Awanse zawodowe nauczycieli

W dniu 14 lipca 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Sokółce odbyło się uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Tradycyjnie uroczystość poprzedziło ślubowanie.

– Gratuluję Państwu świetnego przygotowania do egzaminu oraz awansu zawodowego, życzę satysfakcji z pełnionych obowiązków. Dziękuję Państwu za dotychczasowe zaangażowanie. Życzę satysfakcji z pełnionej misji kształcenia i wychowania młodego pokolenia, pracy w twórczej atmosferze sprzyjającej podejmowaniu nowatorskich wyzwań oraz realizacji zawodowych planów na rzecz sokólskiej oświaty – powiedziała Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

ZOBACZ WIĘCEJ

Konkurs ofert

Konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Sokółka z zakresu oświaty i wychowania

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) oraz Uchwały Nr XLIII/281/2021 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 26 października 2021 roku w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021 r. poz. 4165), ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Sokółka z zakresu oświaty i wychowania.

O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 619/2022 Burmistrza Sokółki z dnia 12 lipca 2022 roku. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania wynosi 10 000 zł.

Zadanie: Program stypendialny

Sposób działania: Pomoc w dostępie do kształcenia zdolnym uczniom szkół podstawowych (z klasy VII i VIII) oraz szkół ponadpodstawowych, pochodzących z rodzin o niskich dochodach, zamieszkałych na terenie gminy Sokółka

Oferty należy składać w terminie do 2 sierpnia 2022 r. do godz. 1500 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań gminy Sokółka z zakresu oświaty i wychowania w 2022 roku”. Na kopercie musi być umieszczona nazwa oferenta oraz jego adres zwrotny.

Zarządzenie Nr 619 z 2022 roku

Wzór oferty realizacji zadania

Wzór umowy

Wzór sprawozdania

Referat Oświaty

Zaproszenie do konkursu plastyczno-ekologicznego

Plakat

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska oraz Oddział dla Dzieci Biblioteki Publicznej w Sokółce serdecznie zaprasza do udziału w konkursie plastyczno-ekologicznym ph. „EKOLUDKI czyli drugie życie odpadów”.

Prace będą oceniane w trzech kategoriach:
– dzieci w wieku przedszkolnym 4-6 lat,
– uczniowie kl. I-III szkoły podstawowej z gminy Sokółka,
– uczniowie kl. IV– VIII szkoły podstawowej z gminy Sokółka.

Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa dostępne na stronie biblioteki:

http://www.sokolka.naszabiblioteka.com/n,konkurs-plastyczno-ekologiczny-ekoludki-czyli-drugie-zycie-odpadow

Pracownicy Oddziału dla Dzieci
Biblioteki Publicznej w Sokółce

 

Konkurs w Bibliotece Publicznej w Sokółce

Romantyczna Sokółka? To lubię!

Nagraj film, na którym czytasz dowolną balladę (lub fragment) z utworu Adama Mickiewicza pt. Ballady i Romanse.

Plakat

Jak ma wyglądać filmik? Liczymy na Twoją kreatywność! Możesz nagrać siebie jak czytasz, może to być romantyczny krajobraz lub sceneria… Możesz wystąpić sam/sama lub z koleżanką, kolegą, mamą, tatą, babcią, dziadkiem… Może wyjdziesz z kamerą w ciekawe miejsce? Mile widziane żartobliwe zabarwienie i własna interpretacja! Rozejrzyj się po swojej okolicy. Wiele ciekawych, romantycznych miejsc czeka na Ciebie!

„Ballady i Romanse” Adama Mickiewicza przeczytamy wspólnie w naszej bibliotece już na początku września, podczas 11. edycji akcji „Narodowe Czytanie”. Może to właśnie u nas znajdziesz inspirację na filmik? Dzieło narodowego wieszcza nie zostało wybrane przypadkowo. W 2022 obchodzić będziemy dwusetną rocznicę opublikowania tomu. Nie daj się zwieść pozorom i nie zniechęcaj się poważną lekturą, bo teksty Mickiewicza są wciąż żywe, pobrzmiewają świeżymi emocjami w głowach czytających je ludzi.

Filmik prześlij na nasz e-mail: bibliotsok@gmail.com oraz opublikuj w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram). Oznacz naszą bibliotekę oraz użyj hasztagu #romantycznasokolka abyśmy nie przegapili twego filmu. Na zgłoszenia czekamy do 18 września 2022 r. Po tym terminie wytypujemy zwycięzców, na których czekać będą atrakcyjne nagrody rzeczowe i gadżety biblioteczne.

