Konferencja podsumowująca projekt „Szlakiem Tyzenhauza”

16 grudnia 2021 r. odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Szlakiem Tyzenhauza – utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast Sokółka i Grodna”.

Konferencja miała formę hybrydową online, gdzie wraz z partnerami projektu w Grodnie podsumowano ośmioletnie działania projektowe po obu stronach granicy.

Zdjęcie grupowe

Spotkanie rozpoczęto oficjalnym otwarciem Kamienicy Tyzenhauza w Grodnie. W trakcie jego przebiegu głos zabrali: Siergiej Koleda – Przedstawiciel Grodzieńskiego miejskiego komitetu wykonawczego – Koordynator projektu w BY Mieczysław Goj – Przewodniczący Grodzieńskiego miejskiego komitetu wykonawczego.

Po stronie polskiej konferencja miała miejsce w kinie „Sokół” w Sokółce, gdzie głos zabrali m.in. Paweł Lange-Kuczyński – Koordynator projektu w PL, Ewa Kulikowska – Burmistrz Sokółki, Adam Juchnik – Zastępca Burmistrz Sokółki, Andrzej Słodki – Kierownik WST Programu Polska – Białoruś – Ukraina, Agnieszka Kozakiewicz – pełniąca funkcję Dyrektor Sokólskiego Ośrodka Kultury.

Dzięki wieloletniej pracy w obu krajach powstał nowy produkt turystyczny zwany „Szlakiem Tyznehauza”, który już niebawem stanie się jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek turystycznych Podlasia. ZOBACZ WIĘCEJ

Podziękowania dla Burmistrza Sokółki

Bank Żywności

Na ręce Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej wpłynęło podziękowanie od Prezesa Stowarzyszenia Banku Żywności Suwałki-Białystok Romualda Turczyńskiego za ogromny wkład pracy i zaangażowanie w realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020.

Program zrealizował Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce w okresie od grudnia 2020 do października 2021 roku.

Do programu zostało zakwalifikowanych 1.275 osób, którym wydano 48.670,56 kg żywności o łącznej wartości 241.953,38 zł.

(JK)

Relacja z rodzinnych warsztatów rękodzielniczych

Okres przedświąteczny w Sokólski Ośrodek Kultury obfitował w różnego rodzaju warsztaty rękodzielnicze. Skierowane one były do całych rodzin, które w ten twórczy sposób mogły wspólnie spędzić czas.

Warsztaty rodzinne

W sobotę 4 grudnia 2021 r. warsztaty prowadzone przez markę „Boso na łące” miały na celu własnoręczne wykonanie prezentów mikołajkowych. Były to ekologiczne i pachnące mydełka, kule kąpielowe oraz woskowe tabliczki. Najmłodszych cieszyło wybieranie składników, wlewanie, mieszanie, wąchanie i oczywiście ostateczny efekt pracy.

Tydzień później, w sobotę 11 grudnia odbyły się warsztaty ozdób bożonarodzeniowych. Uczestnicy mogli wykonać świąteczny stroik, który ozdobi wnętrza domów lub białego aniołka z błyszczącymi skrzydłami. ZOBACZ WIĘCEJ

Pozyskano środki z programu „Laboratoria Przyszłości”

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska pozyskała środki z programu „Laboratoria Przyszłości” w kwocie 580 000,00 zł.

Program to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Logo Laboratoria Przyszłości

W ramach „Laboratoriów Przyszłości” szkoły podstawowe w Gminie Sokółka otrzymają wsparcie finansowe, dzięki któremu uczniowie będą mogli uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. Ze środków z programu „Laboratoria Przyszłości” zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

Wsparciem finansowym zostanie objętych osiem szkół: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Sokółce, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Walerego Wróblewskiego w Sokółce, Szkoła Podstawowa w Boguszach, Szkoła Podstawowa w Geniuszach, Szkoła Podstawowa w Malawiczach Dolnych, Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bitwy Niemeńskiej w Starej Kamionce, Szkoła Podstawowa w Starej Rozedrance.

Baner

(BM)

Pozyskano środki z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska informuje, że Gminie Sokółka została przyznana kwota 75 442,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Powyższa kwota została przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającej na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok.

