W Starej Kamionce obchodzono Światowy Dzień Logiki

14 stycznia 2022 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy Niemeńskiej w Starej Kamionce obchodzili Światowy Dzień Logiki (World Logic Day, WLD).

Światowy Dzień Logiki

Uczniowie rozwiązywali łamigłówki zaczerpnięte ze stron internetowych (np. Zabawy z Archimedesem, Ekspedycja matematyczna, TECHPEDIA) oraz wykorzystując pomoce dydaktyczne np. Punktowce, Przekładanki (zapałczana arytmetyka), Głowołamacze, Pusy czy memory.

ZOBACZ WIĘCEJ

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły w roku szkolnym 2022/2023

Od 1 marca 2022 r. rozpocznie się rekrutacja do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sokółka, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły zostały ustalone następujące kryteria, punktacja oraz dokumentacja potwierdzająca kryteria zgodnie z Uchwałą NR XLIX/283/17 z dnia 15.03.2017 r. Rady Miejskiej w Sokółce:

  1. w danej szkole uczy się rodzeństwo kandydata – 5 pkt. (oświadczenie rodzica z klauzulą odpowiedzialności karnej);
  2. kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w danej szkole, z wyłączeniem sytuacji określonej w art. 130 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe – 5 pkt. (oświadczenie rodzica z klauzulą odpowiedzialności karnej);
  3. miejsce pracy rodzica znajduje się w obwodzie szkoły – 4 pkt. (oświadczenie rodzica z klauzulą odpowiedzialności karnej);
  4. samotne wychowywanie kandydata przez rodzica – 4 pkt. (oświadczenie rodzica z klauzulą odpowiedzialności karnej);
  5. w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki – 4 pkt. (oświadczenie rodzica z klauzulą odpowiedzialności karnej).

Druk wniosku o przyjęcie do kl. I szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły należy pobrać w placówce, do której kandydat składa wniosek o przyjęcie do szkoły.

DO POBRANIA:

Harmonogram rekrutacji do kl. I SP dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły na rok szkolny 2022/2023

Uchwała NR XLIX/283/17 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 15.03.2017 r.

(UM)

Nauczanie przez eksperymentowanie w SP w Starej Rozedrance

Baner EFS

Dzięki otrzymaniu przez Gminę Sokółka dofinansowania w wysokości 127 345,03 zł na realizację projektu „Nauczanie przez eksperymentowanie w SP w Starej Rozedrance” uczniowie mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach rozwijających kompetencje matematyczno – przyrodnicze, naukowo – techniczne, kreatywność, logiczne myślenie oraz umiejętność pracy zespołowej.

Zajęcia prowadzone są w myśl sentencji Konfucjusza „Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem.” Poznawanie świata przez doświadczanie jest najlepszą drogą do poszerzania i rozumienia otaczających nas zjawisk.

Mali badacze

„Młodzi Badacze” zgłębiają wiedzę przede wszystkim z zakresu biologii i chemii. Samodzielne prowadzenie doświadczeń w obecności nauczyciela pomaga kształtować postawę badawczą, rozwijać umiejętności zadawania pytań, analizowania i wyciągania wniosków. Prowadzenie zajęć metodami aktywizującymi umożliwia zaangażowanie w procesie poznawczym wszystkich zmysłów, co ułatwia zrozumienie zagadnień i zapamiętanie zdobytej wiedzy.

ZOBACZ WIĘCEJ

Awans zawodowy nauczycielki z Przedszkola nr 4 w Sokółce

W dniu 21 grudnia 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Sokółce odbyło się uroczyste wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

-Pani zaangażowanie w realizację celów i zadań przedszkola pozytywnie wpływa na poziom sokólskiej edukacji, powiedział Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk, który przyjął przysięgę oraz wręczył akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego Pani Anecie Protasiewicz z Przedszkola nr 4 w Sokółce.