Wszystkie informacje oraz regulamin konkursu znajdziecie na naszej stronie:

http://www.sokolka.naszabiblioteka.com/n,konkurs-dla-kazdego

Beata Grecka

Wyprawka szkolna dla uczniów niepełnosprawnych

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska zaprasza uczniów niepełnosprawnych ze szkół ponadpodstawowych do korzystania z wyprawki szkolnej w roku szkolnym 2022/2023.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1227), pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników zostanie udzielona uczniom:

 1. słabowidzącym,
 2. niesłyszącym,
 3. słabosłyszącym,
 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 6. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 7. z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6;
 8. uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 9. uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6 i 8

ZOBACZ WIĘCEJ

Uroczyste otwarcie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów

Baner infrastruktura środowisko

Pierwszy, nowoczesny i największy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w regionie już jest otwarty. Instalacja znajduje się przy ulicy Targowej 9, przy działce Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sokółce. Podczas uroczystego otwarcia nie zabrakło osób, które przyczyniły się do wspólnego sukcesu, co na samym początku podkreśliła Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

„Należy pamiętać o wszystkich tych którzy angażowali się w ten cały projekt od pomysłu wraz z Panem Prezesem Tomaszem Breńko i pełnomocnikiem Panem Antonim Stefanowiczem. Każdy z nas który jest tu obecny brał czynny udział w budowaniu tego co dzisiaj tu mamy, od projektu po starania się o pieniądze, czy nadzorowanie budowy” mówi Burmistrz Sokółki.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie otwarty sześć dni w tygodniu od poniedziałku do soboty. Mieszkańcy mogą już przywozić wszelkiego rodzaju odpady, ale nie śmieci komunalne. Odpady będą zbierane zgodnie z Regulaminem Miejskim, który jest dostępny na stronie urzędu lub na tablicy informacyjnej przy wjeździe do PSZOK-u. Odpady będą przyjmowane nieodpłatnie tylko od mieszkańców gminy Sokółka, wyłącznie posegregowane, bez zanieczyszczeń, dostarczone w sposób umożliwiający ich selektywne gromadzenie.

ZOBACZ WIĘCEJ

Ogłoszenie o naborze do projektu

Baner PARP

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. ogłasza nabór formularzy zgłoszeniowych projektu pn. „Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja” – RUNDA NR 1.

 • TERMIN ROZPOCZĘCIA NABORU: 14.07.2022 r. godzina 8:00.
 • TERMIN ZAKOŃCZENIA NABORU: 04.08.2022 r. godzina 15:00. Zastrzega się, zamknięcie naboru w przypadku wpłynięcia formularzy zgłoszeniowych na łączną kwotę odpowiadającą 150% alokacji.
 • MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: System Operatora: https://gwsir.uslugi-rozwojowe.pl/
 • FORMA SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w Systemie Operatora, następnie wygenerować PDF i kolejno w zależności od formy składania należy go:
  a) wydrukować, podpisać, dołączyć skan w systemie i następnie wysłać elektronicznie w systemie Operatora z zastrzeżeniem iż dokumenty w oryginale w wersji papierowej zostaną dostarczone do odpowiedniego biura Projektu (osobiście/kurierem/pocztą) w ciągu 7 dni roboczych pod rygorem nierozpatrzenia zgłoszenia.
  b) podpisać podpisem kwalifikowalnym oraz dołączyć podpisany dokument PDF w systemie i następnie wysłać elektronicznie w systemie Operatora. Zapisanie podpisanych dokumentów w formie innym niż PDF pozostawia go bez rozpatrzenia.
 • DOSTĘPNA ALOKACJA: 204.562,80 PLN.
  Podczas rekrutacji będą przyznawane punkty premiujące określonych Przedsiębiorców i tworzona będzie lista rankingowa oraz lista rezerwowa zgodnie z poniższymi preferencjami:
  – posiadanie wiodącego PKD w sekcji: E36, E37, E39 – premia na etapie rekrutacji 5 pkt;
  – brak skorzystania ze wsparcia rozwojowego w ramach konkursu nr: POWR.02.21.00-IP.09-00-004/18 – premia na etapie rekrutacji 4 pkt;
  – dokonanie wyboru usług w ramach Bazy Usług Rozwojowych – premia na etapie rekrutacji 3 pkt;
  – wydelegują do udziału w usłudze rozwojowej kobiety/osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności – premia na etapie rekrutacji 2 pkt.
 • REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WRAZ Z DOKUMENTACJĄ ZGŁOSZENIOWĄ DOSTĘPNE SĄ STRONIE PROJEKTU: https://arleg.eu/projekty/wodkan-i-rekultywacja/

Źródło: arleg.eu

Budżet obywatelski Gminy Sokółka 2023

Budżet obywatelski jest formą konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu Gminy Sokółka na wskazane i wybrane przez mieszkańców propozycje zadań Gminy Sokółka.