(BM)

Uczniowie rozwijają kompetencje cyfrowe

Baner EFRR

Od 1.10.2021r. w Szkole Podstawowej w Malawiczach Dolnych realizowane są zajęcia dodatkowe dla uczniów w ramach projektu „Nauczanie przez eksperymentowanie w SP w Malawiczach Dolnych” (nr projektu: RPPD.03.01.02-20-0438/19). Wartość całego projektu to 208 816,05 zł, dofinansowanie z UE 187 802,05 zł

Uczniowie korzystają z zajęć rozwijających kompetencje cyfrowe, matematyczno – przyrodnicze, kreatywność, logiczne myślenie, inicjatywność. Należą do nich: Szkolny Klub Dziennikarski, Szkolny Klub programistów (grupa klas I-III i IV-VIII) i Szkolny Klub Badaczy. Na zajęciach uczniowie pracują metodą eksperymentu, korzystają z ozobotów i redagują gazetkę szkolną.

Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych i mający problemy w nauce mogą korzystać z zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego, a także z zajęć korekcyjno – kompensacyjnych oraz zajęć rozwijających umiejętność uczenia się.

Agnieszka Iłenda
SP w Malawiczach Dolnych

Koncert zespołu “Ojcowizna”

Koncert Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Ojcowizna z Wileńszczyzny odbył się w sokólskim Kinie „Sokół” w ostatnią niedzielę. Na zaproszenie Burmistrz Sokółki Ewy Kulikowskiej zespół zaprezentował półtoragodzinny, składający się z trzech części program pokazujący miłość do ojczyzny, tęsknotę i przywiązanie. Wzruszenie, liczne westchnienia i wspomnienia płynęły od publiczności ku artystom, którzy z pełnym zaangażowaniem prezentowali pieśni i piosenki oraz tańce.

Koncert zespołu “Ojcowizna”

Nazwa zespołu Ojcowizna nawiązuje do słów Jana Pawła II, który pisał: „Wyraz ojczyzna łączy się z pojęciem i rzeczywistością ojca. Ojczyzna to jest poniekąd to samo, co ojcowizna, czyli zasób dóbr, które otrzymaliśmy w dziedzictwie po ojcach.”. Jak na zespół dwupokoleniowy przystało, występują w nim całe rodziny (pary małżeńskie, rodzeństwa, rodzice i dzieci), które łączy hasło patriotyczne „Bóg, Honor, Ojczyzna”.

ZOBACZ WIĘCEJ

Dokumenty niezbędne do rozliczenia przyznanego grantu w projekcie „Gmina Sokółka przyjazna środowisku”

Baner EFRR

Gmina Sokółka informuje, że w §7 umowy o przyznanie grantu wskazane są dokumenty niezbędne do rozliczenia przyznanego grantu. Są to m.in:
a. Uproszczonej dokumentacji technicznej (zgodna z minimalnymi parametrami dla instalacji OZE określonymi w załączniku nr 2 do Regulaminu wraz z opisem efektów ekologicznych grantu zgodnie z załącznikiem 3 do Regulaminu);
b. Kopii zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia na budowę – jeżeli dotyczy;
c. Kopii Pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – jeżeli dotyczy;
d. Kopii dokumentów potwierdzających wybór wykonawcy (kopia zapytań ofertowych, kopia zebranych ofert, protokół z wyboru wykonawcy)
e. Kopii umowy z wykonawcą
f. Kopii dowodów księgowych (rachunki, faktury);
g. Kopii dowodów płatności faktur (potwierdzenie polecenia przelewu);
h. Kopia dokumentów związanych ze zbyciem nieruchomości, tj: akt notarialny, oświadczenie nabywcy o przyjęciu praw i obowiązków związanych z posiadaną nieruchomością (jeśli dotyczy);
i. Kopii protokołu odbioru instalacji zatwierdzonego przez Grantodawcę;
j. Kopii zgłoszenia do podłączenia do sieci elektroenergetycznej złożonego u właściwego operatora sieci (dotyczy tylko instalacji fotowoltaicznych)
k. Zdjęć dokumentujących istnienie instalacji.
l. Zdjęć dokumentujących promocję projektu zgodnie z umową powierzenia grantu;
m. Inne.

