awanse_zawodowe_nauczycieli_26Państwa zaangażowanie w realizację celów i zadań szkoły pozytywnie wpływa na poziom sokólskiej edukacji – tymi słowami Zastępca Burmistrza Sokółki Pan Adam Kowalczuk rozpoczął spotkanie w dniu 25 sierpnia 2016 r., podczas którego wręczył awanse zawodowe sześciu nauczycielom z gminy Sokółka.

Akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego otrzymały: Agnieszka Puszko, Urszula Gremza, Joanna Struczewska, Dorota Horczak, Anna Klim i Małgorzata Uljasz.

W imieniu Pani Burmistrz Ewy Kulikowskiej, zastępca Adam Kowalczuk pogratulował Paniom solidnego przygotowania do egzaminu, podziękował za wytrwałość podczas odbywania stażu, sumienność i troskę o dobro uczniów, współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym, życzył dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

Zadaniem nauczyciela jest ciągłe zdobywanie wiedzy, „bycie na bieżąco” i nieustanne podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Jak wiadomo współczesny świat ulega ciągłym przemianom, cały czas przybywa mnóstwo fachowej literatury, książek, opracowań. Do tego potrzebna jest wiedza o współczesnym świecie i poznanie aktualnych prądów i poglądów w nauczanym kierunku. Awans zawodowy opiera się na zdobywaniu wiedzy i nowych umiejętności nie tylko dla samego siebie, a szczególnie swoim uczniom, dla poprawy jakości swojej pracy.

Postępowanie na stopień nauczyciela mianowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy, składa się z dwóch etapów:

  • I etap (szkolny) – w trakcie którego nauczyciel odbywa staż i uzyskuje ocenę dorobku zawodowego. Po uzyskaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego nauczyciel składa wniosek do organu prowadzącego szkołę o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.
  • II etap (zewnętrzny) – w toku tego postępowania komisja egzaminacyjna, powołana przez organ prowadzący szkołę, ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. Zdanie egzaminu jest warunkiem niezbędnym uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. Nauczycielowi, który zdał egzamin przed komisją egzaminacyjną i spełnia warunki określone w ustawie Karta Nauczyciela organ prowadzący wydaje decyzję o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Mianowanie jest odrębną od umowy o pracę podstawą nawiązania stosunku pracy, gwarantuje głównie większą stabilność zatrudnienia, wiąże się również z podwyżką wynagrodzenia.

Wydział Oświaty UM, fot. D. Żukiewicz


Zobacz również

Skip to content