Uczniowie rozwijają kompetencje cyfrowe

Baner EFRR

Od 1.10.2021r. w Szkole Podstawowej w Malawiczach Dolnych realizowane są zajęcia dodatkowe dla uczniów w ramach projektu „Nauczanie przez eksperymentowanie w SP w Malawiczach Dolnych” (nr projektu: RPPD.03.01.02-20-0438/19). Wartość całego projektu to 208 816,05 zł, dofinansowanie z UE 187 802,05 zł

Uczniowie korzystają z zajęć rozwijających kompetencje cyfrowe, matematyczno – przyrodnicze, kreatywność, logiczne myślenie, inicjatywność. Należą do nich: Szkolny Klub Dziennikarski, Szkolny Klub programistów (grupa klas I-III i IV-VIII) i Szkolny Klub Badaczy. Na zajęciach uczniowie pracują metodą eksperymentu, korzystają z ozobotów i redagują gazetkę szkolną.

Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych i mający problemy w nauce mogą korzystać z zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego, a także z zajęć korekcyjno – kompensacyjnych oraz zajęć rozwijających umiejętność uczenia się.

Agnieszka Iłenda
SP w Malawiczach Dolnych


Zobacz również

Skip to content