Rekrutacja do szkoły muzycznej na rok szkolny 2022/2023

Dyrektor Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Sokółce, uprzejmie informuje wszystkich zainteresowanych nauką w szkole muzycznej, o możliwości składania wniosków do wzięcia udziału w rekrutacji na rok szkolny 2022/2023.

Szkoła muzyczna prowadzi kształcenie w I stopniu na instrumentach: flet, klarnet, waltornia, puzon, akordeon, saksofon, sakshorn, skrzypce, fortepian, trąbka i gitara.

O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się dzieci od 7 do 16 roku życia, a nawet młodsze. Jeżeli w danym roku kalendarzowym dziecko kończy 6 lat, może wziąć udział w rekrutacji w przypadku, gdy korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole muzycznej, albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole, wydaną przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać do 30 maja 2022 r. osobiście w sekretariacie SSM I st. w Sokółce, ul. Mickiewicza 2a, pok. 17 lub drogą elektroniczną na adres email: . W przypadku wysłania wniosku wersją elektroniczną oryginały dokumentów i zaświadczenia należy dostarczyć najpóźniej w dniu badań predyspozycji.

Badania kandydatów, które polegają na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na instrumentach odbędą się 4 czerwca 2022 r. (sobota).

Podczas badań uzdolnień ogólnomuzycznych, kandydat będzie proszony o zaśpiewanie piosenki. Jak przebiegają przesłuchania można zobaczyć na kanale YouTube szkoły muzycznej:

1) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole muzycznej I st. od lekarza podstawowej opieki (obowiązkowe) – przykładowy formularz do uzupełnienia przez lekarza – załącznik 1;

2) zdjęcie kandydata do szkoły – zdjęcie, na którym widoczna jest twarz kandydata (obowiązkowe);

3) w przypadku niepełnosprawności kandydata, jednego z rodziców kandydata, obojga rodziców kandydata lub rodzeństwa kandydata – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 poz. 573);

4) samotnego wychowywania kandydata w rodzinie – prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu; oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

5) objęcia kandydata pieczą zastępczą – dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447)

Złożenie oświadczenia, że kandydat jest członkiem rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci), jak również złożenie dokumentów wymienionych w załącznikach nr 3, 4, 5 jest dobrowolne, jednak w przypadku określonym w § 33 ust. 2 Statutu Samorządowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Sokółce, mogą być brane pod uwagę podczas rekrutacji.

Masz pytania? Zadzwoń pod numer tel.: 85 711 28 17 lub napisz na adres:

DO POBRANIA:

Wniosek kandydata o przyjecie do SSM I st. w Sokolce 2022-2023

Zalacznik 1 – wzor zaswiadczenia od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Justyna Kozłowska-Puszko
Sekretariat SSM


Zobacz również

Skip to content