Wiedza i kompetencje

Baner z logówkami EFS

„Wiedza i kompetencje” projekt nr: RPO.03.01.02-20-368/19 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

„Wiedza i kompetencje” – projekt realizowany w ramach Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych, przez:
• Firmę: Witold Szaszkiewicz Centrum Edukacyjne IDEA
• Gminę Sokółka – Partner
• Gminę Rutka–Tartak – Partner

Okres realizacji projektu: 1.09.2021 r. – 30.06.2023 r.

Głównym celem projektu jest: podniesienie u 613 uczniów (295dz/318ch), ze szkół podstawowych w Gminie Sokółka i Gminie Rutka − Tartak, kompetencji kluczowych (TIK, nauk matematyczno−przyrodniczych, języków obcych) i umiejętności uniwersalnych (m.in.: kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), w tym rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także wzrost kompetencji nauczycieli (72K/11M) tych szkół oraz wyposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne w okresie od 01.09.2021 do 30.06.2023r.

Projektem w naszej gminie objęta zostanie Szkoła Podstawowa nr 1 im. A. Mickiewicza w Sokółce. Zapraszamy do udziału w projekcie wszystkich zainteresowanych uczniów i uczennice.

W ramach projektu realizowane będą zajęcia:

 • Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – język angielski zakończony egzaminem zewnętrznym TELC/TOEIC – wymiar zajęć: 120 h/gr.
 • Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – informatyka zakończona modułowymi egzaminami zewnętrznymi ECCC/ECDL-Start – wymiar zajęć: 120 h/gr.
 • Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z matematyki – wymiar zajęć: 40 h/gr.
 • Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z języka angielskiego z wykorzystaniem TIK – wymiar zajęć: 40 h/gr.
 • Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z języka niemieckiego – wymiar zajęć: 40 h/gr.
 • Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z języka rosyjskiego – wymiar zajęć: 40 h/gr.
 • Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z robotyki – wymiar zajęć: 40 h/gr.
 • Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe biologiczno-geograficzne – wymiar zajęć: 40 h/gr.
 • Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z przyrody – wymiar zajęć: 40 h/gr.
 • Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z umiejętności tworzenia stron internetowych i publikowania treści w serwisach – wymiar zajęć: 30 h/gr.
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki – wymiar zajęć: 20 h/gr.
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego – wymiar zajęć: 20 h/gr.
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z edukacji wczesnoszkolnej – wymiar zajęć: 20 h/gr.
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z fizyki – wymiar zajęć: 20 h/gr.
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze biologiczno-chemiczne – wymiar zajęć: 20 h/gr.
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z geografii – wymiar zajęć: 20 h/gr.
 • Zajęcia logopedyczne – wymiar zajęć: 20 h/gr.
 • Terapia pedagogiczna – wymiar zajęć: 15 h/gr.
 • Zajęcia rewalidacyjne w tym korekcyjno-kompensacyjne – wymiar zajęć: 20 h/gr.
 • Socjoterapia – wymiar zajęć: 20 h/gr.
 • Gimnastyka korekcyjna – wymiar zajęć: 20 h/gr.
 • Techniki pamięciowe – umiejętność szybkiego uczenia się i zapamiętywania (w tym rozwój kreatywności, umiejętności współpracy i kreowanie postaw kluczowych dla rynku pracy) – wymiar zajęć: 30 h/gr.
 • Zajęcia rozwijające umiejętności uniwersalne i kompetencje społeczne (kreatywność, innowacyjność, współpraca) – wymiar zajęć: 30 h/gr.

Osoby chętne do udziału w projekcie powinny wypełnić i dostarczyć nauczycielom lub do Punktu Informacyjnego, dokumenty rekrutacyjne, które dostępne są w Punkcie Informacyjnym (w szkole) oraz na stronie internetowej szkoły.

Załączniki:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Wiedza i kompetencje”

Karta zgłoszenia

Skip to content