Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

baner_logo_efs_sok

Burmistrz Sokółki informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego na prowadzenie zajęć dodatkowych przez specjalistów (Logopedę, Neurologopedę, Surdologopedę/Surdopedagoga) w Przedszkolu nr 5 w Sokółce, prowadzonym przez Gminę Sokółka, na potrzeby projektu pn. „Akademia Przedszkolaka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja Poddziałanie 3.1.1 „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

Plik z pełną treścią ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

http://bip.um.sokolka.wrotapodlasia.pl/przet_zam/3a978ef83f1a9e0/9596d518a23ab4f/zapyta_oferto__akade_przeds.htm

(OS)

Skip to content