Informacja o wyniku przetargu na zbycie udziałów Agromechu

Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zbycie udziałów Gminy Sokółka w PPUH Agromech w Sokółce

Herb Sokółki

Burmistrz Sokółki informuje, że w wyniku przeprowadzonego publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż 41.666 (czterdzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) udziałów posiadanych przez Gminę Sokółka w spółce Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe AGROMECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sokółce, które stanowią 91,6 % kapitału zakładowego, z zastrzeżeniem zobowiązania nabywcy do nabycia tych spośród pozostałych udziałów, co do których prawa nieodpłatnego nabycia nie wykonają uprawnieni pracownicy Spółki, po dokonaniu oceny ofert za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożono przez: REPLASTIK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością za cenę ofertową 69,10 zł (słownie złotych : sześćdziesiąt dziewięć 10/100) netto za jeden udział, co daje łączną wartość 2 879 120,6 zł (słownie złotych : dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia złotych 06/100). Powyższa oferta była jedyną, która wpłynęła do upływu terminu składania ofert.

Jednocześnie informuję, że po podpisaniu umowy z nabywcą uruchomiona zostanie procedura naliczania i wypłacania uprawnionym pracownikom PPUH Agromech udziałów z łącznej puli 8,4 % tj 3 824 udziały o łącznej wartości 264 238,40 zł ( słownie dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści osiem złotych 40/100).

Burmistrz Sokółki
Ewa Kulikowska


Zobacz również

Skip to content