Zastępca Burmistrza pogratulował nauczycielce solidnego przygotowania do egzaminu, podziękował za wytrwałość podczas odbywania stażu, sumienność i troskę o dobro dzieci, współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym, życzył dalszych sukcesów w pracy zawodowej. Zadaniem nauczyciela jest ciągłe zdobywanie wiedzy, podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Warunkiem nadania nauczycielowi stopnia nauczyciela mianowanego jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną pracy oraz zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organ prowadzący

Referat Oświaty

Pozyskano środki z programu „Laboratoria Przyszłości”

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska pozyskała środki z programu „Laboratoria Przyszłości” w kwocie 580 000,00 zł.

Program to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Logo Laboratoria Przyszłości

W ramach „Laboratoriów Przyszłości” szkoły podstawowe w Gminie Sokółka otrzymają wsparcie finansowe, dzięki któremu uczniowie będą mogli uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. Ze środków z programu „Laboratoria Przyszłości” zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

Wsparciem finansowym zostanie objętych osiem szkół: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Sokółce, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Walerego Wróblewskiego w Sokółce, Szkoła Podstawowa w Boguszach, Szkoła Podstawowa w Geniuszach, Szkoła Podstawowa w Malawiczach Dolnych, Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bitwy Niemeńskiej w Starej Kamionce, Szkoła Podstawowa w Starej Rozedrance.

Baner

(BM)

Pozyskano środki z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska informuje, że Gminie Sokółka została przyznana kwota 75 442,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Powyższa kwota została przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającej na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok.

(BM)

Uczniowie rozwijają kompetencje cyfrowe

Baner EFRR

Od 1.10.2021r. w Szkole Podstawowej w Malawiczach Dolnych realizowane są zajęcia dodatkowe dla uczniów w ramach projektu „Nauczanie przez eksperymentowanie w SP w Malawiczach Dolnych” (nr projektu: RPPD.03.01.02-20-0438/19). Wartość całego projektu to 208 816,05 zł, dofinansowanie z UE 187 802,05 zł

Uczniowie korzystają z zajęć rozwijających kompetencje cyfrowe, matematyczno – przyrodnicze, kreatywność, logiczne myślenie, inicjatywność. Należą do nich: Szkolny Klub Dziennikarski, Szkolny Klub programistów (grupa klas I-III i IV-VIII) i Szkolny Klub Badaczy. Na zajęciach uczniowie pracują metodą eksperymentu, korzystają z ozobotów i redagują gazetkę szkolną.

Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych i mający problemy w nauce mogą korzystać z zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego, a także z zajęć korekcyjno – kompensacyjnych oraz zajęć rozwijających umiejętność uczenia się.

Agnieszka Iłenda
SP w Malawiczach Dolnych

Dzień Pluszowego Misia w Żłobku Miejskim

25 listopada 2021 r. w Żłobku Miejskim w Sokółce odbył się „Dzień Pluszowego Misia”. Hol zamienił się w przepiękną sypialnię, dla każdej grupy został przygotowany wydzielony kącik, w którym dzieci mogły poczuć się bezpiecznie.

Dzień Misia w żłobku

Świętowanie rozpoczęto od przywitania dzieci przez misia wierszykiem:
„Proszę Państwa oto miś;
miś jest bardzo grzeczny dziś.
Chętnie Państwu łapę poda, nie chce podać?
A to szkoda !”.

Następnie rozruszano się przy dźwiękach skocznej muzyki. Wspólna gimnastyka wprawiła wszystkich w dobry nastrój. Można było zacząć świętowanie urodzin grupy Misiów. Misie, w misiowych opaskach na głowach zatańczyły i zaśpiewały do piosenki „Jadą, jada misie…” oraz powiedziały wiersz „Rączki robią klap, klap, klap…”. Gościnnie wystąpiły również Jeżyki, których urodziny przypadały 10 listopada. Jeżyki zaśpiewały piosenkę i powiedziały wierszyk. Brawom i owacjom nie było końca. Do momentu, aż na salę wjechał tort i  zaśpiewano Misiom i Jeżykom huczne 100 Lat ! Było pysznie.