NABÓR WNIOSKÓW od 18 lipca do 02 września 2022 r.

Wnioski można składać:

 • w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Sokółce,
 • wysłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Sokółce, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka,
 • skan wniosku drogą mailową na adres: kancelaria@sokolka.pl.

Regulamin budżetu obywatelskiego i formularz zgłoszenia projektu dostępne są na stronie internetowej www.sokolka.pl (zakładka – budżet obywatelski).

Wnioskodawcy planujący zgłoszenie projektu mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Sokółce (poniedziałek – piątek w godz. 8.00-15.00):

 • osobiście w pokoju nr 311,
 • telefonicznie pod nr tel.: 85 711 09 44,
 • za pośrednictwem adresu e-mail: kancelaria@sokolka.pl.

Kwota przeznaczona na budżet obywatelski w 2023 roku wynosi 300 tys. zł, z czego:

 • 200 tys. zł na projekty ogólnomiejskie (maks. wartość projektu ogólnomiejskiego to 80 tys. zł),
 • 100 tys. zł na projekty wiejskie (maks. wartość projektu wiejskiego to 40 tys. zł).

Co warto wiedzieć:

 • wnioskodawcą musi być osoba mieszkająca w gminie Sokółka,
 • w przypadku projektu ogólnomiejskiego wnioskodawcą może być osoba mieszkająca w mieście Sokółka, a projektu wiejskiego mieszkaniec obszarów wiejskich gminy Sokółka.
 • dla projektu ogólnomiejskiego wymagane jest złożenie listy poparcia 15 mieszkańców gminy Sokółka, a wiejskiego 7 mieszkańców,
 • zgłaszane projekty mogą dotyczyć wydatków inwestycyjnych i nie inwestycyjnych.

Głosowanie odbędzie się w dniach: 28 września – 10 października 2022 r. Każdy mieszkaniec gminy Sokółka będzie mógł zagłosować na jeden projekt ogólnomiejski i jeden wiejski. Do realizacji skierowane zostaną projekty w kolejności ilości uzyskanych głosów (od największej), do wyczerpania limitu całej kwoty budżetu obywatelskiego.

Zachęcam do składania projektów i dzielenia się swoimi pomysłami.

Burmistrz Sokółki

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Uchwała Nr XXXIX/230/2021 w sprawie budżetu obywatelskiego

Regulamin Budżetu Obywatelskiego w Gminie Sokółka

Zarządzenie nr 616/2022 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji

Zarządzenie nr 617/2022 w sprawie ustalenia wzoru formularza zgłoszenia projektu

Formularz zgłoszenia projektu

Formularz zgłoszenia projektu (edytowalny)

Lista poparcia projektu ogólnomiejskiego

Lista poparcia projektu ogólnomiejskiego (edytowalny)

Lista poparcia projektu wiejskiego

Lista poparcia projektu wiejskiego (edytowalny)

Dodatkowy termin szkoleń w WOT

Czy wiesz, że terytorialną służbę wojskową możesz połączyć z dotychczasową aktywnością? Nie czekaj zgłoś się już dziś!

Plakat

Złóż do Wojskowego Centrum Rekrutacji w Białymstoku wniosek o powołanie do Wojsk Obrony Terytorialnej lub zarejestruj się na Portalu Rekrutacyjnym zostanzolnierzem.pl

Najbliższe szkolenie podstawowe w #1PBOT rusza 20 sierpnia i 2 września, a wyrównawcze dla żołnierzy rezerwy 28 sierpnia i 10 września

Skontaktuj się z Wojskowym Centrum Rekrutacji w Białymstoku: tel. 261 398 292.

WCR

Lato z Biblioteką

Nawet deszczowe chmury nie przeszkodziły najmłodszym czytelnikom Oddziału dla Dzieci Biblioteki Publicznej w Sokółce, we wzięciu udziału w animacjach przygotowanych przez animatorkę Annę Zatorską.

W tym tygodniu inspiracją do zajęć była baśń Hansa Christiana Andersena pt.: “Dziewczynka z zapałkami”.

