29. Finał WOŚP w Sokółce

Baner WOŚP 2021

29. Finał Wielskiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się również w Sokółce. Jak zwykle sztab zorganizował Sokólski Ośrodek Kultury. Jego szefem została Magda Żukiewicz. Od kilku tygodni, w dziesięciu sklepach na terenie miasta, można znaleźć stacjonarne puszki sztabowe, do których zbierane są datki na rzecz WOŚP.

Dla tych, którzy wspierają akcję i chcą się tą radością podzielić ze światem, stworzyliśmy również nakładkę na facebookowe zdjęcie profilowe. Jest ona dostępna w bazie nakładek i informuje o tym, że razem z Sokólskim Ośrodkiem Kultury wspieracie WOŚP.

W dniu finału tj. w najbliższą niedzielę 31 stycznia 2021 r. w Kinie „Sokół” w godzinach 10:00 – 18:00 czynny będzie sztab, w którym na pewno znajdziecie Państwo puszki, do których można wrzucić pieniądze.

Ponieważ nie mogą odbywać się tradycyjne licytacje, zorganizowaliśmy stoisko z orkiestrowymi gadżetami, wśród których są kubki, koszulki, smycze, torby, worki, kalendarze, zegarki, skarpety i wiele innych.

Kolejny raz w działania włączyła się Szkoła Podstawowa w Boguszach, z której nauczyciele i rodzice przygotują kram z domowymi wypiekami oraz rękodziełem.

Tradycyjnie , w działania włączają się, przynosząc różne przedmioty i firmowe gadżety, indywidualni Sokółczanie oraz lokalne firmy. Wszystkie te rzeczy będzie można nabyć, wrzucając datek do puszki.

Wielbiciele disco polo, jak co roku, znajdą gadżety z wizerunkiem bardzo popularnego Zenka.

Amatorów morsowania zachęcamy do udziału w niedzielnym hartowaniu się w sokólskim zalewie. O godzinie 10:00, z puszką WOŚP wejdą do chłodnej wody!

Mamy nadzieję, że 29. Finał, choć zdecydowanie różniący się od tych organizowanych co roku, bez koncertów, występów, prezentacji i licytacji, będzie pełen energii i radości. Liczymy na hojność Sokółczan, na ich udział w tej ogólnopolskiej, a nawet ogarniającej różne zakątki świata, akcji. Zachęcamy mieszkańców miasta do ofiarności i hojności. Prosimy, aby nie omijać nielicznych wolontariuszy, których tego dnia będzie można spotkać na zaśnieżonych ulicach i wrzucić datki do puszek.

Mino pandemii, grajmy do końca świata i jeden dzień dłużej! Zapraszamy!

Agnieszka Kozakiewicz, SOK

Zaproszenie do udziału w I Konkursie Piosenki Dziecięcej

Plakat

Serdecznie zachęcamy dzieci w wieku od 6 do 14 roku życia do wzięcia udziału w I Konkursie Piosenki Dziecięcej, organizowanym przez Samorządową Szkołę Muzyczną I stopnia w Sokółce.

Konkurs polega na przygotowaniu, zaśpiewaniu polskiej piosenki z tzw. przedziału piosenki dziecięcej, dostosowanej do wieku wykonawcy i nagraniu wykonania.

Konkurs ma na celu wspieranie zdolnych wokalnie dzieci w mieście i regionie poprzez umożliwienie prezentacji ich umiejętności, propagowanie polskiej kultury muzycznej czy kształtowanie umiejętności współzawodnictwa. Wzięcie udziału w tym wydarzeniu, pozwoli na wspólną integrację, wymianę doświadczeń muzycznych między uczestnikami i ich opiekunami, pozwoli rozbudzić ducha zdrowej rywalizacji i przede wszystkim zapewni dobrą zabawę.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

I etap – przyjmowanie zgłoszeń i nagrań online w terminie od 22 lutego do 5 marca 2021 r. Zgłoszenie powinno zawierać:

 • wypełnione karty zgłoszeń (załącznik nr 1 do regulaminu),
 • wypełnione oświadczenie rodzica/opiekuna (załącznik nr 2 do regulaminu),
 • nagranie utworu w formacie mp4, którego czas nie może przekroczyć 7 minut. Pliki większe niż 10 MB, należy przesłać za pomocą stron pomocnych w wysyłaniu dużej wagi plików np. www.wetransfer.com ; www.wyslijto.pl.

