Sokólscy nauczyciele awansują

Kolejni nauczyciele, po zdaniu egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Burmistrz Sokółki Ewę Kulikowską uzyskało stopień nauczyciela mianowanego.

Sokólscy nauczyciele awansują

Państwa zaangażowanie w realizację celów i zadań szkoły pozytywnie wpływa na poziom sokólskiej edukacji, powiedział Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk, który przyjął przysięgę oraz wręczył akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego: Justynie Kondrat ze Szkoły Podstawowej w Boguszach, Joannie Taudul ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Sokółce oraz Irenie Rabiczko i Krzysztofowi Andrzejewskiemu ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce.

Zastępca Burmistrza pogratulował nauczycielom solidnego przygotowania do egzaminu, podziękował za wytrwałość podczas odbywania stażu, sumienność i troskę o dobro dzieci, współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym, życzył dalszych sukcesów w pracy zawodowej. Zadaniem nauczyciela jest ciągłe zdobywanie wiedzy, podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Nauczyciele podziękowali Zastępcy Burmistrza Adamowi Kowalczukowi oraz członkom Komisji Egzaminacyjnych, dyrektorom szkół, pracownicom Referatu Oświaty oraz Annie Bednarczyk z ZNP.

Awans zawodowy nauczyciela jest sformalizowany i określony w przepisach prawa. Ustalone zostały cztery stopnie awansu zawodowego nauczycieli: nauczyciel stażysta, nauczyciel kontraktowy, nauczyciel mianowany oraz nauczyciel dyplomowany. Warunkiem nadania nauczycielowi stopnia nauczyciela mianowanego jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną pracy oraz zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organ prowadzący.

Referat Oświaty


Zobacz również

Skip to content