Zgodnie z załącznikiem nr 10 do Regulaminu tj. Formularz ofertowy wykonawcy, pkt. 17 (Oświadczenia) Wykonawca Zobowiązał się wykonać usługę zgodnie z przygotowaną dokumentacją techniczną na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej (udokumentuję to zdjęciami przed i po zakończeniu robót) na nieruchomości objętej inwestycją oraz zgodnie ze sztuką techniczną wymaganą dla tego rodzaju robót, z należytą̨ starannością̨ zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i oraz obowiązującymi normami prawa budowlanego i przepisami BHP.
Grantobiorca zobowiązany jest złożyć wniosek o wypłatę grantu wraz z załącznikami. Wszystkie dokumenty składane przez Grantobiorcę powinny być złożone w formie oryginałów lub kopii potwierdzonych na każdej stronie za zgodność z oryginałem/poświadczonych na pierwszej stronie za zgodność z oryginałem od strony 1 do strony … (podać nr ostatniej strony), podpisane oraz parafowane na każdej stronie, trwale spięte (zszyte).

2 Minimalne parametry instalacji

5 Wniosek o płatność2

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY – Sokółka

Wzor_Karta_kontroli_instalacji_PV – Sokółka

zal-10-Formularz-ofertowy-wykonawcy-Inst-Fotowoltaiczna-1 (7)

Zał. 3 Efekty ekologiczne grantu 2

(JF)

Podpisanie umowy

Flaga i godło Polski

W dniu 15.12.2021 r. II zastępca Burmistrza Sokółki Adam Juchnik podpisał umowę na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Sokółki poprzez budowę i przebudowę skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Casino z ul. Kołłątaja w Sokółce”. Ze strony wykonawcy BBGM Gryko Kamila ul. Przemysłowa 15, 15-528 Sowlany umowę podpisała Kamila Gryko – właściciel firmy.

Całkowita wartość projektu: 692 899,10 zł
Dofinansowanie: 554 959,28 zł
Wkład własny: 138 739,82 zł

W ramach zadana zostało zaplanowane wyniesione skrzyżowania ulic Bohaterów Monte Casino i Kołłątaja wraz z przebudową i budową przejść dla pieszych na wszystkich wlotach skrzyżowania. Zostanie wykonana nawierzchnia jezdni w kolorze czerwonym, zamontowane balustrady i ogrodzenie w obrębie przejść dla pieszych, ustawione znaki D-6 i B-20 zasilane energią słoneczną, wpusty uliczne i przykanaliki kanalizacji deszczowej, miejsca parkingowe przy ul. Bohaterów Monte Casino i przy ul. Kołłątaja do ul. Wojska Polskiego.

Zadanie zostanie zrealizowane do końca września 2022 r.

(JF)

Wyniki konkursu fotograficznego pt. „Zielone Spojrzenie”

Baner konkurs foto
Baner

10 grudnia 2021 r. odbyło się posiedzenie komisji Konkursu Fotograficznego pn. „Zielone Spojrzenie” w ramach projektu „Zielone spojrzenie- promocja chronionych obiektów przyrodniczych powiatu sokólskiego i rejonu grodzieńskiego”. W skład komisji weszli eksperci z dziedziny fotografii i wideo, turystyki, ochrony przyrody oraz personel projektu.

Wpłynęło 16 zdjęć od 6 osób. Po zweryfikowaniu zgłoszonych prac pod względem formalnym, na podstawie Regulaminu konkursowego, komisja poddała ocenie artystycznej i merytorycznej wszystkie fotografie.

Kapliczka słupowa 1863r.

Spośród autorów nadesłanych zdjęć członkowie Komisji wyłonili zwycięzców
i postanowili przyznać nagrody:
1. I Nagrodę dla Łukasza Horoszko za zdjęcie Kapliczka słupowa 1863r., miejsce wykonania Jatwieź Mała oraz wyróżnienie za wszystkie zgłoszone zdjęcia
2. II Nagrodę dla Katarzyny Maliszewskiej za zdjęcie Pauza w Puszczy Knyszyńskiej, miejsce wykonania Rezerwat przyrody Woronicza
3. III Nagrodę dla Wojciecha Panow za wszystkie nadesłane zdjęcia tj. zdjęcie przedstawiające Łosie, Żubra, Żurawia oraz Karola Wróblewskiego za zdjęcie Ważka na liściu, miejsce wykonania Kopna Góra – Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej
4. Wyróżnienie dla Beaty Maliszewskiej za zdjęcie przedstawiające Fragmenty Fresków z Cerkwi Zwiastowania NMP