10 marca 2021 r. nastąpi ogłoszenie wyników I etapu konkursu (lista osób zakwalifikowanych do II etapu będzie ogłoszona na stronie szkoły www.ssmsokolka.pl)

II etap – 24 marca 2021 r. o godz. 15:00, eliminacje konkursowe na żywo na auli konferencyjnej w budynku szkoły (ul. Mickiewicza 2a, 16-100 Sokółka).

Koncert laureatów i wręczenie nagród 24 marca 2021 r. na auli konferencyjnej o godz. 18.00. Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe. Szczegółowe zasady konkursu są zawarte w regulaminie.

DO POBRANIA: Regulamin konkursu

J. Kozłowska, Sekretariat SSM

Kolejne dofinansowanie na montaż instalacji OZE

W dniu 28.01.2021 r. Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał dofinansowanie 47 gminom z województwa podlaskiego, w tym Gminie Sokółka.

Źródło: http://wig.waw.pl/z-pokora-do-energii/
Źródło: http://wig.waw.pl/z-pokora-do-energii/

Tytuł projektu: Gmina Sokółka przyjazna środowisku
Wydatki ogółem: 1 993 500,00 zł
Dofinansowanie: 1 295 775,00 zł
Wkład własny: 697 725,00 zł

Celem projektu jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę 77 mikroinstalacji (kolektory słoneczne – 5 instalacji, panele fotowoltaiczne – 72 instalacje) wykorzystujących odnawialne źródła energii w gospodarstwach domowych na terenie gminy Sokółka w 2022r. (21 instalacji na obszarze wiejskim, 56 instalacji na obszarze miejskim).

Po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim, na stronie internetowej sokolka.pl zostanie ogłoszony nabór wniosków do projektu. Zachęcamy do śledzenia strony internetowej.

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Oś priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

(JF)

Zaproszenie do dyskusji publicznej

Herb Sokółki

Burmistrz Sokółki zaprasza serdecznie na dyskusję publiczną nad ustaleniami projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta i Gminy Sokółka.

Dyskusja publiczna prowadzona jest za pomocą środków porozumiewania się na odległość (art.8d ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), online z wykorzystaniem adresu https://konsultacje.sokolka.pl/

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 2 lutego 2021 r. w formie elektronicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość o godz. 10:00. Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu online jest dokonanie rejestracji poprzez email wysłany na adres https://konsultacje.sokolka.pl/

Burmistrz Sokółki   

Podpis: Ewa Kulikowska

 

 

 

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska jako Gminny Komisarz Spisowy w Sokółce ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 będzie przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: od 1 do 9 lutego 2021 r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

DO POBRANIA:

Ogłoszenie o naborze

Formularz zgłoszeniowy

Klauzula informacyjna RODO

(EM) Referat Ewidencji

Rekrutacja do przedszkoli w 2021 roku

Szanowni Rodzice!
Burmistrz Sokółki informuje, iż od 8.02.2021 r. od godz. 8.00 do 18.02.2021 r. do godz. 15.00 – przyjmowane będą od rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole, innej formy wychowania przedszkolnego deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego w danej placówce. Nie będą przyjmowane deklaracje od dzieci będących mieszkańcami innych gmin.

Zdjęcie z przedszkola

W terminie od 22.02.2021 r. od godz. 8.00 do 12.03.2021 r. do godz. 15.00 – przyjmowane będą od rodziców dzieci – mieszkańców gminy Sokółka, które jeszcze nie uczęszczały do przedszkola, wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola. Druk wniosku oraz klauzula informacyjna zamieszczone będą na stronie internetowej przedszkola pierwszego wyboru, w przypadku oddziału przedszkolnego funkcjonującego w szkole, na stronie danej szkoły.
Zachowując rygory sanitarne, uzupełniony wniosek wraz z załącznikami, należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola” w skrzynce korespondencyjnej przedszkola pierwszego wyboru. Skrzynki ustawione będą wewnątrz budynku przedszkola przy drzwiach wejściowych.

