Nabór wniosków o dofinansowanie

Zarząd Województwa Podlaskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 DZIAŁANIE 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla: Odnowy i rozwoju wsi oraz Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw.

Nabór wniosków będzie trwać w okresie od 30.12.2013 r. do 28.01.2014 r.
Limit dostępnych środków dla Odnowy i rozwoju wsi: 684 864,00 zł
Limit dostępnych środków dla Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw: 163 181,32 zł

Miejsce i tryb składania wniosków:
Wnioski (w 3 egzemplarzach w formie papierowej i jeden w wersji elektronicznej) należy składać osobiście w Biurze Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski w Sokółce, ul. Grodzieńska 1 (budynek SOK).
Wnioski nadesłane drogą pocztową, faxem, pocztą e-mail lub w inny sposób nie będą uwzględniane.  O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Biura Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski.
Informacje udzielane są w siedzibie Biura, telefonicznie (85) 711 50 50 lub pocztą elektroniczną: biuro@szlaktatarski.org

Więcej informacji na stronie www.szlaktatarski.org.pl

LGD


Zobacz również