Za każde z 5 zwycięskich zdjęć, ich autorom zostają przyznane nagrody w postaci statuetek i dyplomów oraz wszystkie osoby, które zgłosiły swój udział w konkursie będą miały możliwość wzięcia udziału w wyprawie po terenach Puszczy Knyszyńskiej i Puszczy Grodzieńskiej. Ponadto prace będą eksponowane na wystawie fotograficznej po odbyciu wyprawy fotograficznej. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w styczniu 2022 r.

(JF)

Budowa Biblioteki Publicznej ma trwać 17 miesięcy

W środę 15 grudnia 2021 roku w Urzędzie Miejskim w Sokółce odbyła się konferencja prasowa, podczas której podpisano umowę z wykonawcą inwestycji – budowa Biblioteki Publicznej w Sokółce. Uczestniczyli w niej: Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska wraz z Zastępcami Adamem Kowalczukiem i Adamem Juchnikiem oraz Poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński, Dyrektor sokólskiej Biblioteki Publicznej Joanna Bienasz oraz wykonawca inwestycji – Krzysztof Żukowski z Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego KRYSTEX z siedzibą w Czarnej Białostockiej.

Po podpisaniu umowy

Biblioteka Publiczna w Sokółce obecnie mieści się na parterze bloku należącego do miejscowej Spółdzielni Mieszkaniowej. W 2023 roku czeka ją przeprowadzka do nowego budynku, który zostanie usytuowany na działce gminnej w sąsiedztwie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce. Mowa o sokólskiej Bibliotece Publicznej. Po przetargu wiadomo, że budowa nowej siedziby tej placówki ma kosztować 4 mln 44 tys. 612 zł. Pieniądze na inwestycję pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (2 mln 500 tys. zł) oraz ze środków Instytutu Książki w Krakowie, Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (2 mln 250 tys. zł). ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie do wypełnienia ankiety

Polski Ład to plan odbudowy polskiej gospodarki po pandemii Covid-19. Ma na celu zmniejszenie nierówności społecznych i stworzenie lepszych warunków do życia dla wszystkich obywateli.

Pani Burmistrz Ewa Kulikowska z ogromnym zaangażowaniem dba o rozwój naszej gminy, dlatego przedstawiamy Państwu badanie, będące częścią prac nad przygotowaniem strategii rozwoju naszego regionu. Inwestycja obejmująca remont dworca PKP jest ogromnym wyzwaniem finansowym i logistycznym. Obejmuje zarówno przebudowę samego budynku wraz z siecią wodno- kanalizacyjną oraz budową infrastruktury towarzyszącej m.in. parkingu i ścieżki rowerowej, chodników, zatok i wiat przystankowych komunikacji miejskiej i międzymiastowej, strzeżony postój TAXI oraz nowoczesne centrum przesiadkowe.

Inwestycja zapewni mieszkańcom naszej gminy, osobom przyjezdnym, korzystającym z różnych form transportu publicznego komfortowe i bezpieczne rozwiązania, a jej wartość to 29 500 000 00 PLN.

Udzielone przez Państwa odpowiedzi pomogą poznać opinię na temat najważniejszych obszarów działania gminy i podjąć na ich podstawie decyzje popierane wśród lokalnej społeczności. Dziękujemy za ogromne wsparcie!

Link do ankiety: https://cutt.ly/3YLXMW1

Fundacja Zdrowe Miasto

DKF „Fantom” zaprasza

DKF „Fantom” zaprasza 19 grudnia 2021 r. (w niedzielę) o godz.17.30, na ostatni w tym roku pokaz filmu „Moje wspaniałe życie”. Gościem pokazu będzie reżyser filmu Łukasz Grzegorzek.