Dalsza część leniuchowania odbyła się w salach. Dzieci bawiły się chustą, odpoczywały z misiami w pidżamach, oglądały bajkę „Miś Uszatek” i zajadały się pysznymi chrupkami. Każde dziecko otrzymało dyplom pamiątkowy. ZOBACZ WIĘCEJ

Dzień Pluszowego Misia w Starej Kamionce

25 listopada 2021 r. dzieci z ZWP i klasy 1 Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy Niemeńskiej w Starej Kamionce uczestniczyły w obchodach Dnia Pluszowego Misia.

Obchody Dnia Pluszowego Misia

Miękki, puchaty i taki z łatką – najmilsza zabawka, najlepszy przyjaciel dzieci, bohater wielu książek i filmów – Pluszowy Miś obchodził 25 listopada swoje święto. Nie zapomniały o tym dzieci z ZWP i klasy1, które przyszły do szkoły ze swoim ulubionym pluszakiem. W ramach obchodów tego miłego święta dzieci poznały m.in. historię pluszowego misia, wykonały „misiowe” zadania, pląsy i tańce.

Chociaż pluszowy miś ma już ponad sto lat cieszymy się, że jest z nami na dobre i złe. Mimo coraz nowocześniejszych i coraz bardziej atrakcyjnych zabawek, moda na misie nie przemija, bo „czy to jutro, czy to dziś, wszystkim jest potrzebny Miś!” ZOBACZ WIĘCEJ

Murem za polskim mundurem

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce włączyła się w akcję Murem za polskim mundurem.

Przez cały tydzień uczniowie (również ci najmłodsi z oddziału przedszkolnego) przygotowywali paczki dla żołnierzy i funkcjonariuszy broniących granicy.

Laurki dla żołnierzy

W paczkach znalazły się słodycze, kawa, herbata, napoje energetyczne, a także laurki jako wyraz szacunku mundurowym za ich służbę.

Do zbiórki przyłączyła się pani Małgorzata Dulska z Warszawy (za co bardzo dziękujemy), która przesłała pieniądze w kwocie 200 zł, które zostały przeznaczone na zakup kubeczków do gorących napoi, miseczek jednorazowych i sztućców.

Zebrane produkty przekazano do placówek Straży Granicznej w Kuźnicy, Szudziałowie i Nowym Dworze.

ZOBACZ WIĘCEJ

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

Plakat

16 listopada 2021 r. uczniowie klasy piątej Szkoły Podstawowej w Starej Kamionce uczestniczyli w spotkaniu online z panem Bumim Phillipsem.

Spotkanie na temat „Być czarnoskórym Polakiem” zostało zorganizowane przez Polską Akcję Humanitarną w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Tolerancji oraz Tygodnia Edukacji Globalnej, który w bieżącym roku przebiega pod hasłem „Działajmy razem! To nasz wspólny świat!”.

Młodzież miała okazję poznać historię czarnoskórego mężczyzny, który urodził się i wychowywał w Polsce, mogła również zadać pytania związane z jego życiem. Opowiadanie G. Kasdepke „Pan Wredzik” oraz film profilaktyczno-edukacyjnego „Urodziny Maćka, czyli krótka historia o tolerancji” stały się okazją do refleksji pierwszoklasistów nad własną postawą w odniesieniu do innych osób. Dzieci poznały czym jest tolerancja i akceptacja odmienności, jakie ma znaczenie we współczesnym świecie. Na podsumowanie zajęć uczniowie rozwiązali interaktywny test.

Joanna Gejdel
SP w Starej Kamionce

Szkoła otrzymała sztandar

5 listopada 2021 r. w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Sokółce miała miejsce niezwykle podniosła uroczystość. Rada Rodziców przekazała szkole sztandar. Fundatorami sztandaru są rodzice uczniów.

