Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa

W dniu 1 lipca 2023 r. wchodzi w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa.

Tabliczka Sołtys
Źródło: wikimedia.org

Świadczenie przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:
1) pełniła funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez co najmniej 2 kadencje, nie mniej niż 8 lat,
2) osiągnęła wiek:
a) w przypadku kobiet – 60 lat,
b) w przypadku mężczyzn – 65 lat.

 

Nie ma wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez 8 lat w sposób ciągły.

Do okresu pełnienia funkcji sołtysa wlicza się również okres pełnienia funkcji sołtysa na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

W związku z powyższym zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa będą wydawane przez Burmistrza Sokółki na podstawie posiadanych dokumentów archiwalnych .

W przypadku gdyby takie dokumenty nie zachowały się w archiwum Urzędu Miejskiego, Burmistrz wydaje postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji, w takim przypadku osoba wnioskująca do KRUS o przyznanie świadczenia może dołączyć swoje oświadczenie o pełnieniu funkcji sołtysa wraz z pisemnymi oświadczeniami, potwierdzającymi ten fakt, przez co najmniej 5 osób zamieszkujących sołectwo w czasie w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa.

Z uwagi, że ustawa wchodzi w życie od 1 lipca 2023 r. proszę o składanie wniosków o wydanie zaświadczenia do Urzędu po tym terminie.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa

Link do ustawy: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1073

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.krus.gov.pl/artykul/swiadczenie-pieniezne-z-tytulu-pelnienia-funkcji-soltysa/

(EM)


Zobacz również

Skip to content