Dokumenty niezbędne do rozliczenia przyznanego grantu w projekcie „Gmina Sokółka przyjazna środowisku”

Baner EFRR

Gmina Sokółka informuje, że w §7 umowy o przyznanie grantu wskazane są dokumenty niezbędne do rozliczenia przyznanego grantu. Są to m.in:
a. Uproszczonej dokumentacji technicznej (zgodna z minimalnymi parametrami dla instalacji OZE określonymi w załączniku nr 2 do Regulaminu wraz z opisem efektów ekologicznych grantu zgodnie z załącznikiem 3 do Regulaminu);
b. Kopii zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia na budowę – jeżeli dotyczy;
c. Kopii Pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – jeżeli dotyczy;
d. Kopii dokumentów potwierdzających wybór wykonawcy (kopia zapytań ofertowych, kopia zebranych ofert, protokół z wyboru wykonawcy)
e. Kopii umowy z wykonawcą
f. Kopii dowodów księgowych (rachunki, faktury);
g. Kopii dowodów płatności faktur (potwierdzenie polecenia przelewu);
h. Kopia dokumentów związanych ze zbyciem nieruchomości, tj: akt notarialny, oświadczenie nabywcy o przyjęciu praw i obowiązków związanych z posiadaną nieruchomością (jeśli dotyczy);
i. Kopii protokołu odbioru instalacji zatwierdzonego przez Grantodawcę;
j. Kopii zgłoszenia do podłączenia do sieci elektroenergetycznej złożonego u właściwego operatora sieci (dotyczy tylko instalacji fotowoltaicznych)
k. Zdjęć dokumentujących istnienie instalacji.
l. Zdjęć dokumentujących promocję projektu zgodnie z umową powierzenia grantu;
m. Inne.

Zgodnie z załącznikiem nr 10 do Regulaminu tj. Formularz ofertowy wykonawcy, pkt. 17 (Oświadczenia) Wykonawca Zobowiązał się wykonać usługę zgodnie z przygotowaną dokumentacją techniczną na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej (udokumentuję to zdjęciami przed i po zakończeniu robót) na nieruchomości objętej inwestycją oraz zgodnie ze sztuką techniczną wymaganą dla tego rodzaju robót, z należytą̨ starannością̨ zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i oraz obowiązującymi normami prawa budowlanego i przepisami BHP.
Grantobiorca zobowiązany jest złożyć wniosek o wypłatę grantu wraz z załącznikami. Wszystkie dokumenty składane przez Grantobiorcę powinny być złożone w formie oryginałów lub kopii potwierdzonych na każdej stronie za zgodność z oryginałem/poświadczonych na pierwszej stronie za zgodność z oryginałem od strony 1 do strony … (podać nr ostatniej strony), podpisane oraz parafowane na każdej stronie, trwale spięte (zszyte).

2 Minimalne parametry instalacji

5 Wniosek o płatność2

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY – Sokółka

Wzor_Karta_kontroli_instalacji_PV – Sokółka

zal-10-Formularz-ofertowy-wykonawcy-Inst-Fotowoltaiczna-1 (7)

Zał. 3 Efekty ekologiczne grantu 2

(JF)

Skip to content