W swoim wystąpieniu dyrektor szkoły Maria Andrzejewska powiedziała:

Przekazanie sztandaru

„Dziękuję wszystkim rodzicom, którzy włączyli się w ufundowanie sztandaru szkole. Po raz kolejny dowiedliście, jaką wspaniałą siłą jesteście. Dowiedliście, że przyszłość należy budować na tradycji i stałych wartościach, symbolem których jest sztandar. Swoją postawą świadczycie, że we współczesnym świecie należy szukać tego, co jednoczy a nie dzieli, co buduje więzi danej społeczności a nie wprowadza podziały. Bo sztandar to przede wszystkim symbol jedności i honoru a każdy, kto ceni honor, nie skrzywdzi słabszego, nie będzie knuł intrygi, będzie po prostu dobrym, uczciwym człowiekiem.” ZOBACZ WIĘCEJ

Podpisanie umowy w ramach projektu „Inwestujemy w przyszłość”

Baner EFS

W dniu 10 listopada 2021 r. Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Inwestujemy w przyszłość”, który będzie realizowany w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Bitwy Niemeńskiej w Starej Kamionce. Ze strony Województwa Podlaskiego umowę podpisali Członkowie Zarządu Województwa Podlaskiego – Pani Wiesława Burnos i Pan Marek Malinowski.

W ramach projektu zaplanowano realizację 352 godzin zajęć dodatkowych skierowanych do minimum 40 uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej w Starej Kamionce. Zorganizowane zostaną zajęcia dodatkowe z matematyki, j. angielskiego oraz Koła: taneczne, przyrodnicze i robotyczne. Będzie zakupione wyposażenie do pracowni matematycznej, językowej, przyrodniczej. Szkoła wzbogaci się także w zestawy do nauki programowania.

Przedsięwzięcie ma na celu rozwijanie postawy kreatywnej wszystkich uczniów, myślenia matematycznego, kompetencji językowych, przyrodniczych, kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów i doskonalenie orientacji przestrzennej z wykorzystaniem elementów kodowania, programowania, robotyki i nowoczesnych technologii. Przewidziano także wyjazd do Epi-Centrum Nauki w Białymstoku. Realizacja projektu jest zaplanowana na rok szkolny 2022/2023.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Sokółka.

Dofinansowanie projektu z EFS: 100 592,50 zł, niefinansowy wkład własny Gminy Sokółka w postaci użyczenia sal: 6 080,00 zł.

(MCz) fot. A. Sienkiewicz

Król Ziemniak w Jedyneczce

We wtorek 26 października 2021 r. w Przedszkolu nr 1 w Sokółce po raz kolejny odbyła się impreza integracyjna pod hasłem „Dzień Ziemniaka”, w czasie której głównym bohaterem był ziemniak.

Na spotkanie przybyli rodzice z dziećmi oraz całe rodziny. Wszyscy z ochotą brali udział w przygotowanych przez nasze panie: Agnieszkę, Basię i Ewę konkurencjach i atrakcjach związanych z ziemniakiem. Były kąciki zainteresowań, w których można było stworzyć ziemniaczanego cudaka, były gry w ziemniaczane warcaby, kółko i krzyżyk, czy karmienie świnki.

Król Ziemniak w Jedyneczce

Najwięcej emocji dostarczyły liczne konkurencje. Zaangażowanie rodziców i ich pociech w czasie wykonywania konkursowych zadań przyniosło wszystkim uczestnikom pikniku dużo radości. Można było wziąć udział w konkurencjach takich jak: ubieranie ziemniaka, ziemniaczane wykopki w przedszkolnych piaskownicach, rozdawanie całusów, gotowanie zupy ziemniaczanej, czy podnoszenie sztangi z workami ziemniaków.

Wspólną zabawę uświetnił poczęstunek przygotowany przez nasze panie kucharki, a były to placki ziemniaczane i babka ziemniaczana. Nie zabrakło deseru i smacznych napojów. Na koniec zapłonęło ognisko, z którego można było zjeść upieczone kiełbaski. ZOBACZ WIĘCEJ

Społeczność SP w Starej Kamionce pielęgnuje tradycje

Jak co roku przed Świętem Zmarłych uczniowie Szkoły Podstawowej im. Bitwy Niemeńskiej w Starej Kamionce wraz z wychowawcami i pracownikami szkoły odwiedzili stary wiejski cmentarz, znajdujący się na końcu wsi. Wspólne sprzątanie wokół pamiątkowego pomnika, rozmowa o dawnych zwyczajach mieszkańców, zapalenie zniczy i modlitwa to już szkolna tradycja.