Prosimy Rodziców o dochowanie wszelkiej staranności i nie stwarzanie sobie zagrożenia zakażeniem koronawirusem oraz personelowi przedszkola. Wnioski wysłane za pośrednictwem poczty, które wpłyną do przedszkola po 12.03.2021r. nie będą brane pod uwagę w pierwszej rekrutacji. ZOBACZ WIĘCEJ

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych

Od 1 marca 2021 r. rozpocznie się rekrutacja do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sokółka, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły zostały ustalone następujące kryteria, punktacja oraz dokumentacja potwierdzająca kryteria:

 1. w danej szkole uczy się rodzeństwo kandydata – 5 pkt. (oświadczenie rodzica z klauzulą odpowiedzialności karnej);
 2. kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w danej szkole, z wyłączeniem sytuacji określonej w art. 130 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe – 5 pkt. (oświadczenie rodzica z klauzulą odpowiedzialności karnej);
 3. miejsce pracy rodzica znajduje się w obwodzie szkoły – 4 pkt. (oświadczenie rodzica z klauzulą odpowiedzialności karnej);
 4. samotne wychowywanie kandydata przez rodzica – 4 pkt. (oświadczenie rodzica z klauzulą odpowiedzialności karnej);
 5. w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki – 4 pkt. (oświadczenie rodzica z klauzulą odpowiedzialności karnej).

DO POBRANIA:

Harmonogram rekrutacji

Uchwała NR XLIX28317

Urszula Marchiel, Referat Oświaty

Gaz ogrzeje mieszkania w Sokółce

Inwestor – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., deklaruje, że już w 2022 roku pierwsi mieszkańcy Sokółki będą mieli możliwość przyłączenia się do sieci gazowej. Tym samym gazyfikacja Sokółki stanie się faktem.

Od wielu lat mieszkańcy Sokółki byli zainteresowani innymi sposobami ogrzewania budynków mieszkalnych niż kotłownia miejska i piece na paliwo stałe (drzewo, węgiel). Paliwo gazowe jest jednym z najtańszych i najczystszych w eksploatacji sposobów ogrzewania budynków mieszkalnych.

Paliwo będzie dostarczane do zbiorników zamontowanych na stacji regazyfikacji LNG na działce gminnej, znajdującej się przy drodze do Bogusz, za nieruchomością Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (poza granicą administracyjną miasta).

– Gmina Sokółka, na prośbę inwestora, pomogła w znalezieniu lokalizacji i udostępniła wskazaną działkę. Aby umożliwić realizację tej inwestycji, wpisaliśmy do budżetu Gminy Sokółka na 2021 rok budowę drogi dojazdowej do działki, gdzie zostanie zlokalizowana stacja LNG. Z naszej strony są to wszystkie formalności, umożliwiające uzyskanie dalszych decyzji przez inwestora. Teraz Polska Spółka Gazownictwa musi uzyskać odpowiednie pozwolenia na budowę – poinformował Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Juchnik.

Mapa

Na podstawie ankiet, wypełnionych przez mieszkańców Sokółki i przedsiębiorców, którzy byli zainteresowani podłączeniem swoich nieruchomości do sieci gazowej, zostały wyznaczone ulice, gdzie sieć dystrybucyjna będzie doprowadzona w pierwszej kolejności. Są to następujące ulice: Sienna, Dąbrowskiego, Witosa, Ściegiennego, 1 Maja, Warszawska, Kolejowa, Kołłątaja, Bohaterów Monte Cassino, Północna, Krasickiego, Traugutta, Batorego, Dolna, Królowej Bony, Skłodowskiej, Nowa, Zdrojowa, Osiedle Zielone, Poprzeczna, Spokojna, Reymonta, Gałczyńskiego, Nałkowskiej, Żwirki i Wigury, Skarżyńskiego, Broniewskiego, Lotników Lewoniewskich, Fabryczna, Słoneczna, Jasna, Przemysłowa, Lewickiego, Głowackiego, Wierzbowa, Stawowa.

