Remont kamienicy przy Placu Kościuszki 26

Program Regionalny EFRR

Gmina Sokółka uzyskała zgodę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego 2014-2020 na przedłużenie realizacji projektu nr WND-RPPD.08.05.00-20-0016/19 pt. „Przebudowa budynku kamienicy na cele społeczne z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych” ze względu na wystąpienie okoliczności, których nie dało się przewidzieć oraz znacznie gorszy stan techniczny budynku niż założono w dokumentacji projektowej.

Remontowana kamienica

Po wykonaniu odkrywek i pracach rozbiórkowych zostały wstrzymane roboty w ramach nadzoru autorskiego oraz przedstawiciela Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Projektant wpisem w dzienniku budowy wstrzymał prace rozbiórkowe od 8 kwietnia 2021 r. do czasu opracowania dokumentacji zamiennej i uzyskania stosownych decyzji i pozwoleń zamiennych od PWKZ i Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Sokółce.

Decyzję zamienną od Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Beneficjent otrzymał 16 listopada 2021r. Decyzja Starosty Sokólskiego o zmianie pozwolenia na budowę wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Sokółce 14 grudnia 2021 r. Długo utrzymujące się niekorzystne warunki atmosferyczne (okres jesienno-zimowy, niskie temperatury, opady atmosferyczne) umożliwiły wznowienie prac od końca marca 2022 r.

Na opóźnienia miała wpływ również absencja pracowników Wykonawcy spowodowana COVID-19, a także prace dodatkowe związane ze stanem technicznym budynku oraz utrudniony dostęp do materiałów budowlanych spowodowany pandemią COVID – 19 i związany z tym znacznie wydłużony czas oczekiwania na ich dostawę.

Dzięki intensyfikacji prac prowadzonych przez Wykonawcę PPUH Geno sp. z o. o. realizacja projektu nie jest zagrożona. Termin zakończenia remontu budynku został ustalony na dzień 30 września 2022 r. W zrewitalizowanym budynku swoją działalność wznowi Gminny Punkt Pomocy Rodzinie, Sokólskie Centrum Organizacji Pozarządowych. Na parterze budynku powstaną pomieszczenia do dyspozycji Seniorów.

Gmina Sokółka otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 161 348,81 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Zdjęcia: Grzegorz Kucharewicz
Referat Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych


Zobacz również