Lato z Biblioteką

Po zapoznaniu się z historią głównej bohaterki, dzieci przystąpiły do wykonania pracy plastycznej. Wspólnymi siłami narysowały prezenty, którymi chciałyby obdarować biedną dziewczynkę z utworu. Znalazły się tam: ubrania, zabawki, ciepły dom, jedzenie.

Kolejnym zadaniem było stworzenie prowizorycznego ogniska, przy którym mogła się ogrzać dziewczynka. Nie mogło również zabraknąć kiełbasek i wspólnego śpiewu. Dzieci, z zapałek wykonały również domek dla bohaterki utworu oraz gigantyczne torty z poduszek.

ZOBACZ WIĘCEJ

Relacja z Akcji Lato

Wakacje trwają i choć pogoda w kratkę, to Sokólskim Ośrodku Kultury Akcja lato kręci się pełna parą. Praktycznie codziennie dzieje się coś innego.

Bazarek

Rozpoczęły się wtorkowe przedpołudniowe pokazy kina letniego, gdzie można obejrzeć świetne filmy dla najmłodszych. Poniedziałkowy bazarek zabawek to miejsce, gdzie najmłodsi mogą sprzedawać lub wymieniać się zabawkami, książkami czy grami, a dorośli tanio kupić coś dla swoich pociech, ucząc w ten sposób, że zabawka nie musi być droga ani nowa. Zajęcia szachowe zgromadziły miłośników wymagającej gry planszowej, którzy ćwiczą jak zrobić szach, mat i wygrać!

W pierwszym tygodniu wakacji odbył się też festyn z animacjami, grami i zabawami. Królowały ogromne banki mydlane, super konkurencje sportowe oraz zabawy z animatorką ze Studia działań Kreatywnych Gwiazda. Wiele dzieci zapisało się na różnego rodzaju warsztaty takie jak malarstwo plenerowe, rzeźba w glinie, warsztaty kreatywne. Na zajęciach powstały malarskie prace, gliniane zwierzęta i pszczółkowe domki. Uczestników nie brakuje, wszystkie miejsca są zapełnione. Powstają piękne prace, humor doskonały, buzie uśmiechnięte, po wyjściu z domu kultury – głowa pełna pomysłów i inspiracji. Same przyjemności! Wakacje po prostu! Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie na “Tyzenhauz Fest”

Plakat

Sokólski Ośrodek Kultury zapraszamy na pierwszy w historii naszego miasta festiwal o nazwie “Tyzenhauz Fest”. Program:

29 lipca (piątek) 2022
17.00 – otwarcie Tyzenhauz Fest – Prelekcja historyka Leszka Postołowicza
Plac przed Kamienicą Tyzenhauza ul. Piłsudskiego 1
17.40 – Rajd rowerowy “Tyzenhauz Fest”*
Start sprzed Urzędu Miasta, Plac Kościuszki 1

30 lipca (sobota) 2022
17.00 – warsztaty, pokazy, animacje dla dzieci
18.00 – warsztaty kulinarne połączone z degustacją potrawy “Legumina Tyzenhauza” Plac przed Kamienicą Tyzenhauza, ul. Piłsudskiego 1

31 lipca (niedziela) 2022
17.00 – spektakl satyryczny
18.00 – Potańcówka pod chmurką z Kapelą “Batareja”

Zgłoszenie na Rajd rowerowy “Tyzenhauz Fest” z dopiskiem Rajd rowerowy – Tyzenhauz Fest” przesłać proszę na adres email: it@sokolskiosrodekkultury.pl, pocztą tradycyjną na adres adres Sokólski Ośrodek Kultury ul. Piłsudskiego 1, 16-100 Sokółka (z dopiskiem Rajd rowerowy Punkt IT) lub przynieść osobiście do placówki ośrodka kultury w godzinach 8.00-16.00 (parter budynku siedziba Punktu IT). Na zgłoszenia czekamy do 25 lipca 2022 do godz.16.00. Zapewniamy rowery po wcześniejszym zgłoszeniu.

Dokumenty do pobrania na stronie:

TYZENHAUZ FEST 29-31 LIPCA 2022 | Sokólski Ośrodek Kultury (sokolskiosrodekkultury.pl)

Projekt “Festiwal Tyzenhauza” sfinansowany z dotacji Fundacji PZU.

SOK

Informacja o naborze na stypendia pomostowe

Baner

Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” informuje, że ruszył nabór na stypendia pomostowe Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi na I rok studiów 2022/2023. Wysokość stypendium to 7000 zł na rok.

