Nauczanie przez kodowanie w Przedszkolu nr 2

W ramach projektu odbyły się 4 szkolenia, w których uczestniczyły wszystkie nauczycielki z Przedszkola nr 2 w Sokółce.

Zajęcia w przedszkolu

1. „Edukacja matematyczno – przyrodnicza z Darami Froebla”. Celem szkolenia było zapoznanie nauczycielek z nowym podejściem i sposobem przedstawiania treści edukacyjnych w nauczaniu przedszkolnym w zakresie edukacji matematyczno – przyrodniczej. W oparciu o pedagogikę froeblowską realizowane były następujące bloki tematyczne:

-„Dziecko widzem i aktorem w edukacji matematycznej, przyrodniczej.”

-„Teatrzyki stolikowe – współtworzenie obrazu z dziećmi”.

Uczestniczki szkolenia zyskały nowe pomysły na prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje matematyczne i przyrodnicze, kreatywność, przedsiębiorczość, pracę zespołową oraz liczne narzędzia do prowadzenia zajęć – Dary Natury, Dary Froebla.

2. Szkolenie „Kodowanie na dywanie” ze względu na pandemię koronowirusa zostało przeprowadzone online. Nauczycielki poznały pełny zakres możliwości pracy z matą do kodowania, kolorowymi kubeczkami, krążkami matematyczno – humanistycznymi. Zdobyły wiedzę w jaki sposób wplatać podczas zajęć zagadnienia rozwijające u dzieci myślenie algorytmiczne. Dzięki macie i umieszczonej na niej kratownicy nauczycielki mogą proponować dzieciom różnego rodzaju gry np. memory, sudoku, dzieci mogą się uczyć łączenia cech, zapoznać się z pojęciem symetrii, a nawet uczyć zasad ortografii. Zdobyta podczas szkolenia wiedza pozwoli na prowadzenie ciekawych i innowacyjnych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe i postawy u dzieci niezbędne na rynku pracy.

3. Szkolenie „Kodowanie online z wykorzystaniem Ozobotów” ze względu na pandemię koronowirusa odbyło się online na platformie Google Meet. Nauczycielki zdobyły wiedzę i umiejętności w jaki sposób włączyć treści programistyczne z różnych edukacji w zajęciach realizowanych w przedszkolu w ramach podstawy programowej. Poznały szeroki zakres wykorzystania darmowej platformy Ozoblokly.pl umożliwiającej wizualny sposób programowania. Dowiedziały się w jaki sposób za pomocą Ozobotów Evo rozwijać kompetencje kluczowe, naukowo-techniczne, informatyczne oraz umiejętności uczenia się, logiczne myślenie, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność oraz pracę zespołowa w edukacji przedszkolnej.

4. „Przygotowanie do programowania. Gry logiczne i ćwiczenia unplugged z Darami Froebla”. Celem szkolenia było wskazanie praktycznych zastosowań Darów Froebla w przygotowaniu dzieci do programowania w przedszkolu. Poprzez gry i ćwiczenia nauczycielki zapoznały się z pojęciami stosowanymi w programowaniu: algorytm, dekompozycja, instrukcja warunkowa i zmienne. Poznały gry i zadania logiczne z wykorzystaniem Darów Froebla wdrażające do tworzenia strategii i umiejętności przydatnych w programowaniu. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą nauczycielkom na prowadzenie nowatorskich metod nauczania rozwijających u dzieci.

W ramach projektu „Nauczanie przez kodowanie w Przedszkolu nr 2 w Sokółce” w dniach 15 i 16.10.2020 r. oraz 17 i 18.12.2020 r. nauczycielki uczestniczyły w „Obserwacji doradczo-doskonalącej z komentarzem metodycznym” przeprowadzonej przez certyfikowanego Edukatora z Froebel.pl po wcześniejszych zajęciach „Twórcy kodów” i „Badacze przyrody”.

W dniach 28 i 29.01.2021 r. miała miejsce obserwacja doradczo – doskonaląca (10 h) dla 10 nauczycielek. Każda z nich przeprowadziła zajęcia według przygotowanego scenariusza. Trenerka indywidualnie omówiła zajęcia, udzieliła wskazówek. Realizacja działania miała na celu doskonalenie umiejętności metodycznych nauczycielek z Przedszkola nr 2 w Sokółce w kontekście realizacji zajęć w oparciu o koncepcję pedagogiczną Friedricha Froebla, który opracował metodykę wychowania przedszkolnego kładąc nacisk na wszechstronny i harmonijny rozwój umysłowy, moralny i fizyczny, zgodny z indywidualnymi cechami dziecka.