Główną bohaterką najnowszego filmu Łukasza Grzegorzka jest Joanna (grana przez Agatę Buzek) z zawodu nauczycielka języka angielskiego, a prywatnie żona dyrektora szkoły(w tej roli Jacek Braciak), matka dwóch synów, teściowa i młoda babcia. Przemęczona nadmiarem obowiązków, cierpiąca z powodu braku czasu i swobody dla siebie, kobieta regularnie odwiedza mieszkanie swojej mamy, gdzie zaczyna prowadzić drugie życie. Pewnego dnia otrzymuje anonimową wiadomość zwiastującą ogromne problemy…

Bilety w cenie 12 zł. Zapraszamy.

Krystyna Kostera, Kino „Sokół”

Wstąp do Wojsk Obrony Terytorialnej

Plakat

W związku z trwającym naborem do Wojsk Obrony Terytorialnej, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Białymstoku zaprasza do rejestracji się na Portalu Rekrutacyjnym Wojska Polskiego www.zostanzolnierzem.pl lub do złożenia do Wojskowego Komendanta Uzupełnień wniosku o powołanie do terytorialnej służby wojskowej.

Masz pytania? Skontaktuj się:
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Białymstoku
ul. Lipowa 35, 15-428 Białystok
tel. 261 398 252.

Joanna Sebunia, WKU

W 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego

W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku na terenie Polski wprowadzono stan wojenny. W 40. rocznicę tamtego wydarzenia pod sokólską tablicą upamiętniającą Żołnierzy Wyklętych, w imieniu Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej, wiązankę żółto- czerwonych kwiatów złożyli: Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk, Sekretarz Sokółki Piotr Romanowicz, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce Marta Półtorzycka oraz Krzysztof Oszer ze Stowarzyszenia Historycznego im. Bohaterów Ziemi Sokólskiej.

Z chwilą wprowadzenia stanu wojennego władzę w Polsce przejęła junta wojskowa pod przewodnictwem gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Celem reżimu komunistycznego było zniszczenie wielomilionowego ruchu „Solidarność”. Szacuje się, że wojskowy zamach stanu kosztował życie 122 osóby. 13 grudnia 1981 roku dla tysięcy członków opozycji demokratycznej zaczął się czas aresztowań. W sumie internowano 9.736 osób. Dla przeciętnego Polaka okres ten oznaczał pogłębienie problemów ze zdobyciem pożywienia, godzinę policyjną i utrudnienia w przemieszczaniu się chociażby do miejsc pracy.

Historyk Norman Davis nazwał wprowadzenie stanu wojennego „najdoskonalszym zamachem wojskowym w historii nowożytnej Europy”. Oficjalnie stan wojenny trwał w Polsce do 22 lipca 1983 roku.

(DB) Fot.: J. Korzeniewska

Granty PPGR – wydłużenie terminu do 4 stycznia 2022 r.

Gmina Sokółka informuje o wydłużeniu terminu na składanie dokumentów potwierdzających prawidłowość danych zawartych w oświadczeniach złożonych w trakcie rekrutacji do projektu grantowego Cyfrowa Gmina – Wparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” do 4 stycznia 2022 r.

Dokumenty, o których mowa powyżej należy dostarczyć do Kancelarii Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1, w dniach i godzinach pracy Urzędu, tj. we wtorek 8.00-16.00, w pozostałych dniach tygodnia 7.30-15.30.
Jednocześnie podkreślamy, że wydłużony termin jest terminem ostatecznym. Osoby, które nie dostarczą w wyznaczonym terminie niezbędnych dokumentów lub ich kopii nie zostaną zakwalifikowane do projektu.

Referat Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych

Zwołanie XLVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej

Herb Sokółki

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2020 r. póz. 713) i § 15 ust. 2 Statutu Gminy Sokółka (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003 r. Nr 21, poz.538; z 2004 r. Nr 14, poz.292. Nr 188, póz. 2499; z 2005 r. Nr 261 póz. 2993; z 2010 r. Nr 236 póz. 2875; z 2012 r. póz. 161; z 2015 r. póz. 370; z 2016 r. póz. 2246; z 2018 r. póz. 4653), Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce zwołuje XLVI Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Sokółce na dzień 14 grudnia 2021 r. (wtorek) o godzinie 15:30, w trybie zdalnym, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Materiały dotyczące posiedzenia dostępne są pod adresem:

https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/160893

Skip to content