Początkowo na obszarze Sokółki sieć będzie liczyła około 24 km.

(DB)

Apel rad seniorów do społeczeństwa woj. podlaskiego

22 stycznia 2021 r. odbyło się II Forum Podlaskich Rad Seniorów (on-line). Uczestnicy sformułowali apel dotyczy bardzo ważnego zagadnienia jakim obecnie są szczepienia przeciw COVID-19:

W trosce o życie najstarszego pokolenia Województwa Podlaskiego: babć i dziadków, rodziców, sąsiadów i przyjaciół, Rady Seniorów z obszaru Podlasia, Ziemi Białostockiej, Suwalszczyzny i Ziemi Łomżyńskiej, zwracają się z prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli o jak najszybsze zaszczepienie się przeciw COVID-19. Tylko wspólna akcja społeczeństwa, a w szczególności postawa ludzi młodych, może uratować życie wielu z nas. Szczepiąc siebie chronimy swoje zdrowie i życie, a jednocześnie ratujemy życie swoich najbliższych.

1. Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego
2. Łomżyńska Rada Seniorów,
3. Miejska Rada Seniorów w Suwałkach,
4. Miejska Rada Seniorów w Sejnach,
5. Rada Seniorów Miasta Augustowa,
6. Gminna Rada Seniorów w Dąbrowie Białostockiej,
7. Gminna Rada Seniorów w Kuleszach Kościelnych,
8. Gminna Rada Seniorów w Łapach,
9. Gminna Rada Seniorów w Wasilkowie,
10. Rada Seniorów Gminy Supraśl,
11. Rada Seniorów Gminy Choroszcz,
12. Miejska Rada Seniorów w Bielsku Podlaskim,
13. Miejska Rada Seniorów w Sokółce,
14. Rada Seniorów Gminy Czarna Białostocka,
15. Gminna Rada Seniorów w Puńsku

II Forum Podlaskich Rad Seniorów on-line, Białystok, 22.01.2021

Czesław Sańko – Przewodniczący
Miejskiej Rady Seniorów w Sokółce

Nabór na wolne stanowiska pracy w Żłobku Miejskim w Sokółce

Baner EFS

Gmina Sokółka ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy w Żłobku Miejskim w Sokółce, ul. Grodzieńska 43,16-100 Sokółka, w tym:
– opiekun/ka dziecięcy/a – liczba etatów: 7,
– woźny/a oddziałowy/a – liczba etatów: 3,
– pielęgniarz/pielęgniarka – liczba etatów: 1.

Nabór prowadzony jest w ramach projektu pn. „Gmina Sokółka przyjazna rodzicom” RPPD.02.02.00-20-0173/19, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej II: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.2 Działania na rzecz równowagi praca-życie.

Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową, w zamkniętej kopercie z napisem: „Nabór na stanowisko – (wpisać), w ramach projektu Gmina Sokółka przyjazna rodzicom”, z podanym adresem zwrotnym, w terminie 25.01.2021 r. – 5.02.2021r., w godzinach 08:00 – 15:00 na adres: Kancelaria Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka.

W przypadku nadesłania oferty za pomocą operatora pocztowego, o dacie jej złożenia decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Urzędu Miejskiego w Sokółce. Oferty niekompletne lub które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Szczegóły na temat naboru na poszczególne stanowiska są zawarte w zamieszczonych poniżej załącznikach.

Informacji w sprawie naboru udziela Pani Ewa Puszko – dyrektor Żłobka Miejskiego w Sokółce, pod numerem tel. 85- 555-81-17, w godzinach pracy placówki.

DO POBRANIA:

Harmonogram rekrutacji pracowników

Ogłoszenie o naborze – opiekun/opiekunka

Ogłoszenie o naborze – pielęgniarka

Ogłoszenie o naborze – woźna

Klauzula informacyjna RODO

Lista kandydatów – opiekun/ka

Lista kandydatów – woźna/y

Wyniki naboru – opiekun/ka

Wyniki naboru – woźna/y

Referat Pozyskiwania
Środków Pozabudżetowych

Na łamach „Wspólnoty”

Okładka "Wspólnoty"

Pod koniec grudnia 2020 roku w Piśmie Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” ukazał się obszerny wywiad z Burmistrzem Sokółki Ewą Kulikowską.