Zdjęcie grupowe

Podczas zajęć w świetlicy uczniowie rozmawiali o Dniu Wszystkich Świętych oraz Dniu Zadusznym, rysowali znicze i obejrzeli prezentację o znanych Polakach w historii naszego państwa (m.in. Jan Paweł II, Kardynał Wyszyński, T. Kościuszko, A. Mickiewicz, M. Kopernik, F. Chopin). W najbliższym czasie młodzież pojedzie również na sokólski cmentarz na groby Bohaterów Bitwy Niemeńskiej.

ZOBACZ WIĘCEJ

Dzień Dyni w Żłobku Miejskim w Sokółce

28 października 2021 r. oficjalną królową dnia została DYNIA. Panie z Żłobka Miejskiego w Sokółce pięknie przystroiły hol i przygotowały w tym dniu wiele atrakcji.

Zabawę rozpoczęto wspólną gimnastyką do króciutkiej rymowanki. Pokonywano slalom z dyń, toczono dynię, aby zbić wieżę z kubeczków, podawano dynię tak jak w zabawie „Piłka parzy”… Były wesołe tańce, pląsy, korowody, zabawy z pomarańczowymi balonikami…

Wspólna gimnastyka

Dzieci, pięknie przebrane za dynie, w pomarańczowe stroje chętnie obejrzały co dynia ma środku. Każdy mógł włożyć rączkę, obejrzeć, powąchać pestki dyni. Pani Małgosia przygotowała mały eksperyment, który wykonała w dyni – wulkan. Na dzieci czekał zdrowy pomarańczowy poczęstunek – marchewki, mandarynki, pomarańczowe galaretki. Zresztą w tym dniu pomarańczowy królował na naszych stołach – na śniadanie były zdrowe płatki jęczmienne z musem brzoskwiniowym, a na obiadek zupa krem z dyni.

ZOBACZ WIĘCEJ

Inwestujemy w przyszłość

Baner EFS

Szkoła Podstawowa w Starej Kamionce zainwestuje w rozwój swoich uczniów ponad 100 tys. złotych

W dniu 22 października 2021 r. Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał Gminie Sokółka ponad 100 tysięcy złotych z przeznaczeniem na realizację projektu „Inwestujemy w przyszłość” w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Bitwy Niemeńskiej w Starej Kamionce. Gmina Sokółka złożyła projekt w ramach naboru LGD Szlak Tatarski.

Tablica

Przedsięwzięcie ma na celu rozwijanie postawy kreatywnej wszystkich uczniów, myślenia matematycznego, kompetencji językowych, przyrodniczych, kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów i doskonalenie orientacji przestrzennej z wykorzystaniem elementów kodowania, programowania, robotyki i nowoczesnych technologii. Zaplanowane działania będą nie tylko wsparciem dla prawidłowego rozwoju i zniwelowania trudności, ale też nie lada gratką dla uczniów. Operacja skierowana jest do 40 uczniów i uczennic SP w Starej Kamionce. Zorganizowane zostaną zajęcia dodatkowe z matematyki, j. angielskiego oraz koła taneczne, przyrodnicze i robotyczne. Zaplanowano wyjazd do Epicentrum Nauki w Białymstoku. Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany na zajęciach. Rozwiązanie problemu doposażenia pracowni w odpowiedni sprzęt wpłynie pozytywnie na uczestników projektu – będzie służyć dzieciom i wspomagać ich w rozwoju, da radość z przyswajania nowej wiedzy. Ten projekt to inwestycja w przyszłość. Realizacja projektu jest zaplanowana na rok szkolny 2022/2023.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Sokółka.

Dofinansowanie projektu z EFS: 100 592,50 zł, wkład własny Gminy Sokółka: 6 080,00 zł.

(MCz)

Skip to content