Informacja o naborze na stypendia pomostowe

Baner

Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” informuje, że ruszył nabór na stypendia pomostowe Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi na I rok studiów 2022/2023. Wysokość stypendium to 7000 zł na rok.

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, absolwenci liceów, techników i szkół branżowych II stopnia, którzy ukończyli szkołę w 2022 roku i którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  1. są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
  2. mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie https://www.stypendia-pomostowe.pl/,
  3. pochodzą z rodzin , w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 2.107 zł brutto wyliczony z czerwca 2022 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku pielęgnacyjnego otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,
  4. osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku nr 1 do Regulaminu.
  5. do aplikacji mogą logować się tylko osoby, które uzyskały rekomendację lokalnej organizacji uczestniczącej w XXI edycji Stypendiów Pomostowych.

Nabór podań o rekomendację w Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny” trwa od 11 lipca 2022r. do 31 lipca 2022 r. Podanie należy dostarczyć osobiście (Plac Kościuszki 9/1, 16-100 Sokółka, tel. kontaktowy 85 711 57 00) lub przesłać na adres: fundacjasfl@gmail.com

Pełen tekst regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w XXI edycji PSP dla II segmentu dostępny jest pod linkiem:

https://www.stypendia-pomostowe.pl/wpcontent/uploads/2022/04/Regulamin_seg_II_XXI-edycja.pdf

Wnioski należy składać w aplikacji internetowej do 16 sierpnia 2022 roku do godz.16.00.

https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-irok/wniosek-on-line/

Wydrukowany wniosek wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami należy złożyć w siedzibie Fundacji do 16 sierpnia 2022 roku do godz.16.00. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Fundacji ul. Plac Kościuszki 9/1, 16-100 Sokółka lub pod nr telefonu 85-711-57-00.

Partnerami Programu i fundatorami stypendiów w II segmencie w XXI edycji PSP są Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Narodowy Bank Polski, Fundacja Wspomagania Wsi oraz koalicja 73 pozarządowych organizacji lokalnych, wśród których znajduje się nasza instytucja.

Fundacja SFL


Zobacz również

Skip to content