Przedszkole nr 2 doposażono w tablety i laptopy

Baner EFS

W procesie edukacji przedszkolnej szczególnie ważną rolę odgrywają atrakcyjne środki i pomoce dydaktyczne. Przedszkole nr 2 w Sokółce w ramach projektu pt. „Nauczanie przez kodowanie w Przedszkolu nr 2 w Sokółce” zostało doposażone w tablety i laptopy za pomocą których dzieci uczą się programowania z wykorzystaniem Ozobotów.

Urządzenia dla przedszkolaków

Dzięki mikroskopom dzieci poznają świat niewidoczny „gołym okiem”, obserwują okazy zebrane w przedszkolnym ogródku. Przedszkole otrzymało również lupy, pojemniki z lupami powiększającymi, lornetki, obserwatoria glebowe.

Dzięki robotom solarnym, które można składać według instrukcji lub własnego pomysłu, dzieci poznają odnawialne źródła energii.

Nauczycielki kładą nacisk na indywidualny i swobodny rozwój dziecka, nieograniczanie jego spontaniczności i twórczości. Wszelkie działania uwzględniają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci. Podczas zajęć dodatkowych dzieci rozwijają swój potencjał, poszerzają horyzonty, zaczynają lepiej rozumieć relacje i zależności we współczesnym świecie. Nauczycielki uwrażliwiają dzieci na fakt, aby zaspokajać swoje potrzeby myśląc o przyszłych pokoleniach, żeby nie czynić tego kosztem przyrody i otaczającego nas środowiska.

Zakupiony sprzęt pomaga w rozwijaniu kompetencji informatycznych, matematyczno – przyrodniczych, naukowo – technicznych. Uczy logicznego myślenia, kreatywności, pracy zespołowej, rozwiązywania problemów.

Gmina Sokółka pozyskała środki na realizację projektu za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Szlak Tatarski” w ramach Osi Priorytetowej IX: Rozwój lokalny, Działanie 9.1: Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Priorytet inwestycyjny 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 118 090,00 zł, dofinansowanie 99 630,00 zł.

(KKK)


Zobacz również

Skip to content