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, absolwenci liceów, techników i szkół branżowych II stopnia, którzy ukończyli szkołę w 2022 roku i którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 1. są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
 2. mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie https://www.stypendia-pomostowe.pl/,
 3. pochodzą z rodzin , w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 2.107 zł brutto wyliczony z czerwca 2022 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku pielęgnacyjnego otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,
 4. osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 5. do aplikacji mogą logować się tylko osoby, które uzyskały rekomendację lokalnej organizacji uczestniczącej w XXI edycji Stypendiów Pomostowych.

Nabór podań o rekomendację w Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny” trwa od 11 lipca 2022r. do 31 lipca 2022 r. Podanie należy dostarczyć osobiście (Plac Kościuszki 9/1, 16-100 Sokółka, tel. kontaktowy 85 711 57 00) lub przesłać na adres: fundacjasfl@gmail.com

ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie do udziału w badaniu naukowym

Logo

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk zaprasza mieszkańców gminy Sokółka, którzy:

 • urodzili się w 1949 r. lub później,
 • osiągnęli wiek emerytalny, oraz otrzymują emeryturę z ZUS niższą od emerytury minimalnej (1217 zł miesięcznie „na rękę”),
Logo

do udziału w badaniu naukowym. Badanie polega na rozmowie na temat swojej sytuacji z pracownikiem Instytutu. Rozmowa zostanie przeprowadzona w uzgodnionym, dogodnym miejscu i terminie.

Organizatorzy gwarantują poufność. Dla uczestników badania przewidziane są nagrody – bony Sodexo o wartości 50 zł, do zrealizowania w jednym z wielu sklepów na terenie gminy.

Kontakt: dr Danuta Życzyńska-Ciołek, tel. 691 797 845, email: emeryt@ifispan.edu.pl

ZOBACZ WIĘCEJ

Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 t.j. z późn. zm.) Burmistrz Sokółki informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sokółce Plac Kościuszki 1, zostały wywieszone ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości:

 • o numerze geodezyjnym 50/2, położonej w obrębie Gliniszcze Wielkie,
 • o numerze geodezyjnym 303/2 oraz udział w wysokości 1/3 w prawie własności nieruchomości o numerze geodezyjnym 303/4, położonej w obrębie Kraśniany,
 • o numerze geodezyjnym 303/3 oraz udział w wysokości 1/3 w prawie własności nieruchomości o numerze geodezyjnym 303/4, położonej w obrębie Kraśniany,
 • o numerze geodezyjnym 1421/22, położonej w obrębie Sokółka,
 • o numerze geodezyjnym 1931/6, położonej w obrębie Sokółka.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sokółce Plac Kościuszki 1, tel. 857110903 lub na stronie internetowej: https://bip-umsokolka.wrotapodlasia.pl

(JS)

Zaproszenie do wzięcia udziału w projekcie

Plakat

Stowarzyszenie Polanie ze wsi Polanki w gm. Sokółka zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Natura naszym sprzymierzeńcem”. Jeśli chcesz:

 • Wiedzieć jakie zioła rosną w Twoim otoczeniu? Jak z nich korzystać, by znalazły zastosowanie w Twojej kuchni i apteczce?,
 • Wziąć udział w warsztatach z ekolożką Agnieszką Prymaka z Zielskiej Kolonii,
 • Wyjechać na warsztaty do Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej,

Ten projekt jest właśnie dla Ciebie. Przyjdź na spotkanie , które odbędzie się w 16 lipca (sobota) 2022 godz.16.00 we wsi Polanki pod wiatą wiejską i dowiedz się więcej. Więcej informacji pod numerem tel. 533 412 916

Dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Fundację „Sokólski Fundusz Lokalny” w Sokółce, Gminę Sokółkę.

Koordynator projektu
Sylwia Nowakowska

Uroczyste podsumowanie projektu w Malawiczach Dolnych

Baner EFS

Dnia 21 czerwca 2022r. w Szkole Podstawowej w Malawiczach Dolnych odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Nauczanie przez eksperymentowanie w SP w Malawiczach Dolnych” (zad. 7 działanie 1 Piknik naukowy- w ramach realizacji projektu Nr projektu: nr RPPD.03.02.01-20-0438/19).

Na początku zgromadzeni uczniowie, nauczyciele i rodzice zapoznali się z działaniami, które miały miejsce w związku z realizacja projektu. Działania zostały ujęte w prezentacji dostępnej pod adresem https://view.genial.ly/629499fc8fb6a00018e5f972/presentation-nauczanie-przez-eksperymentowanie. Prezentację przygotowali członkowie Szkolnego Klubu Dziennikarskiego. Następnie uczniowie otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w projekcie.

ZOBACZ WIĘCEJ

Skip to content