Pani Burmistrz opowiada w nim o wielokulturowej społeczności, w jakiej żyje, współistnieniu różnych wyznań, których tradycja i kultura wzajemnie się przenikają, a także o dobrych relacjach budowanych przez wieki, które dziś są czymś naturalnym.

Zapraszamy do lektury

(DB)

Zapisy dzieci do nowego żłobka – rekrutacja do projektu

Baner EFS

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska zaprasza rodziców/opiekunów prawnych dzieci w wieku do lat 3 do udziału w projekcie „Gmina Sokółka przyjazna rodzicom”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II – Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca-życie w ramach RPOWP 2014-2020.

Rekrutacja do projektu „Gmina Sokółka przyjazna rodzicom"

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i zatrudnieniowej. 50 rodziców/opiekunów prawnych zamieszkałych na terenie gminy Sokółka, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, poprzez udostępnienie w okresie od 1 marca 2021 r. do 31 października 2022 r. usług w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Sokółce przy ul. Grodzieńskiej 43.

Do udziału w projekcie zaprasza się rodziców dzieci do lat 3, które nie korzystają obecnie z usług Miejskiego Żłobka w Sokółce zlokalizowanego przy ul. Osiedle Centrum 18.

Projekt skierowany jest do rodziców/opiekunów prawnych pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 – powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka (przebywających na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim) oraz rodziców/opiekunów prawnych pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych / nieaktywnych zawodowo / biernych zawodowo) planujących powrót na rynek pracy oraz osób pracujących. ZOBACZ WIĘCEJ

Wirtualna galeria „Bibliotecznych Artystów”

Oddział dla Dzieci Biblioteki Publicznej w Sokółce ma ogromną przyjemność zaprosić wszystkich do wirtualnej galerii „Bibliotecznych Artystów”.

Wirtualna galeria „Bibliotecznych Artystów”

Zaprezentowane dzieła zachwycają oryginalnością, niezwykłą kompozycją, umiejętnością operowania kolorem. Młodzi czytelnicy miło zaskoczyli swoimi zdolnościami artystycznymi, wyobraźnią i bardzo aktywnym udziałem w zimowych konkursach.

Komisja konkursowa postanowiła nagrodzić wszystkich autorów prac, ponieważ poziom ich wykonania był bardzo wysoki.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wyjątkowej wystawy. ZOBACZ WIĘCEJ

Ferie zimowe online z SOK właśnie się zakończyły!

W ostatni piątek dzieci obejrzały ostatni, przygotowany przez nas materiał. Przez 9 kolejnych dni na fanpage Sokólskiego Ośrodka Kultury lun Kanale Youtube można było znaleźć propozycje spędzenia wolnego czasu.

Pracownicy proponowali proste, możliwe do wykonania w domu zadania i wyzwania, dzięki którym najmłodsi mogli znaleźć inspirację do zabawy. Wśród propozycji znalazły się: namiot z koców, kolorowe kanapki, czarodziejskie sztuczki i tricki, muzealne zagadki, laurka dla babci i dziadka, czy lepienie bałwana. Zorganizowaliśmy także quiz kinowy polegający na odgadnięciu 10 tytułów filmów dla dzieci, które były wyświetlane w sokólskim kinie w 2020 roku.

Pragniemy pochwalić się udziałem dzieci w naszych Feriach zimowych online. Podjęły one 61 wyzwań. Zamieściły swoje prace na Padlecie, aplikacji, która służyła do dzielenia się zasobami z nami a także ze wszystkimi zainteresowanymi.
https://padlet.com/agnieszkakozakiewicz/x53ioahr1j6cqjkp

Dzieci przesyłały zdjęcia lub filmy ukazujące jak przebiegała ich zabawa. Efekty były zaskakujące i jednocześnie wspaniałe! Zgodnie z zapowiedzią na początku ferii, wyróżniliśmy czworo najbardziej wytrwałych dzieci, które podjęły wszystkie, lub niemal 100% wyzwań. Są to: Damian l. 5,5, Kacper l. 12, Amelia l 12 oraz Magda l. 8,5.