Od października nauczycielki realizują w formie zajęć dodatkowych zajęcia:

  • „Badacze Przyrody” – zajęcia prowadzone we wszystkich grupach
  • „Twórcy Kodów” – zajęcia prowadzone z dziećmi z grup II, III, IV i V.

Na zajęciach „Badacze Przyrody” wykorzystywane są zakupione w ramach projektu „Dary Froebla”, mapy Montessori z kontynentami i zwierzętami. Głównymi celami zajęć jest rozbudzanie u dzieci zainteresowań otaczającym światem przyrody, prowadzenie obserwacji, wyciąganie wniosków z przeprowadzonych doświadczeń, eksperymentów, zjawisk przyrodniczych, nazywanie zjawisk, aktywne uczestniczenie w zabawach badawczych, posługiwanie się prostymi narzędziami, dbanie o przyrodę. Niektóre zrealizowane tematy: „Jabłko i gruszka”-rozpoznawanie, nazywanie, określanie budowy, zachęcanie do zdrowego odżywiania, „Skarby Polski”, „Co pływa, co tonie”, „Wiatromierz”, ”Śnieg”, „Lód”, ”Dzień i noc”-zabawy z cieniem, ”Magnes”-poznanie określeń „przyciąganie”, „odpychanie”, ”Kolory na śniegu”, ”Kosmos”-celem zajęć było poznanie nazw planet, wykonanie pracy techniczno-plastycznej z wykorzystaniem surowców wtórnych: „Rakieta”, ”Czy lód to woda, a woda to lód?”- poznanie właściwości wody-obserwowanie, wyciąganie wniosków, ”Kule śniegowe”-eksperymentowanie z wykorzystaniem śniegu, soli i wody.

Zajęcia „Twórcy Kodów” rozwijają myślenie algorytmiczne, kompetencje matematyczne, łączenie ze sobą cech, pojęcie symetrii, kreatywność, przedsiębiorczość. W czasie prowadzonych zajęć wykorzystywane są zakupione w ramach projektu pomoce: Ozoboty Evo, wiatraki matematyczne, maty do kodowania, puzzle AR. Zrealizowane zostały między innymi takie tematy: „Poznaję grzyby” – zabawy z ozobotam, rozpoznawanie znaczenia wybranych sekwencji kolorów; „Dzień Misia” – zabawy z ozobotami, rozwijanie umiejętności w zakresie programowania robotów, używanie kodów (sekwencji kolorów) aby ozobot poruszał się w określony sposób; „Wesoły pociąg” – zabawy z wykorzystaniem wiatraka matematycznego, określanie kierunków i ustalenie położenia przedmiotów w stosunku do własnej osoby, rozróżnianie strony lewej i prawej; „Figury geometryczne ” – zabawy z wykorzystaniem wiatraka matematycznego i darów Froebla (dar 7), rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych, klasyfikowanie figur według kształtu i koloru, kontynuowanie rozpoczętych rytmów według wzoru; „Liczyk” – zabawy z wykorzystaniem wiatraka matematycznego i darów Froebla (dar 7), układanie i przeliczanie elementów (darów Froebla) i określanie ich liczby; „Zakodowane litery” – zabawy z wykorzystaniem maty do kodowania z kubeczkami, rozwijanie spostrzegawczości; ćwiczenie koncentracji i uwagi, utrwalenie poznanych liter i cyfr przez zabawę, rozwijanie współpracy w grupie; „Kolorowy deszcz” – zabawy matematyczne z wykorzystaniem darów Freobla (dar 7), układanie odpowiedniej liczby darów na podkładkach zgodnie z poleceniem nauczyciela, przeliczanie elementów (darów Froebla) i określanie ich liczby, rozwijanie umiejętności rozróżniania lewej i prawej strony; „ Zaczarowany zamek” – tworzenie budowli z wykorzystaniem darów Froebla (dar 3, dar 4, dar 5, 5b, dar 6, dar 9), rozwijanie wyobraźni przestrzennej, kreatywności, umiejętności planowania i konstruowania.

Przedszkole nr 2 w Sokółce


Zobacz również

Skip to content