wyłącznie do opracowań zbiorczych (art. 10 ustawy o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995r.- Dz. U.z 2012r. Poz. 591).

ZOBACZ WIĘCEJ

Telefon zaufania – uzależnienia behawioralne

Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego uruchomił  telefon zaufania 801-889-880, dedykowany osobom cierpiącym z powodu uzależnień behawioralnych oraz ich bliskim.

tel_zaufania_behawioralny

Czym są uzależnienia behawioralne? Są to wszystkie uzależnienia, które nie są związane z zażywaniem substancji psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków), czyli na przykład uzależnienie od hazardu, uzależnienie od Internetu lub komputera, seksoholizm, pracoholizm, uzależnienie od zakupów czy objadania się.

Do kogo skierowana jest oferta telefonu? Do wszystkich osób, które mają problem lub też zastanawiają się, czy mają problem z uzależnieniami behawioralnymi. Dla osób bliskich osobom uzależnionym – rodziny, przyjaciół, znajomych.

ZOBACZ WIĘCEJ

Konkurs na Członka Zarządu MPEC

Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sokółce Sp. z o. o. ogłasza Konkurs na stanowisko Członka Zarządu – Prezesa MPEC w Sokółce Sp. z o. o.

Pisemne zgłoszenia Kandydatów będą przyjmowane w dni robocze do 11 czerwca 2014 roku do godziny 14:00 (decyduje data wpływu oferty do MPEC w Sokółce Sp. z o. o.) w siedzibie Spółki 16-100 Sokółka, ul. Kołłątaja 55 lub listownie na adres: MPEC w Sokółce Sp. z o. o. 16-100 Sokółka, ul. Kołłątaja 55.

Kandydat może do dnia upływu terminu składania zgłoszeń uzyskać do wglądu w siedzibie Spółki dokumenty dotyczące działalności Spółki przekazywane Sądowi Rejestrowemu z mocy prawa:
– akt założycielski Spółki – tekst jednolity,
– sprawozdanie finansowe Spółki za 2012 rok,
– aktualny odpis z KRS oraz Uchwałę Rady Nadzorczej o przeprowadzeniu Konkursu wraz z regulaminem Konkursu.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłonienia kandydatów.

MPEC

Pomoc humanitarna dla Serbii

W związku z powodzią na terenie Republiki Serbii, Ministerstwo Zdrowia Republiki Serbii przygotowało instrukcję dla instytucji oraz osób prywatnych, które są zainteresowane udzieleniem pomocy humanitarnej w postaci leków i wyrobów medycznych.

Zainteresowanych pomocą zachęcamy do zapoznania się z poniższą instrukcją.

DO POBRANIA: Instrukcja dla potencjalnych ofiarodawców leków i wyrobów medycznych

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Nabór na Członka Zarządu MPWiK

Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Sokółce ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: Jednoosobowego Członka Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Sokółce.

Zgłoszenie udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Jednoosobowego Członka Zarządu MPWiK Sp. z o.o. w Sokółce powinno zawierać dokumenty określone w „Regulaminie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Jednoosobowego Członka Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  Spółka z o.o. w Sokółce”. Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się na podstawie regulaminu.

ZOBACZ WIĘCEJ W BIP >>

2 maja 2014 r. Urząd Miejski będzie NIECZYNNY

urzad_miejski_w_sokolce

Zarządzeniem wewnętrznym Nr 4/2014 z dnia 17 marca 2014 r. Burmistrz Sokółki ustalił dzień 2 maja 2014 roku (piątek) – dniem wolnym od pracy dla Urzędu Miejskiego w Sokółce.

Dzień wolny został ustalony w związku z przypadającym w sobotę świętem 3 maja. Za utrudnienia przepraszamy. ZOBACZ W BIP: Zarządzenie wew. Nr 04/2014

2 maja 2014 roku (piątek) w godz. 7.30-15.30 w Urzędzie Miejskim w Sokółce odbędzie się dyżur w sprawie zgłaszania przez pełnomocników wyborczych kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do europarlamentu.

Wielkanocna zbiórka żywności

wielkanocna-zbiorka-zywnosc

Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” i sieć Banków Żywności zaprasza wszystkich mieszkańców Sokółki, do udziału w ogólnopolskiej Wielkanocnej Zbiórce Żywności, która odbędzie się w sokólskich sklepach w dniach 4-5 kwietnia 2014 r. w godz. 9.00 – 15.00.

Podczas wielkanocnej zbiórki, wolontariusze będą zbierać artykuły spożywcze z długim terminem przydatności do spożycia oraz łatwe w przechowywaniu (tj. mąka, cukier, makarony, ryż, konserwy, słodycze itp.). Zebrana żywność trafi do najbardziej potrzebujących. Z zebranych produktów zostaną przygotowane wielkanocne paczki żywnościowe dla uczniów i ich rodzin.

SFL

Skip to content