Zamieszczanie na Facebooku filmów, na których prezentowaliśmy propozycje zabaw, gier, zagadek czy wyzwań i oczekiwanie na przesyłane przez dzieci, czy ich rodziców materiały, dało nam szansę na pewnego rodzaju kontakt i dialog, nić porozumienia i wspólnej zabawy.

Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas!

Agnieszka Kozakiewicz, SOK

„Zimowe szaleństwa literackie” czyli ferie z Biblioteką

Tegoroczne ferie z Biblioteką Publiczną w Sokółce, ze względu na pandemię wyglądały zupełnie inaczej niż dotychczas. Oferta zajęć była przystosowana do obowiązujących obostrzeń sanitarnych, wszystkie warsztaty i zajęcia prowadzone były online. Mimo wszystko przygotowano mnóstwo atrakcji i różnorodnych niespodzianek dla czytelników.

Ferie w bibliotece

Już pierwszego dnia ferii Oddział dla Dzieci ogłosił konkurs plastyczny pt: „Zimowe szaleństwa literackie”. Zadaniem czytelników było wykonanie pejzażu zimowego w dowolnej technice. Z przysłanych prac powstała magiczna, zimowa galeria kreatywnych dzieł młodych artystów.

We współpracy z Komendą Powiatową Policji w Sokółce przygotowane zostały interesujące zajęcia edukacyjne pod hasłem „Policyjna Biblioteka”. Na wstępie przeczytano utwory: wiersz
M. Konopnickiej „Zła zima” oraz bajkę edukacyjną o zebrze, które „literacko” wprowadziły w klimat ferii. W prezentacji multimedialnej przedstawione zostały podstawowe zasady bezpieczeństwa zachęcając do udziału w konkursie „Bądź Bezpieczny”. Aktywni uczestnicy otrzymali upominki oraz grę planszową- Policyjna Biblioteka (autorstwa sokólskich policjantek oraz bibliotekarek).Kolejne spotkania opierały się na utworach o mądrych radach i zasadach oraz dobrym wychowaniu.
Na zakończenie ferii odbyły się warsztaty literacko-plastyczne(online) pt: „Śnieżny ludek”. Wzięły w nich udział dzieci z Przedszkola nr 1 oraz zainteresowani czytelnicy. Było mnóstwo dobrej zabawy, zimowe zagadki, instrukcje jak ulepić bałwana na podstawie wiersza oraz praca plastyczna (krok po kroku) -”Śnieżna kula z bałwankiem”. ZOBACZ WIĘCEJ

Nabór do udziału w projekcie „Śladami naszych przodków”

Sokólski Ośrodek Kultury ogłasza nabór do udziału w projekcie „Śladami naszych przodków” Regionalnego Konkursu Grantowego „Równać szanse 2020” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Dzięki Program „Równać Szanse”.

Tym razem młodzież będzie miała możliwość:

 • pracować z najnowszymi programami graficznymi
 • szkolić swój warsztat pod okiem specjalistów
 • wyjechać w ciekawe miejsca
 • a przede wszystkim poznać siebie, nowych ludzi i swoje miasto.

Jeśli zatem:

 • jesteś uczniem w wieku od 12 do 19 lat
 • mieszkasz w mieście lub gminie Sokółka
 • lubisz poznawać nowych ludzi
 • masz umiejętność pracy w grupie
 • interesują Cię podróże
 • chcesz się sprawdzić się w nowych rolach
 • chciałbyś pozostawić ślad swojej pracy innym

przyłącz się! Zapraszamy! Zgłoszenia do końca stycznia 2021 roku, na adres: poczta@sokolskiosrodekkultury.pl lub Messenger Sokólskiego Ośrodka Kultury.

Zobacz jak bawiła się młodzież w 2020 roku i zapisz się już dziś.

Sylwia Nowakowska, SOK

Skip to content