Nauczanie przez eksperymentowanie w SP w Starej Rozedrance

Baner EFS

Dzięki otrzymaniu przez Gminę Sokółka dofinansowania w wysokości 127 345,03 zł na realizację projektu „Nauczanie przez eksperymentowanie w SP w Starej Rozedrance” uczniowie mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach rozwijających kompetencje matematyczno – przyrodnicze, naukowo – techniczne, kreatywność, logiczne myślenie oraz umiejętność pracy zespołowej.

Zajęcia prowadzone są w myśl sentencji Konfucjusza „Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem.” Poznawanie świata przez doświadczanie jest najlepszą drogą do poszerzania i rozumienia otaczających nas zjawisk.

Mali badacze

„Młodzi Badacze” zgłębiają wiedzę przede wszystkim z zakresu biologii i chemii. Samodzielne prowadzenie doświadczeń w obecności nauczyciela pomaga kształtować postawę badawczą, rozwijać umiejętności zadawania pytań, analizowania i wyciągania wniosków. Prowadzenie zajęć metodami aktywizującymi umożliwia zaangażowanie w procesie poznawczym wszystkich zmysłów, co ułatwia zrozumienie zagadnień i zapamiętanie zdobytej wiedzy.

Młodzi Odkrywcy” podczas zajęć z geografii uczą się dostrzegania, obserwowania, rozumienia i wartościowania zjawisk oraz procesów przyrodniczych zachodzących w środowisku lokalnym i regionalnym, odkrywają przydatność tego przedmiotu w życiu człowieka. Zajęcia „Młodzi Naukowcy” pozwalają uczniom rozwijać zainteresowania matematyczno – fizyczne, kształtują myślenie prowadzące do zrozumienia poznanej wiedzy fizycznej oraz posługiwania się nią w różnych sytuacjach.

Uczniowie klas I-III rozwijają kompetencje matematyczno – przyrodnicze na zajęciach „Przyjaciele matematyki” i „Przyjaciele przyrody”. Starsi uczniowie uczęszczają na zajęcia „Matematyka z plusem”. Uczniowie, którzy mają problemy z opanowaniem materiału z matematyki korzystają z zajęć „Matematyczne łamigłówki” i „Matematyczne potyczki” w celu uzupełnienia i zniwelowania braków w wiedzy matematycznej.
W grudniu zakończyły się prace remontowo – budowlane sali przeznaczonej na pracownię przyrodniczą. Pracownia zostanie wyposażona m.in. w mikroskop z kamerą, wagi elektroniczne, szkło laboratoryjne, odczynniki chemiczne, preparaty mikroskopowe, szkolne modele edukacyjne takie jak budowa liścia i korzenia, budowa komórki roślinnej 3D. Szkoła otrzyma również m.in. monitory interaktywne, podłogę interaktywną, laptopy, wizualizer.

Realizacja projektu zakończy się 31 lipca 2022r.

Gmina Sokółka pozyskała środki na realizację projektu za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Szlak Tatarski” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX: Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Wartość projektu: 142 826,15 zł, wkład własny 15 481,12 zł.

(KKK)


Zobacz również

Skip to content