Ogłoszenie o dodatkowym naborze w ramach realizacji projektu „Gmina Sokółka przyjazna środowisku”

Baner EFRR

Gmina Sokółka informuje, że z dniem 3 stycznia 2022r. ogłasza dodatkowy nabór na zakup i montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w postaci:

  1. instalacji fotowoltaicznej (panele fotowoltaiczne) przeznaczonej do produkcji energii elektrycznej,
  2. instalacji solarnej (kolektory słoneczne) przeznaczonej do produkcji energii cieplnej na potrzeby podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

Grant przekazywany jest Grantobiorcy wyłącznie w formie refundacji, po poniesieniu przez Grantobiorcę całości kosztów.

Grantobiorcą może być osoba fizyczna zamieszkała na terenie Gminy, w której realizowany jest projekt. Energia cieplna i elektryczna musi być zużywana na własne potrzeby gospodarstw domowych i nie może być wykorzystywana do prowadzenia działalności rolniczej, w tym agroturystycznej oraz działalności gospodarczej.

Poziom dofinansowania wynosi 65% natomiast 35% jest to wkład własny mieszkańca.

Warunkiem przystąpienia do udziału w projekcie jest złożenie wymaganych dokumentów określonych w regulaminie naboru. Dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem Poczty (w przypadku takiej samej ilości punktów, decyduje data i godzina wpływu do Biura projektu).

Zgłoszenia wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami określonymi w regulaminie należy złożyć w zamkniętej kopercie zatytułowanej „Nabór do projektu pn. Gmina Sokółka przyjazna środowisku” w terminie od dnia 03.01.2022r. do dnia 12.01.2022r. w Urzędzie Miejskim w Sokółce, Plac Kościuszki 1, we wtorki od 8.00-16.00 w pozostałe dni od 7.30-15.30.

Dane kontaktowe w sprawie projektu: Urząd Miejski w Sokółce, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka, tel. (85) 711 09 17.

Regulamin

Zał. 1 Wniosek o grant

Zał. 2 Minimalne parametry instalacji

Zał. 3 Efekty ekologiczne grantu

Zał. nr. 4 Umowa_o_powierzenie_grantu_zaktualizowana 2

Zał. 5 Wniosek o płatność

zał 6. Oświadczenie o niezaleganiu

zal-7-Zapytanie-cenowe-fotowoltaika-sprzedaz-i-montaz-1 (12)

zal-7a-Zapytanie-fotowotaika-sprzedaz-1

zal-7b-Zapytanie-cenowe-o-montaz-fotowotaiki-1

zal-8-Zapytanie-cenowe-kolektory-sloneczne-sprzedaz-i-montaz-1

zal-8a-Zapytanie-cenowe-o-sprzedaz-kolektorow-solarnych-1

zal-8b-Zapytanie-cenowe-kolektoty-solarne-montaz-1

zal-9-Zapytanie-cenowe-hybryda-sprzedaz-i-montaz-1

zal-9a-Zapytanie-cenowe-hybryda-sprzedaz-1

zal-9b-Zapytanie-cenowe-hybryda-montaz-1

zal-10-Formularz-ofertowy-wykonawcy-Inst-Fotowoltaiczna-1 (7)

zal-11-Formularz-ofertowy-wykonawcy-panele-solarne2

zal-12-Formularz-ofertowy-wykonawcy-Hybryda

Projekt pn.: „Gmina Sokółka przyjazna środowisku” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – Typ 4. Projekty grantowe.

(JF)


Zobacz również

Skip to content